521877
72
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/74
Nächste Seite
72 nl
van kracht zijn in de regio van de koper. DE KOPER KAN
ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE VARIËREN AFHANKELIJK
VAN DE LOKATIE WAAR HIJ ZICH BEVINDT.
5. UITSLUITINGEN. Het volgende is uitgesloten van de
garantiedekking:
(1) periodiek onderhoud en reparatie of vervanging van
onderdelen als gevolg van normale slijtage;
(2) batterijen;
(3) afwerkingen;
(4) installaties of defecten die voortvloeien uit de
installatie;
(5) elke schade die is veroorzaakt door (i) verzending,
verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, verkeerd
behandelen, vocht, vloeistoffen, nabijheid van of
blootstelling aan warmte, onjuist gebruik; (ii) rampen
zoals brand, overstroming, wind en bliksem; (iii)
ongemachtigde aanpassingen;
(6) reparatie uitgevoerd of getracht door iemand anders
dan een erkend Magellan-servicecentrum;
(7) alle producten, componenten of onderdelen die niet
door Magellan zijn vervaardigd,
(8) dat de ontvanger vrij zal zijn van elke claim op
inbreuk van patenten, handelsmerken, auteursrechten
of andere eigendomsrechten, inclusief
handelsgeheimen
(9) elke schade door een ongeval dat is veroorzaakt
door onnauwkeurige satelliettransmissies.
Onnauwkeurige transmissies kunnen zich voordoen
door wijzigingen in de positie, toestand of geometrie
van een satelliet of door aanpassingen aan de
ontvanger die vereist kunnen zijn door wijzigingen in de
GPS. (Opmerking: GPS-ontvangers van Magellan
gebruiken GPS of GPS+GLONASS om de informatie
over de positie, snelheid en tijd te verkrijgen. GPS wordt
beheerd door de Amerikaanse overheid en GLONASS is
het globale navigatiesatellietsysteem van de Russische
Federatie. Zij zijn als enige verantwoordelijk voor de
nauwkeurigheid en het onderhoud van hun systemen.
Bepaalde omstandigheden kunnen onnauwkeurigheden
veroorzaken waardoor aanpassingen aan de ontvanger
nodig kunnen zijn.)
Voorbeelden van dergelijke omstandigheden omvatten,
maar zijn niet beperkt tot wijzigingen in de GPS- of
GLONASS-transmissie.
Het openen, demonteren of repareren van dit product
door een andere instantie dan een erkend
servicecentrum van Magellan, zal deze garantie
ongeldig maken.
6. UITSLUITING VAN INCIDENTELE OF
GEVOLGSCHADE. MAGELLAN ZAL NIET
AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE KOPER OF ELKE
ANDERE PERSOON VOOR WELKE INDIRECTE,
INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OOK, MET
INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT
WINSTDERVING, SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT
VERTRAGING IN OF VERLIES VAN HET GEBRUIK, OF
DOOR EEN INBREUK OP DEZE GARANTIE OF ELKE
IMPLICIETE GARANTIE, ZELFS INDIEN DEZE IS
72

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Magellan ToughCase wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info