Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
Nederlands - 1 -
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie................................................ 1
Markeringen op het product..................................... 2
Milieu-informatie
...................................................... 3
Functies
................................................................... 3
Accessoires inbegrepen
.......................................... 3
Stand-by meldingen................................................. 3
TV bedieningsknoppen & bewerking
....................... 4
De batterijen in de Afstandsbediening Plaatsen
...... 4
Stroom aansluiten ................................................... 4
Antenne aansluitingen
............................................. 5
Melding
.................................................................... 5
Specicaties
............................................................ 5
Afstandsbediening
................................................... 6
Aansluitingen
........................................................... 7
Aan/Uitschakelen..................................................... 8
Eerste Installatie
...................................................... 8
Media afspelen via USB-ingang
.............................. 8
Een programma opnemen
....................................... 9
Timeshift opname
.................................................... 9
Onmiddellijke opname
............................................. 9
Opgenomen programma’s bekijken
........................ 9
Opnameconguratie
.............................................. 10
Media Browser Menu............................................. 10
CEC en CEC RC Passthrough
.............................. 10
TV Menu Inhoud
.................................................... 11
Algemene tv-bediening
.......................................... 14
Het gebruik van de zenderlijst
............................... 14
Ouderlijk toezicht instellingen congureren
........... 14
Elektronische zendergids (EZG)............................ 14
Teletekst diensten
.................................................. 15
Software upgrade
.................................................. 15
Probleemoplossen & tips
....................................... 15
PC-invoer normale weergavemodi
........................ 16
AV en HDMI- signaal compatibiliteit
...................... 16
Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-
modus
.................................................................... 17
Ondersteunde DVI-resoluties
................................ 18
Veiligheidsinformatie
OPGELET
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN
NIET OPENEN
OPGELET: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
TE BEPERKEN, MAG U HET DEKSEL NIET
VERWIJDEREN (OF HET ACHTERPANEEL).
HET TOESTEL BEVAT GEEN ONDERDELEN
DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN
ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD
EN REPARATIES OVER AAN BEVOEGD
ONDERHOUDSPERSONEEL.
Opmerking: Volg de instructies op het scherm om de verwante
functie te bewerken.
In extreme weersomstandigheden (storm, bliksem) en tijdens
lange perioden van inactiviteit (vertrek op vakantie) moet u de
tv loskoppelen van het netwerk.
De stekker dient om het tv-toestel los te koppelen van het
elektriciteitsnet en moet daarom gemakkelijk te bedienen
zijn. Als het televisietoestel niet elektrisch wordt losgekoppeld
van het elektrisch net zal het apparaat stroom verbruiken
voor alle situaties, zelfs als de televisie in stand-by staat of
uitgeschakeld is.
BELANGRIJK – Lees deze instructies
volledig voor u de televisie installeert
en in gebruik neemt
WAARSCHUWING: Laat nooit personen
(inclusief kinderen) met fysieke, gevoelsmatige
of mentale zwakheden of met gebrek aan ervaring
en / of kennis het elektrische apparaat gebruiken
zonder toezicht.
Gebruik dit televisietoestel op een hoogte van
minder dan 2000 meter boven de zeespiegel, in
droge locaties en in regio's met een gematigd of
tropisch klimaat.
Het televisietoestel is bedoeld voor huishoudelijk en
gelijkaardig algemeen gebruik maar het mag ook in
openbare ruimten worden gebruikt.
Voor ventilatiedoeleinden moet u minimum 5cm vrije
ruimte laten rond de televisie.
De ventilatie mag niet worden belemmerd door de
ventilatieopeningen te bedekken of te blokkeren met
items zoals een krant, tafelkleedjes, gordijnen, etc.
De stekker van het netsnoer moet gemakkelijk
bereikbaar zijn. Plaats het toestel, een meubelstuk
of andere objecten niet op het netsnoer. Een
beschadigd snoer/stekker kan brand veroorzaken
of een elektrische schok veroorzaken. Neem het
netsnoer beet bij de stekker en verwijder de stekker
niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
Raak het netsnoer/de stekker nooit aan met natte
handen want dit kan kortsluitingen of elektrische
schokken veroorzaken. Leg geen knopen in het
snoer of bind het niet samen met andere snoeren.
Indien beschadigd, moet u hem vervangen. Dit mag
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für OK ODL32640H-DB wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von OK ODL32640H-DB in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 7,76 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info