626903
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
OSD-menu (g. C)
Se tabellen for OSD-menuens struktur.
Anvendelse
Solpanel
Kameraet er forsynet med en solfanger til strømforsyning. Solfangeren skal tilsluttes ved hjælp af
strømforsyningen, som er til rådighed.
Testfunktion
Forbind kabelbetjeningen med apparatet.
Stil tænd/sluk-kontakten i positionen “ON” for at vælge testfunktionen.
- Tryk på menuknappen for at åbne menuen og regulere kameraindstillingerne.
- Tryk på højre pileknap for at tage foto eller optage video.
Afspilningstilstand
I afspilningstilstand kan du vise og slette foto eller videoer.
Apparatet bringes i testtilstand ved at tilslutte kabelbetjeningen til apparatet og stille tænd/sluk-
kontakten i positionen “ON”.
- Tryk på knappen OK for aktivere afspilningsfunktionen. Tryk på op/ned-knapperne for at vise foto.
Tryk igen på knappen OK for at forlade afspilningsfunktionen. Bemærk: Du kan kun vise foto
på displayet (ikke video).
- Du sletter et foto eller video ved at vælge len, slette den og derefter trykke på knappen OK.
Tekniske data
SAS-DVRODR11 SAS-DVRODR21
Indgangsspænding 6 V DC 6 V DC
Batteritype AA-batterier, alkaline/NiMH (4x) AA-batterier, alkaline/NiMH (4x / 8x)
PIR detektionsområde 22 m, 50° 22 m, 50°
Billedsensor 5M 5M
Billedopløsning 10M / 720P HD 12M / 720P HD
Udløsningstid < 1,2 sekunder < 1,2 sekunder
Udløserinterval 0 sekunder ~ 1 time 0 sekunder ~ 1 time
Visningsvinkel (FOV) 60° 60°
Udvidelse af hukommelse ≤ 32 GB ≤ 32 GB
IP-klassicering IPX5 IPX5
Driftstemperatur -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C
Mål (LxBxH) 145 x 82 x 36 mm 140 x 80 x 50 mm
Vægt 150 g 230 g
Sikkerhed
Generel sikkerhed
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker,
når service er nødvendig.
Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
Brug kun apparatet til de tilsigtede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end dem, som er
beskrevet i vejledningen.
Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er beskadiget
eller defekt, skal det omgående udskiftes.
Udsæt ikke apparatet for vand eller fugt.
Batterisikkerhed
Brug kun de batterier, som er nævnt i vejledningen.
Brug ikke gamle og nye batterier sammen.
Brug ikke batterier af anden type eller mærker.
Installer ikke batterierne med omvendt polaritet.
Kortslut eller afmonter ikke batterierne.
Udsæt ikke batterierne for vand.
Udsæt ikke batterierne for ild eller overdreven varme.
Batterier kan lække, når de er fuldt aadede. For at undgå skade på produktet skal batterierne
ernes, når de produktet efterlades uden opsyn i et længere tidsrum.
Hvis batterivæsken kommer i kontakt med hud eller tøj skylles omgående med frisk vand.
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel!
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Gør ikke apparatet rent indvendigt.
Forsøg aldrig at reparere apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det udskiftes med et nyt.
Rengør apparatet udvendigt med en blød, fugtig klud.
Beskrivelse Norsk
Viltkameraet brukes til å ta bilder og videoer når enheten detekterer bevegelser.
Kablet ernkontroll (g. A)
1. Kablet ernkontroll
2. Display Displayet viser menyen eller bilder/videoer.
3. Menyknapp Trykk på knappen for å åpne eller lukke menyen.
4. Bildemodus-knapp Trykk knappen for å velge bildemodus.
5. Videomodus-knapp Trykk knappen for å velge videomodus.
6. Opptaksknapp Trykk knappen for å ta bilder eller gjøre videoopptak.
7. OK-knapp Trykk på knappen for å bekrefte valget.
8. Pilknapper Trykk på knappene for å navigere gjennom menyen.
Kamera (g. A)
9. Infrarødt lys Det infrarøde lyset gjør det mulig å ta bilder og video i mørke.
10. Indikator for
bevegelsesdeteksjon
Indikatoren lyser når enheten detekterer bevegelser.
11. Infrarød sensor Den infrarøde sensoren detekterer bevegelser.
12. Linse Linsen brukes til å ta bilder og gjøre videoopptak.
13. På/av-bryter
For å slå på enheten, sett bryteren til "ON".
Indikatoren for bevegelsesdeteksjon blinker i ca. 10 sekunder før enheten automatisk
tar bilder eller spiller inn video.
For å slå av enheten, sett bryteren til "OFF".
For å sette enheten i testmodus, koble til den kablede ernkontrollen og sett bryteren
til "ON".
Merk: I testmodus slår enheten seg av etter 3 minutter uten bruk.
14. Batterikammer
Sett batteriene inn i batterikammeret. Sørg for at batteri-polariteten (+/-) samsvarer
med merkingen inne i batterikammeret.
Merk:
SAS-DVRODR1x: 4 batterier.
SAS-DVRODR2x: 4 eller 8 batterier. Det anbefales å bruke 8 batterier i
enheten, mendet vil også fungere med bare 4 batterier.
15. DC-inngang (6V) Koble strømadapteren til DC-inngangen på enheten og til veggkontakten.
16. TV-tilkobling Bruk TV-tilkoblingen til å koble enheten til et TV-apparat.
17. USB-port
Bruk USB-porten til å koble den kablede ernkontrollen til enheten (testmodus).
USB-porten brukes for å koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel
(dataoverføring).
18. Minnekortspor (SD) Sett et minnekort inn i minnekortsporet (lagring).
Display (g. B)
19. Tidsstempel 20. Fotomodus / Videomodus
21. Bildestørrelse 22. Minnekort
23. Batterinivå 24. Dato
25. Tid 26. Ledig plass på minnekortet
27. Antall bilder og videoer på minnekortet
OSD-meny (g. C)
Se tabellen for OSD-menystrukturen.
Bruk
Solcellepanel
Kameraet kan påmonteres et solcellepanel som strømforsyning. Solcellepanelet må være tilkoblet med
den tilgjengelige strømtilkobling.
Testmodus
Koble den kablede ernkontrollen til enheten.
Sett på/av-bryteren til “ON” for å angi at enheten skal være i testmodus.
- Trykk på menyknappen for å gå inn i menyen og justere kamerainnstillingene.
- Trykk på høyre pilknapp for å ta bilder eller spille inn videoer.
Avspillingsmodus
I avspillingsmodus kan du vise og slette bilder eller videoer.
For å sette enheten i testmodus, koble den kablede ernkontrollen til enheten og sett på/av-bryteren
til “ON”.
- Trykk på OK-knappen for gå inn i avspillingsmodus: Trykk på opp/ned-knappene for å se bildene.
Trykk på OK-knappen igjen for å avslutte avspillingsmodus: Merk: Man kan kun vise bilder
idisplayet, ikke videoer.
- For å slette en l, velger du bildet eller videoen som skal slettes, slett og trykk på OK-knappen.
Visor (g. B)
19. Marca de tempo 20. Modo de fotograa / Modo de vídeo
21. Tamanho da imagem 22. Cartão de memória
23. Nível de carga das pilhas 24. Data
25. Hora 26. Espaço disponível no cartão de memória
27. Número de fotos e vídeos no cartão de memória
Menu OSD (g. C)
Consulte a estrutura do menu OSD na tabela.
Utilização
Painel solar
A câmara pode ser equipada com um painel solar para alimentação eléctrica. O painel solar pode ser
ligado utilizando a ligação de alimentação disponível.
Modo de teste
Ligue o comando com os ao dispositivo.
Coloque o interruptor de ligar/desligar na posição “ON” para colocar o dispositivo no modo de teste.
- Prima o botão de menu para aceder ao menu e congurar a câmara.
- Prima o botão de seta para a direita para tirar fotograas ou gravar vídeos.
Modo de reprodução
No modo de reprodução, pode visualizar e eliminar fotograas ou vídeos.
Para colocar o dispositivo no modo de teste, ligue o comando com os ao dispositivo e coloque
ointerruptor de ligar/desligar na posição “ON”.
- Prima o botão OK para aceder ao modo de reprodução. Prima os botões para cima/baixo para
visualizar as fotos. Prima novamente o botão OK para sair do modo de reprodução.
Nota: O visor apenas permite a visualização de fotos (não de vídeos).
- Para eliminar, seleccione a foto ou o vídeo, elimine o cheiro e prima o botão OK.
Dados técnicos
SAS-DVRODR11 SAS-DVRODR21
Tensão de entrada 6 V CC 6 V CC
Tipo de pilha Pilhas AA, alcalinas/NiMH (4x) Pilhas AA, alcalinas/NiMH (4x / 8x)
Alcance de detecção do PIR 22 m, 50° 22 m, 50°
Sensor de imagem 5M 5M
Resolução da imagem 10M / 720P HD 12M/720P HD
Tempo de accionamento < 1,2 segundos < 1,2 segundos
Intervalo de accionamento 0 segundos ~ 1 hora 0 segundos ~ 1 hora
Ângulo de visão (FOV) 60° 60°
Expansão da memória ≤ 32 GB ≤ 32 GB
Classicação IP IPX5 IPX5
Temperatura de funcionamento -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C
Dimensões (CxLxA) 145 x 82 x 36 mm 140 x 80 x 50 mm
Peso 150 g 230 g
Segurança
Segurança geral
Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque eléctrico, este produto deve
apenas ser aberto por um técnico autorizado.
Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras
nalidades além das descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o dispositivo estiver
danicado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
Não exponha o dispositivo a água ou humidade.
Segurança das pilhas
Utilize apenas as pilhas indicadas neste manual.
Não misture pilhas usadas e novas.
Não utilize pilhas de tipos ou marcas diferentes.
Não instale as pilhas com polaridade invertida.
Não coloque as pilhas em curto-circuito nem as desmonte.
Não exponha as pilhas a água.
Não exponha as pilhas a fogo ou calor excessivo.
As pilhas facilmente apresentam fugas quando totalmente descarregadas. Para evitar danos ao produto,
retire as pilhas sempre que não for utilizar o produto durante longos períodos de tempo.
Se o líquido das pilhas entrar em contacto com a pele ou vestuário, lave imediatamente com água
corrente.
Limpeza e manutenção
Aviso!
Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
Não limpe o interior do dispositivo.
Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar correctamente, substitua-o por um
dispositivo novo.
Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.
Beskrivelse Dansk
Wildlife-kameraet bruges til at tage foto op optage videoer, når apparatet sporer en bevægelse.
Kabelbetjening (g. A)
1. Kabelbetjening
2. Display Displayet viser menuen eller foto/videoer.
3. Menuknap Tryk på knappen for at åbne eller forlade menuen.
4. Fotoknap Tryk på knappen for at vælge fotofunktionen.
5. Videoknap Tryk på knappen for at vælge videofunktionen.
6. Optageknap Tryk på knappen for at tage foto eller optage video.
7. OK-knap Tryk på knappen for at bekræfte valget.
8. Pileknapper Tryk på knapperne for at navigere gennem menuen.
Kamera (g. A)
9. Infrarødt lys Det infrarøde lys gør det muligt at tage foto og optage video i mørket.
10. Bevægelsessporings-
indikator
Indikatoren tændes, når enheden detekterer en bevægelse.
11. Indrarød sensor Den infrarøde sensor registrerer bevægelser.
12. Linse Linsen bruges til at tage foto og optage videoer.
13. Tænd/sluk-kontakt
Tænd for apparatet ved at stille kontakten i positionen "ON".
Bevægelsessporingsindikatoren blinker i ca. 10 sekunder som buertid før apparatet
automatisk tager foto eller optager videoer.
Sluk for apparatet ved at stille kontakten i positionen "OFF".
Apparatet bringes i testtilstand ved at tilslutte kabelbetjeningen til apparatet og
stille kontakten i positionen "ON".
Bemærk: I testfunktionen slukker apparatet efter 3 minutters inaktivitet.
14. Batterirum
Sæt batterierne i batterirummet. Se efter, om batteriernes polaritet (+/-) passer med
markeringerne inde i batterirummet.
Bemærk:
SAS-DVRODR1x: 4 batterier.
SAS-DVRODR2x: 4 eller 8 batterier. Det anbefales at bruge 8 batterier i
apparatet, men det fungerer også med 4 batterier.
15. DC-indgang (6V) Tilslut strømadapteren til DC-indgangen på enheden og til vægstikket.
16. TV-tilslutning: Brug TV-forbindelsen til at tilslutte apparatet til et TV.
17. USB-port
Brug USB-porten til at tilslutte den kabelforbundne styreenhed til apparatet (testfunktion).
Brug USB-porten til at koble apparatet til til computeren ved hjælp af et USB-kabel
(dataoverførsel).
18. Slot til hukommelseskort
(SD)
Sæt i hukommelseskort i slottet til hukommelseskort (lagring).
Display (g. B)
19. Tidsstempel 20. Foto-tilstand / Video-tilstand
21. Billedstørrelse 22. Hukommelseskort
23. Batteriniveau 24. Dato
25. Tid 26. Plads på hukommelseskort
27. Antal foto og videoer på hukommelseskort
Tekniske data
SAS-DVRODR11 SAS-DVRODR21
Inngangsspenning 6 V DC 6 V DC
Batteritype AA-batterier, alkaliske/NiMH (4x) AA-batterier, alkaliske/NiMH (4x / 8x)
PIR deteksjonsområde 22 m, 50° 22 m, 50°
Bildesensor 5 M 5 M
Bildeoppløsning
10M / 720P HD 12M / 720P HD
Utløsertid < 1,2 sekunder < 1,2 sekunder
Utløserintervall 0 sekunder ~ 1 time 0 sekunder ~ 1 time
Synsfelt (FOV) 60°
60
°
Minneutvidelse ≤ 32 GB ≤ 32 GB
IP-vurdering
IPX5 IPX5
Driftstemperatur -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C
Dimensjoner (LxBxH) 145 x 82 x 36 mm
140 x 8
0 x 50 mm
Vekt
15
0 g
2
30 g
Sikkerhet
Generell sikkerhet
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når
vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er
beskrevet i bruksanvisningen.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den
er skadet eller defekt.
Ikke utsett enheten for vann eller fuktighet.
Batterisikkerhet
Bruk bare batteriene som er nevnt i denne veiledningen.
Ikke bland gamle og nye batterier.
Ikke bruk batterier av ulike typer eller merker.
Ikke sett inn batterier i omvendt polaritet.
Ikke kortslutt eller demonter batteriene.
Ikke utsett batteriene for vann.
Ikke utsett batteriene for brann eller overdreven varme.
Batterier er mer utsatt for lekkasje når de helt utladet. For å unngå skader på produktet, ta ut batteriene
når du forlater produktet uten tilsyn i lengre perioder.
Hvis væske fra batteriene kommer i kontakt med hud eller klær, må du skylle med friskt vann umiddelbart.
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel!
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Ikke rengjør innsiden av enheten.
Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.
Beskrivning Svenska
Naturlivskameran används för att ta foton och spela in videos när enheten upptäcker rörelse.
Trådbunden kontroll (g. A)
1. Trådbunden kontroll
2. Display Displayen visar menyn eller visar foton/videor.
3. Menyknapp Tryck på knappen för att öppna eller stänga menyn.
4. Fotoläges-knapp Tryck på knappen för att välja fotoläge.
5. Videoläges-knapp Tryck på knappen för att välja videoläge.
6. Inspelningsknapp Tryck på knappen för att ta foton eller spela in videor.
7. OK-knapp Tryck på knappen för att bekräfta valet.
8. Pilknappar Tryck på knapparna för att navigera genom menyn
Kamera (g. A)
9. Infrarött ljus Det infraröda ljuset låter dig ta foton spela in videos i mörker.
10. Rörelsedetekterings-
indikator
Indikatorn tänds när enheten upptäcker rörelse.
11. Infraröd sensor Den infraröda sensorn upptäcker rörelse.
12. Lins Linsen används för att ta foton och spela in videor.
13. På/av-brytare
För att sätta på enheten, sätt brytaren i "ON"-läget.
Rörelsedetekteringsindikatorn blinkar i ungefär 12 sekunder som en buerttid
innan foton och videos spelas in automatiskt.
För att stänga av enheten, sätt brytaren i "OFF"-läget.
För att sätta enheten i testläge, anslut den trådbundna kontrollen till enheten och
sätt brytaren till "ON"-läget.
Obs: I testläget stängs enheten av efter 3 minuter om inget händer.
14. Batterifack
Sätt i batterierna i batterifacket. Kontrollera att batteriets polaritet (+/-) stämmer
med märkningen inuti batterifacket
Obs:
SAS-DVRODR1x: 4 batterier.
SAS-DVRODR2x: 4 eller 8 batterier. Det är rekommenderat att använda 8
batterier med enheten, men enheten fungerar även med endast 4 batterier.
15. DC-ingång (6V) Anslut strömadaptern till DC-ingången på enheten och i vägguttaget.
16. TV-anslutning Använd TV-anslutningen för att ansluta enheten till TVn.
17. USB-port
Använd USB-porten för att ansluta den trådbundna kontrollen till enheten (testläge).
Använd USB-porten för att ansluta enheten till datorn via en USB-kabel (dataöverföring).
18. Minneskortsplats (SD) Sätt i ett minneskort i minneskortsplatsen (lagring).
Display (g. B)
19. Tidsstämpel 20. Fotoläge / Videoläge
21. Bildstorlek 22. Minneskort
23. Batterinivå 24. Datum
25. Tid 26. Tillgängligt minne på minneskortet
27. Antal foton och videor på minneskortet
OSD-meny (g. C)
Se tabell för OSD-menyns struktur.
Användning
Solpanel
Kameran kan utrustad med en solpanel för strömförsörjning. Solpanelen måste anslutas via den tillgängliga
strömanslutningen.
Testläge
Anslut den trådbundna kontrollen till enheten.
Sätt på/av-brytaren till “ON”-läget för att sätta enheten i testläge.
- Tryck på menyknappen för att få tillgång till menyn för att ändra kamerainställningarna.
- Tryck på den höra pil-tangenten för att ta foton eller spela in videos.
Uppspelningsläge
I uppspelningsläget kan du visa och ta bort foton eller videos.
För att sätta enheten i testläge, anslut den trådbundna kontrollen till enheten och sätt på/av-brytaren
till “ON”-läget.
- Tryck på OK-knappen för att gå till uppspelningsläge. Tryck på upp/ned-knapparna för att visa foton.
Tryck på OK-knappen för att gå till uppspelningsläge. Obs: Du kan endast visa foton på displayen
(ej videos).
- För att ta bort, välj fotot eller videon, ta bort len och tryck på OK-knappen.
Tekniska data
SAS-DVRODR11 SAS-DVRODR21
Ingående spänning 6 V DC 6 V DC
Batterityp AA-batterier, alkaline/NiMH (4x) AA-batterier, alkaline/NiMH (4x / 8x)
PIR-detekteringsområde 22 m, 50° 22 m, 50°
Bildsensor 5M 5M
Bildupplösning
10M / 720P HD 12M / 720P HD
Trigger-tid < 1,2 sekunder < 1,2 sekunder
Trigger-intervall 0 sekunder ~ 1 timme 0 sekunder ~ 1 timme
Synfält (FOV) 60°
60
°
Minnesexpansion ≤ 32 GB ≤ 32 GB
IP-klassning
IPX5 IPX5
Drifttemperatur -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C
Dimensioner (LxBxH) 145 x 82 x 36 mm
140 x 8
0 x 50 mm
Vikt
15
0 g
2
30 g
Säkerhet
Allmän säkerhet
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av behörig tekniker
när service behövs.
Dra ut nätkabeln från vägguttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå.
Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem
som beskrivs i denna bruksanvisning.
Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig
ska den bytas ut omedelbart.
Utsätt inte enheten för vatten eller fukt.
Batterisäkerhet
Använd endast de batterier som omnämns i denna bruksanvisning.
Blanda inte gamla och nya batterier.
Använd inte batterier av olika typ eller märke.
Montera inte batterierna med polerna felvända.
Kortslut eller öppna inte batterierna.
Utsätt inte batterierna för vatten.
Utsätt inte batterierna för eld eller kraftig värme.
Det nns risk för att batterierna läcker när de är helt urladdade. Undvik skada på produkten genom
att avlägsna batterierna när produkten inte används under längre perioder.
Skölj omedelbart med vatten om vätska från batterierna kommer i kontakt med skinn eller kläder.
Rengöring och underhåll
Varning!
Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
Rengör inte enhetens insida.
Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.
Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.
Kuvaus Suomi
Luontokameraa käytetään kuvien ottamiseen ja videoiden kuvaamiseen, kun laite havaitsee liikettä.
Johdollinen ohjaus (kuva A)
1. Johdollinen ohjaus
2. Näyttö Näyttö näyttää valikon tai kuvia/videoita.
3. Valikkopainike Paina painiketta siirtyäksesi valikkoon tai poistuaksesi sieltä.
4. Valokuvatilan painike Valitse valokuvatila painamalla painiketta.
5. Videotilan painike Valitse videotila painamalla painiketta.
6. Tallenna-painike Ota kuvia tai tallenna videoita painamalla painiketta.
7. OK-painike Vahvista valinta painamalla painiketta.
8. Nuolipainikkeet Näillä painikkeilla voit selata valikkoa.
Kamera (kuva A)
9. Infrapunavalo Infrapunavalon avulla on mahdollista ottaa kuvia ja kuvata videoita pimeässä.
10. Liikkeentunnistuksen
merkkivalo
Merkkivalo syttyy laitteen havaitessa liikettä.
11. Infrapuna-anturi Infrapuna-anturi havaitsee liikkeen.
12. Objektiivi Objektiivia käytetään valokuvien ottamiseen ja videoiden kuvaamiseen.
13. Virtakytkin
Laite kytketään päälle asettamalla kytkin "ON"-asentoon.
Liiketunnistinmerkkivalo vilkkuu n. 10 sekuntia puskuriaikana, ennen automaattista
kuvien ottamista tai videoiden kuvaamista.
Laite sammutetaan asettamalla kytkin "OFF"-asentoon.
Aseta laite testitilaan liittämällä johdollinen ohjaus laitteeseen ja asettamalla kytkin
"ON"-asentoon
Huomaa: Testitilassa laite sammuu 3 minuutin joutenolon jälkeen.
14. Paristokotelo
Laita paristot paristokoteloon. Varmista, että paristojen napaisuus (+/-) vastaa paristotilan
sisällä olevia merkintöjä.
Huomaa:
SAS-DVRODR1x: 4 paristoa.
SAS-DVRODR2x: 4 tai 8 paristoa. On suositeltavaa käyttää 8 paristoa laitteen kanssa,
mutta laite toimii myös vain 4 paristolla.
15. DC-tulo (6V) Liitä verkkolaite laitteen DC-tuloon ja pistorasiaan.
16. TV-liitäntä Liitä laite televisioon TV-liitäntää käyttäen.
17. USB-liitin
Käytä USB-porttia johdollisen ohjauksen liittämiseen laitteeseen (testitila).
Käytä USB-porttia laitteen liittämiseen tietokoneeseen USB-kaapelilla (tiedonsiirto).
18. Muistikorttipaikka (SD) Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan (tallennuspaikka).
Näyttö (kuva B)
19. Aikaleima 20. Valokuvatila / Videotila
21. Kuvan koko 22. Muistikortti
23. Pariston varaustila 24. Päivämäärä
25. Time (kellonaika) 26. Vapaa tila muistikortissa
27. Kuvien ja videoiden lukumäärä muistikortilla
OSD-valikko (kuva C)
Katso OSD-valikkorakenne taulukosta.
Käyttö
Aurinkopaneeli
Kamera voidaan liittää aurinkopaneeliin sähkötehon saamiseksi. Aurinkopaneeli on liitettävä käyttäen
käytettävissä olevaa virtaliitäntää.
Testitila
Liitä johdollinen ohjaus laitteeseen.
Laite asetetaan testitilaan asettamalla virtakytkin “ON”-asentoon.
- Mene valikkoon painamalla valikko-painiketta ja säädä kameran asetuksia.
- Ota kuvia tai kuvaa videoita painamalla nuoli oikealle -painiketta.
Toistotila
Toistotilassa voit katsoa ja poistaa kuvia ja videoita.
Aseta laite testitilaan liittämällä johdollinen ohjaus laitteeseen ja asettamalla virtakytkin “ON”-asentoon.
- Mene toistotilaan painamalla OK-painiketta. Katso kuvia painamalla ylös/alas-painikkeita.
Poistu toistotilasta painamalla OK-painiketta uudelleen. Huomaa: Voit katsoa näytössä vain kuvia
(ei videoita).
- Poista valitsemalla kuva tai video, poista tiedosto ja paina OK-painiketta.
Tekniset tiedot
SAS-DVRODR11 SAS-DVRODR21
Tulojännite 6 V DC 6 V DC
Paristotyyppi AA-paristo, alkali/NiMH (4x) AA-paristo, alkali/NiMH (4x / 8x)
PIR-havaitsemisalue 22 m, 50° 22 m, 50°
Kuva-anturi 5M 5M
Kuvaresoluutio
10M / 720P HD 12M / 720P HD
Liipaisuaika < 1,2 sekuntia < 1,2 sekuntia
Liipaisuväli 0 sekuntia ~ 1 tunti 0 sekuntia ~ 1 tunti
Näkymäkulma (FOV) 60°
60°
Muistin laajennus ≤ 32 GB ≤ 32 GB
IP-luokitus
IP
X5
IP
X5
Käyttölämpötila -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C
Mitat (PxLxK) 145 x 82 x 36 mm
140 x 80
x 50 mm
Paino
150 g 230 g
Turvallisuus
Yleinen turvallisuus
Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen
huoltoa varten.
Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa
kuvattuun tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen,
vaihda laite välittömästi.
Älä altista laitetta vedelle ja kosteudelle.
Paristoturvallisuus
Käytä vain käsikirjassa mainittuja paristoja.
Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
Älä käytä eri tyyppisiä tai eri merkkisiä paristoja.
Älä asenna paristoja väärin päin.
Älä aiheuta paristoissa oikosulkua tai pura niitä.
Älä altista paristoja vedelle.
Älä altista paristoja tulelle tai liialliselle kuumuudelle.
Paristot saattavat vuotaa, kun ne ovat täysin tyhjät. Jotta tuote ei vaurioidu, poista paristot jättäessäsi
tuotteen valvomatta pitemmäksi aikaa.
Jos paristoista vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtele välittömästi
raikkaalla vedellä.
Puhdistus ja huolto
Varoitus!
Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla.
Περιγραφή Ελληνικά
Η κάμερα άγριας φύσης χρησιμοποιείται για την λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο όταν η
συσκευή ανιχνεύει κίνηση.
Ενσύρματο χειριστήριο (εικ. Α)
1. Ενσύρματο χειριστήριο
2. Οθόνη Η οθόνη προβάλει το μενού ή φωτογραφίες/βίντεο.
3. Κουμπί μενού Πιέστε το κουμπί για πρόσβαση ή έξοδο από το μενού.
4. Κουμπί λειτουργίας
φωτογραφίας
Πιέστε το κουμπί για να επιλέξετε τη λειτουργία φωτογραφίας.
5. Κουμπί λειτουργίας βίντεο Πιέστε το κουμπί για να επιλέξετε τη λειτουργία βίντεο.
6. Κουμπί εγγραφής Πιέστε το κουμπί για τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.
7. Κουμπί OK Πιέστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
8. Κουμπιά με βέλη Πιέστε τα κουμπιά για να πλοηγηθείτε στο μενού
Κάμερα (εικ. Α)
9. Λυχνία υπερύθρων
Η λυχνία υπερύθρων επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο στο
σκοτάδι.
10. Ένδειξη ανίχνευσης κίνησης Η ένδειξη ενεργοποιείται όταν η συσκευή ανιχνεύει κίνηση.
11. Αισθητήρας υπερύθρων Ο αισθητήρας υπερύθρων ανιχνεύει κίνηση.
12. Φακός Ο φακός χρησιμοποιείται για τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.
13. Διακόπτης on/o
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θέστε το διακόπτη στη θέση “ON“.
Η ένδειξη ανίχνευσης κίνησης αναβοσβήνει περίπου για 10 δευτερόλεπτα ως χρόνος
προσωρινής μνήμης πριν από την αυτόματη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, θέστε το διακόπτη στη θέση “OFF“.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή στη λειτουργία δοκιμής, συνδέστε το ενσύρματο
χειριστήριο στην συσκευή και θέστε το διακόπτη στη θέση “ON“.
Σημείωση: Στην λειτουργία δοκιμής η συσκευή απενεργοποιείται μετά από 3 λεπτά μη
λειτουργίας.
14. Θήκη μπαταριών
Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα των
μπαταριών (+/-) ταιριάζει με τα σύμβολα πολικότητας μέσα στη θήκη μπαταρίας.
Σημείωση:
SAS-DVRODR1x: 4 μπαταρίες.
SAS-DVRODR2x: 4 ή 8 μπαταρίες. Συστήνεται να χρησιμοποιείτε 8 μπαταρίες με
τη συσκευή, αλλά η συσκευή θα λειτουργεί και εάν τοποθετηθούν μόνο 4 μπαταρίες.
15. Είσοδος DC (6V)
Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος στην είσοδο DC της συσκευής και στην υποδοχή
τοίχου.
16. Σύνδεση τηλεόρασης Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση τηλεόρασης για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.
17. Θύρα USB
Χρησιμοποιήστε την θύρα USB για να συνδέσετε το ενσύρματο χειριστήριο στη συσκευή
(λειτουργία δοκιμής).
Χρησιμοποιήστε την υποδοχή USB για να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB (μεταφορά δεδομένων).
18. Υποδοχή κάρτας μνήμης (SD) Εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης (αποθήκευση).
Οθόνη (εικ. Β)
19. Χρονoσφραγίδα 20. Λειτουργία φωτογραφίας / Λειτουργία βίντεο
21. Μέγεθος εικόνας 22. Κάρτα μνήμης
23. Επίπεδο μπαταρίας 24. Ημερομηνία
25. Ώρα 26. Διαθέσιμος χώρος στην κάρτα μνήμης
27. Αριθμός φωτογραφιών και βίντεο στην κάρτα μνήμης
Μενού εμφάνισης στην οθόνη (εικ. C)
Ανατρέχετε στον πίνακα για τη δομή του μενού εμφάνισης στην οθόνη.
Χρήση
Ηλιακό πάνελ
Η κάμερα μπορεί να εξοπλιστεί με ένα ηλιακό πάνελ για την τροφοδοσία ισχύος. Το ηλιακό πάνελ πρέπει
να συνδέεται με τη χρήση της διαθέσιμης σύνδεσης ισχύος.
Λειτουργία δοκιμής
Συνδέστε το ενσύρματο χειριστήριο με την συσκευή.
Ρυθμίστε τον διακόπτη on/o στην θέση “ON“ για να θέσετε τη συσκευή στην λειτουργία δοκιμής.
- Πατήστε το κουμπί μενού για πρόσβαση στο μενού και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις κάμερας.
- Πατήστε το κουμπί δεξιού βέλους για τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.
Λειτουργία αναπαραγωγής
Στην λειτουργία αναπαραγωγής μπορείτε να προβάλλετε και διαγράψετε φωτογραφίες ή βίντεο.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή στη λειτουργία δοκιμής, συνδέστε το ενσύρματο χειριστήριο στην
συσκευή και θέστε το διακόπτη on/o στη θέση “ON“.
- Πιέστε το κουμπί ΟΚ για να εισέλθετε στη λειτουργία αναπαραγωγής. Πιέστε τα κουμπιά επάνω/κάτω
για να προβάλλετε τις φωτογραφίες. Πιέστε το κουμπί ΟΚ ξανά για να εξέλθετε από τη λειτουργία
αναπαραγωγής. Σημείωση: Μπορείτε να προβάλλετε μόνο φωτογραφίες στην οθόνη (όχι βίντεο).
- Για να διαγράψετε, επιλέξετε την φωτογραφία ή το βίντεο, διαγράψτε το αρχείο και πατήστε το
κουμπί ΟΚ.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
SAS-DVRODR11 SAS-DVRODR21
Τάση εισόδου 6 V DC 6 V DC
Τύπος μπαταρίας Μπαταρίες ΑΑ, αλκαλική/NiMH (4x) Μπαταρίες ΑΑ, αλκαλική/NiMH (4x / 8x)
Εύρος ανίχνευσης PIR 22 m, 50° 22 m, 50°
Αισθητήρας εικόνας 5M 5M
Ανάλυση εικόνας
10M / 720P HD 12M / 720P HD
Χρόνος ενεργοποίησης < 1,2 δευτερόλεπτα < 1,2 δευτερόλεπτα
Διάστημα ενεργοποίησης 0 δευτερόλεπτα ~ 1 ώρα 0 δευτερόλεπτα ~ 1 ώρα
Οπτικό πεδίο (FOV) 60°
60
°
Επέκταση μνήμης ≤ 32 GB ≤ 32 GB
Τιμή ΙΡ
IP
X5
IPX5
Θερμοκρασία λειτουργίας -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 145 x 82 x 36 mm
140 x 8
0 x 50 mm
Βάρος
15
0 g
2
30 g
Ασφάλεια
Γενική ασφάλεια
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί μόνο από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα.
Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή
για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή
έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ή υγρασία.
Ασφάλεια μπαταριών
Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες.
Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες διαφορετικού τύπου ή μάρκας.
Μην εγκαθιστάτε μπαταρίες με αντίστροφη πολικότητα.
Μην βραχυκυκλώνετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε νερό.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή υπερβολική θερμότητα.
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα διαρροής των μπαταριών εάν αποφορτιστούν πλήρως. Προς αποφυγή
ζημιάς στο προϊόν, αφαιρέστε τις μπαταρίες όταν αφήνετε το προϊόν ανεπιτήρητο για μεγαλύτερες
χρονικές περιόδους.
Εάν υγρό των μπαταριών έρθει σε επαφή με το δέρμα ή το ρουχισμό, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό.
Καθαρισμός και συντήρηση
Προειδοποίηση!
Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
Μην καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά,
αντικαταστήστε την με μια νέα.
Opis Polski
Fotopułapka jest urządzeniem wykonującym zdjęcia irejestrującym nagrania wideo po wykryciu ruchu.
Przewodowy pilot (rys. A)
1. Przewodowy pilot
2. Wyświetlacz
Na wyświetlaczu widoczne jest menu lub wykonane zdjęcia/zarejestrowane nagrania
wideo.
3. Przycisk Menu Naciśnij przycisk, aby wejść do menu lub z niego wyjść.
4. Przycisk trybu zdjęć Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb zdjęć.
5. Przycisk trybu wideo Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb wideo.
6. Przycisk Nagraj Naciśnij przycisk, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.
7. Przycisk OK Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór.
8. Przyciski strzałek Naciskaj przyciski, aby poruszać się po menu.
Fotopułapka (rys. A)
9. Światło podczerwone Dzięki niemu można wykonywać zdjęcia irejestrować nagrania wideo wciemności.
10. Wskaźnik wykrywania ruchu Wskaźnik zaświeci się wmomencie wykrycia ruchu.
11. Czujnik podczerwieni Czujnik podczerwieni wykrywa ruch.
12. Obiektyw Obiektyw umożliwia robienie zdjęć inagrywanie lmów wideo.
13. Przełącznik włączania/
wyłączania
Aby włączyć urządzenie, ustaw przełącznik wpozycji „ON”.
Przed rozpoczęciem automatycznego wykonywania zdjęć lub nagrywania materiałów
wideo wskaźnik wykrywania ruchu miga przez około 10 sekund. Jest to czas niezbędny
na przygotowanie do pracy.
Aby wyłączyć urządzenie, ustaw przełącznik wpozycji „OFF”.
Aby przełączyć urządzenie w tryb testowy, podłącz przewodowego pilota do urządzenia
iustaw przełącznik w pozycji „ON”.
Uwaga: Wtrybie testowym urządzenie wyłącza się po 3minutach nieaktywności.
14. Gniazdo baterii
Włóż baterie do komory na baterie. Upewnij się, że biegunowość baterii (+/-) zgadza
się z oznaczeniami biegunowości wewnątrz gniazda baterii.
Uwaga:
SAS-DVRODR1x: 4 baterie.
SAS-DVRODR2x: 4 lub 8 baterii. Zalecane jest używanie urządzenia z8 bateriami,
jednak będzie ono działało także, gdy włożone do niego zostaną tylko 4 baterie.
15. Wejście DC (6V) Podłącz zasilacz do wejścia DC urządzenia i do gniazda ściennego.
16. Złącze TV Skorzystaj zgniazda kabla telewizyjnego, aby podłączyć urządzenie do telewizora.
17. Port USB
Skorzystaj zportu USB, aby podłączyć przewodowego pilota do urządzenia (tryb testowy).
Port USB służy do podłączania urządzenia do komputera za pomocą kabla USB
(transfer danych).
18. Gniazdo karty pamięci (SD) Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci (przechowywanie danych).
Wyświetlacz (rys. B)
19. Sygnatura czasowa 20. Tryb fotograczny / Tryb wideo
21. Wielkość obrazu 22. Karta pamięci
23. Poziom naładowania baterii 24. Data
25. Czas 26. Dostępne miejsce na karcie pamięci
27. Liczba zdjęć inagrań wideo na karcie pamięci
Menu OSD (rys. C)
Prawidłowe ustawienia są podane w strukturze menu OSD.
Użytkowanie
Panel słoneczny
Do fotopułapki można zamocować panel słoneczny zapewniający zasilanie. Panel słoneczny należy
podłączyć za pomocą dostępnego gniazda zasilania.
Tryb testowy
Podłącz przewodowego pilota do urządzenia.
Aby przełączyć urządzenie wtryb testowy, ustaw przełącznik włączania/wyłączania wpozycji „ON”.
- Naciśnij przycisk menu, aby uzyskać dostęp do menu idostosować ustawienia fotopułapki.
- Naciśnij przycisk strzałki wprawo, aby zrobić zdjęcie lub nagrać lm wideo.
Tryb odtwarzania
Wtrybie odtwarzania można przeglądać iusuwać zdjęcia oraz lmy wideo.
Aby przełączyć urządzenie w tryb testowy, podłącz przewodowego pilota do urządzenia i ustaw
przełącznik włączania/wyłączania w pozycji „ON”.
- Naciśnij przycisk, aby przejść do trybu odtwarzania. Naciskaj przycisk strzałki wgórę/dół, aby
wyświetlać kolejne zdjęcia. Naciśnij ponownie przycisk OK, aby opuścić tryb odtwarzania.
Uwaga: Możliwe jest wyświetlanie wyłącznie zdjęć. Filmy wideo nie są wyświetlane.
- Aby usunąć zdjęcie lub lm wideo, zaznacz plik do usunięcia, naciśnij opcję usuwania, anastępnie
potwierdź, naciskając przycisk OK.
Dane techniczne
SAS-DVRODR11 SAS-DVRODR21
Napięcie wejściowe 6 V DC 6 V DC
Typ baterii Baterie AA, alkaliczne/NiMH (4x) Baterie AA, alkaliczne/NiMH (4x / 8x)
Zakres wykrywania czujnika PIR 22 m, 50° 22 m, 50°
Czujnik obrazu 5M 5M
Rozdzielczość obrazu
10M / 720P HD 12M / 720P HD
Czas uruchomienia < 1,2 sekundy < 1,2 sekundy
Interwał włączania od 0 sekund do 1 godziny od 0 sekund do 1 godziny
Pole widzenia (FOV) 60°
60°
Karta rozszerzenia pamięci ≤ 32 GB ≤ 32 GB
Poziom IP
IPX5 IP
X5
Temperatura robocza -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C
Wymiary (DxSxW) 145 x 82 x 36 mm 140 x 87 x 55 mm
Ciężar
15
0 g
2
30 g
Bezpieczeństwo
Ogólne zasady bezpieczeństwa
W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno
być otwierane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy wymagane jest
przeprowadzenie przeglądu.
W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj
instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia
w celach innych niż określono w instrukcji.
Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli
urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
Nie wystawiać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Bezpieczne korzystanie z baterii
Używać wyłącznie baterii wskazanych w instrukcji.
Nie używać razem starych i nowych baterii.
Nie używać baterii różnych typów lub marek.
Nie zakładać baterii w odwrotnej biegunowości.
Nie powodować zwarcia baterii ani ich nie demontować.
Nie wystawiać baterii na działanie wody.
Nie wystawiać baterii na działanie ognia lub zbyt wysokiej temperatury.
Przy całkowitym rozładowaniu baterii może dojść do ich wycieku. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia,
należy wyjąć z niego baterie, jeśli nie jest ono używane przez dłuższy okres czasu.
Jeśli płyn z baterii wejdzie w styczność ze skórą lub ubraniem, należy niezwłocznie przepłukać
czystą wodą.
Czyszczenie i konserwacja
Ostrzeżenie!
Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy
wymienić je na nowe urządzenie.
Zewnętrzną stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic SAS-DVRODR21 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info