521877
74
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/74
Nächste Seite
74 nl
installatie onder het contract of wanneer de installatie
werd geïmplementeerd onder zijn aansprakelijkheid.
Artikel L. 211-5 van de consumentenwet bepaalt dat het
product, om conform het contract te zijn, moet voldoen
aan het volgende:
1° Het moet geschikt zijn voor het gebruik dat normaal
wordt verwacht van een soortgelijk product en, indien dat
het geval is:
- overeenkomen met de beschrijving die door de
verkoper is gegeven en dezelfde kenmerken hebben als
voorgesteld door de verkoper aan de koper via
monsters of modellen;
- de kenmerken hebben die een koper wettelijk kan
verwachten in het licht van openbare verklaringen door
de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger en
in het bijzonder in reclame of etikettering;
2° Het moet de eigenschappen hebben die zijn
gedefinieerd door de gemeenschappelijke overeenkomst
van de partijen of geschikt zijn voor een specifiek gebruik
dat door de koper is gewenst, meegedeeld door de
verkoper en geaccepteerd door de verkoper.
Artikel L. 211-12 van de consumentenwet bepaalt dat elke
claim die is gebaseerd op niet-conformiteit, binnen 2 jaar
na de levering van het product moet worden ingediend.
Artikel 1641 van de burgerlijke wetgeving bepaalt dat de
verkoper voor het verkochte product de garantie biedt dat
er geen verborgen defecten zijn waardoor het product
ongeschikt is voor het bedoelde gebruik of dat het gebruik
van een dergelijk product in dergelijke mate wordt
beperkt, dat de koper het product niet zou hebben
gekocht of een lagere prijs zou hebben betaald als hij op
de hoogte was geweest van het bestaan van een dergelijk
defect.
Artikel 1648 (§ 1) van de burgerlijke wet bepaalt dat elke
claim die is gebaseerd op verborgen defecten, binnen 2
jaar na het ontdekken van dit defect door de koper moet
worden ingediend.
Voor meer informatie over deze beperkte garantie, kunt u
een bezoek brengen aan de website van Magellan:
www.magellangps.com
MiTAC Digital Corp.
471 El Camino Real Santa Clara, CA 95050 USA
© 2010 MiTAC International Corporation. Het
Magellan-logo en Magellan zijn gedeponeerde
handelsmerken van MiTAC International Corporation.
ToughCase is een handelsmerk van MiTAC International
Corporation. Alle rechten voorbehouden. iPhone en iPod
touch zijn handelsmerken van Apple, Inc., gedeponeerd in
de V.S. en andere landen. Alle andere handelsmerken en
gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun
respectievelijke eigenaars.
74

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Magellan ToughCase wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info