493508
4
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
OPMERKINGEN OVER MILIEUBESCHERMING
Gooi het apparaat aan het einde van zijn bruikbare leven niet bij
het gewone huisvuil maar breng het naar een inzamelpunt waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt ingezameld voor
recycling. Het symbool op het product, de gebruikershandleiding
en de verpakking maakt u hierop attent.
De materialen kunnen worden hergebruikt in overeenstemming met
de markeringen die erop zijn aangebracht. Door middel van hergebruik,
recycling van grondstoen of andere vormen van recycling van oude
producten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons
milieu. Uw gemeente kan u inlichtingen verstrekken over het inzamelpunt
voor verantwoorde afvalverwerking.
INFORMATIE OVER INZAMELING EN VERWERKING VAN GEBRUIKTE
BATTERIJEN RICHTLIJN 2006/66/EG VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE ALLEEN VOOR
EUROPESE KLANTEN
Wanneer batterijen voorzien zijn van één van
deze symbolen duidt dat aan dat zij moeten
worden behandeld als “afval voor gescheiden
inzameling” en niet als gewoon huisvuil. Het wordt
gestimuleerd dat noodzakelijke maatregelen
worden geïmplementeerd om gebruikte batterijen
zo veel mogelijk gescheiden in te zamelen en
batterijen zo min mogelijk met het gewone
gemengde huisvuil te verwerken.
Bij eindgebruikers wordt erop aangedrongen gebruikte batterijen niet
weg te gooien bij het ongesorteerde huisvuil. Om het recyclen van
gebruikte batterijen op grote schaal mogelijk te maken wordt u verzocht
gebruikte batterijen gescheiden van het huisvuil en op juiste wijze via
een toegankelijk inzamelpunt bij u in de buurt weg te gooien. Neem voor
meer informatie over de inzameling en recycling van gebruikte batterijen
contact op met de gemeentelijke instanties ter plaatse, uw gemeentelijke
reinigingsdienst of het verkooppunt waar u de artikelen hebt aangeschaft.
Wanneer u zich houdt aan de voorschriften voor juiste verwerking van
gebruikte batterijen, worden mogelijke gevaarlijke eecten voor de
menselijke gezondheid voorkomen en wordt de negatieve uitwerking
van batterijen en gebruikte batterijen op het milieu tot een minimum
beperkt, en zo draagt u bij aan de bescherming, het behoud en de
kwaliteitsverbetering van het milieu.
OPMERKING: SLUIT HET APPARAAT ALLEEN AAN OP DE
VOORGESCHREVEN WISSELSTROOMVOEDINGSBRON, DUS 120V
60HZ OF 230V 50HZ.
NOTEER HET MODELNUMMER NU U HET NOG KUNT ZIEN
Het model- en serienummer van uw nieuwe C 316BEE bevinden zich aan
de achterkant van de behuizing. Wij raden u aan deze nummers hier te
noteren, zodat u ze later gemakkelijk terug kunt vinden:
Modelnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serienr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
NAD is een handelsmerk van NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
Copyright 2010, NAD Electronics International, een divisie van Lenbrook Industries Limited
4
ENGLISH FRAAIS ESPOL ITALIANO DEUTSCH NEDERLANDS SVENSKA РУССКИЙ
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für NAD C 316 BEE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von NAD C 316 BEE

NAD C 316 BEE Bedienungsanleitung - Deutsch - 12 seiten

NAD C 316 BEE Bedienungsanleitung - Englisch - 13 seiten

NAD C 316 BEE Bedienungsanleitung - Französisch - 12 seiten

NAD C 316 BEE Bedienungsanleitung - Italienisch - 12 seiten

NAD C 316 BEE Bedienungsanleitung - Spanisch - 12 seiten

NAD C 316 BEE Bedienungsanleitung - Schwedisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info