761824
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
2
De handleiding bestaat uit drie delen. Deel 1:3 Vei-
ligheidsinstructies. Deel 2:3 Gebruiksaanwijzing.
Deel 3:3 Technische specicaties en Verklaring van
overeenstemming.
Deel 1:3 Veiligheidsinstructies
Lees voor eerste gebruik van het apparaat de
instructies zorgvuldig door. Bewaar de hand-
leiding voor later gebruik.
De veiligheidsaanwijzingen die zijn gemarkeerd
met dit symbool moeten worden nageleefd om
lichamelijk letsel of ernstige materiële schade
te voorkomen.
Waarschuwingen
Deze machine is ontworpen voor gebruik met
door Nilsk geleverde of aanbevolen schoonmaak-
middelen. Het gebruik van andere schoonmaakmid-
delen kan een negatieve invloed hebben op de vei-
lige werking van de machine.
Bij verkeerd gebruik kunnen hogedruk-
stralen gevaarlijk zijn. Richt de waterstraal
nooit op personen, apparaten die onder stroom
staan of de machine zelf.
Gebruik de machine niet in de buurt van personen,
tenzij deze beschermende kleding dragen.
Richt de straal niet op uzelf of anderen om schoei-
sel te reinigen.
Explosiegevaar – Spuit niet met ontvlambare
vloeisto󰀨en.
Hogedrukreinigers mogen niet worden gebruikt
door kinderen of onbevoegden.
Hogedrukslangen, ttingen en koppelingen zijn
belangrijk voor de veiligheid van de machine. Gebruik
alleen slangen, ttingen en koppelingen die zijn
aanbevolen door de Nilsk.
Om te zorgen voor de veiligheid van het apparaat
moet u altijd alleen originele reserveonderdelen
gebruiken die door Nilsk aangeraden zijn.
Water dat door de terugstroombeveiliger en ge-
stroomd is, wordt gezien als niet-drinkbaar.
Gebruik de machine niet indien een voedingska-
bel of belangrijke onderdelen van de machine be-
schadigd zijn, zoals veiligheidsapparatuur, hoge-
drukslangen of het spuitpistool.
Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk
zijn. Maak alleen gebruik van een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik buitenshuis, en zorg dat de
verbinding droog blijft en niet op de grond ligt. Wij
adviseren u om een kabelhaspel te gebruiken met
een aansluiting die zich op minstens 60 mm boven
de grond bevindt.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact als u het onbeheerd achterlaat, als
u klaar bent met gebruik of als u het omwisselt naar
een andere functie, tijdens reparaties en onderhoud.
Tijdens het gebruik van hogedrukreinigers kunnen
gassen vrijkomen. Het inhaleren van gassen kan
gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Gebruik ter be-
scherming tegen drijfgassen een ademhalingsmas-
ker klasse FFP 2 of hoger, afhankelijk van de om-
geving die gereinigd wordt.
Bedoeld gebruik en aansprakelijkheids-
voorwaarden
De serie C, D, E en P zijn alleen bedoeld voor huis-
houdelijke reinigingsdoeleinden en voor gebruik
in een verticale positie. Leder ander gebruik wordt
gezien als incorrect.
Een hogedrukreiniger werkt voor verschillende
reinigingstaken en resultaten met verschillende
drukniveaus en reinigingsmiddelen. Volg altijd de
instructies op reinigingsmiddelen voor gebruik,
noodgevallen en wegwerpen.
Gebruik het apparaat niet bij een temperatuur onder
0°C. Start een bevroren apparaat nooit, gebruik
het nooit binnen en dek het nooit af tijdens gebruik.
Dit wordt gezien als incorrect en foutief gebruik.
Gebruik van de foutieve druk, een verkeerd reini-
gingsmiddel en/of toepassing kan schade aan het
apparaat, oppervlakken, materiaal en apparatuur
veroorzaken.
Alle bovenstaande wordt gezien als incorrect en
foutief gebruik. Nilsk aanvaardt geen aanspra-
kelijkheid voor schade als gevolg van incorrect of
foutief gebruik.
Zie de website www.get-started.nilsk.com voor meer
instructies en informatie over gebruik, noodgevallen
en wegwerpen.
Veiligheidsapparaten en hun werking
Het apparaat stopt automatisch wanneer de trekker
van het spuitpistool wordt losgelaten. Het apparaat
start weer als u de trekker weer indrukt. Het spuit-
pistool is voorzien van een vergrendeling. Als hij
geactiveerd is, kan het spuitpistool niet bediend
worden.
Het apparaat beschikt over een zelfherstellende
thermobescherming. Als het apparaat oververhit
is, schakelt de thermobescherming de stroom uit.
Wacht in dit geval tot het apparaat afgekoeld is. Een
geïntegreerde hydraulische veiligheidsklep beschermt
het systeem tegen ontoelaatbare overdruk.
Voorzorgsmaatregelen
De aansluiting van de elektriciteitstoevoer moet
worden uitgevoerd door een bevoegde elek tricien
en conformIEC 60364-1. Het is aan te raden dat
de stroomtoevoer naar dit apparaat een aardlek-
schakelaar bevat die de toevoer onderbreekt als
het stroomverlies naar de aarde gedurende 30 ms
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Nilfisk C 135.1i wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Nilfisk C 135.1i

Nilfisk C 135.1i Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Nilfisk C 135.1i Bedienungsanleitung - Englisch - 15 seiten

Nilfisk C 135.1i Bedienungsanleitung - Französisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info