521877
71
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/74
Nächste Seite
nl 71
garantie krijgen van 90 dagen vanaf de datum van de
retourzending of voor de resterende duur van de
oorspronkelijke garantie, afhankelijk van wat er langer is.
Magellan garandeert dat de softwareproducten of de
software die in de hardwareproducten is gebruikt, vrij
zullen zijn van defecten in de media voor een periode van
30 dagen vanaf de verzenddatum en dat ze fundamenteel
zullen voldoen aan de op dat ogenblik geldende
gebruikersdocumentatie die bij de software is geleverd
(inclusief updates daarvan). De enige verplichting van
Magellan zal bestaan uit de correctie of vervanging van de
media of de software, zodat deze fundamenteel zal
voldoen aan de gebruikersdocumentatie die op dat
moment geldig is. Magellan garandeert niet dat de
software zal voldoen aan de vereisten van de koper of dat
de werking ononderbroken, foutvrij of virusvrij zal zijn. De
koper draagt het volledige risico voor het gebruik van de
software.
2. VERHAAL VAN DE KOPER. VOOR ZOVER DIT DOOR
DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN, ZAL
HET ENIGE VERHAAL VAN DE KOPER ONDER DEZE
SCHRIFTELIJKE GARANTIE OF ELKE IMPLICIETE
GARANTIE WORDEN BEPERKT TOT REPARATIE OF
VERVANGING, NAAR KEUZE VAN MAGELLAN, VAN ELK
DEFECT ONDERDEEL VAN DE ONTVANGER OF DE
ACCESSOIRES DIE DOOR DEZE GARANTIE ZIJN GEDEKT.
REPARATIES ONDER DEZE GARANTIE ZULLEN ALLEEN
WORDEN UITGEVOERD IN EEN ERKEND
SERVICECENTRUM VAN MAGELLAN. ALLE REPARATIES
DIE WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN
SERVICECENTRUM DAT NIET DOOR MAGELLAN IS
ERKEND, ZAL DEZE GARANTIE ONGELDIG MAKEN.
3. PLICHTEN VAN DE KOPER. Voor reparaties of
vervangingen kunt u contact met ons opnemen en het
product terugbezorgen, samen met een kopie van het
originele aankoopbewijs. Magellan behoudt zich het recht
gratis service te weigeren als het aankoopbewijs niet werd
bijgevoegd of als de informatie in dit bewijs onvolledig of
onleesbaar is of als het serienummer werd gewijzigd of
verwijderd. Magellan zal niet aansprakelijk zijn voor
eventueel verlies van of schade aan het product,
veroorzaakt terwijl het product wordt verzonden voor de
reparatie. Verzekering is aanbevolen. Magellan beveelt het
gebruik aan van een traceerbare verzendmethode wanneer
u een product terugstuurt voor reparatie.
4. BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES. Behalve
zoals uiteengezet in item 1 hierboven, worden alle andere
uitdrukkelijke of impliciete garanties, inclusief garanties
op geschiktheid voor een bepaald doel of
verkoopbaarheid, hierbij afgewezen EN INDIEN VAN
TOEPASSING, IMPLICIETE GARANTIES ONDER ARTIKEL
35 VAN HET VERDRAG VAN DE VERENIGDE NATIES OP
CONTRACTEN VOOR DE INTERNATIONALE VERKOOP
VAN GOEDEREN.
SOMMIGE NATIONALE, PROVINCIALE OF LOKALE
WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE DUUR
VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE ZODAT DE
BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN
TOEPASSING IS.
Deze voorwaarde zal geen invloed hebben op de statutaire
rechten van de koper onder de toepasselijke rechten die
71

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Magellan ToughCase wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info