Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/80
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
Koffieautomaat
Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst,
installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
schade aan het apparaat.
nl-NL M.-Nr. 10 793 170
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Gebruiksaanwijzing
  Koffieautomaat

  Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat plaatst,
  installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt
  schade aan het apparaat.

  nl-NL

  M.-Nr. 10 793 170 • Page 2

  Miele-koffie
  De Miele-koffie Black Edition N°1 is een harmonische, uitgebalanceerde melange van vier hoogwaardige Arabica-bonen die met de hand zijn geoogst in de hooglanden van Zuid-Amerika.
  De koffiesoort is verkrijgbaar in de Miele-webshop,
  bij Miele en bij de Miele-vakhandel.
  Voor een perfect kopje koffie moet u de volgende
  instellingen op uw koffieautomaat uitvoeren:

  BLACK EDITION
  N°1

  Dranken met
  espresso

  Dranken met
  koffie

  Maling

  4e positie van
  links

  4e positie van
  links

  Koffiehoeveelheid

  3e positie van
  links

  4e positie van
  links

  Bereidingstemperatuur

  Gemiddeld

  Laag

  Bevochtigen

  Lang

  Uit

  Hoe u de instellingen moet uitvoeren, leest u elders
  in deze gebruiksaanwijzing.
  Kies voor de waterhoeveelheden de fabrieksinstellingen. Zet zo nodig de waterhoeveelheden weer
  op de fabrieksinstellingen.

  2 • Page 3

  Inhoud
  Miele-koffie ............................................................................................................  2
  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen.........................................................  6
  Beschrijving van het apparaat ...........................................................................  16
  Bedieningselementen en display .......................................................................  17
  Verpakkingsmateriaal en afdanken apparaat ..................................................  18
  Accessoires .........................................................................................................  19
  Principe van de bediening ..................................................................................  20
  Ingebruikneming van het apparaat....................................................................  21
  Vóór het eerste gebruik ......................................................................................... 21
  Als u het apparaat voor het eerst inschakelt ......................................................... 21
  Waterhardheid .....................................................................................................  22
  Waterreservoir vullen ..........................................................................................  23
  Bonenreservoir vullen .........................................................................................  24
  In- en uitschakelen ..............................................................................................  25
  Koffie-uitloop aan de grootte van de kopjes aanpassen.................................  26
  Dranken bereiden ................................................................................................  27
  Een koffiedrank bereiden....................................................................................... 27
  Bereiding afbreken ................................................................................................ 28
  Dubbele bereiding ................................................................................................. 28
  Koffiekan: meerdere kopjes koffie achter elkaar bereiden .................................... 29
  Koffiedranken van gemalen koffie ......................................................................... 29
  Gemalen koffie doseren ...................................................................................  29
  Heet water bereiden (CM5400, CM5500).............................................................. 30
  Dranken van een individueel profiel bereiden (CM5400, CM5500) ....................... 31
  Koffiedranken met melk bereiden......................................................................  32
  Melk uit een pak of kan ......................................................................................... 32
  Dranken met melk bereiden .................................................................................. 33
  Maling ...................................................................................................................  34

  3 • Page 4

  Inhoud
  Koffiehoeveelheid, temperatuur, bevochtigen..................................................  35
  Koffiehoeveelheid .................................................................................................. 35
  Bereidingstemperatuur .......................................................................................... 35
  Bevochtigen .......................................................................................................... 35
  Hoeveelheid .........................................................................................................  36
  Profielen ...............................................................................................................  38
  Profielen oproepen ................................................................................................ 38
  Profiel samenstellen .............................................................................................. 38
  Profiel kiezen ......................................................................................................... 39
  Profiel wisselen...................................................................................................... 39
  Naam wijzigen ....................................................................................................... 39
  Profiel wissen ........................................................................................................ 39
  Instellingen...........................................................................................................  40
  Menu "Instellingen" oproepen............................................................................... 40
  Instellingen wijzigen en opslaan ............................................................................ 40
  Overzicht van de mogelijke instellingen ................................................................ 41
  Taal ........................................................................................................................ 42
  Timer: uitschakelen na .......................................................................................... 42
  Eco-stand .............................................................................................................. 42
  Info (informatie weergeven) ................................................................................... 42
  Apparaat vergrendelen (Vergrendeling )............................................................. 42
  Waterhardheid ....................................................................................................... 43
  Lichtsterkte display ............................................................................................... 43
  Volume................................................................................................................... 43
  Fabrieksinstelling ................................................................................................... 43
  Demo-functie (handelaar) ...................................................................................... 43
  Reiniging en onderhoud......................................................................................  44
  Overzicht van de reinigingsintervallen................................................................... 44
  Handmatig reinigen of in de afwasautomaat......................................................... 45
  Opvangschaal, afvalbakje en opvangrooster ........................................................ 47
  Waterreservoir reinigen.......................................................................................... 48
  Koffie-uitloop met geïntegreerde cappuccinatore................................................. 48
  Melkleiding ............................................................................................................ 50
  Bonenreservoir en koffietrechter ........................................................................... 50
  Behuizing reinigen ................................................................................................. 51
  Onderhoudsprogramma's ..................................................................................... 51
  Menu "Onderhoud" oproepen..........................................................................  51
  Apparaat spoelen .................................................................................................. 52
  Melkleiding spoelen............................................................................................... 52
  Filtersysteem ontvetten en binnenruimte reinigen................................................. 54
  4 • Page 5

  Inhoud
  Apparaat ontkalken .............................................................................................  57
  Transporteren ......................................................................................................  59
  Koffieautomaat laten uitdampen ........................................................................... 59
  Verpakken.............................................................................................................. 59
  Nuttige tips...........................................................................................................  60
  Meldingen in het display ....................................................................................... 60
  De koffieautomaat reageert vreemd ...................................................................... 63
  Onbevredigend resultaat ....................................................................................... 69
  Service..................................................................................................................  71
  Contact bij storingen ............................................................................................. 71
  Garantie ................................................................................................................. 71
  Energie besparen ................................................................................................  72
  Elektrische aansluiting........................................................................................  73
  Aanwijzingen voor de plaatsing .........................................................................  74
  Afmetingen van het apparaat .............................................................................  75
  Technische gegevens..........................................................................................  76

  5 • Page 6

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften.
  Onjuist gebruik echter kan persoonlijk letsel of beschadigingen tot
  gevolg hebben.
  Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u
  het apparaat in gebruik neemt. In de gebruiksaanwijzing vindt u
  belangrijke instructies met betrekking tot de plaatsing, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud.
  Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.
  Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar!

  6 • Page 7

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Verantwoord gebruik
   Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk
  gebruik (of daarmee vergelijkbaar).

   Het apparaat mag niet buiten worden gebruikt.
   De koffieautomaat mag tot een hoogte van maximaal 2000 m worden gebruikt.

   De koffieautomaat is voor huishoudelijk gebruik. U kunt met de
  koffieautomaat dranken, zoals espresso, cappuccino, latte macchiato, etc. bereiden. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.

   Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die in
  staat zijn het apparaat veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing! De personen die
  het apparaat bedienen, moeten zich bewust zijn van de gevaren van
  een foutieve bediening.

  7 • Page 8

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Kinderen in het huishouden
   Verbrandingsgevaar bij de koffie-uitloop en de heetwatertap!
  De huid van kinderen is gevoeliger voor hoge temperaturen dan de
  huid van volwassenen.
  Voorkom dat kinderen hete onderdelen aanraken of lichaamsdelen
  eronder houden.

   Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen.
   Houd kinderen onder acht jaar op een afstand van het apparaat
  en de aansluitkabel.

   Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat alleen zonder toezicht gebruiken, als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen. De kinderen moeten zich bewust zijn van de gevaren van een
  foutieve bediening.

   Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het
  apparaat bevinden. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

   Kinderen onder acht jaar mogen het apparaat niet reinigen. Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen.

   Wij wijzen u erop dat espresso en koffie geen kinderdrankjes zijn.
   Verstikkingsgevaar! Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in
  verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal
  over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij
  kinderen vandaan.

  8 • Page 9

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Technische veiligheid
   Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar brengen.
  Controleer het voor de plaatsing op zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat nooit in gebruik.

   Voordat u het apparaat aansluit, dient u de aansluitgegevens
  (spanning en frequentie) op het typeplaatje te vergelijken met de
  waarden van het elektriciteitsnet. Deze gegevens moeten beslist
  overeenkomen om schade aan het apparaat te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

   De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd, als het wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een vakman inspecteren.

   De betrouwbare en veilige werking van het apparaat is uitsluitend
  gegarandeerd, wanneer het apparaat op het openbare elektriciteitsnet is aangesloten.

   Het apparaat mag niet via een stekkerdoos of verlengsnoer op het
  elektriciteitsnet worden aangesloten. Hiermee kan een veilig gebruik
  van het apparaat niet worden gewaarborgd. Brandgevaar!

   Dit apparaat mag niet op een niet-stationaire locatie (zoals een
  boot) worden gebruikt.

   Trek de stekker meteen uit de contactdoos als u beschadigingen
  ziet of een vreemde lucht ruikt.

   De aansluitkabel mag niet beklemd raken en niet langs scherpe
  randen schuren.

   De aansluitkabel mag niet op de grond liggen. U kunt struikelen
  en het apparaat kan beschadigd raken.

   Gebruik het apparaat alleen bij omgevingstemperaturen tussen
  +10 °C en +38 °C.
  9 • Page 10

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
   Oververhittingsgevaar! Zorg voor voldoende ventilatie van het apparaat. Dek het ingeschakelde apparaat niet af met doeken of iets
  dergelijks.

   Gebruik een apparaat dat achter een meubeldeur is geplaatst alleen als de meubeldeur geopend is. Achter een gesloten deur worden warmte en vocht opgehoopt. Hierdoor kunnen het apparaat en/
  of de keukenkast beschadigd raken. Sluit de deur niet als u het apparaat gebruikt. Sluit de deur pas als het apparaat volledig is afgekoeld.

   Bescherm het apparaat tegen water en spatwater. Dompel het apparaat niet in water.

   Reparaties (ook van de aansluitkabel) mogen uitsluitend worden
  uitgevoerd door vakmensen die door Miele zijn geautoriseerd. Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden kunnen groot gevaar opleveren voor de gebruiker.

   De garantie vervalt als het apparaat niet wordt gerepareerd door
  een technicus die door Miele is geautoriseerd.

   Alleen van originele Miele-onderdelen kunnen wij garanderen dat
  deze aan de veiligheidseisen voldoen. Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.

   Voor reparatiewerkzaamheden moet het apparaat spanningsvrij
  worden gemaakt.
  Het apparaat is alleen spanningsvrij:
  – als de stekker uit de contactdoos is getrokken.
  Trek daarbij aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.
  – als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld.
  – als de zekering van de huisinstallatie er geheel is uitgedraaid.

  10 • Page 11

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
   Open nooit de ommanteling van het apparaat. Als onderdelen
  worden aangeraakt die onder spanning staan of als elektrische of
  mechanische onderdelen worden veranderd, is dit gevaarlijk voor de
  gebruiker. Het kan er tevens toe leiden dat het apparaat niet meer
  goed functioneert.

   Gebruik uitsluitend originele Miele-onderdelen. Als andere onderdelen worden gebruikt, kan geen beroep worden gedaan op bepalingen met betrekking tot de garantie en de productaansprakelijkheid.

  11 • Page 12

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Veilig gebruik
   Verbrandingsgevaar bij de koffie-uitloop en de heetwatertap!
  De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet.
  Houd geen lichaamsdelen onder de koffie-uitloop en de heetwatertap als u hete vloeistoffen of stoom bereidt.
  Raak geen hete onderdelen aan.
  Uit de openingen kan hete vloeistof of stoom spuiten. Zorg in dit
  verband dat de koffie-uitloop altijd schoon is en altijd correct
  wordt gemonteerd.
  Ook het water in de opvangschaal kan erg heet zijn. Wees voorzichtig als u de opvangschaal leeggiet.

   Let met betrekking tot het water op het volgende:
  – Vul het waterreservoir alleen met koud en vers drinkwater. Warm
  of heet water c.q. andere vloeistoffen kunnen beschadiging van
  het apparaat tot gevolg hebben.
  – Ververs het water dagelijks om kiemvorming tegen te gaan.
  – Gebruik geen mineraalwater. Door mineraalwater verkalkt het apparaat te veel, waardoor het beschadigd kan raken.
  – Gebruik nooit water uit installaties voor omgekeerde osmose. Het
  apparaat kan daardoor beschadigd raken.

   Vul het bonenreservoir alleen met gebrande koffiebonen. Doe
  geen met andere stoffen behandelde koffiebonen of gemalen koffie
  in het reservoir.

   Doe geen vloeistoffen in het bonenreservoir.
   Gebruik geen ruwe koffiebonen (groene, ongebrande bonen) of
  koffiemengsels met ruwe koffiebonen. Ruwe bonen zijn erg hard en
  bevatten nog een zekere hoeveelheid restvocht. De koffiemolen (het
  maalwerk) van de koffieautomaat kan al bij het eerste malen beschadigd raken.
  12 • Page 13

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
   Suiker kan het apparaat onherstelbaar beschadigen! Gebruik
  geen koffiebonen die met suiker, karamel en dergelijke behandeld
  zijn of suikerhoudende vloeistoffen in het apparaat.

   Doe uitsluitend gemalen koffie in de koffietrechter.
   Gebruik geen gekaramelliseerde gemalen koffie. De daarin aanwezige suiker kan vastplakken en het filtersysteem verstoppen. De reinigingstablet voor het ontvetten van het filtersysteem lost deze afzettingen en verstoppingen niet op.

   Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen. De veelal suikerhoudende toevoegingen leiden tot verstoppingen in de melkslang.

   Gebruik alleen gepasteuriseerde melk als u dierlijke melk gebruikt.
   Houd nooit een brandend alcoholmengsel onder de koffie-uitloop.
  De kunststof onderdelen van de automaat kunnen vlam vatten en
  smelten.

   Plaats geen open vuur (zoals een kaars) op of naast het apparaat.
  De automaat kan vlam vatten en brand veroorzaken.

   Gebruik het apparaat niet voor het reinigen van voorwerpen.

  13 • Page 14

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Reiniging en onderhoud
   Schakel het apparaat voor de reiniging uit.
   Reinig de koffieautomaat dagelijks na gebruik en ook voor het
  eerste gebruik (zie "Reiniging en onderhoud").

   Reinig de melkleidingen zorgvuldig en regelmatig. Melk bevat van
  nature kiemen (micro-organismen) die zich bij onvoldoende reiniging
  vermeerderen.

   Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen stoomreiniger.
  De stoom kan in aanraking komen met delen die onder spanning
  staan en zo kortsluiting veroorzaken.

   Ontkalk het apparaat regelmatig. Houd daarbij rekening met de
  waterhardheid. Ontkalk het apparaat vaker als het water in uw regio
  veel kalk bevat. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
  schade als gevolg van het niet tijdig ontkalken van het apparaat en
  als gevolg van verkeerde ontkalkingsmiddelen en onjuiste concentraties.

   Ontvet het filtersysteem regelmatig met reinigingstabletten. Bij een
  koffiesoort met een hoog vetgehalte kan het filtersysteem sneller verstopt raken.

   Koffiedik hoort in de groene afvalcontainer of op de composthoop, niet in de gootsteen. Bovendien voorkomt u zo verstoppingen.

  14 • Page 15

  Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
  Voor apparaten met roestvrijstalen oppervlakken geldt:
   Plak geen notitieblaadjes, plakband, afplaktape of andere kleefmiddelen op het roestvrije staal. De coating van het roestvrije staal
  wordt door kleefmiddelen aangetast en kan dan zijn beschermende
  werking tegen verontreinigingen verliezen.

   De coating van de roestvrijstalen oppervlakken is krasgevoelig.
  Zelfs magneten kunnen krassen veroorzaken.

  15 • Page 16

  Beschrijving van het apparaat

  a Onderste paneel met opvangrooster

  f Bonenreservoir en koffietrechter

  b Koffie-uitloop met cappuccinatore en g Schuifknop maling (achter de deur)
  heetwatertap
  h Filtersysteem (achter de deur)
  c Aan/Uit-toets 
  i Bewaarplek melkslang (achter de
  d Bedieningselementen en display
  e Waterreservoir

  16

  deur)
  j Opvangschaal met deksel en afvalbakje • Page 17

  Bedieningselementen en display

  a Aan/Uit-toets 
  Koffieautomaat in- en uitschakelen
  b Koffietoetsen
  Voor de bereiding van espresso ,
  koffie ,
  cappuccino  en
  latte macchiato 
  c Display
  Informatie over een actuele actie of
  over de status
  d Optische interface
  (alleen voor Miele)
  e Pijltoetsen 
  Meer keuzemogelijkheden in het display weergeven en een keuze markeren

  f OK
  Displaymeldingen bevestigen en instellingen opslaan
  g "Terug" 
  Terug naar het eerstvolgende hogere
  menu, een onbedoelde actie afbreken
  h LED
  Knippert als het apparaat ingeschakeld, maar het display in de energiebesparende modus is
  i Menu's 
  Meer dranken
  Profielen*
  Onderhoud
  Parameters
  Instellingen 

  j Dubbele bereiding 
  Er worden twee kopjes van een drank
  bereid
  * CM5400, CM5500

  17 • Page 18

  Verpakkingsmateriaal en afdanken apparaat
  Het verpakkingsmateriaal

  Het afdanken van een apparaat

  De verpakking beschermt het apparaat
  tegen transportschade.
  Bewaar de originele verpakking en de
  piepschuimdelen, voor het geval u het
  apparaat later nog eens wilt vervoeren.

  Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle
  materialen. Ze bevatten ook stoffen,
  mengsels en onderdelen die nodig zijn
  geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw
  oude apparaat bij het gewone huisafval
  doet of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de
  gezondheid en het milieu. Doe uw oude
  apparaat daarom nooit bij het gewone
  afval.

  Lever het apparaat in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en
  elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk
  zelf verantwoordelijk voor het wissen
  van eventuele persoonlijke gegevens op
  het af te danken apparaat. Bewaar het
  afgedankte apparaat buiten het bereik
  van kinderen.

  18 • Page 19

  Accessoires
  U kunt deze en vele andere producten
  in de Miele-webshop, bij Miele of bij uw
  Miele-vakhandelaar bestellen.

  Bijgeleverde accessoires
  – Startset "Miele-reinigings- en onderhoudsmiddelen"
  Afhankelijk van het model worden
  verschillende reinigingsproducten bijgeleverd, bijvoorbeeld Miele-ontkalkingstabletten.
  – Reinigingsborstel
  Voor het reinigen van de melkleiding

  Bij te bestellen accessoires
  Het Miele-assortiment omvat tal van
  nuttige accessoires, alsmede reinigingsen onderhoudsmiddelen die speciaal op
  uw apparaat zijn afgestemd.
  – Universeel microvezeldoekje
  Voor het verwijderen van vingerafdrukken en lichte verontreinigingen
  – Reinigingsmiddel voor de melkleidingen
  Voor het reinigen van het melksysteem
  – Reinigingstabletten
  Voor het ontvetten van het filtersysteem
  – Ontkalkingstabletten
  Voor het ontkalken van de leidingen
  – Roestvrijstalen melkkan MB-CM
  Houdt de melk langer koel (inhoud
  0,5 l)
  – CJ JUG isoleerkan
  Isoleerkan voor koffie of thee
  (inhoud 1 l)
  – Miele Black Edition N°1
  Melange van vier hoogwaardige Arabica-bonen uit de hooglanden van
  Zuid-Amerika

  19 • Page 20

  Principe van de bediening
  U bedient het apparaat door de sensortoetsen aan te tippen.

  Een menu oproepen en binnen
  een menu navigeren

  Telkens als u een toets aanraakt, klinkt
  er een akoestisch signaal. U kunt het
  volume van het signaal aanpassen of
  het signaal uitzetten (zie "Instellingen –
  Volume").

  Om een menu op te roepen, drukt u op
  de betreffende toets. In een menu kunt
  u acties starten of instellingen wijzigen.

  U bevindt zich in het drankenmenu, als
  het volgende in het display verschijnt:

  Een balkje rechts in het display geeft
  aan dat meer opties of meer tekst volgen. Met de pijltoetsen  kunt u de
  opties of de tekst laten weergeven.
  U ziet aan het vinkje , welke instelling
  op dit moment gekozen is.

   Miele
  Maak uw keuze

  Als u een optie wilt kiezen, drukt u op
  de pijltoetsen , totdat de gewenste
  optie gemarkeerd is.
  Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

  Om een drank te bereiden, drukt u op
  een van de koffietoetsen.
  Druk op  om het menu Meer dranken
  op te roepen. Daar vindt u dranken, zoals ristretto en caffè latte.

  20

  Menu verlaten of actie afbreken
  Om het actuele menu te verlaten, drukt
  u op . • Page 21

  Ingebruikneming van het apparaat
  Vóór het eerste gebruik
   Verwijder eventueel aanwezige beschermfolies en instructiebladen.
   Plaats het opvangrooster in het onderste paneel.
   Plaats het apparaat op een vlak, waterbestendig oppervlak (zie "Aanwijzingen voor de plaatsing").
  Reinig het apparaat grondig, voordat
  u de koffieautomaat met water en
  koffiebonen vult (zie "Reiniging en
  onderhoud").

  Daarmee is de eerste ingebruikneming
  afgerond. De automaat wordt opgewarmd en de leidingen worden doorgespoeld. Het spoelwater loopt uit de koffie-uitloop.
   Spoel de melkleiding door (zie "Melkleiding spoelen"), voordat u de eerste
  keer melk bereidt.
  Bij de eerste bereidingen wordt een
  iets grotere hoeveelheid bonen gemalen. Hierdoor kunnen poederresten op
  het deksel van de opvangschaal terechtkomen.

   Steek de stekker van het apparaat in
  de contactdoos (zie "Elektrische aansluiting").
   Haal het waterreservoir uit het apparaat en vul het met vers, koud water.
  Let op de markering "max." en plaats
  het reservoir terug (zie "Waterreservoir vullen").
   Haal het deksel van het bonenreservoir, doe er gebrande koffiebonen in
  en plaats het deksel weer terug (zie
  "Bonenreservoir vullen").

  Als u het apparaat voor het
  eerst inschakelt
   Druk op de Aan/Uit-toets .
  In het display verschijnt kort in het Duits
  de melding Miele - Willkommen.
   Druk op de pijltoetsen  totdat de
  gewenste taal gemarkeerd is. Druk op
  OK.
   Kies zo nodig het land en druk daarna op OK.
  De instelling wordt opgeslagen.
  21 • Page 22

  Waterhardheid
  De waterhardheid geeft aan hoeveel
  kalk het water bevat. Hoe hoger het
  kalkgehalte, des te harder is het water
  en des te vaker moet het apparaat worden ontkalkt.

  Waterhardheid instellen

  Het apparaat meet de water- en stoomhoeveelheid die wordt afgenomen. Afhankelijk van de ingestelde waterhardheid mogen meer of minder dranken
  worden bereid, voordat u het apparaat
  moet ontkalken.

   Kies Waterhardheid en druk op OK.

  Stel het apparaat op de plaatselijke waterhardheid in. Alleen dan kan het apparaat correct functioneren en niet beschadigd raken en verschijnt op het
  juiste tijdstip het verzoek het ontkalkingsprogramma te starten.
  Het waterleidingbedrijf kan u informatie
  over de waterhardheid in uw regio geven.
  Af fabriek is hardheidsgraad 3 ingesteld.
  U kunt vier standen instellen:
  °dH

  mmol/l

  ppm
  (mg/l CaCO3)

  Instelling*

  0 – 8,4

  0 – 1,5

  0 – 150

  Zacht 1

  8,4 – 14 1,5 – 2,5

  150 –  250

  Gemiddeld 2

  14 – 21

  2,5 – 3,7

  250 – 375

  Hard 3

  > 21

  >  3,7

  >  375

  Zeer hard
  4

  * Mogelijk wijken de hardheidsgraden op het
  display af van de aanduidingen voor de waterhardheid in uw land. Om de automaat op
  uw waterhardheid in te stellen, moet u daarom altijd de waarden uit de tabel aanhouden.

  22

   Druk op .
   Kies met de pijltoetsen  het menu
  Instellingen  en druk op OK.

   Kies de gewenste hardheid en druk
  op OK.
  De instelling wordt opgeslagen. • Page 23

  Waterreservoir vullen
   Ververs het water dagelijks om
  kiemvorming tegen te gaan.
  Vul het waterreservoir uitsluitend met
  vers, koud drinkwater.
  Warm of heet water c.q. andere
  vloeistoffen kunnen beschadiging
  van het apparaat tot gevolg hebben.
  Gebruik geen mineraalwater. Door
  mineraalwater verkalkt het apparaat
  te veel, waardoor het beschadigd
  kan raken.
   Open het deksel aan de linker kant
  van de koffieautomaat.
   Verwijder het waterreservoir.
   Doe koud, vers drinkwater tot aan de
  markering "max." in het waterreservoir
   Plaats het waterreservoir terug in het
  apparaat en sluit het deksel.
  De greep van het waterreservoir moet
  zich rechts bevinden, anders sluit het
  deksel niet goed.
  Als het waterreservoir iets uitsteekt
  of scheef staat, controleer dan of het
  plateau onder het reservoir verontreinigd is en of het reservoir correct geplaatst is. Er kan anders water uitlopen. Reinig zo nodig het plateau onder het waterreservoir.

  23 • Page 24

  Bonenreservoir vullen
  Voor uw koffie of espresso gebruikt de
  automaat hele, gebrande koffiebonen
  die voor elk kopje vers worden gemalen. Vul het bonenreservoir daarvoor
  met koffiebonen.
  U kunt ook koffiedranken met reeds gemalen koffie bereiden (zie "Koffiedranken van gemalen koffie").
  Let op!
  Vul het bonenreservoir uitsluitend
  met gebrande koffiebonen. Doe geen
  gemalen koffie in het reservoir.
  Doe geen vloeistoffen in het bonenreservoir.
  Let op! Suiker kan het apparaat onherstelbaar beschadigen!
  Doe geen koffiebonen die met suiker,
  karamel en dergelijke behandeld zijn
  of suikerhoudende vloeistoffen in het
  bonenreservoir.
  Gebruik geen ruwe koffiebonen
  (groene, ongebrande bonen) of koffiemengsels met ruwe koffiebonen.
  Ruwe bonen zijn erg hard en bevatten nog een hoeveelheid restvocht.
  De koffiemolen (het maalwerk) van
  de koffieautomaat kan al bij het
  eerste malen beschadigd raken.
  Tip: Ruwe koffie kunt u met een molen
  voor noten en zaad malen. Dergelijke
  molens hebben meestal een roterend
  roestvrijstalen mes. De gemalen ruwe
  koffie kunt u dan per portie in de koffietrechter doseren om de koffiedrank te
  bereiden (zie "Koffiedranken van gemalen koffie").

  24

   Verwijder het deksel van het bonenreservoir.
   Vul het bonenreservoir met koffiebonen.
   Plaats het deksel terug. • Page 25

  In- en uitschakelen
  Koffieautomaat inschakelen

  Koffieautomaat uitschakelen

   Druk op de Aan/Uit-toets .

   Druk op de Aan/Uit-toets .

  Het apparaat warmt op en spoelt de leidingen. Uit de koffie-uitloop stroomt
  heet water.

  Als een koffiedrank is bereid, worden de
  koffieleidingen voor het uitschakelen
  doorgespoeld.

  Als in het display Maak uw keuze verschijnt, kunt u een drank bereiden.

  Als u een drank met melk heeft bereid,
  verschijnt in het display Steek de melkleiding in het opvangrooster.

  Als het apparaat al op temperatuur is,
  worden de leidingen bij het inschakelen niet doorgespoeld.
  Als u geen toetsen meer aanraakt en er
  geen onderhoudsprogramma wordt uitgevoerd, wordt het display na ca. 7 minuten uitgeschakeld. U bespaart zo
  energie.
  De LED rechts knippert, zolang het apparaat ingeschakeld is.
   Om het apparaat weer te activeren en
  weer dranken te kunnen bereiden,
  hoeft u alleen maar op een van de
  sensortoetsen te drukken.

   Als u de melkslang in het opvangrooster heeft gestoken, drukt u
  op OK.
  Als u de melkleiding voor het uitschakelen niet doorspoelt, moet de leiding
  bij het volgende inschakelen worden
  doorgespoeld.

  Bij langdurige afwezigheid
  Als u het apparaat lange tijd niet zult
  gebruiken (bijvoorbeeld tijdens de vakantie), gaat u als volgt te werk:
   Leeg de opvangschaal, het afvalbakje
  en het waterreservoir.
   Reinig alle onderdelen grondig, ook
  het filtersysteem.
   Trek eventueel de stekker uit de contactdoos om het apparaat van de netspanning los te koppelen.

  25 • Page 26

  Koffie-uitloop aan de grootte van de kopjes aanpassen
  U kunt de hoogte van de koffie-uitloop
  aanpassen aan de hoogte van het kopje
  (of het glas). De koffie en de espresso
  koelen dan niet zo snel af en de crema
  blijft beter behouden.

   Trek de koffie-uitloop naar beneden
  tot aan de rand van het kopje.
  Of schuif de uitloop naar boven, totdat het kopje eronder past.

  26 • Page 27

  Dranken bereiden
  U kunt kiezen uit de volgende koffiespecialiteiten zonder melk:
  – Ristretto  is een geconcentreerde,
  krachtige espresso. Dezelfde hoeveelheid koffie als bij een espresso
  wordt met heel weinig water bereid.
  – Espresso  is een sterke, aromatische koffie met een dik, hazelnootbruin schuimlaagje (de crema).
  Gebruik voor de bereiding espressobonen.

   U kunt zich branden aan de koffie-uitloop en de heetwatertap!
  De vloeistoffen en de stoom zijn erg
  heet.
  Houd geen lichaamsdelen onder de
  koffie-uitloop en de heetwatertap als
  u hete vloeistoffen of stoom bereidt.
  Raak geen hete onderdelen aan.

  Een koffiedrank bereiden

  – Koffie  onderscheidt zich van espresso door de grotere waterhoeveelheid en de anders gebrande koffiebonen.
  Gebruik voor de bereiding van koffie
  speciaal hiervoor gebrande koffiebonen.
  – Caffè lungo is een koffie met duidelijk meer water.
   Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
   Kies de gewenste drank:
  – Espresso 
  – Koffie 
  – Bij Meer dranken onder :
  ristretto en caffè lungo
  De bereiding start.
  Gooi bij de eerste ingebruikneming
  de eerste twee kopjes koffie weg.
  Eventuele koffieresten van de controle in de fabriek worden zo verwijderd.

  27 • Page 28

  Dranken bereiden
  Bereiding afbreken

  Dubbele bereiding

   Om de bereiding af te breken, drukt u
  opnieuw op de koffietoets of op 
  voor dranken uit het menu Meer dranken.

  U kunt ook een dubbele hoeveelheid laten maken, voor één grote kop of voor
  twee kopjes.

  De automaat breekt de bereiding af.
  Tip: Zodra in het display Stop verschijnt,
  kunt u ook met OK de bereiding afbreken.
  Bij de bereiding van koffiespecialiteiten met melk of van twee kopjes van
  een drank kunt u de bereiding van de
  betreffende bestanddelen afzonderlijk
  afbreken. Druk hiervoor op OK.
   Als u twee kopjes tegelijk wilt bereiden, moet u onder elk tuitje een kopje
  zetten.
   Druk op .
   Kies de gewenste drank.
  Uit de koffie-uitloop stromen twee porties van de gewenste drank.
  Als u enige tijd geen koffietoetsen
  heeft bediend, wordt de instelling
  "Dubbele bereiding"  gereset.

  28 • Page 29

  Dranken bereiden
  Koffiekan: meerdere kopjes
  koffie achter elkaar bereiden
  U kunt met de functie Koffiekan automatisch meerdere kopjes koffie na elkaar
  bereiden (maximaal 0,75 liter), bijvoorbeeld om een koffiekan te vullen. U kunt
  zo maximaal zes kopjes bereiden.
  U kunt de functie Koffiekan twee keer
  achter elkaar gebruiken. Daarna moet
  de koffieautomaat minimaal één uur
  afkoelen, om te voorkomen dat het
  apparaat beschadigd raakt.
   Zet een geschikte kan onder de koffie-uitloop.
   Druk op .
   Kies Meer dranken.
   Druk zo vaak op de pijltoets  totdat
  Koffiekan gemarkeerd is.
  Druk op OK.
   Druk op de pijltoetsen  totdat het
  gewenste aantal kopjes gemarkeerd
  is (3 tot 6). Druk op OK.

  Tip: Voor de functie "Koffiekan" kunt u
  een geschikte roestvrijstalen isoleerkan
  bij Miele bestellen.
  De CJ JUG isoleerkan is verkrijgbaar in
  de Miele-webshop, bij Miele en bij de
  Miele-vakhandel.

  Koffiedranken van gemalen
  koffie
  Voor het bereiden van koffiedranken
  met reeds gemalen koffie, doseert u de
  hoeveelheid voor één kopje in de koffietrechter.
  Zo kunt u bijvoorbeeld een kopje cafeïnevrije koffie bereiden, terwijl in het bonenreservoir alleen maar cafeïnehoudende bonen zitten.
  Met gemalen koffie kunt u altijd maar
  een kopje koffie of espresso tegelijk bereiden.
  Doseer maximaal 12 g in de koffietrechter. Als u te veel koffie doseert,
  kan het filtersysteem de hoeveelheid
  niet samenpersen.

   Volg de aanwijzingen op het display.

  Gemalen koffie doseren

  Voor elk kopje worden de bonen afzonderlijk gemalen en wordt de koffie gezet. Het display toont het verloop van
  de bereiding.

  De automaat gebruikt alle gemalen koffie voor de volgende bereiding.

  Koffiekan afbreken
   Druk op .
  De bereiding van de Koffiekan wordt afgebroken.

   Druk op  en kies Meer dranken.
   Kies met de pijltoetsen  Gemalen
  koffie en druk op OK.
  In het display verschijnt Doseer de gemalen koffie en kies een drank.

  29 • Page 30

  Dranken bereiden
  Heet water bereiden
  (CM5400, CM5500)
   Let op! Verbrandingsgevaar bij
  de koffie-uitloop! Het uitstromende
  water is heet.
  Het hete water is niet heet genoeg
  voor de bereiding van zwarte thee.
   Verwijder eerst het deksel van het bonenreservoir en daarna de afsluiting
  van de koffietrechter.
  Doseer max. 12 g in de koffietrechter.
   Doe de gemalen koffie in de trechter
  en sluit de trechter weer af.
   Plaats het deksel van het bonenreservoir weer terug.
   Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
   Kies de gewenste drank.

   Zet een geschikt kopje (glas) midden
  onder de koffie-uitloop.

  De drank wordt bereid.

   Druk op  en kies Meer dranken.
   Kies Heet water en druk op OK.
  Er stroomt nu heet water in het kopje
  onder de uitloop (heetwatertap).
   Druk op OK om de bereiding voortijdig te beëindigen.

  30 • Page 31

  Dranken bereiden
  Dranken van een individueel
  profiel bereiden
  (CM5400, CM5500)
  U kunt de dranken aanpassen aan uw
  individuele wensen en deze in een profiel opslaan.
  Als u al een eigen profiel heeft samengesteld (zie "Profielen"), kies dan uw
  profiel om eigen dranken te bereiden.
   Druk op  en kies Profielen.
   Kies het gewenste profiel en druk
  op OK.
  De naam van het gekozen profiel verschijnt boven in het display.
  U kunt nu uw drank bereiden.

  31 • Page 32

  Koffiedranken met melk bereiden
   Pas op! U kunt zich branden aan
  de koffie-uitloop! De vloeistoffen en
  de stoom zijn erg heet.
  Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen. De veelal suikerhoudende toevoegingen leiden tot verstoppingen in de melkvoerende delen. De koffieautomaat kan beschadigd raken.

  Tip: Gebruik voor mooi melkschuim
  koude koemelk (< 10 °C) met een eiwitgehalte van minimaal drie procent.
  Het vetgehalte kunt u naar eigen voorkeur kiezen. Met volle melk (vetgehalte
  minimaal 3,5 %) wordt het melkschuim
  extra crèmig.

  Melk uit een pak of kan

  Na de opwarmfase wordt de aangezogen melk met stoom verwarmd (in het
  element met de koffie-uitloop) en voor
  melkschuim met lucht opgeschuimd.
  Als u al geruime tijd geen melk meer
  heeft bereid, moet u de melkleiding
  voor een volgende bereiding doorspoelen. Zo verwijdert u eventueel
  aanwezige bacteriën en schimmels.
  U kunt kiezen uit de volgende koffiespecialiteiten met melk:

  De te gebruiken melkslang bevindt zich
  achter de deur.

  – Cappuccino  bestaat voor circa
  twee derde uit melkschuim en voor
  een derde uit espresso.
  – Latte macchiato  bestaat voor telkens een derde uit hete melk, melkschuim en espresso.
  – Caffè latte  bestaat uit hete melk
  en espresso.
  Daarnaast kunt u hete melk en melkschuim bereiden.

   Steek de melkslang in de aansluiting
  op de koffie-uitloop.
   Plaats een pak of kan met melk naast
  de koffieautomaat.
  32 • Page 33

  Koffiedranken met melk bereiden
   Steek de melkslang erin. Zorg dat de
  slang diep genoeg in de melk zit.
  Tip: De roestvrijstalen melkkan van
  Miele houdt koude melk langer koud.
  Alleen met koude melk (< 10 °C) kunt u
  goed schuim maken.
  De melkkan MB-CM is verkrijgbaar in
  de Miele-webshop, bij Miele en bij de
  Miele-vakhandel.

  Dranken met melk bereiden
   Zet een geschikt kopje (glas) onder
  de koffie-uitloop.
   Kies de gewenste drank:
  – Cappuccino 
  – Latte macchiato 
  – Bij Meer dranken onder :
  caffè latte, hete melk of melkschuim
  De gekozen drank wordt bereid.

  33 • Page 34

  Maling
  Als het poeder de juiste maling heeft,
  stroomt de koffie of de espresso gelijkmatig in het kopje en ontstaat er een fijne crema.
  De ideale crema is hazelnootbruin van
  kleur.
  De ingestelde maling geldt voor alle
  koffiedranken.
  Aan de volgende kenmerken ziet u of u
  de maling anders moet instellen.
  De maling is te grof als
  – de espresso of de koffie heel snel in
  het kopje loopt,
  – de crema erg licht van kleur en onbestendig is.
  Stel een fijnere maling in.
  De maling is te fijn als
  – de espresso of de koffie slechts
  druppelsgewijs in het kopje loopt,
  – de crema donkerbruin is.
  Stel een grovere maling in.
  Houd rekening met het volgende om
  te voorkomen dat de koffiemolen beschadigd raakt:
  Wijzig de maling per keer met maximaal één stap.
  Laat de automaat opnieuw bonen
  malen, voordat u de maling nog een
  stap wijzigt.
   Open de deur van het apparaat.

  34

   Duw de schuifknop (achter de deur)
  maximaal één stand naar links (fijnere
  maling) of rechts (grovere maling).
   Sluit de deur van het apparaat.
   Bereid een koffiedrank.
  Daarna kunt u de instelling van de maling opnieuw veranderen.
  De gewijzigde maling zal pas bij het
  tweede kopje te merken zijn. • Page 35

  Koffiehoeveelheid, temperatuur, bevochtigen
  U kunt de koffiehoeveelheid, de bereidingstemperatuur en het bevochtigen
  voor iedere koffiedrank afzonderlijk instellen. Hiervoor kiest u eerst de drank
  in het menu Parameters en dan kunt u
  de drankparameters aanpassen.
   Druk op  en kies Parameters.
   Kies de drank en druk op OK.

  – de crema donkerbruin is,
  – de espresso of koffie bitter smaakt.
  Verlaag de koffiehoeveelheid.
  Tip: Als u de koffiedrank te sterk of te
  bitter vindt, probeer dan een andere bonensoort.

  Bereidingstemperatuur

  De actuele instellingen voor de koffiehoeveelheid, de bereidingstemperatuur
  en het bevochtigen worden voor deze
  drank getoond.

  De juiste bereidingstemperatuur is afhankelijk

   Kies Koffiehoeveelheid, Bereidingstemperatuur of Bevochtigen.

  – van de vraag of u espresso of koffie
  bereidt en

   Kies de gewenste instelling en druk
  op OK.

  – van de luchtdruk op de plaats van
  opstelling.

  De instelling wordt opgeslagen.

  Tip: Sommige koffiesoorten houden
  niet van hoge temperaturen. Deze kunnen van invloed zijn op de crema-vorming en de smaak.

  Koffiehoeveelheid
  De koffieautomaat kan 6-14 g bonen
  per kopje malen en zetten. Hoe meer
  koffie u gebruikt, des te sterker wordt
  de koffiedrank.
  Aan de volgende kenmerken ziet u of u
  de koffiehoeveelheid moet wijzigen:
  De koffiehoeveelheid is te klein als
  – de espresso of de koffie heel snel in
  het kopje loopt,
  – de crema erg licht van kleur en onbestendig is,
  – de espresso of koffie slap smaakt.
  Vergroot de koffiehoeveelheid.

  – van de gebruikte koffiesoort,

  Bevochtigen
  Is de bevochtigingsfunctie ingeschakeld, dan wordt het koffiepoeder na het
  malen eerst met een kleine hoeveelheid
  heet water bevochtigd. Na korte tijd
  wordt de resterende waterhoeveelheid
  door het vochtige koffiepoeder geperst.
  Het aroma van de koffie komt zo nog
  beter tot zijn recht.
  U kunt kort of lang bevochtigen instellen, maar u kunt de functie ook uitzetten.
  Bij aflevering is de functie uitgeschakeld.

  De koffiehoeveelheid is te groot als
  – de espresso of de koffie slechts
  druppelsgewijs in het kopje loopt,
  35 • Page 36

  Hoeveelheid
  De smaak van de koffiedrank hangt niet
  alleen van de koffiesoort af, maar ook
  van de gebruikte waterhoeveelheid.
  U kunt de waterhoeveelheid voor alle
  koffiedranken en voor heet water aanpassen aan de inhoud van uw kopjes en
  aan de gebruikte koffiesoort. De hoeveelheid koffiepoeder verandert daarbij
  niet.
  Voor koffiespecialiteiten met melk kunt
  u naast de espresso- en koffiehoeveelheid ook het melk- en melkschuimaandeel aan uw wensen aanpassen. Ook
  de hoeveelheden voor hete melk en
  melkschuim kunt u vastleggen.
  Voor elke drank kunt u een maximale
  hoeveelheid programmeren. Als de
  maximale hoeveelheid is bereikt, stopt
  de bereiding. Voor de betreffende drank
  wordt dan de maximale hoeveelheid
  opgeslagen.
  Als het waterreservoir tijdens de bereiding leegraakt, breekt de automaat de
  hoeveelheidsprogrammering af. De
  hoeveelheid van dat moment wordt
  niet opgeslagen.
  U kunt op twee manieren de programmering van de hoeveelheden oproepen:

  Programmering hoeveelheid afbreken
   Druk opnieuw op de koffietoets of op
   voor dranken uit het menu Meer
  dranken.

  Hoeveelheid wijzigen tijdens
  de bereiding van een drank
  U kunt de hoeveelheden voor espresso , koffie , cappuccino  en latte
  macchiato  meteen tijdens de bereiding aanpassen en opslaan.
   Zet een kopje onder de koffie-uitloop.
   Druk op de sensortoets van de gewenste drank totdat in het display Wijzigen te zien is.
  Als de programmering van de hoeveelheid start, klinkt er een akoestisch signaal. (Hiervoor moeten de geluidssignalen ingeschakeld zijn – zie "Volume".)
  De gewenste drank wordt bereid en in
  het display verschijnt Opslaan.
   Druk op OK als het kopje vol genoeg
  is.

  – Met de koffietoetsen als u een koffiedrank bereidt of

  Als u de hoeveelheden voor koffiespecialiteiten met melk wilt wijzigen, slaat u
  de bestanddelen van de drank een voor
  een tijdens de bereiding op.

  – door Hoeveelheid in het menu Parameters op te roepen.

   Druk op OK als de betreffende hoeveelheid voldoende is.

  CM5400, CM5500: De gewijzigde hoeveelheid wordt altijd in het actuele profiel opgeslagen. De naam van het actuele profiel verschijnt links boven in het
  display.

  Vanaf nu wordt deze drank met deze instellingen bereid.

  36 • Page 37

  Hoeveelheid
  Hoeveelheid via het menu "Parameters" wijzigen
  U kunt de hoeveelheden voor caffè
  lungo, caffè latte, hete melk en
  melkschuim alleen via het menu "Parameters" aanpassen.
   Zet een geschikt kopje (glas) onder
  de koffie-uitloop.
   Druk op  en kies Parameters.
   Kies de gewenste drank.
   Kies Hoeveelheid en druk op OK.
  Vanaf nu is de werkwijze gelijk aan het
  programmeren van de hoeveelheid tijdens de bereiding van een drank.

  37 • Page 38

  Profielen
  (CM5400, CM5500)

  Profiel samenstellen

  Als u het apparaat samen met anderen
  gebruikt (en iedereen heeft een eigen
  smaak en eigen voorkeuren), dan kunt u
  naast het Miele-profiel ook twee individuele profielen aanleggen.

   Kies met de pijltoetsen  Profiel samenstellen en druk op OK.

  U kunt in elk profiel de instellingen voor
  de koffiedranken individueel aanpassen
  (waterhoeveelheid, koffiehoeveelheid,
  bereidingstemperatuur en bevochtigen).
  De naam van het actuele profiel verschijnt links boven in het display.

  Profielen oproepen
   Druk op  en kies Profielen.
  U kunt nu een profiel samenstellen.
  Als u naast het Miele-profiel zelf al een
  profiel heeft aangelegd, heeft u ook de
  volgende opties:
  – Profiel kiezen: Met deze functie kunt
  u kiezen uit de profielen die al in het
  apparaat staan.
  – Profiel wisselen: Met deze functie
  kunt u instellen of de koffieautomaat
  altijd automatisch moet terugschakelen naar het Miele-profiel of dat het
  apparaat bij het laatst gekozen profiel
  blijft.
  – Naam wijzigen, als u de naam van
  een profiel wilt veranderen.
  – Profiel wissen, als u een profiel wilt
  wissen.
  Als u op  drukt, gaat u terug naar
  het eerstvolgende hogere menu. Als u
  op  drukt, gaat u terug naar het
  drankenmenu.
  38

  In het display verschijnen letters die u
  met de pijltoetsen kunt kiezen. Ook cijfers, hoofdletters en kleine letters kunt u
  met de pijltoetsen kiezen.
   Druk op de pijltoetsen  om het
  gewenste teken te kiezen. Bevestig
  uw keuze met OK.
  Het teken verschijnt in de regel erboven.
   Herhaal deze stappen totdat de gewenste naam in de displayregel erboven staat.
  Tip: Met de toets  kunt u het laatst
  ingevoerde teken wissen.
  Als u de profielnaam heeft ingevoerd
  en de naam wilt opslaan,
   markeert u met de pijltoetsen  het
  vinkje  en drukt u op OK.
  Als u de invoer niet wilt opslaan,
   drukt u zo lang op  totdat alle tekens gewist zijn en op het display het
  vorige menu verschijnt.
  Het laatst gekozen profiel is als actueel profiel geselecteerd. • Page 39

  Profielen
  Profiel kiezen

  Naam wijzigen

  Deze keuzemogelijkheid is alleen beschikbaar als u naast het Miele-standaardprofiel al een eigen profiel heeft
  aangelegd.

  Deze keuzemogelijkheid is alleen beschikbaar als u naast het Miele-standaardprofiel al een eigen profiel heeft
  aangelegd.

   Kies met de pijltoetsen  Profiel kiezen en druk op OK.

   Kies met de pijltoetsen  Naam wijzigen en druk op OK.

   Kies met de pijltoetsen  het betreffende profiel en druk op OK.

   Ga verder te werk zoals beschreven
  onder "Profiel samenstellen":

  De naam van het actuele profiel verschijnt links boven in het display.

  – Kies voor het wissen van een teken
  ,

  Profiel wisselen

  – om een nieuw teken in te voeren,
  kiest u het gewenste teken en bevestigt u uw keuze met OK,

  U kunt het apparaat zo instellen dat het
  na elke bereiding automatisch weer terugschakelt naar het Miele-profiel, bij
  het inschakelen altijd het Miele-profiel
  actief is of dat het apparaat bij het
  laatst gekozen profiel blijft.
   Kies Profiel wisselen en druk op OK.
  U heeft nu de volgende mogelijkheden:


  Handmatig:  Na elke bereiding:  Het gekozen profiel blijft
  actief totdat u een ander profiel kiest.
  Na elke bereiding
  wisselt het apparaat automatisch
  naar het Miele-profiel.
  Na elk inschakelen:

  Telkens als u het
  apparaat inschakelt, wordt automatisch het Miele-profiel gekozen, ongeacht welk profiel voor het laatste uitschakelen ingesteld was.

  – om de gewijzigde naam op te slaan,
  kiest u  en drukt u op OK.

  Profiel wissen
  Deze keuzemogelijkheid is alleen beschikbaar als u naast het Miele-standaardprofiel al een eigen profiel heeft
  aangelegd.
   Kies met de pijltoetsen  Profiel wissen en druk op OK.
   Kies het profiel dat u wilt wissen.
   Kies Ja en druk dan op OK.
  Het profiel wordt gewist.

   Kies de gewenste optie en druk op
  OK.

  39 • Page 40

  Instellingen
  Menu "Instellingen" oproepen
   Druk op .

  Instellingen wijzigen en opslaan

   Kies met de pijltoets  Instellingen en
  druk dan op OK.

  Het menu Instellingen wordt weergegeven.

  U kunt nu de instellingen controleren of
  wijzigen.

   Kies met de pijltoetsen  de instelling die u wilt wijzigen.
  Druk op OK.

  Aan het vinkje  achter een instelling
  ziet u welke instelling op dit moment
  actief is.
  Als u op  drukt, gaat u terug naar
  het eerstvolgende hogere menu.
  Als u op  drukt, gaat u weer terug
  naar Maak uw keuze.

  40

   Druk op de pijltoetsen  totdat de
  gewenste optie gemarkeerd is.
  Druk op OK.
  De instelling wordt opgeslagen. • Page 41

  Instellingen
  Overzicht van de mogelijke instellingen
  De fabrieksinstelling van een menupunt is met een * aangegeven.
  Menupunt

  Mogelijke instellingen

  Taal 

  deutsch*,

  andere talen

  Land
  Timer

  Uitschakelen na

  Eco-stand

  Aan*

  Info

  Bereidingen  (0:30)*

  / Uit

  / Bereidingen totaal / Espresso / Kof/ Cappuccino / Latte macchiato / Ristretto / Caffè lungo / Caffè latte / Hete melk / Melkschuim / Heet water (alleen bij CM5400, CM5500)
  Koffiedranken totaal
  fie

  Bereidingen tot  Apparaat ontkalken

  / Filtersysteem ontvetten

  / Uit*

  Vergrendeling 

  Aan

  Waterhardheid

  Zacht 1
  Gemiddeld 2
  Hard 3*
  Zeer hard 4

  Lichtsterkte display

  Lichtsterkte instellen

  Volume

  Geluidssignalen
  Toetssignaal

  Handelaar

  Demo-functie (Aan

  Fabrieksinstelling

  Niet resetten

  / Uit*)

  Resetten

  41 • Page 42

  Instellingen
  Taal
  Voor de teksten in het display kunt u uw
  eigen taal en land kiezen.
  Tip: Als u per ongeluk een verkeerde
  taal kiest, kunt u het menupunt "Taal"
  gemakkelijk terugvinden met behulp
  van het vlaggetje .

  Ook kunt u zien of u nog meer dan 50
  dranken kunt bereiden tot het volgende
  ontkalken of het volgende ontvetten van
  het filtersysteem (Bereidingen tot).
  Tip: Om terug te gaan naar de vorige
  displayweergave, drukt u op OK.

  Timer: uitschakelen na

  Apparaat vergrendelen (Vergrendeling )

  Als geen toets wordt bediend c.q. geen
  drank wordt bereid, wordt de automaat
  na 30 minuten uitgeschakeld. Zo bespaart u energie.

  Met de vergrendelingsfunctie kunt u de
  automaat tegen ongewenst gebruik beveiligen (kinderen, onbevoegde personen).

  U kunt deze standaardinstelling met de
  pijltoetsen  wijzigen en een tijd instellen tussen 15 minuten en 9 uur.

  Vergrendeling  activeren en deactiveren

  Eco-stand
  De "Eco-stand" is een energiebesparende functie
  Als de "Eco-stand" is ingeschakeld,
  wordt het apparaat pas opgewarmd als
  u een drank gaat bereiden. De bereiding
  van dranken duurt zo iets langer.
  Als de "Eco-stand" is uitgeschakeld,
  wordt aanzienlijk meer energie verbruikt. Het apparaat wordt bij de eerste
  bereiding na het inschakelen opgewarmd en blijft daarna op temperatuur.
  U kunt de dranken nu sneller bereiden.
  In het display verschijnt een melding
  over het gewijzigde energieverbruik.

  Info (informatie weergeven)
  Via het menupunt Info kunt u het aantal
  bereidingen van de afzonderlijke dranken laten weergeven.

  42

  Als de vergrendeling actief is, zijn de
  timerinstellingen voor Inschakelen om
  gedeactiveerd. De koffieautomaat
  wordt niet op het ingestelde tijdstip ingeschakeld.
  Vergrendeling  tijdelijk deactiveren
  Zolang op het display de melding Druk 6
  seconden op de OK-toets om te ontgrendelen

  te zien is,

   drukt u 6 seconden lang op OK.
  Zodra u het apparaat uitschakelt, is
  het weer vergrendeld. • Page 43

  Instellingen
  Waterhardheid
  Informatie over de waterhardheid vindt
  u in het hoofdstuk "Waterhardheid".

  Lichtsterkte display
  Met de pijltoetsen  wijzigt u de lichtsterkte van het display.

  Volume
  U kunt het volume van de geluidssignalen en de toetssignalen met de pijltoetsen  instellen.
  Tip: Om de signalen uit te schakelen,
  drukt u op de pijltoets , totdat geen
  enkel segment meer gevuld is en Uitgeschakeld verschijnt.

  Demo-functie (handelaar)
  Voor particulier gebruik is deze functie
  niet relevant.
  De automaat kan met de functie Handelaar in de handel en in showrooms worden gepresenteerd. Daarbij wordt het
  apparaat verlicht, maar er kunnen geen
  dranken worden bereid of acties worden uitgevoerd.
  Als u de demo-functie activeert, kunt u
  de automaat niet met de Aan/Uittoets  uitschakelen.

  Fabrieksinstelling
  U kunt de instellingen van de automaat
  weer op de instellingen bij aflevering
  zetten (resetten).
  Het aantal bereidingen en de machinestatus (aantal bereidingen tot ontkalken, ... filtersysteem ontvetten) worden
  niet gereset.
  De fabrieksinstellingen vindt u in het
  "Overzicht van de mogelijke instellingen".
  De volgende instellingen worden niet
  gereset:
  – Taal
  – Profielen en de bijbehorende dranken

  43 • Page 44

  Reiniging en onderhoud
   Reinig het apparaat regelmatig om kiemvorming tegen te gaan.
  Overzicht van de reinigingsintervallen
  Aanbevolen reinigingsinterval

  Wat moet ik reinigen / onderhouden?

  Dagelijks
  (aan het einde van de dag)

  Waterreservoir
  Afvalbakje
  Opvangschaal en opvangrooster

  1 x per week
  (vaker bij ernstige verontreiniging)

  Koffie-uitloop met geïntegreerde cappuccinatore
  Filtersysteem
  Binnenruimte onder het filtersysteem en de opvangschaal
  Behuizing (met name meteen na het ontkalken)
  Melkleiding

  1 x per maand

  Bonenreservoir en koffietrechter

  Nadat een melding verschijnt

  Filtersysteem ontvetten (met 1 reinigingstablet)
  Apparaat ontkalken (met 1 ontkalkingstablet)

  44 • Page 45

  Reiniging en onderhoud
  Handmatig reinigen of in de afwasautomaat

  De volgende onderdelen mogen in de
  afwasautomaat worden gereinigd:

  Let op! Het filtersysteem mag niet in
  de afwasautomaat worden gereinigd.
  Reinig het filtersysteem uitsluitend
  handmatig met warm water zonder
  reinigingsmiddel.

  De temperatuur van het gekozen
  vaatwasprogramma mag niet hoger
  zijn dan 55 °C!

  Op de meeste onderdelen die niet in de
  afwasautomaat mogen worden gereinigd, staat een betreffend pictogram.

  Kunststof onderdelen kunnen in de afwasautomaat verkleuren, wanneer ze
  in aanraking komen met natuurlijke
  kleurstoffen, zoals die van wortels, tomaten en ketchup. Een dergelijke verkleuring heeft geen effect op de gebruiksmogelijkheden.
  – Opvangschaal en deksel
  – Opvangrooster
  – Afvalbakje

  De volgende onderdelen mogen uitsluitend handmatig worden gereinigd:
  – Roestvrijstalen afdekking koffie-uitloop
  – Filtersysteem
  – Deksel bonenreservoir
  – Onderste paneel

  – Waterreservoir
  – Koffie-uitloop (zonder roestvrijstalen
  afdekking)

   U kunt zich branden aan hete
  onderdelen of hete vloeistoffen!
  Laat het apparaat afkoelen voordat u
  het reinigt.
  Het water in de opvangschaal kan
  zeer heet zijn.

   Gebruik voor het reinigen van het
  apparaat geen stoomreiniger. De
  stoom kan kortsluiting veroorzaken.
  Het is erg belangrijk dat u het apparaat
  regelmatig schoonmaakt, omdat koffiedik snel schimmelt. Melkresten kunnen
  bederven en de melkleiding verstoppen.

  45 • Page 46

  Reiniging en onderhoud
  Alle oppervlakken zijn krasgevoelig.
  Bij glazen oppervlakken kunnen
  krassen glasbreuk tot gevolg hebben. Alle oppervlakken kunnen verkleuren of aangetast worden als ze
  met verkeerde reinigingsmiddelen in
  aanraking komen. Wis eventuele
  spatten die tijdens het ontkalken ontstaan meteen weg!
  Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen, mogen de volgende middelen niet worden gebruikt:
  – soda-, ammoniak-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen,
  – oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen,
  – kalkoplossende reinigingsmiddelen,
  – reinigingsmiddelen voor roestvrij
  staal,
  – reinigingsmiddelen voor afwasautomaten,
  – glasreinigers,
  – ovenreinigers,
  – schurende reinigingsmiddelen, zoals
  schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel en reinigingssteen,
  – schurende harde borstels en sponsjes (zoals pannensponsjes) of gebruikte sponsjes die nog resten
  schuurmiddel bevatten,
  – vlekkensponsjes,
  – scherpe metalen schrapers.

  46 • Page 47

  Reiniging en onderhoud
  Opvangschaal, afvalbakje en
  opvangrooster
  Reinig de opvangschaal en het afvalbakje dagelijks om geur- en schimmelvorming te voorkomen.
  Het afvalbakje bevindt zich in de opvangschaal. In het afvalbakje zit vaak
  ook wat water dat afkomstig is van het
  spoelen.
  In het display verschijnt een melding als
  de opvangschaal en/of het afvalbakje
  vol zijn en moeten worden geleegd.
  Leeg dan de opvangschaal en het afvalbakje.

  Reinig het onderste paneel uitsluitend handmatig met warm water en
  gewoon afwasmiddel.
  Alle andere onderdelen kunt u in de
  afwasautomaat reinigen.
   Reinig de ruimte onder de opvangschaal.
   Zet alle onderdelen weer in elkaar en
  schuif de opvangschaal weer in de
  koffieautomaat.
  Schuif de opvangschaal tot de aanslag in het apparaat.

  Verbrandingsgevaar!
  Als het apparaat zojuist is doorgespoeld, wacht dan even voordat u de
  opvangschaal uit het apparaat haalt.
  Er loopt misschien nog wat water uit.

   Het rooster moet correct zijn geplaatst (zie afbeelding).

   Trek de opvangschaal voorzichtig uit
  de automaat. Verwijder het deksel .

   Reinig het gedeelte onder de koffieautomaat. Als u de opvangschaal verwijdert, kan water onder het apparaat
  terechtkomen.

   Leeg de opvangschaal en het afvalbakje.
   Verwijder het opvangrooster  en het
  onderste paneel .
   Reinig alle delen.

  47 • Page 48

  Reiniging en onderhoud
  Waterreservoir reinigen
  Ververs het water dagelijks om kiemvorming tegen te gaan.
  Het ventiel, de onderkant van het
  waterreservoir en de ruimte waarin
  het reservoir staat, moeten schoon
  zijn. Alleen dan kunt u het reservoir
  correct in het apparaat plaatsen.

  Koffie-uitloop met geïntegreerde cappuccinatore
  Reinig de roestvrijstalen afdekking
  van de koffie-uitloop uitsluitend
  handmatig met warm water en afwasmiddel.
  Alle andere onderdelen kunt u in de afwasautomaat reinigen.

   Verwijder het waterreservoir.
   Reinig het waterreservoir in de afwasautomaat of handmatig met warm
  water en afwasmiddel. Droog het reservoir af.
   Reinig de ruimte voor het waterreservoir grondig, vooral de inkepingen.
  Maak alles daarna goed droog.
   Plaats het waterreservoir terug.

   Neem de roestvrijstalen afdekplaat er
  naar voren toe af.

   Trek de uitloop-unit er naar beneden
  toe af.

  48 • Page 49

  Reiniging en onderhoud
  Reinig verstopte delen (aansluitstukken)
  van de melkslang met de bijgeleverde
  reinigingsborstel onder de lopende
  kraan.
   Steek hiervoor de borstel in het aansluitstuk. Beweeg de borstel heen en
  weer, totdat alle melkresten verwijderd zijn
  Koffie-uitloop in elkaar zetten
   Haal het bovenste gedeelte met de
  houder voor de melkslang los van de
  schenktuitjes.
   Reinig alle onderdelen grondig.

  De uitloop-unit is gemakkelijker in elkaar te zetten als u de afzonderlijke delen eerst met water vochtig maakt.
   Zet de uitloop-unit weer in elkaar.
   Schuif de uitloop-unit terug in de koffie-uitloop. Druk de uitloop-unit goed
  vast. De unit moet stevig zitten en er
  mag nergens speling zijn.
   Plaats de roestvrijstalen afdekking terug en sluit eventueel de melkslang
  aan.

   Reinig het oppervlak van de koffieuitloop en de schenktuitjes met een
  vochtig sponsdoekje.

  49 • Page 50

  Reiniging en onderhoud
  Melkleiding
   Reinig de melkleidingen zorgvuldig en regelmatig. Melk bevat van
  nature kiemen (micro-organismen)
  die zich bij onvoldoende reiniging
  vermeerderen. Verontreinigingen in
  het apparaat kunnen schadelijk zijn
  voor de gezondheid.
  De melkleiding van de automaat moet
  ongeveer eens per 5 dagen worden gereinigd.
  U kunt de melkleiding op twee manieren reinigen:
  – U kunt de koffie-uitloop met de geïntegreerde cappuccinatore verwijderen, uit elkaar halen en in de afwasautomaat reinigen of handmatig met
  warm water en afwasmiddel (zie
  "Koffie-uitloop met geïntegreerde
  cappuccinatore").
  – Of u reinigt de melkleiding met het
  onderhoudsprogramma Melkleiding reinigen met een reinigingsmiddel voor
  melkleidingen (zie "Onderhoudsprogramma's – "Melkleiding reinigen").
  Tip: Wij adviseren u naast de gehanteerde wekelijkse reiniging de andere
  reinigingsmogelijkheid eens per maand
  uit te voeren. Als u bijvoorbeeld wekelijks handmatig reinigt, zou u eens per
  maand ook het onderhoudsprogramma
  Melkleiding reinigen moeten uitvoeren.
  Door deze combinatie wordt de melkleiding optimaal gereinigd.

  50

  Bonenreservoir en koffietrechter
   Letselrisico bij de koffiemolen!
  Trek de stekker uit de contactdoos,
  voordat u het bonenreservoir reinigt.
  U maakt het apparaat zo spanningsvrij.
  Koffiebonen bevatten vetten die op de
  wanden van het bonenreservoir worden
  afgezet, waardoor de doorstroming van
  de koffiebonen kan worden beïnvloed.
  Reinig het bonenreservoir daarom regelmatig met een zachte doek.
   Open het bonenreservoir.
   Verwijder de aanwezige koffiebonen.
   Reinig het bonenreservoir met een
  droge, zachte doek.
  U kunt nu weer koffiebonen in het bonenreservoir doen.
  Reinig zo nodig de koffietrechter voor
  gemalen koffie:
   Open de koffietrechter en verwijder
  de aanwezige poederresten.
  Tip: Gebruik een stofzuiger om koffieresten uit het bonenreservoir en de koffietrechter te verwijderen. • Page 51

  Reiniging en onderhoud
  Behuizing reinigen
  Verwijder verontreinigingen op de
  behuizing meteen. De oppervlakken
  kunnen verkleuren of aangetast worden als verontreinigingen lang inwerken.
  Er mag geen water achter het display
  komen.
  Alle oppervlakken zijn gevoelig voor
  krassen en kunnen verkleuren, wanneer ze in contact komen met ongeschikte reinigingsmiddelen.
  Wis eventuele spatten die tijdens het
  ontkalken ontstaan meteen weg!

  Onderhoudsprogramma's
  De volgende onderhoudsprogramma's
  zijn beschikbaar:
  – Apparaat spoelen
  – Melkleiding spoelen
  – Melkleiding reinigen
  – Filtersysteem ontvetten
  – Apparaat ontkalken
  Voer het betreffende onderhoudsprogramma uit als op het display een betreffende melding verschijnt. Meer informatie vindt u op de volgende pagina's.

   Schakel de koffieautomaat uit.

  Menu "Onderhoud" oproepen

   Reinig het front met een schoon
  sponsdoekje, afwasmiddel en warm
  water. Wrijf alles daarna met een
  zachte doek droog.

   Druk op .

  Tip: U kunt de behuizing ook met een
  Miele-microvezeldoekje reinigen.

   Kies Onderhoud en druk op OK.
  U kunt nu een onderhoudsprogramma
  kiezen.

  51 • Page 52

  Reiniging en onderhoud
  Apparaat spoelen

  Melkleiding spoelen

  U kunt de water- en koffieleidingen van
  de automaat handmatig spoelen.

  De melkleiding kan door melkresten
  verstopt raken. Daarom moet de leiding
  regelmatig worden doorgespoeld. Als u
  melk heeft bereid, wordt u uiterlijk bij
  het uitschakelen van het apparaat verzocht de melkslang in het opvangrooster te steken.

  Als u al koffie heeft bereid, worden de
  leidingen doorgespoeld, voordat het
  apparaat wordt uitgeschakeld. Zo
  worden eventuele koffieresten verwijderd.
   Druk op .

  U kunt de melkleiding ook handmatig
  doorspoelen.

   Kies Onderhoud en druk op OK.

   Druk op .

   Kies Apparaat spoelen en druk op OK.

   Kies Onderhoud en druk op OK.

  De leidingen worden gespoeld.

   Kies Melkleiding spoelen en druk op
  OK.

  U wordt eventueel verzocht de
  melkslang in de opening van het opvangrooster te steken.

   Steek de melkslang in de rechter
  opening van het opvangrooster, als u
  daarom wordt verzocht.
   Druk op OK.
  De melkleiding wordt gespoeld.

  52 • Page 53

  Reiniging en onderhoud
  Melkleiding met onderhoudsprogramma reinigen

  Reiniging uitvoeren:

  Voor een optimale reiniging adviseren
  wij het Miele-reinigingsmiddel voor
  melkleidingen. Dit reinigingspoeder is
  speciaal voor Miele-koffieautomaten
  ontwikkeld en veroorzaakt geen vervolgschade.
  Het reinigingsmiddel is verkrijgbaar in
  de Miele-webshop, bij Miele en bij de
  Miele-vakhandel.
  Het onderhoudsprogramma Melkleiding
  reinigen duurt ca. 5 minuten.
   Druk op .
   Kies Onderhoud en druk op OK.
  Het reinigingsprogramma kan niet
  worden onderbroken. Het programma moet volledig worden uitgevoerd.
   Kies Melkleiding reinigen en druk op
  OK.
  De functie wordt gestart.
   Volg de aanwijzingen op het display.
  In het display verschijnt Steek de melkleiding in het reinigingsmiddel.

   Plaats de kan naast het apparaat en
  steek de melkslang erin. Zorg dat de
  slang diep genoeg in de oplossing zit.
   Druk op OK.
   Volg de overige aanwijzingen op het
  display.
  Na het spoelen is het reinigingsprogramma afgerond.
  Tip: Spoel mogelijke resten van de reinigingsoplossing in de slang onder de
  kraan weg.

  Oplossing met reinigingsmiddel maken:
   Los het reinigingspoeder in een kan
  met 200 ml lauw water op. Roer de
  oplossing met een lepel, totdat het
  poeder volledig is opgelost.

  53 • Page 54

  Reiniging en onderhoud
  Filtersysteem ontvetten en binnenruimte reinigen
  Ontvet het filtersysteem regelmatig. U
  bereidt dan altijd aromatische koffie en
  het apparaat kan optimaal functioneren.
  Bij koffiesoorten met een hoog vetgehalte kan het filtersysteem versneld verstopt raken.
  Voor een optimale reiniging adviseren
  wij Miele-reinigingstabletten. De reinigingstabletten voor het ontvetten van
  het filtersysteem zijn speciaal voor
  Miele-koffieautomaten ontwikkeld en
  veroorzaken geen vervolgschade.
  De reinigingstabletten zijn verkrijgbaar
  in de Miele-webshop, bij Miele en bij de
  Miele-vakhandel.
  Het onderhoudsprogramma "Filtersysteem ontvetten" duurt ca. 15 minuten.
  Na 200 bereidingen verschijnt in het
  display Ontvet het filtersysteem en reinig de
  binnenruimte.
   Druk op OK om de melding te bevestigen.
  De melding verschijnt regelmatig. Als
  het maximale aantal bereidingen is bereikt, wordt de automaat geblokkeerd.
  Als u op dat moment geen tijd heeft om
  het onderhoudsprogramma uit te voeren, kunt u het apparaat uitschakelen. U
  kunt pas weer dranken bereiden als het
  apparaat is ontvet.
  "Filtersysteem ontvetten" starten
  Gebruik voor het ontvetten van het filtersysteem 1 reinigingstablet.
   Druk op .
   Kies Onderhoud en druk op OK.
  54

   Kies Filtersysteem ontvetten.
  Het reinigingsprogramma kan niet
  worden onderbroken. Het programma
  moet volledig worden uitgevoerd.
   Druk op OK.
  De functie wordt gestart.
   Volg de aanwijzingen op het display.
  Filtersysteem en binnenruimte reinigen
  Reinig het filtersysteem uitsluitend
  handmatig met warm water zonder
  reinigingsmiddel. De bewegende
  delen van het filtersysteem zijn ingevet. Reinigingsmiddelen beschadigen het filtersysteem.
  Voor een optimale koffiesmaak en
  om kiemvorming te voorkomen,
  moet het filtersysteem worden verwijderd en gereinigd. Doe dit eens
  per week onder stromend water.
  In het display verschijnt Spoel het filtersysteem handmatig af en reinig de binnenruimte.

   Open de deur van het apparaat. • Page 55

  Reiniging en onderhoud
   Droog de trechter af, zodat geen koffiepoeder in de trechter blijft plakken
  als u weer koffie bereidt.
  Verwijder vochtige poederresten regelmatig om schimmelvorming te
  voorkomen.

   Houd de toets onder aan de greep
  van het filtersysteem  ingedrukt en
  draai de greep daarbij naar links .
   Trek het filtersysteem voorzichtig uit
  de koffieautomaat.
  U mag de stand van de greep op het
  filtersysteem niet meer veranderen
  als u het filtersysteem uit het apparaat heeft gehaald.
   Reinig het systeem handmatig onder
  stromend warm water zonder reinigingsmiddel.

   Reinig de binnenkant van de koffieautomaat. Reinig de delen die lichter
  gekleurd zijn op de afbeelding extra
  zorgvuldig.
  Tip: Droge resten koffiepoeder kunt u
  met een stofzuiger verwijderen.

   Wrijf de koffieresten van de zeven (zie
  de pijlen).

  55 • Page 56

  Reiniging en onderhoud
  In het display verschijnt: Plaats het filtersysteem met daarin een reinigingstablet.
  Sluit de deur..

  Filtersysteem ontvetten na melding
  op display
  U kunt geen dranken bereiden en in het
  display verschijnt de melding Filtersysteem ontvetten.
  Het onderhoudsprogramma kan niet
  worden onderbroken. Het programma
  moet volledig worden uitgevoerd.
   Druk op OK.
  Het onderhoudsprogramma wordt gestart.

   Doe de reinigingstablet boven in het
  filtersysteem (zie pijl).
   Schuif het filtersysteem met de reinigingstablet recht in de koffieautomaat.

   Druk op de toets onder aan de greep
  van het filtersysteem  en draai de
  greep daarbij naar rechts .
   Sluit de deur van het apparaat.
   Volg de overige aanwijzingen op het
  display.
  Na het spoelen is het reinigingsprogramma afgerond.
  56 • Page 57

  Apparaat ontkalken
  Let op! Kwetsbare oppervlakken en
  natuurvloeren kunnen beschadigd
  raken!
  Spatten van de ontkalkingsvloeistof
  kunnen op oppervlakken eromheen
  terechtkomen.
  Als er bij het ontkalken spatten ontstaan, wis deze dan meteen weg!
  Het apparaat verkalkt na verloop van
  tijd. Hoe snel het apparaat verkalkt,
  hangt af van de hardheid van het gebruikte water. De kalkafzettingen moeten regelmatig worden verwijderd.
  Het apparaat begeleidt u door het ontkalkingsprogramma. In het display verschijnen de uit te voeren handelingen,
  zoals de opvangschaal leeggieten en
  het waterreservoir vullen.
  Het apparaat moet worden ontkalkt.
  Het ontkalkingsprogramma duurt
  ca. 15 minuten.
  Er verschijnt een melding op het display
  als u het apparaat moet ontkalken. Op
  het display verschijnt Aantal bereidingen
  tot ontkalken:  50. Het apparaat geeft bij
  elk volgend gebruik aan hoeveel bereidingen nog mogelijk zijn.
   Druk op OK om de melding te bevestigen.
  Als het aantal resterende bereidingen 0
  is, wordt het apparaat geblokkeerd.
  Als u op dat moment geen tijd heeft om
  het apparaat te ontkalken, kunt u het
  apparaat uitschakelen. U kunt pas weer
  dranken bereiden als het apparaat is
  ontkalkt.

  Ontkalken nadat een verzoek
  op het display verschijnt
  In het display verschijnt de melding Apparaat ontkalken.
  Het ontkalkingsprogramma kan niet
  worden onderbroken. Het moet volledig worden uitgevoerd.
   Druk op OK.
  De functie wordt gestart.
   Volg de aanwijzingen op het display.
  Ga als volgt te werk als in het display
  deze tekst verschijnt: Vul het waterreservoir met ontkalkingsmiddel en lauw water tot
  aan de ontkalkingsmarkering  en plaats
  het reservoir in het apparaat.

  Oplossing met ontkalkingsmiddel
  maken
  Voor een optimale ontkalking adviseren
  wij Miele-ontkalkingstabletten.
  De ontkalkingstabletten zijn speciaal
  voor de koffieautomaat ontwikkeld en
  veroorzaken geen vervolgschade.
  Andere ontkalkingsmiddelen die behalve citroenzuur ook andere zuren
  bevatten en/of andere ongewenste
  inhoudsstoffen, bijvoorbeeld chloriden, kunnen het apparaat beschadigen. Bovendien kan bij een niet
  juiste concentratie van de ontkalkingsoplossing het gewenste effect
  niet worden gegarandeerd.
  De ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar
  in de Miele-webshop, bij Miele en bij de
  Miele-vakhandel.
  Voor het ontkalkingsprogramma moet u
  één ontkalkingstablet gebruiken.
  57 • Page 58

  Apparaat ontkalken
  terreservoir achterblijven. Vul het reservoir vervolgens tot aan de markering  met schoon drinkwater.
  Na het spoelen is het reinigingsprogramma afgerond. U kunt weer dranken
  bereiden.
  Wis eventuele spatten die tijdens het
  ontkalken ontstaan meteen weg! De
  oppervlakken kunnen anders aangetast worden.

  Tussendoor ontkalken
   Druk op .
   Vul het waterreservoir tot aan de markering  met lauw water.
   Doe één ontkalkingstablet in het water.
  Houdt u zich aan de mengverhouding zoals aangegeven op de verpakking van het ontkalkingsmiddel.
  Doe niet minder of meer water in het
  reservoir. Het ontkalkingsprogramma
  wordt anders voortijdig afgebroken.
  Ontkalkingsprogramma uitvoeren
   Plaats het waterreservoir terug.
   Volg de overige aanwijzingen op het
  display.
  Ga als volgt te werk als in het display
  deze tekst verschijnt: Spoel het waterreservoir om en vul het tot de ontkalkingsmarkering  met vers water.

   Spoel het waterreservoir grondig met
  schoon water om. Er mogen geen
  resten ontkalkingsmiddel in het wa-

  58

   Kies Onderhoud en druk op OK.
   Kies Apparaat ontkalken.
  Het programma kan niet worden onderbroken. Het programma moet volledig worden uitgevoerd.
   Druk op OK.
  Het ontkalkingsprogramma wordt gestart. • Page 59

  Transporteren
  Als u de automaat gedurende lange tijd
  niet gaat gebruiken of over een grote
  afstand wilt vervoeren, moet u het apparaat hierop voorbereiden. Voer de
  volgende werkzaamheden uit:

   Trek de stekker uit de contactdoos
  om het apparaat spanningsvrij te maken.
   Reinig de opvangschaal en het afvalbakje.

  – Bonenreservoir legen en reinigen
  – Waterreservoir legen en reinigen
  – Water verdampen
  – Binnenruimte reinigen
  – Correct verpakken

  Koffieautomaat laten uitdampen
  Laat de automaat eerst helemaal uitdampen (droog worden), als u het apparaat gedurende lange tijd (met name
  bij temperaturen onder nul) wilt opslaan
  of wilt transporteren.

  Verpakken
  Verpak het apparaat alleen als het
  schoon en droog is. Koffiepoeder kan
  krassen op de oppervlakken veroorzaken. Koffie-, melk- en waterresten kunnen kiemvorming tot gevolg hebben.
  Gebruik bij voorkeur de originele verpakking, inclusief de piepschuimdelen,
  om het apparaat te verpakken.
  Leg ook de gebruiksaanwijzing in de
  doos. U kunt dan de gebruiksaanwijzing
  raadplegen als u het apparaat weer in
  gebruik wilt nemen.

  Al het water in het systeem moet zijn
  verdampt. U voorkomt zo water- en
  vorstschade aan het apparaat.
   Schakel het apparaat met de Aan/Uittoets  in.
   Druk op .
   Druk twee keer op .
  In het display verschijnt Systeem legen?.
   Kies Ja en druk op OK.
   Volg de aanwijzingen op het display.

   Let op! Verbrandingsgevaar bij
  de koffie-uitloop en de heetwatertap!
  Er komt hete stoom vrij.
  Als in het display Program. afgerond verschijnt en het display dooft, is het verdampen beëindigd.
  59 • Page 60

  Nuttige tips
  De meeste storingen en problemen, die bij het dagelijkse gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten,
  omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.
  De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en te
  verhelpen.

  Meldingen in het display
  Foutmeldingen moeten met "OK" worden bevestigd. Ook als het probleem is verholpen, kan het voorkomen dat de melding meermaals in het display verschijnt.
  Volg de aanwijzingen in het display om het probleem te verhelpen.
  Neem contact op met Miele als de foutmelding opnieuw in het display verschijnt.
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  F1, F2,
  F80, F82

  Er is sprake van een interne storing.
   Schakel de koffieautomaat met de Aan/Uit-toets 
  uit. Wacht ongeveer een uur voordat u het apparaat weer inschakelt.

  F41, F42, F74, F77, F235, Er is sprake van een interne storing.
  F236
   Schakel het apparaat met de Aan/Uit-toets  uit.
  Wacht ongeveer twee minuten voordat u het apparaat weer inschakelt.
  F10, F17

  60

  Er wordt geen of te weinig water aangezogen.
   Haal het waterreservoir uit het apparaat, vul het
  met vers drinkwater en plaats het weer terug.
   Reinig de ruimte voor het waterreservoir inclusief
  de wanden van de behuizing. Maak alles weer
  droog. • Page 61

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  F73 of

  Het filtersysteem kan niet zijn uitgangspositie innemen.
   Schakel het apparaat met de Aan/Uit-toets  uit.
   Trek de stekker van het apparaat uit de contactdoos. Wacht twee minuten, voordat u de stekker
  weer insteekt.
   Verwijder het filtersysteem en reinig het onder stromend water.

  Controleer het filtersysteem

   Schuif het koffie-uitwerpmechanisme van het filtersysteem in de uitgangspositie.
   Plaats het filtersysteem niet terug. Sluit de deur en
  schakel de automaat met de Aan/Uit-toets  in.
  De aandrijving van het filtersysteem wordt geïnitialiseerd. Het systeem neemt de uitgangspositie in.
   Als de melding Plaats het filtersysteem verschijnt,
  plaatst u het filtersysteem terug in het apparaat.
  Sluit de deur van het apparaat.

  61 • Page 62

  Nuttige tips
  Probleem
  Te veel gemalen koffie

  62

  Oorzaak en oplossing
  In de koffietrechter bevindt zich te veel gemalen koffie.
  Als u meer dan twee afgestreken scheppen koffie in
  de trechter doet, kan het filtersysteem het poeder niet
  samenpersen. De gemalen koffie wordt dan in het afvalbakje gegooid en in het display verschijnt de foutmelding.
   Schakel het apparaat met de Aan/Uit-toets  uit.
   Verwijder het filtersysteem en reinig het (zie "Filtersysteem ontvetten en binnenruimte reinigen").
   Verwijder eventuele koffieresten uit de koffieautomaat. Droge resten kunt u met een stofzuiger verwijderen.
   Doseer maximaal 12 g gemalen koffie in de koffietrechter. • Page 63

  Nuttige tips
  De koffieautomaat reageert vreemd
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Het display blijft donker U heeft de Aan/Uit-toets  te kort aangeraakt.
  als u de automaat met
   Houd uw vinger minimaal drie seconden op de
  de Aan/Uit-toets  inAan/Uit-toets .
  schakelt.
  De stekker zit niet goed in de contactdoos.
   Steek de stekker in de contactdoos.
  De zekering van de huisinstallatie is doorgeslagen,
  omdat de koffieautomaat, een ander apparaat of de
  huisinstallatie defect is.
   Trek de stekker van het apparaat uit de contactdoos.
   Neem zo nodig contact op met een elektricien of
  met Miele.
  De koffieautomaat
  wordt plotseling uitgeschakeld.

  De in de timer ingestelde uitschakeltijd is bereikt.
   Stel eventueel een andere uitschakeltijd in (zie "Instellingen – Timer").
  De stekker zit niet goed in de contactdoos.
   Steek de stekker in de contactdoos.

  De sensortoetsen reageren niet.
  Het apparaat kan niet
  meer worden bediend.

  Er is sprake van een interne storing.
   Onderbreek de stroomtoevoer door de stekker van
  de automaat uit de contactdoos te trekken of door
  de zekering van de huisinstallatie uit te schakelen.

  Het display is niet goed
  af te lezen.

  De lichtsterkte is te laag ingesteld.
   Wijzig de instelling (zie "Instellingen").

  63 • Page 64

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Het waterreservoir is
  leeg. In het display verschijnt niet de melding

  Tussen het waterreservoir en de wand van de behuizing bevinden zich waterdruppels of het gedeelte is
  vochtig (zie afbeelding).

  Vul het waterreservoir en
  plaats het terug.

   Maak alles droog. Haal het waterreservoir uit het
  apparaat en vul het met water.
  Aan de binnenkant van het waterreservoir zit te veel
  restvocht, bijvoorbeeld omdat zich een (biologische)
  aanslag heeft gevormd. Of het waterreservoir is verkalkt. Er zijn bijvoorbeeld kalkrandjes zichtbaar.
   Reinig het waterreservoir dagelijks.
  De melding Vul het water- Het waterreservoir is niet correct geplaatst.
  reservoir en plaats het terug  Haal het waterreservoir uit het apparaat en plaats
  verschijnt, hoewel het
  het daarna weer terug.
  reservoir gevuld en ge- Bij het ontkalken is het waterreservoir niet goed geplaatst is.
  vuld en teruggeplaatst.
   Vul het reservoir tot aan de ontkalkingsmarkering  en start het ontkalkingsprogramma opnieuw.
  Na het inschakelen ver- Dit is geen storing.
  schijnt de melding Leeg Waarschijnlijk zijn de opvangschaal en het afvalbakje
  de opvangschaal en het afna de laatste bereiding niet geleegd of is de interne
  valbakje, hoewel beide
  teller niet gereset.
  leeg zijn.
   Haal de opvangschaal en het afvalbakje uit het apparaat en leeg deze indien dat nodig is.

  64 • Page 65

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Uit de koffie-uitloop
  komt geen melk of
  melkschuim.

  De melkleiding is verstopt.
   Reinig de koffie-uitloop (met name de cappuccinatore en de aansluitstukken van de melkleiding)
  zorgvuldig met de borstel.

  Hoewel u de opvangDe opvangschaal is niet correct geplaatst.
  schaal heeft geleegd,
   Schuif de opvangschaal helemaal in het apparaat.
  verschijnt in het display  Het onderste paneel moet correct op de opvangLeeg de opvangschaal en
  schaal zitten.
  het afvalbakje.
  De melding Plaats de op-

  De opvangschaal is niet correct geplaatst en wordt
  daarom niet waargenomen.
  verschijnt, hoewel beide  Leeg de opvangschaal en het afvalbakje. Zet alle
  geplaatst zijn.
  onderdelen weer in elkaar en schuif de opvangschaal weer tot de aanslag in de koffieautomaat.
  vangschaal en het afvalbakje

  De opvangschaal of het
  afvalbakje is te vol of
  loopt over, hoewel de
  onderdelen na elke melding op het display zijn
  geleegd.

  Dit is geen storing.
  Waarschijnlijk zijn de opvangschaal en het afvalbakje
  uit het apparaat getrokken of is de deur geopend,
  zonder dat de onderdelen zijn geleegd. Bij het uittrekken van de opvangschaal of het openen van de deur
  wordt de interne teller voor het legen van de opvangschaal en het opvangbakje gereset.
   Haal de opvangschaal en het afvalbakje uit het apparaat en leeg deze indien dat nodig is.

  Hoewel het bonenreservoir gevuld is, verschijnt
  de melding Bonenreservoir vullen.

  Dit is geen storing.
   Bevestig de melding met OK.
  Er glijden onvoldoende koffiebonen in de koffiemolen.
  Gebruikt u donker gebrande bonen?
  Heel donkere bonen bevatten vaak veel vetten. Deze
  vetten kunnen op de wanden van het bonenreservoir
  worden afgezet en de bonentoevoer belemmeren.
   Bereid een koffiedrank en kijk of de bonen in het
  bonenreservoir goed omlaag glijden.
   Reinig het bonenreservoir vaker als u zeer donkere, vette koffiebonen gebruikt.
  Probeer eventueel een andere koffiesoort die minder
  vet is.

  65 • Page 66

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  De automaat spoelt niet Dit is geen storing.
  als u het apparaat inAls het apparaat al op temperatuur is, worden de leischakelt.
  dingen bij het inschakelen niet doorgespoeld.
  De bereiding van koffiedranken wordt herhaaldelijk afgebroken en in
  het display verschijnt de
  melding Bonenreservoir
  vullen.

  Dit is geen storing.
  De sensor van het filtersysteem heeft geen koffiepoeder waargenomen. Bij bepaalde koffiesoorten kan het
  voorkomen dat te weinig of te fijn koffiepoeder wordt
  gemalen. In dat geval zijn meestal een fijne maling en
  een geringe koffiehoeveelheid ingesteld.
   Bevestig de melding met OK.
  Als u de koffie te sterk of te bitter vindt, probeer dan
  eens een andere koffiesoort.
  Als de melding bij de bereiding van alle koffiespecialiteiten verschijnt, gaat u als volgt te werk:
   Stel een iets grovere maling in (zie "Maling").
   Controleer voor alle koffiespecialiteiten de instellingen voor de koffiehoeveelheid (zie "Koffiehoeveelheid"). Stel eventueel een grotere koffiehoeveelheid in.
  Houd ook rekening met eventueel gewijzigde dranken
  bij de "Profielen".
  Als de melding alleen bij de bereiding van bepaalde
  koffiespecialiteiten verschijnt, gaat u als volgt ter
  werk:
   Controleer de instellingen voor de koffiehoeveelheid voor deze koffiespecialiteit (zie "Koffiehoeveelheid"). Stel een grotere koffiehoeveelheid in.
   Stel eventueel ook een iets grovere maling in.

  U heeft per ongeluk de
  ontkalkingsfunctie gestart.

  Zodra op "OK" is gedrukt, kunt u het ontkalkingsprogramma niet meer afbreken.
  Het programma moet nu volledig worden uitgevoerd.
  Dit is een veiligheidsinstelling die waarborgt dat het
  apparaat volledig wordt ontkalkt. Het ontkalken is erg
  belangrijk voor de levensduur en de correcte werking
  van het apparaat.
   Ontkalk het apparaat (zie "Apparaat ontkalken").

  66 • Page 67

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  De melk sputtert tijdens
  de bereiding. Tijdens de
  bereiding zijn sissende
  geluiden te horen.
  Hoewel melkschuim
  moet worden bereid,
  stroomt er hete melk uit
  de koffie-uitloop.

  De temperatuur van de gebruikte melk is te hoog. Alleen met koude melk (< 10 °C) krijgt u mooi melkschuim.
   Controleer de temperatuur van de melk.
  De koffie-uitloop met geïntegreerde cappuccinatore is
  niet correct gemonteerd en zuigt lucht aan. Of de tuitjes van de uitloop zijn verstopt.
   Controleer of de koffie-uitloop correct in elkaar gezet is. Zorg dat alle onderdelen goed op elkaar
  aansluiten.
   Reinig zo nodig de koffie-uitloop.
  De melkleiding, de aansluitstukken of de aanzuigbuis
  van de melkkan zijn verstopt.
   Reinig de onderdelen zorgvuldig.
  Het stoomventiel van de koffie-uitloop is verstopt.

  Schuif de reinigingsborstel maximaal 1 cm in het
  stoomventiel.
   Reinig het stoomventiel met de reinigingsborstel.
  Er ligt wat koffiepoeder
  op het deksel van de
  opvangschaal en in de
  binnenruimte bij het filtersysteem.

  Dit is geen storing.
  Door de beweging van het filtersysteem tijdens de
  koffiebereiding kan wat poeder ernaast vallen. Ook
  de gebruikte bonensoort, de maling en de koffiehoeveelheid kunnen van invloed zijn. Belangrijk! Reinig
  de binnenkant van de koffieautomaat regelmatig om
  schimmelvorming en dergelijke te voorkomen.

  67 • Page 68

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  De binnenkant van de
  afdekking van het bonenreservoir is erg
  vochtig. Er zijn waterdruppels te zien.

  Er zijn veel dranken achter elkaar bereid en de koffietrechter was niet of niet goed afgesloten. Uit het filtersysteem komt waterdamp via de koffietrechter omhoog en condenseert op de afdekking.
   Plaats het deksel van de koffietrechter zo dat de
  trechter goed wordt afgesloten.

  Er bevindt zich koffiewater onder de koffieautomaat.

  Dit is geen storing. Als u de opvangschaal verwijdert,
  kan water onder het apparaat terechtkomen.
  Reinig het oppervlak onder de koffieautomaat regelmatig.

  Het display is verlicht,
  De demo-functie voor de presentatie van de automaat
  maar de koffieautomaat bij de handelaar of in showrooms is geactiveerd.
  verwarmt niet en be Schakel de demo-functie uit (zie "Instellingen –
  reidt geen dranken.
  Demo-functie").
  U kunt de koffieautomaat niet met de Aan/
  Uit-toets  uitschakelen.

  68 • Page 69

  Nuttige tips
  Onbevredigend resultaat
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  De koffiedrank is niet
  heet genoeg.

  Het kopje was niet voorverwarmd.
  Hoe kleiner en dikwandiger het kopje, des te belangrijker is het voorverwarmen.
   Verwarm het kopje voor, bijvoorbeeld met heet
  water.
  De bereidingstemperatuur is te laag ingesteld.
   Stel een hogere temperatuur in.
  De zeven in het filtersysteem zijn verstopt.
   Verwijder het filtersysteem en reinig het handmatig.
   Ontvet het filtersysteem.

  De opwarmtijd wordt
  Het apparaat is verkalkt.
  langer, de waterhoe Ontkalk het apparaat.
  veelheid wordt minder
  en de prestaties van het
  apparaat nemen af. De
  koffiedranken stromen
  zeer langzaam uit de
  koffie-uitloop.
  Uit de koffie-uitloop
  stroomt geen koffiedrank.
  Of de drank stroomt
  slechts uit één tuitje.

  De koffie-uitloop is verstopt.
   Spoel de koffieleidingen door (zie "Reiniging en
  onderhoud – Apparaat spoelen").
   Als daarna nog steeds geen koffiedrank uit de koffie-uitloop stroomt of slechts uit één tuitje, reinigt u
  de tuitjes met de reinigingsborstel.

  De consistentie van het
  melkschuim is niet
  goed.

  De melk is te warm. Alleen met koude melk (< 10 °C)
  krijgt u mooi melkschuim.
   Controleer de temperatuur van de melk in de melkkan.
  De melkleiding is verstopt.
   Reinig de koffie-uitloop en de melkleiding met de
  bijgeleverde borstel.

  69 • Page 70

  Nuttige tips
  Probleem

  Oorzaak en oplossing

  Bij het malen van de bo- Het bonenreservoir is tijdens het malen leeggeraakt.
  nen is meer geluid dan  Vul het reservoir met verse bonen.
  anders te horen.
  Tussen de koffiebonen zitten mogelijk steentjes.
   Schakel het apparaat meteen uit en neem contact
  op met Miele.
  De koffiedrank stroomt
  te snel in het kopje.

  Controleer of de maling niet te grof is ingesteld.
   Stel een fijnere maling in (zie "Maling").

  De koffiedrank stroomt
  te langzaam in het kopje.

  Controleer of de maling niet te fijn is ingesteld.
   Stel een grovere maling in (zie "Maling").

  De koffie of espresso
  heeft geen mooie crema.

  De maling is niet goed ingesteld.
   Stel een fijnere of grovere maling in (zie "Maling").
  De bereidingstemperatuur is voor deze koffiesoort te
  hoog ingesteld.
   Kies een lagere temperatuur (zie "Bereidingstemperatuur").
  De koffiebonen zijn niet meer vers.
   Vul het bonenreservoir met verse koffiebonen.

  70 • Page 71

  Service
  Contact bij storingen

  Garantie

  Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele-vakhandelaar of Miele.

  De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.

  Het telefoonnummer van Miele vindt u
  aan het einde van dit document.

  Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

  Voor een goede en vlotte afhandeling
  moet Miele weten welk type apparaat u
  heeft en welk fabricagenummer het
  heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

  71 • Page 72

  Energie besparen
  Met de volgende tips bespaart u
  energie en geld en ontziet u het milieu:
  – Gebruik de koffieautomaat in de
  "eco-stand" (voorgeprogrammeerd).
  – Als u de fabrieksinstellingen voor de
  "Timer" wijzigt, neemt het energieverbruik van het apparaat toe.
  In het display verschijnt de melding:
  Deze instelling leidt tot een hoger energieverbruik.

  – Schakel het apparaat met de Aan/Uittoets  uit als u het niet gebruikt.
  – Wijzig de instelling van de timer "Uitschakelen na" in 15 minuten. De koffieautomaat wordt dan 15 minuten na
  de laatste bereiding uitgeschakeld of
  nadat voor het laatst een sensortoets
  is bediend.

  72 • Page 73

  Elektrische aansluiting
  Vergelijk voordat u het apparaat aansluit
  de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de
  waarden van het elektriciteitsnet.
  Deze gegevens moeten beslist overeenkomen om schade aan het apparaat te
  voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een
  elektricien.

  Ook mag het apparaat niet met zogenaamde spaarstekkers worden gebruikt. Dergelijke stekkers verminderen
  de energietoevoer, waardoor het apparaat te warm wordt.
  Als de aansluitkabel defect is, mag deze
  uitsluitend door een erkend vakman
  worden vervangen.

  De aansluitwaarden vindt u op het typeplaatje. Als u de opvangschaal verwijdert, ziet u het typeplaatje links op het
  apparaat.
  Het apparaat wordt aansluitklaar geleverd voor wisselstroom van 220 –
  240 V, 50 Hz.
  Sluit het apparaat alleen op een correct
  geïnstalleerde, geaarde contactdoos
  aan. De elektrische installatie moet volgens de daarvoor geldende normen
  (zoals NEN 1010) zijn geïnstalleerd.
  De zekering moet minstens 10 A bedragen.
  De contactdoos dient zich bij voorkeur
  naast het apparaat te bevinden en moet
  goed toegankelijk zijn.
  Het apparaat mag niet via een stekkerdoos of verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Hiermee
  kan een veilig gebruik van het apparaat
  niet worden gewaarborgd. Brandgevaar!
  Het apparaat mag niet op wisselrichters worden aangesloten. Wisselrichters worden bij autonome stroomvoorzieningen toegepast (zoals bij zonneenergie). Bij spanningspieken kan het
  apparaat om veiligheidsredenen worden
  uitgeschakeld. De elektronica kan daarbij beschadigd raken!
  73 • Page 74

  Aanwijzingen voor de plaatsing
  Oververhittingsgevaar!
  Zorg voor voldoende ventilatie van
  het apparaat. Dek het ingeschakelde
  apparaat niet af met doeken of iets
  dergelijks.
  Oververhittingsgevaar!
  Gebruik een apparaat dat achter een
  meubeldeur is geplaatst alleen als de
  meubeldeur geopend is.
  Sluit de deur niet als u het apparaat
  gebruikt.
  Let op de volgende aanwijzingen voor
  de plaatsing:
  – De plaats van opstelling moet droog
  zijn en goed worden geventileerd.
  – De omgevingstemperatuur op de
  plaats van opstelling dient tussen
  +10 °C en +38 °C te liggen.
  – De koffieautomaat moet waterpas
  staan. De ondergrond moet waterbestendig zijn.

  74

  Als u de automaat in een nis plaatst,
  moet de nis minimaal de volgende afmetingen hebben:
  Hoogte

  510 mm

  Breedte

  450 mm

  Diepte

  575 mm

  Let er bij de opstelling van het apparaat op dat u de deur helemaal moet
  kunnen openen om het filtersysteem
  te kunnen uitnemen.
   Plaats de automaat strak tegen de
  voorkant van de nis. • Page 75

  Afmetingen van het apparaat

  a = 241 mm
  b = 360 mm
  c = 460 mm

  75 • Page 76

  Technische gegevens
  Stroomverbruik in stand-by
  (standaardinstelling):

  < 0,5 Watt

  Pompdruk:

  max. 15 bar

  Doorstroomverhitter:

  1 roestvrijstalen thermoblok

  Afmetingen (B x H x D):

  241 x 360 x 460 mm

  Nettogewicht:

  9,48 kg

  Kabellengte:

  120 cm

  Inhoud
  waterreservoir:

  1,3 l

  Inhoud
  bonenreservoir:

  200 g

  Inhoud
  afvalbakje:

  max. 6 porties koffiedik

  Koffie-uitloop:

  in hoogte verstelbaar, tussen 80-135 mm

  Koffiemolen:

  kegelmaalwerk van roestvrij staal

  Maling:

  5 standen

  Hoeveelheid gemalen koffie:

  max. 12 g

  76 • Page 77 • Page 78 • Page 79

  Plan nu zelf een serviceafspraak via www.miele.nl.
  Snel en gemakkelijk.
  Bezoek op www.miele.nl ook de Miele Shop
  voor een compleet overzicht van alle accessoires,
  toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten
  voor uw Miele-apparaat.
  U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten,
  bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.
  Miele Nederland B.V.
  Postbus 166
  4130 ED VIANEN
  (0347) 37 88 88
  Bezoek het Miele Experience Center:
  De Limiet 2
  4131 NR VIANEN
  Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh • Page 80

  CM5300,  CM5400,  CM5500  nl-NL

  M.-Nr. 10 793 170 / 00


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Miele CM5400 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Miele CM5400 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,37 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Miele CM5400

Miele CM5400 Bedienungsanleitung - Deutsch - 80 seiten

Miele CM5400 Kurzanleitung - Deutsch - 2 seiten

Miele CM5400 Kurzanleitung - Englisch - 2 seiten

Miele CM5400 Kurzanleitung - Holländisch, Französisch - 2 seiten

Miele CM5400 Kurzanleitung - Italienisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info