Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
3.1 Vattenpåfyllning
Innan du fyller på vatten i apparaten, måste du se till att det inte finns någon kontakt till en
strömkälla, dvs kabeln får inte sitta i väguttaget! När fotbubbelbadet står stabilt på golvet och är
fyllt med vatten, sätter du i kontakten i vägguttaget. Fotbubbelbadet MEDISANA FS 885 kan fyllas
med upp till 6 liter vatten. Den maximala fyllhöjden
är markerad i fotbubbelbadet. Du kan fylla
på med varmt eller kallt vatten, med eller utan badtillsats, hur du själv vill ha det.
OBSERVERA
Se till att MEDISANA fotbubbelbad står på ett stabilt underlag, så att den inte
kan tippa. Underlaget måste även vara fuktresistent.
Använd inga skummande badtillsatser och inget badsalt.
3.2 Ställa in funktion
På/av
Anslut nätkabeln till eluttaget och tryck på knappen
för att slå på fotbadet. På displayen
visas
utgångstemperaturen.
Knappen
används även för att stänga av fotbadet.
Temperatur
MEDISANA fotbad FS 885 förfogar över en innovativ värmefunktion. Denna tekniska förbättring gör
det möjligt att hålla temperaturen på vattnet på samma nivå under användning, eller att värma
vattnet.
När fotbadet slås på visas utgångstermperaturen på displayen
. Varje gång knappen
trycks in höjs
den förinställda temperaturen med 3 °C tills 39 °C nås, mellan 39 och 48 °C höjs temperaturen med 1 °C
varje gång knappen
trycks. När fotbadet är påslaget visas den aktuella temperaturen alltid på
displayen
.
Timer
Generellt kan man ta cirka 20 minuter i anspråk för ett fotbad med massage och detta kan genomföras
1 till 2 gånger dagligen. När fotbadet slås på med knappen
är användningstiden inställd på 20
minuter. Med knappen
kan användningstiden höjas i steg om 10 minuter, till högst 60 minuter.
Tänk dock på att apparaten skall ha kylts av ordentligt efter varje användning innan den tas ibruk igen!
Bubbelbad / vibration / rött ljus
Fotbadet har även funktionen bubblor/vibration/rött ljus. Funktionen aktiveras med knappen
, den
avaktiveras när man trycker på knappen
igen.
VARNING
Är du känslig mot värme, eller har cirkulationsstörningar, svullnader,
inflammationer, hudirritationer eller sår, bör läkare konsulteras före
användning.
4 Övrigt
4.1 Rengöring och skötsel
Se till att apparaten är avstängd och att stickkontakten dragits ur vägguttaget innan du rengör
apparaten. Häll ut vattnet över ett av de bakre hörnen och rengör apparaten med en trasa när den
svalnat.
3 Användning / 4 Övrigt
SE
53
88378_FS885_West_Final_22082013.qxd:Fußsprudelbad 22.08.2013 17:13 Uhr Seite 53
59

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

  • Das FS 885 hat Massagerollen, welche sich nicht bewegen. Wozu sind sie da? Eingereicht am 9-5-2020 11:22

    Antworten Frage melden
  • Das FS 885 hat Massagerollen welche sich nicht bewegen. Wozu sind diese da ?? Eingereicht am 9-5-2020 11:21

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Medisana 88378 - FS 885 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Medisana 88378 - FS 885 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info