761824
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 3
hoger is dan 30 mA of een apparaat waarmee een
aardingscircuit ontstaat.
Gebruik motorstart/vertraagde zekeringen met
eigenschap D conform IEC 947-2 of overeenstem-
mende normen buiten IEC.
Als het stroomsnoer beschadigd is, moet dit ver-
vangen worden door een bevoegd Nilsk-distribu-
teur of vergelijkbaar gekwaliceerd persoon om
gevaarlijke situaties te voorkomen.
Er is geen actie nodig voor het aanpassen van
apparaten met dubbel voltage en frequentie.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
De gebruiker en iedereen in de directe nabijheid
van de locatie die gereinigd wordt, moet ervoor
zorgen dat hij be schermd is tegen opspattend vuil
tijdens het reinigen.
Draag altijd veiligheidslaarzen, een ademmasker,
oorbescherming, veiligheidsbril en beschermende
kleding tijdens gebruik.
De hoge druk die door het apparaat gegenereerd
wordt, vormt een aanzienlijk gevaar. Houd de spuit-
lans stevig en met beide handen vast. Op de spuit-
lans wordt een terugslagkracht en een plotselinge
momentkracht uitgeoefend tijdens gebruik.
Zie DEEL 3:3 voor de daadwerkelijke omvang van
de terugslagkracht.
Tijdens transport: Plaats het apparaat horizontaal
op de achterkant en maak vast met de banden.
Binnen de EU
Hogedrukreinigers mogen niet worden gebruikt of
onderhouden door kinderen. Het apparaat mag wor-
den gebruikt door personen met een lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke beperking of een gebrek
aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht staan
of aanwijzingen ontvangen over het veilige gebruik
van het apparaat en inzicht hebben in de risico’s die
het gebruik met zich meebrengt.
Deel 2:3 Gebruiksaanwijzing
Bevat een algemeen overzicht van het apparaat en
de werkende elementen, en illustraties over voor-
bereiding, gebruik, wateraansluiting, opslag en on-
derhoud door de gebruiker.
A
Uitpakken en voorbereiden voor gebruik
Volg illustraties in A.
B Aansluiten op waterleiding
Hogedrukreinigers zijn alleen geschikt voor gebruik
op het waterleidingnet, eventueel met een terug-
stroombeveiliger. Controleer de nationaal geldende
regels en pas eventueel een terugstroombeveiliger
toe.
Gebruik een tuinslang van 10-25 meter, diameter
minimaal 13 mm.
Volg instructie B.
C Aansluiten op andere waterbronnen
Bij gebruik op een regenton, meren en rivieren ge-
bruik altijd een jnlter maar beter is aansluiten op
waterleidingnet. Bij constatering zand in de pomp
vervalt de garantie. Volg illustraties in C.
D Koppelen van spuitlans en apparaat
Alleen serie C-PG en D-PG. Na het plaatsen van de
batterijen, D1.1, hebt u twee minuten om de spuit-
lans en het apparaat te koppelen. Het oranje lampje
knippert als naar het apparaat gezocht wordt. Als de
onderdelen gekoppeld zijn, gaat het lampje uit. Volg
illustratie D1.1 tot D1.5. Als het koppelen afgebroken
wordt, voer het dan uit aan de hand van illustratie D2.1
tot D2.5. De voedingsregulering wordt aangegeven
met een groen lampje. Zie illustratie D3.1 en D3.2.
E Het apparaat langer dan 5 minuten
onbeheerd achterlaten
Zie lijst met waarschuwingen. Volg de illustraties
in E.
F Na gebruik en opslag
Doe na gebruik altijd het volgende: Schakel het ap-
paraat uit. Laat het water uit het apparaat en de
accessoires lopen om schade door bevriezing te
voorkomen. Trek de stekker uit het stopcontact.
Koppel de waterinlaatslang los. Wikkel de stroomka-
bel en hogedrukslang op, om schade aan de kabel,
hogedrukslang en appendage te voorkomen. Het
apparaat moet op een vorstvrije plek bewaard worden.
Volg illustraties in F.
G Onderhoud, inspectie en reparaties
Er dient altijd onderhoud aan het apparaat uitgevoerd
te worden als het apparaat na lange tijd in de opslag
weer gebruikt wordt.
Inspecteer het apparaat en de accessoires voor
gebruik altijd op beschadigingen. Handel bij schade
volgens de genoemde waarschuwingen.
Voer geen onderhoud uit dat niet wordt beschreven
in deze gebruikershandleiding. Als het apparaat
niet wil starten of stoppen, pulseert, een schom-
melende druk heeft, de motor hapert, zekeringen
doorslaan of er geen water uitkomt, zie dan het u
het schema voor Fouten opsporen op onze web-
site www.get-started.nilsk.com. Alle reparaties
dienen te worden uitgevoerd in een door Nilsk
erkende werkplaats en met originele Nilsk reser-
veonderdelen.
Gebruiksonderhoud in overeenstemming met il-
lustraties in G.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Nilfisk C 135.1i wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Nilfisk C 135.1i

Nilfisk C 135.1i Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Nilfisk C 135.1i Bedienungsanleitung - Englisch - 15 seiten

Nilfisk C 135.1i Bedienungsanleitung - Französisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info