Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
S
v
5.1 kanals hembiopaket
Att använda gummistoppers för en mer stabil plattform
Fästa och ta bort högtalargaller
Front-högtalare (SKF-648) Center-högtalare (SKC-648) Surround-högtalare (SKR-648)
Front-högtalare
Högtalarkablar 3,5 m
Center-högtalare
Högtalarkabel 3,0 m
Surround-högtalare
Högtalarkablar 8,0 m
12 gummistoppers* (för front-/surround-högtalare)
4 gummistoppers
*
*
Mönstret av gummistoppers kan skilja sig från bilden, så som att det är 2 ark istället för 1 ark, men det totala antalet kommer att vara samma.
Vi rekommenderar att du använder medföljande
gummistoppers för att erhålla bästa möjliga ljud från dina
högtalare.
Gummistoppers förebygger att högtalarna flyttar sig och ger en
stabilare plattform.
Front-, center- och surround-högtalare har borttagbara galler.
Se illustrationer till höger för att fästa eller ta bort dem.
(Vit)
(Röd)
(Grön)
(Blå)
(Grå)
Högtalaranslutningar
SKF-648
SKR-648
Högtalaranslutningar
SKC-648
gummistoppers
Botten på
SKF-648
SKR-648
Botten på
SKC-648
gummistoppers
Ta bort Sätt tillbaka
Framsida
Bak
Obs
Funktionen Auto Standby slår på subwoofern när ingångssignalen överstiger en viss nivå. Om
funktionen Auto Standby inte fungerar ordentligt, försök att försiktigt öka eller minska
subwooferns utgångsnivå på din receiver.
Om Standby/On-indikatorn tänds (både röd och blå LED) flera sekunder eller minuter efter det
att ljudutmatningen avslutas betyder det att ampere-skyddskretsen har aktiverats. Om så är
fallet, ställ OUTPUT LEVEL-kontrollen till mittenpositionen och koppla bort nätkabeln från
vägguttaget. Vänta minst 10 sekunder och anslut sedan nätkabeln igen. Om detta inte löser
problemet, kontakta din Onkyo-återförsäljare.
Inställning av subwoofer nivå
För att ställa in nivån på subwoofern, använd OUTPUT LEVEL-kontrollen.
Ställ in den så att basljudet är jämt balanserat med diskantljudet från de
andra högtalarna. Då dina öron är mindre känsliga för låga basljud finns
den ett potentiell risk för att ställa in nivån på subwoofern för högt. Som en
tumregel, ställ in subwooferns nivå till en som du anser är optimal och vrid
sedan tillbaka den något.
Att använda golvdynorna för subwoofern
Om subwoofern är placerad på ett hårt golv (trä, vinyl,
kakel, etc.) och uppspelningen är högljud kan det
hända att subwooferns fötter skadar golvet. För att
förebygga detta, placera medföljande dynor under
subwooferns fötter. Dynorna erbjuder även en stabil
bas för subwoofern.
Subwoofer (SKW-501E)
Subwoofer
RCA-kabel 3,0 m
4 golvdynor
STANDBY/ON-indikator
Röd: Subwoofer i beredskapsläge
Blå: Subwoofer på
Funktionen Auto Standby (automatisk beredskap) gör att
SKW-501E slås på automatiskt när en ingångssignal känns
av i beredskapsläge. När det inte finns någon insignal
under en tid kommer SKW-501E automatiskt övergå i
beredskapsläge.
POWER-brytare
Tryck denna brytare till läget ON för att slå på strömmen.
Tryck den till läget OFF för att stänga av strömmen.
OUTPUT LEVEL-kontroll
Denna kontroll används för att justera volymen på
subwoofern.
LINE INPUT
Denna RCA-ingång ska anslutas till subwooferns pre out
på din AV-receiver med medföljande RCA-kabel.
Till nättuttaget
Dyna
Uppleva Hemmabio
Hemmabion gör att du uppleva surround-ljud med en känsla av verklig rörelse i ditt eget hem, precis som på bio eller på konsert.
Ansluta högtalarna
Hörnpo
sition
Vid 1/3 av
väggen
Center-högtalare (SKC-648)
Placera den nära din tv (om möjligt
ovanpå), framåtriktad i öronnivå
eller vid samma höjd som vänster
och höger front-högtalare.
Vänster och höger front-högtalare (SKF-648)
De bör riktas mot lyssnaren i öronhöjd och med samma avstånd
från tv:n. Vinkla dem något inåt för att skapa en triangel, med
lyssnaren vid spetsen.
Vänster och höger surround-högtalare (SKR-648)
Placera dem vid båda sidor eller något bakom
lyssnaren, cirka 60 till 100 cm ovanför öronnivå.
Båda bör placeras på samma avstånd från lyssnaren
för bästa effekt.
Subwoofer (SKW-501E)
Subwoofern hanterar basljud LFE-kanalen (Low-Frequency Effects) och bas
från satellit-högtalare när en överkorsning specificerat. Volymen och
kvaliteten av basljudet från din subwoofer beror på dess placering, formen av
rummet och lyssnarens placering. Allmänt sett kan du få ett bra basljud
genom att installera subwoofern i ett främre hörn, eller vid en tredjedel
framväggen, enligt bilden.
Röd
Vit
Grön
Höger front-
högtalare
Center-högtalare
Grå
Vänster front-
högtalare
Höger surround-
högtalare
Försiktighetsåtgärder vid
anslutning av högtalare
Läs följande innan du ansluter högtalarna:
Slå av din receiver innan du gör några
anslutningar.
Var extra uppmärksam vad
gäller högtalarnas polaritet.
Ansluta endast positiva (+)
terminaler till positiva (+)
terminaler och endast negativa (–)
terminaler till negativa (–) terminaler. Om
högtalaren är felaktigt ansluten, kommer
ljudet ur fas och låter onaturligt.
Var noga med att inte kortsluta de positiva
och negativa kablarna. Detta kan skada
din förstärkare.
Strömförsörjd
subwoofer
*
Använd den medföljande RCA-kabeln
och anslut subwooferns LINE INPUT-
jack till din AV-receivers
SUBWOOFER PRE OUT-jack.
Blå
Vänster surround-
högtalare
Specifikationer
Strömförsörjd subwoofer (SKW-501E)
Front-högtalare (SKF-648)
Center-högtalare (SKC-648)
Surround-högtalare (SKR-648)
Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående
meddelande.
Obs
För högtalare som inte är magnetiskt skärmade:
Prova med att flytta bort högtalarna från din tv eller bildskärm. Om färgen skulle försämras stänger du av din tv eller bildskärm,
väntar i 15 till 30 minuter och sedan slår du på den igen. Detta aktiverar normalt sett avmagnetiseringsfunktionen som neutraliserar
magnetfältet och då tar bort eventuella färgförsämringseffekter.
Typ Basreflex
Ingångskänslighet/impedans 410 mV / 20 k
Nominell uteffekt (IEC) 80 watt minimum kontinuerlig effekt,
4 ohm, körs på 100 Hz med en maximal
total harmonisk förvrängning på 1 %
Frekvensrespons 27 Hz till 150 Hz
Kabinettvolym 24,5 L
Mått (B × H × D) 230 mm × 425 mm × 412 mm
(inkl. galler och utskjutningar)
Vikt 9,1 kg
Högtalarelement 20 cm konwoofer × 1
Strömförsörjning (HTP-648) AC 230 V, 50 Hz
(SKS-HT648) AC 220-240 V, 50/60 Hz
Strömförbrukning 105 W
Övriga Auto standby (automatisk beredskap)
funktion
Ej magnetisk skärmning
Typ 2-vägs sluten låda
Impedans 6
Maximal ingångseffekt 130 W
Känslighet 79 dB/W/m
Frekvensrespons 70 Hz till 50 kHz
Delningsfrekvens 7 kHz
Kabinettvolym 0,9 L
Mått (B × H × D) 102 mm × 170 mm × 105 mm
(inkl. galler och utskjutningar)
Vikt 1,0 kg
Högtalarelement 8 cm konwoofer × 1
2,5 cm balanserad domtweeter × 1
Terminal Fjädertyp färgkodad
Galler Borttagbar
För in mutter Tillgänglig
Övriga Magnetisk skärmning
Typ 2-vägs sluten låda
Impedans 6
Maximal ingångseffekt 130 W
Känslighet 82 dB/W/m
Frekvensrespons 70 Hz till 50 kHz
Delningsfrekvens 7 kHz
Kabinettvolym 1,3 L
Mått (B × H × D) 277 mm × 110 mm × 110 mm
(inkl. galler och utskjutningar)
Vikt 1,7 kg
Högtalarelement 8 cm konwoofer × 2
2,5 cm balanserad domtweeter × 1
Terminal Fjädertyp färgkodad
Galler Borttagbar
För in mutter Tillgänglig
Övriga Magnetisk skärmning
Typ Fullrange sluten låda
Impedans 6
Maximal ingångseffekt 130 W
Känslighet 80 dB/W/m
Frekvensrespons 80 Hz till 20 kHz
Kabinettvolym 0,9 L
Mått (B × H × D) 102 mm × 170 mm × 105 mm
(inkl. galler och utskjutningar)
Vikt 0,9 kg
Högtalarelement 8 cm Kon × 1
Terminal Fjädertyp färgkodad
Galler Borttagbar
För in mutter Tillgänglig
Övriga Magnetisk skärmning
HTP-648/SKS-HT648
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

  • Wie testet man den SW (neu) der keinen Ton abgibt und an einem AV Receiver (Denon neu ) angeschlossen ist? Eingereicht am 11-6-2018 10:35

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Onkyo SKS-HT648 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Onkyo SKS-HT648 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Onkyo SKS-HT648

Onkyo SKS-HT648 Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Onkyo SKS-HT648 Bedienungsanleitung - Englisch - 1 seiten

Onkyo SKS-HT648 Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten

Onkyo SKS-HT648 Bedienungsanleitung - Italienisch - 2 seiten

Onkyo SKS-HT648 Bedienungsanleitung - Spanisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info