Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
Gebruiks-
aanwijzing
M
M.-Nr. 06 007 420
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing

  M
  M.-Nr. 06 007 420 • Page 2

  Inhoud
  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
  Algemeen
  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Montage
  Gebruik
  Aansluitsnoer uit- en oprollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  Onderste zuigbuis ontgrendelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Telescopische zuigbuis instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  Stofzuiger aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  In- en uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Mechanische zuigkrachtregelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  Zuigen met de combi-zuigmond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Zuigen met de telescopische zuigbuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  Bijgeleverde accessoires
  Gebruik van de accessoires
  Parkeren en opbergen
  Onderhoud
  Waar kunt u nieuwe stofcassettes en filters krijgen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  Welke stofcassettes en filters zijn de juiste? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  Wanneer moet u de stofcassette vervangen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
  Zo vervangt u stofcassettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
  Wanneer moet u het motorfilter vervangen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Het vervangen van het motorfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
  Wanneer moet u het uitblaasfilter vervangen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  Het vervangen van het super-air-clean-filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  Het vervangen van het actief-air-clean- en het HEPA-filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  Een ander uitblaasfilter plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  Wanneer moet u de korte draadopnemers vervangen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Het vervangen van de korte draadopnemers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Reiniging
  Storingen
  Technische Dienst
  Bij te bestellen accessoires

  2 • Page 3

  Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
  Het verpakkingsmateriaal

  Het afdanken van het apparaat

  De verpakking beschermt het apparaat
  tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het
  oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden
  voor recycling.

  Van een afgedankt apparaat kunnen de
  onderdelen vaak nog waardevol zijn.
  Zorg er daarom voor dat uw oude apparaat via de dealer of de gemeente
  gerecycled kan worden. Zorgt u ervoor
  dat het afgedankte apparaat tot die tijd
  buiten het bereik van kinderen wordt
  opgeslagen.

  Hergebruik van het verpakkingsmateriaal remt de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Vaak neemt de
  leverancier de verpakking terug. Als u
  de verpakking zelf wegdoet, informeer
  dan bij de reinigingsdienst van uw gemeente waar u die kunt afgeven.

  Gebruikte stofcassettes en filters
  De stofcassettes en de filters zijn vervaardigd van milieuvriendelijke materialen. De filters kunnen met het gewone
  huisvuil worden weggegooid. Dit geldt
  ook voor de stofcassettes, mits er geen
  stoffen in zitten die niet bij het gewone
  huisvuil mogen.

  3 • Page 4

  Algemeen

  4 • Page 5

  Algemeen
  a Ontgrendelingstoets
  b Handgreep
  c Snoerhaak
  d Telescopische zuigbuis
  e Snoergeleider
  f Ontgrendelingstoets telescopische zuigbuis
  g Onderste zuigbuis
  h Ontgrendelingstoets onderste zuigbuis
  i Voetpedaal onderste zuigbuis
  j Voetpedaal Aan/Uit
  k Ontgrendelingstoets deksel
  l Motorfilter (bescherming motor)
  m Stofstandindicator
  n Stofcassette
  o Greep afdekking luchtkanaal
  p Ontgrendelingstoets deksel uitblaasfilter
  q Voetpedaal automatische snoerhaspel
  r Aansluitsnoer
  s Combi-zuigmond
  t Zuigkrachtregelaar / houder voor combi-zuigmond met ontgrendelingsschuif
  u Verstelknop telescopische zuigbuis
  v Ophangpunt

  5 • Page 6

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Technische veiligheid
  Deze stofzuiger voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Bij ondeskundig gebruik echter kunnen personen
  letsel oplopen en kan er materiële
  schade ontstaan. Lees de gebruiksaanwijzing daarom aandachtig door
  voordat u het apparaat voor het
  eerst gebruikt. Dat is veiliger voor
  uzelf en u voorkomt schade aan het
  apparaat. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

  Verantwoord gebruik
  Deze stofzuiger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik,
  dat wil zeggen voor het opzuigen van
  droog stof. Ieder ander gebruik is voor
  eigen risico en kan gevaarlijk zijn. De
  specificaties van het apparaat mogen
  niet worden gewijzigd. Kleding en de
  vacht van dieren mogen niet met de
  stofzuiger worden gezogen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door
  foutieve bediening of door gebruik voor
  andere doeleinden dan hier aangegeven.

  Wanneer er kinderen in huis
  zijn
  Laat kinderen de stofzuiger alleen
  gebruiken onder toezicht van een
  volwassene!

  6

  Een beschadigde stofzuiger kan
  gevaarlijk zijn. Controleer daarom
  de verpakking en het apparaat op
  transportschade. Neem een beschadigde stofzuiger niet in gebruik!
  Voordat u de stofzuiger aansluit,
  dient u de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje
  met de waarden van het elektriciteitsnet
  te vergelijken. Het typeplaatje bevindt
  zich onder het deksel van het uitblaasfilter. De gegevens moeten beslist overeenstemmen. Raadpleeg in geval van
  twijfel een elektricien.
  De contactdoos moet met ten minste 16 A of 10 A traag beveiligd
  zijn. • Page 7

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Gebruik
  Zonder stofcassette en filters mag
  de stofzuiger niet worden gebruikt,
  omdat hij anders beschadigd kan raken!
  Zuig nooit vloeistoffen of vochtig
  vuil op, omdat dit storingen kan
  veroorzaken. Bovendien kunt u hierdoor
  een elektrische schok krijgen. Laat met
  water of sop gereinigde oppervlakken
  eerst helemaal opdrogen.
  Zuig nooit brandende of gloeiende
  voorwerpen op (zoals sigarettenpeuken, as en kolen), anders kan de
  stofzuiger in brand vliegen.
  Zuig geen toner-resten op! Toner
  van bijvoorbeeld printers of kopieerapparaten kan elektriciteit geleiden.
  Bovendien wordt het materiaal mogelijk
  niet door het filtersysteem tegengehouden, waardoor het weer in de ruimte
  wordt geblazen.
  Zuig met de combi-zuigmond geen
  fijn stof op, zoals boorgruis, meel
  of gips! Er kan anders een elektrostatische lading ontstaan.
  Zuig nooit licht ontvlambare of explosieve stoffen of gassen op in
  verband met explosiegevaar. Zuig ook
  nooit in een ruimte waar dergelijke stoffen opgeslagen liggen.

  Zuig nooit zware, harde of scherpe
  voorwerpen op. De zuigopeningen
  kunnen daardoor geblokkeerd of beschadigd raken.
  Gebruik de combi-zuigmond niet
  als handgreep. De zuigmond zou
  dan uit de vergrendeling kunnen schieten.
  Houd de combi-zuigmond en de
  telescopische zuigbuis niet te dicht
  bij het hoofd als de stofzuiger aanstaat.
  U kunt anders verwondingen oplopen,
  bijvoorbeeld aan ogen of oren.
  Gebruik het aansluitsnoer niet om
  de stofzuiger te dragen en trek de
  stekker niet aan het snoer uit de contactdoos. Het snoer mag niet over
  scherpe randen worden getrokken of
  onder deuren of iets dergelijks beklemd
  raken.
  Trek de stekker niet aan het snoer
  uit de contactdoos. Het snoer kan
  op den duur beschadigd raken.
  Gebruik de stofzuiger niet als deze
  beschadigd is, met name als het
  aansluitsnoer niet in orde is. Een beschadigde stofzuiger kan gevaarlijk
  zijn.
  Let op de stofstandindicator en
  vervang de stofcassette indien nodig. De zuigmond moet tijdens de controle los zijn van de grond. Controleer
  tevens alle filters en vervang ze indien
  nodig. Volle stofcassettes of verstopte
  filters verminderen de zuigkracht van
  de stofzuiger. Bovendien kan het apparaat zo heet worden dat de oververhittingsbeveiliging reageert. Zie ook het
  hoofdstuk "Storingen".
  7 • Page 8

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Gebruik van de accessoires

  Het afdanken van het apparaat

  Stofcassettes zijn wegwerpartikelen en mogen niet nog eens worden gebruikt. Verstopte poriën leiden
  tot een aanzienlijke vermindering van
  de zuigkracht.

  Maak afgedankte apparaten onbruikbaar. Trek de stekker uit de
  contactdoos en knip de kabel door.
  Daarna kunt u het apparaat afdanken,
  met inachtneming van de voorschriften
  met betrekking tot het milieu.

  Gebruik alleen stofcassettes, filters
  en (extra) accessoires van Miele.
  Alleen dan worden de capaciteit van de
  stofzuiger en de inhoud van de stofcassette optimaal benut en is de veiligheid
  gewaarborgd.

  Reiniging en onderhoud
  Na gebruik en vóór onderhoudswerkzaamheden dient u de stofzuiger uit te schakelen en de stekker uit
  de contactdoos te trekken.
  Dompel de stofzuiger nooit in water
  en reinig het apparaat droog of met
  een niet al te vochtige doek. Als er
  vocht in de stofzuiger komt, kunt u een
  elektrische schok krijgen!
  Reparaties mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen voor de gebruiker gevaar opleveren.
  Laat een beschadigd aansluitsnoer
  alleen door een origineel snoer vervangen.

  8

  Als de veiligheidsinstructies niet
  worden opgevolgd, kan de fabrikant
  niet verantwoordelijk worden gesteld
  voor schade die daar eventueel het
  gevolg van is. • Page 9

  Montage
  Zo zet u het apparaat in elkaar
  A Steek de onderste zuigbuis in de
  stofzuiger.
  B Steek de telescopische zuigbuis in
  de onderste buis en draai de telescopische buis heen en weer, totdat
  deze vastklikt.
  C Duw de combi-zuigmond in de daarvoor bestemde houder.

  ,Gebruik de combi-zuigmond niet
  als handgreep. De zuigmond zou
  dan uit de vergrendeling kunnen
  schieten.
  Om de delen weer uit elkaar te halen,
  drukt u op de ontgrendelingstoets voor
  de telescopische zuigbuis en op ontgrendelingstoets voor de onderste
  zuigbuis.

  9 • Page 10

  Gebruik
  Aansluitsnoer uit- en oprollen
  ^ Pak de stekker vast en trek aan het
  snoer tot het de gewenste lengte
  heeft (maximaal ca. 6,5 m).

  ,Om oververhitting en beschadiging te voorkomen, moet u het
  snoer minimaal voor 2/3 uitrollen als u
  de stofzuiger langer dan 30 minuten
  gebruikt.

  ^ Trek de stekker uit de contactdoos.
  ^ Druk het pedaal voor de snoerhaspel
  in. Het snoer wordt nu automatisch
  opgerold.

  De stekker van het aansluitsnoer kunt u
  ook in de snoergeleider laten.

  10 • Page 11

  Gebruik
  Onderste zuigbuis
  ontgrendelen
  ^ Druk op het voetpedaal en zwenk de
  zuigbuis in een comfortabele stand
  (zie afbeelding).

  Telescopische zuigbuis
  instellen
  De telescopische zuigbuis bestaat uit
  twee in elkaar geschoven buizen waarmee de zuigbuis in lengte verstelbaar
  is.
  ^ Druk op de verstelknop (zie de pijl)
  om de telescopische zuigbuis op de
  gewenste lengte in te stellen.

  Stofzuiger aansluiten
  A Geleid het aansluitsnoer via de
  snoergeleider.
  B Klem het snoer vast in de daarvoor
  bestemde gleuf van de kabelhaak
  (zie afbeelding).
  Het aansluitsnoer wordt nu zodanig geleid, dat u er bij het zuigen geen last
  van heeft.
  ^ Steek de stekker in een contactdoos.

  11 • Page 12

  Gebruik
  In- en uitschakelen
  ^ Druk op het voetpedaal Aan/Uit.

  Mechanische
  zuigkrachtregelaar
  Met de zuigkrachtregelaar kunt u de
  zuigkracht van de stofzuiger reduceren.
  Zo kunt u voorkomen dat bijvoorbeeld
  een kleedje wordt vastgezogen.
  ^ Zet de regelaar niet onnodig ver
  open.
  U heeft nu minder kracht nodig om het
  apparaat te duwen.

  Tip
  Obstakels en hoogteverschillen, zoals
  tapijtranden en drempels, vormen geen
  probleem als u met uw voet op het
  voetpedaal voor de onderste zuigbuis
  drukt. De voorkant van de stofzuiger
  komt dan iets omhoog.

  12 • Page 13

  Gebruik
  Zuigen met de combi-zuigmond

  ,Zorg dat de stofzuiger stevig
  staat als u met de combi-zuigmond
  of met de opgestoken telescopische
  zuigbuis zuigt, zodat het apparaat
  niet omvalt als u aan de slang trekt.
  A Duw de ontgrendelingsschuif in de
  richting van de pijl naar boven.
  B Trek de slang uit het apparaat.
  U kunt de combi-zuigmond als kierenzuiger en als reliëfborstel gebruiken.
  Met de kierenzuiger kunt u snel kruimels en dergelijke opzuigen. De reliëfborstel is ideaal voor het reinigen van
  bijvoorbeeld toetsenborden.
  Vergrendel de combi-zuigmond altijd
  weer in de houder als u weer gewoon
  wilt stofzuigen. Alleen dan beschikt u
  over de maximale zuigkracht.

  Zuigen met de telescopische
  zuigbuis
  Met deze zuigbuis kunt u moeilijk bereikbare plaatsen, zoals hoeken en radiatorspleten, beter bereiken.
  ^ Druk op de ontgrendelingstoets voor
  de telescopische zuigbuis en haal
  deze los.
  ^ Steek de combi-zuigmond in de
  handgreep. De combi-zuigmond zit
  goed, als u een duidelijke klik hoort.
  Hiervoor moet de reliëfborstel helemaal zijn ingeschoven.
  ^ Druk op de ontgrendelingstoets van
  de handgreep om de delen weer uit
  elkaar te halen.
  13 • Page 14

  Bijgeleverde accessoires
  De stofzuiger wordt met de volgende
  accessoires geleverd:
  a Adapter
  b Kierenzuiger
  c Meubelzuigmond
  d Filterrooster
  Het filterrooster wordt alleen bij modellen geleverd die standaard voorzien
  zijn van een "actief-air-clean-filter" of
  een "HEPA-filter". Het rooster is nodig
  als u in plaats van de genoemde filters
  een "super-air-clean-filter" wilt gebruiken (zie ook in het hoofdstuk "Onderhoud" de rubriek ""Een ander uitblaasfilter plaatsen").

  Hulpstukhouder
  Met de hulpstukhouder kunt u de accessoires a tot en met c op de stofzuiger bewaren.

  14 • Page 15

  Gebruik van de accessoires
  Adapter
  Om de kierenzuiger en de meubelzuigmond te kunnen gebruiken, moet u de
  bijgeleverde adapter plaatsen.
  Afhankelijk van de situatie kunt u de
  adapter op de telescopische zuigbuis
  of op de combi-zuigmond steken.

  Kierenzuiger
  Voor het zuigen van naden, kieren, hoeken, etc.
  ^ Steek de kierenzuiger op de adapter.

  Meubelzuigmond
  Voor gestoffeerde meubels, matrassen,
  kussens, gordijnen, bekleding en dergelijke.
  ^ Steek de meubelzuigmond op de
  adapter.

  15 • Page 16

  Parkeren en opbergen
  Als u pauzeert of de stofzuiger opbergt,
  kunt u het apparaat rechtop neerzetten.
  Vergrendel daarvoor de onderste zuigbuis.
  Als u het apparaat hangend opbergt,
  neemt het nauwelijks ruimte in. Ontgrendel in dat geval de onderste zuigbuis. De handgreep is voorzien van een
  speciaal ophangpunt.

  16 • Page 17

  Onderhoud
  ,Bij onderhoudswerkzaamheden
  dient u de stofzuiger uit te schakelen
  en de stekker uit de contactdoos te
  trekken.
  Het Miele-filtersysteem bestaat uit 3 filters:
  a Stofcassette
  b Motorfilter (bescherming motor)
  c Uitblaasfilter *
  * Afhankelijk van het model is standaard een van de volgende uitblaasfilters geplaatst.
  a Super-air-clean-filter
  b Actief-air-clean-filter
  c HEPA-filter
  Voor een optimale werking moet u de
  filters van tijd tot tijd vervangen.
  Gebruik alleen originele stofcassettes en filters van Miele. Alleen dan
  wordt de capaciteit van de stofzuiger optimaal benut en wordt de inhoud van de stofcassette volledig
  gebruikt.

  17 • Page 18

  Onderhoud
  Waar kunt u nieuwe
  stofcassettes en filters
  krijgen?
  Bij de Miele-vakhandelaar of bij de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. te Vianen.

  Welke stofcassettes en filters
  zijn de juiste?
  Koop alleen originele Miele-stofcassettes met
  – Miele-kwaliteitsstempel,
  – de opdruk L/L en
  – oranjekleurige houder.
  In iedere verpakking Miele-stofcassettes vindt u ook een super-air-clean-filter
  en een motorfilter.
  Wilt u het uitblaas- of het motorfilter los
  bestellen, geef dan het typenummer
  van uw stofzuiger door aan uw Mielevakhandelaar of de afdeling Onderdelen van Miele Nederland B.V. in Vianen,
  zodat u de juiste filters ontvangt.
  Natuurlijk kunt u het standaard-uitblaasfilter ook vervangen door een ander origineel uitblaasfilter van Miele (zie het
  hoofdstuk "Bij te bestellen accessoires").

  18 • Page 19

  Onderhoud
  Wanneer moet u de
  stofcassette vervangen?
  De stofcassette is aan vervanging toe
  als de standindicator aangeeft dat de
  cassette vol is (het venster is helemaal
  rood).
  Stofcassettes zijn voor eenmalig gebruik en mogen niet nog eens worden gebruikt. Verstopte poriën leiden tot een aanzienlijke vermindering van de zuigkracht.
  Controle of de stofcassette vol is
  ^ Schakel de stofzuiger in.
  ^ Kantel de zuigmond zover totdat
  deze los is van de vloer. Hiervoor
  moet de onderste zuigbuis vergrendeld zijn. Als de stofstandindicator
  aangeeft dat de stofcassette vol is,
  moet deze worden vervangen.
  Wat u moet weten over de stofstandindicator
  De stofstandindicator geeft aan in hoeverre de stofcassette nog lucht doorlaat.
  Over het algemeen bestaat huisstof uit
  een mengsel van stof, haren, pluizen,
  draadjes en zand. Op die samenstelling
  is de stofstandindicator afgesteld.
  Wanneer u echter veel fijn stof opzuigt,
  zoals boorgruis, zand, gips en meel,
  dan raken de poriën van de stofcassette snel verstopt. De indicator zal dan
  "vol" aangeven, ook al is de cassette
  nog niet vol. Als u veel tapijtpluizen en
  haren opzuigt, kan het voorkomen dat
  de indicator pas reageert als de stofcassette al overvol is.

  Ons advies:
  Als u veel fijn stof opzuigt,
  ^ vervangt u de stofcassette als de indicator "vol" aangeeft, ook als de cassette nog niet helemaal vol is.
  Als u veel haren en pluizen opzuigt, kan
  de stofcassette al overvol zijn op het
  moment dat de indicator "halfvol" aangeeft (controleer dit regelmatig).
  ^ Vervang in dat geval de stofcassette
  al bij die stand.

  19 • Page 20

  Onderhoud
  Zo vervangt u stofcassettes
  ^ Druk op de ontgrendelingstoets voor
  het deksel en open het.

  De stofcassette heeft een jaloezievormige stofafsluiting die automatisch dichtgaat als u de stofcassette verwijdert. Er
  kan dus geen stof vrijkomen.
  ^ Pak de stofcassette bij het lipje naast
  de stofafsluiting vast en trek de cassette uit de houder.
  U kunt de stofcassette gewoon bij het
  huisvuil doen als de cassette alleen
  huisstof bevat.
  ^ Steek de nieuwe stofcassette tot de
  aanslag in de houder. Laat de cassette samengevouwen zoals deze in
  de verpakking zit.
  ^ Ontvouw de stofcassette vervolgens
  zover mogelijk.
  ^ Sluit het deksel. De vergrendeling
  moet daarbij vastklikken en de stofcassette mag niet beklemd raken. De
  cassette wordt automatisch voor de
  zuigtuit geschoven.

  ,Een beveiliging voorkomt dat het
  deksel kan worden gesloten als zich
  geen stofcassette in het apparaat
  bevindt of als de cassette niet goed
  in de houder zit. Druk het deksel niet
  met geweld dicht!
  20 • Page 21

  Onderhoud
  Wanneer moet u het motorfilter
  vervangen?
  Vervang het motorfilter wanneer u een
  nieuwe verpakking stofcassettes aanbreekt.
  In iedere verpakking Miele-stofcassettes bevindt zich een motorfilter.

  Het vervangen van het
  motorfilter
  ^ Druk op de ontgrendelingstoets voor
  het deksel en open het.

  A Klap de filterhouder open.
  B Verwijder het oude motorfilter en zet
  er een nieuw filter in.
  Druk de filterhouder terug en sluit het
  deksel van de stofzuiger. De vergrendeling moet daarbij vastklikken.

  21 • Page 22

  Onderhoud
  Wanneer moet u het
  uitblaasfilter vervangen?
  U kunt de volgende uitblaasfilters plaatsen:
  Super-air-clean-filter
  Vervang het super-air-clean-filter wanneer u een nieuwe verpakking stofcassettes aanbreekt.
  In iedere verpakking Miele-stofcassettes bevindt zich een super-air-clean-filter.
  Actief-air-clean-filter
  Vervang het actief-air-clean-filter na ca.
  1 jaar, maar uiterlijk als er geurtjes vrijkomen. Zorg dat u op tijd een nieuw filter in huis heeft.
  HEPA-filter
  Vervang het HEPA-filter na ca. 1 jaar,
  omdat anders de luchtdoorlatendheid
  afneemt. Zorg dat u op tijd een nieuw
  filter in huis heeft.

  22 • Page 23

  Onderhoud
  Het vervangen van het
  super-air-clean-filter
  ^ Druk op de ontgrendelingstoets voor
  het deksel en open het.

  A Druk op de ontgrendelingstoets voor
  het deksel van het uitblaasfilter.
  B Open het deksel van het uitblaasfilter.

  ^ Verwijder het filterrooster.

  23 • Page 24

  Onderhoud
  ^ Open het filterrooster boven de afvalemmer. U hoeft het oude super-airclean-filter dus niet aan te raken.

  ^ Plaats een nieuw super-air-clean-filter
  in het rooster. Het maakt niet uit of de
  opdruk zich aan de boven- of onderkant bevindt.

  ^ Vergrendel het filterrooster en plaats
  het terug.
  ^ Sluit vervolgens het deksel van het
  uitblaasfilter en het deksel van de
  stofzuiger. De vergrendeling moet
  vastklikken.

  24 • Page 25

  Onderhoud
  Het vervangen van het
  actief-air-clean- en het
  HEPA-filter
  ^ Druk op de ontgrendelingstoets voor
  het deksel en open het.

  A Druk op de ontgrendelingstoets voor
  het deksel van het uitblaasfilter.
  B Open het deksel van het uitblaasfilter.

  ^ Verwijder het uitblaasfilter.
  ^ Noteer op het etiket van het nieuwe
  filter de datum waarop het moet worden vervangen.
  ^ Plaats het nieuwe uitblaasfilter.
  ^ Sluit vervolgens het deksel van het
  uitblaasfilter en het deksel van de
  stofzuiger. De vergrendeling moet
  vastklikken.

  25 • Page 26

  Onderhoud
  Een ander uitblaasfilter
  plaatsen
  Afhankelijk van het model heeft de stofzuiger een:
  a Super-air-clean-filter
  b Actief-air-clean-filter
  c HEPA-filter
  Natuurlijk kunt u het in de fabriek geplaatste filter vervangen door een van
  de andere. De specificaties van de uitblaasfilters verschillen aanzienlijk (zie
  ook het hoofdstuk "Bij te bestellen accessoires").
  Let op het volgende als u een ander
  filter plaatst:
  1. Als u in plaats van filter a filter b of c
  wilt gebruiken, raden wij u aan om het
  dan niet benodigde filterrooster * goed
  op te bergen.
  2. Als u uitblaasfilter b of c door filter a
  wilt vervangen, moet u het filter beslist
  in het filterrooster * plaatsen!
  * Filterrooster - zie "Bijgeleverde accessoires"

  26 • Page 27

  Onderhoud
  Wanneer moet u de korte
  draadopnemers vervangen?
  U kunt de draadopnemers in de zuigmond van de stofzuiger vervangen.
  Vervang de draadopnemers als de pool
  versleten is.

  Het vervangen van de korte
  draadopnemers
  ^ Haal de draadopnemers met een
  mesje of iets dergelijks uit de insteekopeningen.
  ^ Vervang de draadopnemers.
  Nieuwe onderdelen zijn verkrijgbaar bij
  de Miele-vakhandelaar of de afdeling
  Onderdelen van Miele Nederland B.V.

  27 • Page 28

  Reiniging
  ,Voordat u de stofzuiger reinigt,
  dient u het apparaat eerst uit te
  schakelen en de stekker uit de contactdoos te trekken.
  Buitenkant en toebehoren
  De buitenkant van de stofzuiger en de
  kunststof toebehoren kunt u reinigen
  met een geschikt reinigingsmiddel voor
  kunststof.

  ,Gebruik geen schuurmiddelen
  en geen glas- of allesreinigers! Deze
  kunnen door hun chemische samenstelling het kunststof oppervlak van
  de stofzuiger ernstig beschadigen.
  Stofruimte
  De ruimte voor de stofcassette kan
  eventueel worden schoongemaakt met
  een droge stofdoek, een stoffer of plumeau of, indien aanwezig, een tweede
  stofzuiger.

  ,Dompel de stofzuiger nooit in
  water en gebruik geen natte doek
  voor het schoonmaken. Als er vocht
  in de stofzuiger komt, kunt u een
  elektrische schok krijgen!

  28 • Page 29

  Storingen
  De stofzuiger wordt vanzelf uitgeschakeld
  De stofzuiger is voorzien van een beveiliging die het apparaat bij oververhitting uitschakelt. Oververhitting kan ontstaan als de zuigopeningen verstopt
  zijn of als de stofcassette vol is c.q. te
  weinig lucht doorlaat (door fijn stof).
  Ook kan het uitblaas- of motorfilter vervuild zijn. Schakel de stofzuiger meteen
  uit als de beveiliging reageert! Verhelp
  de storing en wacht nog 60 minuten totdat de stofzuiger voldoende is afgekoeld. Daarna kunt u het apparaat weer
  inschakelen en gebruiken.
  Luchtkanaal reinigen
  Bij hardnekkige verontreinigingen of bij
  een verstopping kunt u het luchtkanaal
  openen. Opgezogen grove delen en
  dergelijke kunt u dan eenvoudig verwijderen.
  ^ Druk op de ontgrendelingstoets voor
  het deksel en open het.

  ^ Verwijder de afdekking van het luchtkanaal (voorzichtig naar boven trekken). Gebruik daarvoor de beide lipjes op de afdekking (zie afbeelding).
  ^ Verwijder alle vastzittende verontreinigingen uit het luchtkanaal.
  ^ Plaats de afdekking van het luchtkanaal weer terug.
  ^ Sluit het deksel van de stofzuiger. De
  vergrendeling moet vastklikken.

  29 • Page 30

  Technische Dienst
  Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u
  – uw Miele-vakhandelaar of
  – de Technische Dienst van Miele Nederland B.V.
  De gegevens van Miele Nederland B.V.
  vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

  30 • Page 31

  Bij te bestellen accessoires
  Actief-air-clean-filter
  (afhankelijk van het model standaard)
  Dit filter is een speciaal actief-koolstoffilter dat de luchtjes absorbeert die
  door het vuil in de stofcassette ontstaan
  en die tijdens het zuigen vrijkomen. Van
  reukoverlast kan met dit filter nauwelijks
  nog sprake zijn.
  Het actief-air-clean-filter wordt in plaats
  van het aanwezige uitblaasfilter gebruikt.
  Het actief-air-clean-filter en het super-air-clean-filter hebben dezelfde filtercapaciteit.

  HEPA-filter
  (afhankelijk van het model standaard)
  Dit filter voldoet aan de HEPA-classificatie volgens EN 1822. Zo worden bijvoorbeeld micro-organismen tegengehouden die in de longen zouden kunnen komen. Dankzij dit uitblaasfilter is
  de stofzuiger uitermate geschikt voor
  mensen met een allergie of personen
  die hoge eisen aan de hygiëne stellen.
  Het HEPA-filter wordt in plaats van het
  aanwezige uitblaasfilter gebruikt.
  31 • Page 32

  U kunt zich wenden tot Miele Nederland B.V.:
  Bij storingen:
  - afdeling Technische Dienst Telefoon: (03 47) 37 88 88*
  Voor onderdelenleveranties:
  - afdeling Onderdelen Telefoon: (03 47) 37 88 80*
  Voor overige informatie:
  - afdeling Consumentenbelangen Telefoon: (03 47) 37 88 87*
  MIELE NEDERLAND B.V.
  Postbus 166
  4130 ED Vianen
  Internet: www.miele.nl
  Kantoor en Infocentrum Miele-inbouwapparaten:
  De Limiet 2
  4131 NR Vianen
  *) meerdere lijnen
  Wijzigingen voorbehouden / 3103

  M.-Nr. 06 007 420 / 00

  Dit papier bestaat uit 100% chloorvrij gebleekte cellulose en is daardoor minder belastend voor het milieu.


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele art wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele art in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,18 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Miele art

Miele art Bedienungsanleitung - Deutsch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info