Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/44
Nächste Seite
32 NL/BE
Het apparaat moet altijd schoon, droog en vrij
van olie of andere smeermiddelen zijn.
Er mogen geen vloeistoffen in het binnenste
van de boorhamer dringen.
Gebruik voor de reiniging van de behuizing
een droog doekje.
Reinig de gereedschapsopname
8
regelmatig.
VOORZICHTIG! VOORSPANNING! Trek
hiervoor de vergrendelingshuls
10
naar achte-
ren en verwijder de stofbeschermingskap
9
.
Reinig de componenten en smeer ze vervolgens
in met vet.
Service
Laat uw apparate
n
alléén door gekwalificeerd vakkundig
personeel en alléén met originele re-
serve-onderdelen repareren. Op deze
wijze wordt gewaarborgd dat de veiligheid van
het apparaat behouden blijft.
Als de stroomkabel
vervangen moet worden, dient dit door de fab-
rikant of zijn vertegenwoordiger uitgevoerd te
worden, om gevaren voor de veiligheid te ver-
mijden.
Opmerking: Niet vermelde reserveonderdelen
(zoals koolborstels, schakelaars) kunt u via ons
Callcenter bestellen.
Q
Garantie
U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie
vanaf de aankoopdatum. Het apparaat
is met de grootst mogelijke zorg vervaar-
digd en voorafgaand aan de levering
nauwkeurig gecontroleerd. Bewaar a.u.b.
de kassabon als aankoopbewijs. Als u
aanspraak wilt maken op garantie, neem
dan a.u.b. telefonisch contact op met uw
servicefiliaal. Alleen op die manier is een
kostenloze verzending van uw product
gegarandeerd.
De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabrica-
gefouten, echter niet voor transportschade, of voor
onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, of voor
beschadigingen aan breekbare delen, bijv. schake-
laars of accu’s. Het product is uitsluitend bestemd
voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doel-
einden.
Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling,
bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet
door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd,
vervalt de garantie. Uw wettelijke rechten worden
door deze garantie niet beperkt.
De garantieperiode wordt niet verlengd door de aan-
sprakelijkheid. Dit geldt eveneens voor vervangen
en gerepareerde onderdelen. Schade en gebreken
die mogelijk reeds bij de aankoop aanwezig zijn,
moeten direct na het uitpakken worden gemeld, ui-
terlijk echter twee dagen na de dag van aankoop.
Na verstrijken van de garantieperiode moeten alle
voorkomende reparaties vergoed worden.
NL
Service Nederland
Tel.: 0900 0400223
(0,10 EUR/Min.)
e-mail: kompernass@lidl.nl
IAN 273100
BE
Service België
Tel.: 070 270 171
(0,15 EUR/Min.)
e-mail: kompernass@lidl.be
IAN 273100
Q
Afvoer
De verpakking bestaat uit milieuvriende-
lijke materialen die u via de plaatselijke
recyclingdiensten kunt afvoeren.
Onderhoud en reiniging / Service / Garantie / Afvoer Afvoer / Vertaling van de originele EG-conformiteitsverklaring / Fabrikant
32

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Parkside PBH 1050 B2 - IAN 273100 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Parkside PBH 1050 B2 - IAN 273100 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,12 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info