626903
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
Popis Česky
Kamera do volné přírody se používá ke snímání fotograí a záznamu videa, když zařízení zjistí pohyb.
Kabelový ovladač (obr. A)
1. Kabelový ovladač
2. Displej Na displeji se zobrazuje nabídka nebo fotograe/videa.
3. Tlačítko nabídky Stisknutím tlačítko vstoupíte do nabídky nebo z ní odejdete.
4. Tlačítko režimu fotograe Stisknutím tlačítka zvolíte režim fotograe.
5. Tlačítko režimu videa Stisknutím tlačítka zvolíte režim videa.
6. Tlačítko záznam Stisknutím tlačítka pořídíte fotograi nebo zaznamenáte video.
7. Tlačítko OK Stisknutím tlačítka potvrdíte výběr.
8. Tlačítka šipek Stisknutím tlačítek se můžete posouvat po nabídce.
Kamera (obr. A)
9. Infračervené světlo Infračervené světlo umožňuje fotografování a záznam videa ve tmě.
10. Indikátor detekce pohybu Indikátor se zobrazí, když zařízení detekuje pohyb.
11. Infračervený snímač Infračervený snímač zjišťuje pohyb.
12. Objektiv Objektiv se používá k fotografování a záznamu videa.
13. Vypínač
Pro zapnutí zařízení nastavte vypínač do polohy „ON“.
Indikátor detekce pohybu zabliká po dobu přibližně 10 sekund a poté začne automaticky
pořizovat fotograe a snímat videa.
Pro vypnutí zařízení nastavte vypínač do polohy „OFF“.
Pro nastavení zařízení do zkušebního režimu připojte kabelový ovladač k zařízení
anastavte vypínač do polohy „ON“.
Poznámka: V testovacím režimu se zařízení po 3 minutách nečinnosti vypne.
14. Prostor pro baterie
Do prostoru na baterie vložte baterie. Ujistěte se, zda polarita baterií (+/-) souhlasí
soznačením uvnitř prostoru pro baterie.
Poznámka:
SAS-DVRODR1x: 4 baterie.
SAS-DVRODR2x: 4 nebo 8 baterií. U zařízení se doporučuje používat 8 baterií,
alezařízení bude fungovat i v případě vložení jen 4 baterií.
15. Vstup DC (6V) Napájecí adaptér připojte k DC vstupu zařízení a do síťové zásuvky.
16. Připojení k TV Spojovací TV kabel použijte pro připojení zařízení k TV.
17. Port USB
Port USB použijte pro připojení kabelového ovladače k zařízení (zkušební režim).
Pro připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB použijte port USB (přenos dat).
18. Otvor paměťové karty (SD) Paměťovou kartu zasuňte do slotu paměťové karty (úložiště).
Displej (obr. B)
19. Časové razítko 20. Režim fotograí / Režim videa
21. Velikost obrázku 22. Paměťová karta
23. Úroveň nabití baterie 24. Datum
25. Čas 26. Dostupné místo na paměťové kar
27. Počet fotograí a videí na paměťové kartě
Nabídka OSD (obr. C)
Strukturu nabídky OSD najdete v tabulce.
Použití
Sluneční kolektor
Kameru lze osadit solárním panelem, který slouží jako zdroj energie. Solární panel je třeba připojit pomocí
dostupné napájecí zdířky.
Testovací režim
Kabelový ovladač připojte k zařízení.
Zařízení přepnete do testovacího režimu nastavením vypínače do polohy „ON“.
- Stisknutím tlačítka nabídka vstupte do nabídky a upravte nastavení kamery.
- Stisknutím tlačítka pravé šipky pořídíte fotograi nebo zaznamenáte video.
Režim přehrávání
V režimu přehrávání můžete prohlížet a mazat fotograe či videa.
Pro nastavení zařízení do zkušebního režimu připojte kabelový ovladač k zařízení a nastavte vypínač
do polohy „ON“.
- Do režimu přehrávání vstoupíte stisknutím tlačítka OK. Fotograe zobrazíte stisknutím tlačítek
nahoru/dolů. Režim přehrávání opustíte opětovným stisknutím tlačítka OK.
Poznámka: Na displeji lze zobrazovat pouze fotograe (nikoli videa).
- Chcete-li položku smazat, vyberte fotograi nebo video, smažte soubor a stiskněte tlačítko OK.
Technické údaje
SAS-DVRODR11 SAS-DVRODR21
Vstupní napětí 6 V DC 6 V DC
Typ baterie AA baterie, alkalické/NiMH (4x) AA baterie, alkalické/NiMH (4x / 8x)
Dosah detekce PIR 22 m, 50° 22 m, 50°
Snímač obrazu 5M 5M
Rozlišení obrázku
10M / 720P HD 12M / 720P HD
Čas spínače < 1,2 sekundy < 1,2 sekundy
Interval spínače 0 sekund ~ 1 hodina 0 sekund ~ 1 hodina
Zorné pole 60°
60°
Rozšíření paměti ≤ 32 GB ≤ 32 GB
Ochrana IP
IPX5 IPX5
Provozní teplota -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C
Rozměry (DxŠxV) 145 x 82 x 36 mm
140 x 80 x 50 mm
Hmotnost
150 g 230 g
Bezpečnost
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být vpřípadě potřeby tento výrobek otevřen
pouze autorizovaným technikem.
Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům,
nežje popsáno v příručce.
Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené
nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.
Nevystavujte zařízení působení vody ani vlhkosti.
Pokyny pro použití baterií
Používejte pouze baterie uvedené v návodu.
Nevkládejte zároveň staré a nové baterie.
Nepoužívejte baterie jiného typu ani značky.
Baterie neinstalujte s obrácenou polaritou.
Baterie nezkratujte ani nedemontujte.
Nevystavujte baterie působení vody.
Nevystavujte baterie působení ohně či nadměrného tepla.
Při úplném vybití mají baterie tendence vytékat. Abyste zabránili poškození produktu, vyjměte baterie,
pokud necháváte produkt na delší dobu bez dozoru.
Pokud se kapalina z baterie dostane do styku s pokožkou nebo oblečením, okamžitě je opláchněte
čistou vodou.
Čištění a údržba
Upozornění!
Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
Nečistěte vnitřek zařízení.
Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.
Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem.
Leírás Magyar
A vadmeggyelő kamera célja fényképek és videófelvételek rögzítése mozgás észlelésekor.
Vezetékes vezérlés (A ábra)
1. Vezetékes vezérlés
2. Kijelző A kijelző a menürendszer, valamint a fényképek/videók megjelenítésére szolgál.
3. Menü gomb Nyomja meg a gombot a menü megnyitásához/bezárásához.
4. Fotó üzemmód gomb Nyomja meg a gombot a fotó mód kiválasztásához.
5. Videó üzemmód gomb Nyomja meg a gombot a videó mód kiválasztásához.
6. Felvétel gomb A gomb megnyomásával készítheti el a fényképeket vagy videófelvételeket.
7. OK gomb A gomb megnyomásával megerősítheti a kiválasztott menüpontot.
8. Nyílgombok A gombok segítségével navigálhat a menüben.
Kamera (A ábra)
9. Infravörös fény Az infravörös fény segítségével sötétben is készíthet képeket és videófelvételeket.
10. Mozgásérzékelő jelzőfény A jelzőfény akkor világít, ha a készülék mozgást észlel.
11. Infravörös érzékelő Az infravörös érzékelő feladata a mozgás érzékelése.
12. Objektív Az objektív fényképek és videófelvételek rögzítésére szolgál.
13. Be-/kikapcsoló gomb
A készülék a be-/kikapcsoló gomb „ON” helyzetbe állításával kapcsolható be.
A mozgásérzékelő jelzőfény körülbelül 10 másodpercig villog, mielőtt a készülék
elkezdi a fényképek és videófelvételek automatikus rögzítését.
A készülék a be-/kikapcsoló gomb „OFF” helyzetbe állításával kapcsolható ki.
A készülék teszt módba váltásához csatlakoztassa a vezetékes vezérlőt az eszközhöz,
és állítsa a kapcsolót „ON” helyzetbe.
Megjegyzés: Teszt módban a készülék 3 perc inaktivitást követően automatikusan
kikapcsolódik.
14. Elemtartó
Tegye be az elemeket az elemtartóba. Ügyeljen rá, hogy az elemeket az elemtartóban
feltüntetett polaritással (+/-) helyezze be.
Megjegyzés:
SAS-DVRODR1x: 4 elem.
SAS-DVRODR2x: 4 vagy 8 elem. Habár a készülék 4 elemmel is működik, javasolt
8elemet behelyezni a készülékbe.
15. DC bemenet (6V)
Csatlakoztassa a tápadapter egyik végét a készülék egyenáramú tápbemenetéhez,
amásik végét pedig az elektromos fali aljzathoz.
16. TV-csatlakozás A készülék a TV-csatlakozó segítségével csatlakoztatható a TV-hez.
17. USB csatlakozó
Az USB csatlakozó a vezetékes vezérlő és a készülék összeköttetésére szolgál (teszt mód).
A készüléket az USB csatlakozó segítségével csatlakoztathatja a számítógéphez
(adatátvitel céljából).
18. Memóriakártya-foglalat (SD) Helyezzen egy memóriakártyát a memóriakártya-foglalatba (tárolás).
Kijelző (B ábra)
19. Idő bélegyző 20. Fénykép mód / Videó mód
21. Képméret 22. Memóriakártya
23. Akkumulátortöltöttségi szint 24. Dátum
25. Idő 26. Memóriakártyán elérhető szabad hely
27. A memóriakártyán tárolt fényképek és videók száma
OSD menü (C ábra)
Az OSD menü felépítése a táblázatban megtalálható.
Használat
Napelemtábla
A kamerára napelemtábla szerelhető az áramellátás biztosítása érdekében. A napelemtáblát a meglévő
tápcsatlakozás segítségével kell csatlakoztatni.
Teszt mód
Csatlakoztassa a vezetékes vezérlőt a készülékhez.
A készülék teszt módba kapcsolásához állítsa a be-/kikapcsoló gombot „ON” helyzetbe.
- A menürendszer megnyitásához és a kamerabeállítások elvégzéséhez nyomja meg a menü gombot.
- A jobb nyílgomb megnyomásával készítheti el a fényképeket vagy videófelvételeket.
Lejátszási mód
Lejátszási módban megtekintheti, illetve törölheti az elkészített fényképeket és videófelvételeket.
A készülék teszt módba váltásához csatlakoztassa a vezetékes vezérlőt az eszközhöz, és állítsa
abe-/kikapcsoló gombot „ON” helyzetbe.
- Nyomja meg az OK gombot a lejátszási módba lépéshez. A fényképek megtekintéséhez nyomja
meg a fel/le gombot. Nyomja meg ismét az OK gombot a lejátszási módból történő kilépéshez.
Megjegyzés: A kijelzőn csak a fényképek jeleníthetők meg, a videófelvételek nem.
- A törléshez előbb válassza ki a törölni kívánt fényképet vagy videófelvételt, törölje a fájlt, majd
nyomja meg az OK gombot.
Műszaki adatok
SAS-DVRODR11 SAS-DVRODR21
Bemenő feszültség 6 V DC 6 V DC
Akkumulátor típusa AA elemek, alkáli/NiMH (4x) AA elemek, alkáli/NiMH (4x / 8x)
PIR hatótávolság 22 m, 50° 22 m, 50°
Képérzékelő 5M 5M
Képfelbontás
10M / 720P HD 12M / 720P HD
Aktiválási idő max. 1,2 mp max. 1,2 mp
Aktiválási intervallum 0 mp ~ 1 óra 0 mp ~ 1 óra
Látótér (FOV) 60°
60°
Memóriabővítés ≤ 32 GB ≤ 32 GB
Védettségi fokozat
IPX5 IPX5
Működési hőmérséklet -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C
Méretek (HxSZxM) 145 x 82 x 36 mm
140 x 80 x 50 mm
Tömeg
150 g 230 g
Biztonság
Általános biztonsági tudnivalók
Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerviz képviselője
nyithatja fel.
Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.
A használat előtt gyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség
esetén belenézhessen.
Csak rendeltetése szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben
feltüntetettől eltérő célra.
Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott
készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
Vigyázzon, hogy ne érje a készüléket víz vagy nedvesség.
Elemekkel kapcsolatos biztonsági előírások
Kizárólag az útmutatóban meghatározott elemeket használja.
Ne keverje a használt és új elemeket.
Ne használjon eltérő típusú vagy márkájú elemeket.
Ne próbálja fordított polaritással behelyezni az elemeket.
Ne zárja rövidre és ne szerelje szét az elemeket.
Vigyázzon, hogy az elemeket ne érje víz.
Vigyázzon, hogy az elemeket ne érje tűz vagy túlzott mértékű hő.
A teljesen kisült elemek hajlamosak elfolyni. A termék esetleges megrongálódásának elkerülése
érdekében az elemeket ki kell venni, ha a terméket hosszabb ideig nem kívánja használni.
Ha az elemből szivárgó folyadék bőrrel vagy ruhával érintkezik, akkor a szennyezett felületet azonnal
öblítse le tiszta vízzel.
Tisztítás és karbantartás
Figyelmeztetés!
Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
Ne tisztítsa a készülék belsejét.
Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új
készülékre.
Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törlőkendővel.
Descrierea Română
Camera pentru faună este utilizată la fotograere şi înregistrări video când dispozitivul detectează mişcări.
Telecomandă cu r (g. A)
1. Telecomandă cu r
2. Aşaj Aşajul prezintă meniul sau fotograi/clipuri video.
3. Buton meniu Apăsaţi butonul pentru a accesa sau ieşi din meniu.
4. Buton mod foto Apăsaţi butonul pentru a selecta modul foto.
5. Buton mod video Apăsaţi butonul pentru a selecta modul video.
6. Buton înregistrare Apăsaţi butonul pentru a fotograa sau înregistra material video.
7. Buton OK Apăsaţi butonul pentru a conrma selecţia.
8. Butoane direcţionale Apăsaţi butoanele pentru a naviga prin meniu
Cameră (g. A)
9. Lumină infraroşu Lumina în infraroşu permite realizarea de fotograi şi înregistrarea video pe întuneric.
10. Indicator de detectare
amişcării
Indicatorul se aprinde când dispozitivul este detectează mişcare.
11. Senzor infraroşu Senzorul cu infraroşu detectează mişcare.
12. Obiectiv Obiectivul este utilizat la realizarea fotograilor şi înregistrarea de material video.
13. Întrerupător pornire/oprire
Pentru a porni dispozitivul, aduceţi întrerupătorul în poziţia „ON”.
Indicatorul de detectare a mişcării clipeşte aproximativ 10 secunde ca timp-tampon
înainte de a face fotograi sau de a înregistra clipuri video.
Pentru a opri dispozitivul, aduceţi întrerupătorul în poziţia „OFF”.
Pentru a seta dispozitivul în modul de testare, conectaţi telecomanda cu r la dispozitiv
şi aduceţi întrerupătorul în poziţia „ON”.
Notă: În modul de testare, dispozitivul se opreşte după 3 minute de inactivitate.
14. Compartiment baterii
Introduceţi bateriile în compartimentul pentru baterii. Asiguraţi-vă că polaritatea
bateriilor (+/-) se potriveşte marcajelor de polaritate din interiorul compartimentului
pentru baterii.
Notă:
SAS-DVRODR1x: 4 baterii.
SAS-DVRODR2x: 4 sau 8 baterii. Se recomandă să utilizaţi 8 baterii în
dispozitiv, însăacesta va funcţiona şi cu numai 4 baterii instalate.
15. Intrare CC (6V) Conectaţi adaptorul de alimentare la intrarea CC a dispozitivului şi la priza de perete.
16. Conexiune TV Utilizaţi conexiunea TV pentru a conecta dispozitivul la TV.
17. Port USB
Utilizaţi portul USB pentru a conecta telecomanda cu r la dispozitiv (modul de
testare).
Utilizaţi portul USB pentru a conecta dispozitivul la computer printr-un cablu USB
(transfer de date).
18. Slot card memorie (SD) Introduceţi un card de memorie în slotul cardului de memorie (stocare).
Aşaj (g. B)
19. Marcaj temporal 20. Mod foto / Mod video
21. Mărime imagine 22. Card memorie
23. Nivel baterie 24. Dată
25. Oră 26. Spaţiu disponibil pe cardul de memorie
27. Număr de fotograi şi clipuri video pe cardul de memorie
Meniu OSD (g. C)
Consultaţi tabelul pentru structura meniului OSD.
Utilizarea
Panoul solar
Camera poate  prevăzută cu un panou solar pentru alimentarea electrică. Panoul solar trebuie să e
conectat prin conexiunea electrică disponibilă.
Mod testare
Conectaţi telecomanda cu r la dispozitiv.
Aduceţi întrerupătorul de pornire/oprire în poziţia „ON” pentru a aduce dispozitivul în modul de testare.
- Apăsaţi butonul de meniu pentru a accesa meniul şi a ajusta setările camerei.
- Apăsaţi butonul direcţional dreapta pentru a fotograa sau înregistra material video.
Mod de redare
În modul de redare, puteţi vizualiza şi şterge fotograi sau clipuri video.
Pentru a seta dispozitivul în modul de testare, conectaţi telecomanda cu r la dispozitiv şi aduceţi
întrerupătorul de pornire/oprire în poziţia „ON”.
- Apăsaţi butonul OK pentru a accesa modul de redare. Apăsaţi butoanele sus/jos pentru a vizualiza
fotograi. Apăsaţi butonul OK din nou pentru a ieşi din modul de redare.
Notă: Pe aşaj puteţi vizualiza doar fotograi (nu şi înregistrări video).
- Pentru ştergere, selectaţi fotograa sau înregistrarea video, ştergeţi şierul şi apăsaţi butonul OK.
Specicaţii tehnice
SAS-DVRODR1
1
SAS-DVRODR2
1
Tensiune de intrare 6 V CC 6 V CC
Tip baterie Baterii AA, alcaline/NiMH (4x) Baterii AA, alcaline/NiMH (4x / 8x)
Rază detectare PIR 22 m, 50° 22 m, 50°
Senzor imagine 5M 5M
Rezoluţia imaginii
10M / 720P HD 12
M / 720P HD
Durată declanşare < 1,2 secunde < 1,2 secunde
Interval declanşare 0 secunde ~ 1 oră 0 secunde ~ 1 oră
Câmp de vedere (FOV) 60°
60
°
Extindere memorie ≤ 32 GB ≤ 32 GB
Clasă protecţie IP
IPX5 IPX5
Temperatura de funcţionare -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C
Dimensiuni (LxlxÎ) 145 x 82 x 36 mm
140 x 8
0 x 50 mm
Greutate
15
0 g
2
3
0 g
Siguranţă
Instrucţiuni generale de siguranţă
Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va  desfăcut numai de către un tehnician
avizat, când este necesară depanarea.
Deconectaţi produsul de la priza de reţea sau alte echipamente în cazul apariţiei unei probleme.
Citiţi manualul cu atenţie înainte de utilizare. Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare.
Utilizaţi dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizaţi dispozitivul în alte scopuri decât
cele descrise în manual.
Nu utilizaţi dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat
sau defect, înlocuiţi imediat dispozitivul.
Nu expuneţi dispozitivul apei sau umezelii.
Instrucţiuni de siguranţă privind bateriile
Folosiţi numai bateriile indicate în manual.
Nu utilizaţi baterii noi şi vechi împreună.
Nu utilizaţi baterii de tipuri sau mărci diferite.
Nu instalaţi bateriile cu polaritatea inversată.
Nu scurtcircuitaţi şi nu dezasamblaţi bateriile.
Nu expuneţi bateriile la acţiunea apei.
Nu expuneţi bateriile la acţiunea focului sau a căldurii intense.
Bateriile sunt predispuse la scurgeri când sunt complet descărcate. Pentru a evita deteriorarea
produsului, scoateţi bateriile dacă lăsaţi produsul nesupravegheat pe perioade mai lungi de timp.
Dacă lichidul din baterii intră în contact cu pielea sau îmbrăcămintea, clătiţi imediat cu apă curată.
Curăţarea şi întreţinerea
Avertisment!
Nu folosiţi solvenţi sau agenţi de curăţare abrazivi.
Nu curăţaţi interiorul dispozitivului.
Nu încercaţi să reparaţi dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcţionează corect, înlocuiţi-l cu unul nou.
Curăţaţi exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă şi moale.
Описание Русский
Камера для съемки живой природы используется для фото- и видеосъемки при регистрации
устройством движения.
Проводной пульт управления (рис. А)
1. Проводной пульт
управления
2. Экран На экран выводится меню или фотографии/видео.
3. Кнопка меню Нажмите эту кнопку для перехода в меню или выхода из него.
4. Кнопка режима
фотосъемки
Нажмите эту кнопку для выбора режима фотосъемки.
5. Кнопка режима
видеосъемки
Нажмите эту кнопку для выбора режима видеосъемки.
6. Кнопка записи Нажмите эту кнопку для фото- или видеосъемки.
7. Кнопка ОК Нажмите эту кнопку для подтверждения выбора.
8. Кнопки со стрелками Эти кнопки необходимы для перемещения по меню.
Камера (рис. A)
9. Инфракрасная лампа Инфракрасная лампа позволяет делать снимки и записывать видео в темноте.
10. Индикатор обнаружения
движения
Индикатор загорается при обнаружении устройством движения.
11. Инфракрасный датчик Инфракрасный датчик регистрирует движение.
12. Объектив Объектив используется для съемки фотографий и записи видео.
13. Выключатель (вкл./выкл.)
Для включения устройства установите выключатель в положение «ON».
Индикатор датчика движения начнет мигать в течение 10 секунд (пока данные
накапливаются в буфере), после чего устройство перейдет в режим автоматической
фото- и видеосъемки.
Для выключения устройства установите выключатель в положение «OFF».
Для включения тестового режима устройства подключите к устройству проводной
пульт управления и установите выключатель в положение «ON».
Примечание. В тестовом режиме устройство автоматически выключается после
3минут бездействия.
14. Батарейный отсек
Вставьте батареи в батарейный отсек. Убедитесь, что полярность батареек (+/-)
соответствует маркировке внутри батарейного отсека.
Примечание.
SAS-DVRODR1x: 4 батареи.
SAS-DVRODR2x: 4 или 8 батарей. Хотя устройство и будет работать с 4батареями,
рекомендуется устанавливать в него 8батарей.
15. Вход питания,
пост. ток (6В)
Подключите провод питания к входу постоянного тока на устройстве
икэлектрической розетке.
16. Подключение к телевизору Для подключения устройства к телевизору предназначен специальный разъем.
17. USB-порт
USB-порт необходим для подключения к устройству проводного пульта управления
(в тестовом режиме).
USB-порт предназначен для подключения устройства к компьютеру с помощью
USB-кабеля (для передачи данных).
18. Слот карты памяти (SD) Вставьте карту памяти в слот карты памяти (для накопителя).
Экран (рис. B)
19. Метка времени 20. Режим фото / Режим видео
21. Размер изображения 22. Карта памяти
23. Уровень заряда батареи 24. Дата
25. Время 26. Доступный объем карты памяти
27. Количество фотографий и видеозаписей на карте памяти
Меню экранного дисплея (рис. C)
Структура меню экранного дисплея приведена в таблице.
Использование
Солнечная панель
В качестве источника питания камеры можно использовать солнечную панель. Солнечная панель
подключается к камере через имеющийся разъем питания.
Тестовый режим
Подключите к устройству проводной пульт управления.
Для включения тестового режима устройства переведите выключатель в положение «ON».
- Нажмите кнопку меню для перехода в меню и отрегулируйте параметры камеры.
- Нажмите эту кнопку со стрелкой вправо для выполнения фото- или видеосъемки.
Режим воспроизведения
В режиме воспроизведения можно просматривать и удалять фотографии и видеоролики.
Для включения тестового режима устройства подключите к устройству проводной пульт
управления и установите выключатель в положение «ON».
- Нажмите кнопку OK для перехода в режим воспроизведения. Для просмотра фотографий
используйте кнопки со стрелками вверх/вниз. Нажмите кнопку ОК еще раз для выхода из
режима воспроизведения. Примечание. На экране можно просматривать только фотографии
(не видеоролики).
- Для удаления выберите фотографию или видеоролик, удалите файл и нажмите кнопку OK.
Технические данные
SAS-DVRODR11 SAS-DVRODR21
Напряжение на входе 6 В DC 6 В DC
Тип батареи Батареи AA, щелочные/NiMH (4x) Батарей AA, щелочные/NiMH (4x / 8x)
Радиус действия пассивного
ИК-датчика
22 м, 50° 22 м, 50°
Датчик изображения 5M 5M
Разрешение изображения 10M / 720P HD 12M / 720P HD
Время срабатывания триггера < 1,2 секунды < 1,2 секунды
Интервал срабатывания триггера 0 секунд ~ 1 час 0 секунд ~ 1 час
Поле зрения (FOV) 60° 60°
Расширение памяти ≤ 32 ГБ ≤ 32 ГБ
Класс защиты IP IPX5 IX54
Рабочая температура -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C
Габариты (ДхШхВ) 145 x 82 x 36 мм 140 x 80 x 50 мм
Вес 150 г 230 г
Требования безопасности
Общие требования
В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство
только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого.
Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для
будущего использования.
Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только
по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами.
Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
Не допускайте воздействия на устройство воды или влаги.
Безопасность при работе с батареями
Применяйте только указанные в руководстве батареи.
Не используйте старые и новые батареи одновременно.
Не используйте батареи различных типов и различных марок.
Не устанавливайте батареи в обратной полярности.
Не замыкайте контакты батарей и не разбирайте их.
Не подвергайте батареи воздействию воды.
Не подвергайте батареи воздействию пламени или высокой температуры.
Полностью разряженные батареи могут протекать. Во избежание повреждения изделия при
долгом хранении извлекайте батареи.
При попадании жидкости из батареи на кожу или одежду немедленно промойте пятно пресной
водой.
Очистка и обслуживание
Предупреждение!
Не производите очистку растворителями или абразивами.
Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство
следует заменить новым.
Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани.
Açıklama Türkçe
Belgesel kamerası, cihaz hareketi algıladığında fotoğraf ve video çekmesi için kullanılır.
Kablolu kumanda (şek. A)
1. Kablolu kumanda
2. Ekran Ekran, menüyü veya fotoğraarı/videoları gösterir.
3. Menü düğmesi Menüye girmek veya menüden çıkmak için düğmeye basın.
4. Fotoğraf modu düğmesi Fotoğraf modunu seçmek için düğmeye basın.
5. Video modu düğmesi Video modunu seçmek için düğmeye basın.
6. Kayıt düğmesi Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için düğmeye basın.
7. OK düğmesi Seçimi onaylamak için düğmeye basın.
8. Ok düğmeleri Menü üzerinde gezinmek için düğmelere basın.
Kamera (şek. A)
9. Kızılötesi ışık Kızılötesi ışık, karanlıkta fotoğraf ve video çekmenizi sağlar.
10. Hareket algılama göstergesi Cihaz hareket algıladığında, gösterge yanar.
11. Kızılötesi sensörü Kızılötesi sensörü, hareketi algılar.
12. Lens Lens, fotoğraf veya video çekmek için kullanılır.
13. Aç/kapat düğmesi
Cihazı açmak için, düğmeyi “ON“ konumuna getirin.
Hareket algılama göstergesi, otomatik olarak fotoğraf veya video çekmeden önce
ön belleğe alma süresi olarak yaklaşık 10 saniye boyunca yanıp söner.
Cihazı kapatmak için, düğmeyi “OFF“ konumuna getirin.
Cihazı test moduna almak için, kablolu kumandayı cihaza bağlayın ve düğmeyi “ON“
konumuna getirin.
Not: Test modunda, cihaz 3 dakika boyunca hiçbir işlem yapılmadığı takdirde kapanır.
14. Pil bölmesi
Pilleri, pil bölmesine takın. Pil kutuplarının (+/-) pil bölmesindeki kutup işaretleriyle
eşleştiğinden emin olun.
Not:
SAS-DVRODR1x: 4 pil.
SAS-DVRODR2x: 4 veya 8 pil. Cihazda 8 pil kullanılması tavsiye edilir; ancak cihaz,
sadece 4 yüklü pille de çalışabilir.
15. DC girişi (6V) Güç adaptörünü, cihazın DC girişine ve duvar prizine takın.
16. Televizyon bağlantısı Cihazı televizyona bağlamak için, televizyon bağlantısını kullanın.
17. USB portu
Kablolu kumandayı cihaza bağlamak için USB portunu kullanın (test modu).
USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayara bağlamak için, USB portunu kullanın
(veritransferi).
18. Bellek kartı yuvası (SD) Bellek kartı yuvasına (depolama) bir bellek kartı takın.
Ekran (şek. B)
19. Zaman damgası 20. Fotoğraf modu / Video modu
21. Görsel boyutu 22. Bellek kartı
23. Pil seviyesi 24. Tarih
25. Saat 26. Bellek kartında mevcut alan
27. Bellek kartındaki fotoğraf ve video sayısı
OSD menüsü (şek. C)
OSD menü yapısına ilişkin tabloya bakın.
Kullanım
Güneş paneli
Güç kaynağı için, kamera bir güneş paneliyle donatılabilir. Güneş paneli, mevcut güç bağlantısı kullanılarak
bağlanmalıdır.
Test modu
Kablolu kumandayı cihaza bağlayın.
Cihazı test moduna ayarlamak için, aç/kapat düğmesini “ON“ konumuna getirin.
- Menüye erişmek ve kamera ayarlarını düzenlemek için, menü düğmesine basın.
- Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için, sağ ok düğmeye basın.
Oynatma modu
Oynatma modunda, fotoğraarı veya videoları görüntüleyebilir ve silebilirsiniz.
Cihazı test moduna almak için, kablolu kumandayı cihaza bağlayın ve aç/kapat düğmesini “ON“
konumuna getirin.
- Oynatma moduna girmek için, OK düğmesine basın. Fotoğraarı görüntülemek için, yukarı/aşağı
düğmelerine basın. Oynatma modundan çıkmak için, OK düğmesine tekrar basın.
Not: Sadece ekrandaki fotoğraarı görüntüleyebilirsiniz (video yok).
- Silmek için, fotoğrafı veya videoyu seçin, dosyayı silin ve OK düğmesine basın.
Teknik bilgiler
SAS-DVRODR11 SAS-DVRODR21
Giriş voltajı 6 V DC 6 V DC
Pil tipi AA piller, alkalin/NiMH (4x) AA piller, alkalin/NiMH (4x / 8x)
PIR algılama mesafesi 22 m, 50° 22 m, 50°
Görüntü sensörü 5M 5M
Görüntü çözünürlüğü
10M / 720P HD 12M / 720P HD
Tetikleme süresi < 1,2 saniye < 1,2 saniye
Tetikleme aralığı 0 saniye ~ 1 saat 0 saniye ~ 1 saat
Görüş alanı (FOV) 60°
60°
Bellek genişliği ≤ 32 GB ≤ 32 GB
IP sınıfı
IPX5 IPX5
Çalışma sıcaklığı -20 ~ 60 °C -20 ~ 60 °C
Boyutlar (UxGxY) 145 x 82 x 36 mm
140 x 80 x 50 mm
Ağırlık
150 g 230 g
Güvenlik
Genel güvenlik
Elektrik çarpma riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen
tarafından açılmalıdır.
Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar
için kullanmayın.
Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı
derhal değiştirin.
Cihazı su veya neme maruz bırakmayın.
Pil güvenliği
Yalnızca bu kılavuzda belirtilen pilleri kullanın.
Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın.
Farklı tür ve markalardaki pilleri kullanmayın.
Pilleri ters kutuplarda takmayın.
Pilleri kısa devre yapmayın veya demonte etmeyin.
Pilleri suya maruz bırakmayın.
Cihazı ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
Piller, tam olarak boşaldığında sızıntı gerçekleşebilir. Ürüne zarar gelmemesi için uzun süre kullanım
dışı kalacağı zaman piller çıkarılmalıdır.
Pillerden akan sıvı deriyle veya giysilerle temas ettiğinde hemen temiz suyla yıkanmalıdır.
Temizlik ve bakım
Uyarı!
Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
Cihazın içini temizlemeyin.
Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.
Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Konig Electronic SAS-DVRODR21 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info