773600
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
1Belangrijke veiligheidsmaatregelen
Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden genomen
vooral wanneer er kinderen aanwezig zijn.
LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Onderstaande vetgedrukte woorden verwijzen naar belangrijke veiligheidsinstructies. Het niet in
acht nemen van deze instructies kunnen leiden tot letsel of schade aan de borstkolf of uzelf.
Wanneer gebruikt in combinatie met de volgende tekst, staan de gedefinieerde iconen voor:
T
WAARSCHUWING: Kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
VOORZICHTIG: Kan leiden tot licht letsel.
OPMERKING: Kan materiële schade veroorzaken.
TIP: Nuttige of belangrijke informatie die geen verband houdt met veiligheid.
WAARSCHUWING: Om brand, elektrocutie of ernstige brandwonden te voorkomen:
• Koppel het elektrische product altijd onmiddellijk na gebruik los, behalve tijdens het opladen.
• Plaats of bewaar het product niet op een plek waar het in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken
of vallen.
• De borstkolf en accessoires zijn niet hittebestendig: blijf uit de buurt van verwarmde oppervlakken of open
vuur.
• Niet gebruiken in de buurt van brandbare materialen.
• De borstkolf mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer deze op een voedingsbron is aangesloten.
• Gebruik een elektrisch apparaat nooit als het een beschadigde kabel of stekker heeft, niet goed werkt of als
het gevallen of beschadigd is. Als er schade wordt opgemerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
• Gebruik geen stopcontact dat is blootgesteld aan water of andere vloeistoffen, waaronder:
- Niet gebruiken tijdens het baden of douchen.
- Nooit in water of andere vloeistoffen plaatsen of laten vallen.
- Laat geen water over de borstpomp lopen.
- Als een apparaat is blootgesteld aan water of andere vloeistoffen, raak het apparaat dan niet aan, verwijder
de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en neem contact op met de fabrikant.
WAARSCHUWING: Om gezondheidsrisico's te voorkomen en het risico op letsel te verminderen:
• Dit is een product voor één gebruiker. Gebruik door meer dan één persoon kan een gezondheidsrisico
veroorzaken en laat de garantie vervallen.
• Dit apparaat kan niet onderhouden of gerepareerd worden. Repareer het niet zelf. Breng geen wijzigingen
aan het apparaat aan.
• Gebruik de borstkolf alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding.
• Inspecteer alle kolfonderdelen op gebreken voor elk gebruik.
• Gebruik geen magnetron of kook geen moedermelk. Microgolven kunnen ernstige brandwonden in de mond
van de baby veroorzaken door hotspots die zich tijdens het verwarmen in de melk ontwikkelen.
(Verhitten kan ook de samenstelling van moedermelk veranderen)
• Reinig en ontsmet alle delen die in contact komen met uw borst en moedermelk voorafgaand aan het eerste
gebruik.
• Was alle delen die in contact komen met uw borst en moedermelk na elk gebruik.
• Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer de borstkolf of accessoires in de buurt van kinderen worden gebruikt.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für MoM e Borstkolf wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info