493508
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
19 Beschadigingen waarvoor onderhoud nodig is - Trek de
stekker uit de contactdoos en laat het onderhoud over aan erkend
onderhoudspersoneel indien de volgende omstandigheden zich
voordoen:
a) Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
b) Er is vloeistof op het product gemorst of er zijn voorwerpen in het
product gevallen.
c) Het product werd aan regen of water blootgesteld.
d) Het product werkt niet naar behoren wanneer de
bedieningsinstructies worden opgevolgd. Stel alleen
die bedieningselementen af die in de instructies staan
beschreven aangezien door een onjuiste afstelling van andere
bedieningselementen schade kan ontstaan. Om het product weer
naar behoren te laten werken, zal een erkende technicus vaak een
langdurige procedure moeten uitvoeren.
e) Het product is gevallen of beschadigd geraakt.
f) Indien er een duidelijke verandering in de prestaties van het
product optreedt, zal onderhoud nodig zijn.
20 Vervangingsonderdelen - Indien vervangingsonderdelen nodig zijn,
let er dan op dat de technicus de vervangingsonderdelen gebruikt die
door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde kenmerken hebben
als het originele onderdeel. Door niet-geautoriseerde vervangingen
kan er brand ontstaan, kunnen er elektrische schokken worden
opgelopen of kunnen andere gevaren optreden.
21 Veiligheidscontrole - Na het uitvoeren van onderhoud of reparaties
aan het product, dient u de technicus te vragen veiligheidscontroles uit
te voeren om na te gaan of het product naar behoren werkt.
22 Installatie aan wand of plafond - Bevestig dit toestel aan een wand
of plafond volgens de instructies van de fabrikant.
23 Koptelefoon - Een te hoge geluidsdruk uit oor- en koptelefoons kan
gehoorverlies veroorzaken.
24 Batterijen weggooien - Neem bij het weggooien van gebruikte
batterijen de wettelijke bepalingen en regelingen in acht die in uw land
of regio van toepassing zijn.
Batterijen (batterijenset of geplaatste batterijen) mogen niet aan hitte
worden blootgesteld, zoals zonlicht, brand, etc.
WAARSCHUWING
OM HET RISICO OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN,
MAG DIT PRODUCT NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.
LET OP
OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MOET DE BREDE PEN VAN
DE STEKKER IN DE BREDE GLEUF WORDEN GEPLAATST EN GOED WORDEN
VASTGEDUWD.
HET SYMBOOL VAN DE BLIKSEMFLITS IN EEN DRIEHOEK MAAKT
DE GEBRUIKER EROP ATTENT DAT ER EEN NIET-GEÏSOLEERDE
“GEVAARLIJKE SPANNING” BESTAAT IN DE BEHUIZING VAN HET
PRODUCT, EN DAT DEZE SPANNING HOOG GENOEG KAN ZIJN
OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN OP TE LEVEREN.
HET UITROEPTEKEN IN DE DRIEHOEK MAAKT DE GEBRUIKER
EROP ATTENT DAT ER BELANGRIJKE BEDIENINGS- EN
ONDERHOUDSINSTRUCTIES IN DE DOCUMENTATIE BIJ HET
APPARAAT ZIJN OPGENOMEN.
Wanneer deze apparatuur niet in gebruik is (AAN/UIT-schakelaar op het
achterpaneel uitgeschakeld is), ontvangt deze toch nominale voeding van
het stopcontact.
Het stopcontact moet zich dicht bij het apparaat bevinden en gemakkelijk
bereikbaar zijn.
LET OP
Door wijzigingen of modicaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
door NAD Electronics ten aanzien van conformiteit aan de regelgeving, kan
de gebruiker het recht worden ontzegd de apparatuur te gebruiken.
WAARSCHUWING TEN AANZIEN VAN PLAATSING
Voor een goede ventilatie moet er een ruimte rond de unit worden gelaten
die gelijk is aan of groter is dan hieronder aangegeven. Deze ruimte
moet worden gemeten vanaf de grootste buitenafmetingen, waaronder
uitsteeksels.
Panelen links en rechts: 10 cm
Paneel achterzijde: 10 cm
Paneel bovenzijde: 50 cm
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
3
ENGLISHFRANÇAISESPAÑOLITALIANODEUTSCHNEDERLANDSSVENSKAРУССКИЙ
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für NAD C 316 BEE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von NAD C 316 BEE

NAD C 316 BEE Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

NAD C 316 BEE Bedienungsanleitung - Englisch - 13 seiten

NAD C 316 BEE Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

NAD C 316 BEE Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

NAD C 316 BEE Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

NAD C 316 BEE Bedienungsanleitung - Schwedisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info