Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/37
Nächste Seite
Notebook Slim S140
NL GEBRUIKSAANWIJZING
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Notebook Slim S140
  NL GEBRUIKSAANWIJZING • Page 2

  INHOUD

  1. Welkom

  4

  2.

  Beoogd gebruik

  4

  3.

  Verklaring van de waarschuwingssymbolen en signaalwoorden 5

  4.

  Algemene veiligheidsaanwijzingen

  6

  5.

  Technische specificaties
  Technische specificaties van de voeding

  11
  12

  6.

  Inhoud van de verpakking

  12

  7.

  Bedieningselementen en aansluitingen

  13

  8.

  De Notebook in gebruik nemen
  De Notebook opladen
  De Notebook inschakelen
  Het display ontgrendelen

  14
  14
  14
  14

  9.

  Windows 10 Home in S mode verlaten (optioneel)

  15

  10. Belangrijke elementen op het startscherm

  16

  11. Het toetsenbord bedienen
  Speciale en functietoetsen van het toetsenbord

  16
  16

  12. Het touchpad

  17

  13. Het actiecentrum

  18

  14. Het startmenu openen en gebruiken
  Het startmenu openen
  De indeling van het startmenu
  In het startmenu navigeren/een element selecteren
  Apps toevoegen, sorteren en verwijderen

  18
  18
  18
  19
  19

  15. De instellingen openen

  21

  16. De Notebook verbinden met het internet
  Verbinding maken met een vast draadloos netwerk (WiFi)

  21
  21

  17. De internetbrowser openen/een internetadres invoeren

  22

  18. Applicaties downloaden uit de Windows Store

  23 • Page 3

  19. De weergavetaal wijzigen

  23

  20. De camera gebruiken

  25

  21. Bestanden uitwisselen tussen de Notebook

  en andere apparaten
  Bestanden uitwisselen via Bluetooth
  Bestanden uitwisselen tussen de Notebook
  en een externe datadrager

  26
  26
  27

  22. De Notebook aansluiten op een televisietoestel
  Via een HDMI-kabel aansluiten op een televisietoestel
  Met Miracast aansluiten op een televisietoestel

  27
  27
  28

  23. Reset

  29

  24. De Notebook uitschakelen/opnieuw opstarten

  29

  25. Nuttige tips om energie te besparen

  29

  26. Storingen oplossen/FAQ

  30

  27. Verklarende woordenlijst

  31

  28. Aanwijzingen over copyright en merken

  33

  29. Aanwijzingen voor afvalverwerking en recycling
  Aanwijzingen voor afvalverwerking
  Aanwijzingen voor recycling

  33
  33
  34

  30. Informatie over de garantie en klantenservice

  35

  31. Opmerkingen over de klantenondersteuning

  35 • Page 4

  1. Welkom
  Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe PEAQ Notebook Slim S140.
  De online gebruiksaanwijzing, de meegeleverde snelstartgids en de aanvullende
  brochure "Veiligheidsaanwijzingen en wettelijke bepalingen" maken integraal
  deel uit van het product.
  Neem alle drie de documenten zorgvuldig door. Ze bevatten belangrijke
  aanwijzingen voor het gebruik, de veiligheid en de afvoering van het apparaat.
  Bewaar deze documenten zorgvuldig en geef ze bij overdracht van het apparaat
  door aan de nieuwe eigenaar.
  Zie de gebruiksaanwijzing voor uitgebreide, gedetailleerde informatie over de
  kenmerken, functies en mogelijkheden van het apparaat en tips voor hoe u er
  productief en creatief mee kunt werken.
  Deze handleiding beschrijft de basisfuncties van uw Notebook. Raadpleeg
  de instructies voor de afzonderlijke apps voor informatie over de werking van
  afzonderlijke apps
  Andere interessante en nuttige tips over Windows 10, gaat u naar:
  www.microsoft.com/nl-nl/windows/emulator

  2. Beoogd gebruik
  De Notebook is een Windows notebook waarmee u op internet kunt surfen,
  allerlei apps kunt gebruiken, waaronder die van Office, games kunt spelen en
  muziek, afbeeldingen en video's kunt streamen en afspelen1.
  Gebruik het apparaat alleen voor het doel waarvoor het is bestemd. Anders
  kunnen er defecten optreden. Bij het beoogd gebruik hoort ook de inachtneming
  van alle informatie in de technische documentatie. De fabrikant is niet
  aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik of veranderingen van het
  apparaat die niet in overeenstemming zijn met de bestemming.
  Verder is de fabrikant niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van
  gegevens en de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
  De fabrikant behoudt zich het recht voor het product voortdurend verder te
  ontwikkelen. Wijzigingen kunnen worden uitgevoerd zonder directe beschrijving
  in deze gebruiksaanwijzing. De informatie in deze gebruiksaanwijzing komt
  dan ook niet noodzakelijkerwijs overeen met de technische stand van zaken. Bij
  niet-toegestane wijzigingen van het apparaat (in het bijzonder de installatie van
  vreemde, niet door de fabrikant gepubliceerde firmware of wijzigingen van de
  hardware van het apparaat) vervalt de garantie.
  1 Niet alle benodigde apps zijn standaard geïnstalleerd. Desgewenst kunt u apps in de Microsoft
  Store downloaden. Voor sommige apps worden kosten in rekening gebracht.

  4 • Page 5

  3. Verklaring van de waarschuwingssymbolen en
  signaalwoorden
  In deze handleiding worden de volgende waarschuwingssymbolen en
  signaalwoorden gebruikt:
  WAARSCHUWING
  Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of zwaar onherstelbaar letsel
  VOORZICHTIG
  Volg de aanwijzingen op om letsel en materiële schade te voorkomen
  LET OP
  Volg de aanwijzingen op om materiële schade te voorkomen

  i NOTITIE
  Extra informatie over het gebruik van het apparaat

  5 • Page 6

  4. Algemene veiligheidsaanwijzingen
  WAARSCHUWING
  Risico op verschillende vormen van letsel door verminderde fysieke,
  zintuiglijke of geestelijke vermogens en gebrek aan ervaring of kennis
  ■■
  Deze personen en kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht
  gebruiken.
  Verstikkingsgevaar en risico op ernstig letsel door accessoires en
  verpakkingsmateriaal
  ■■
  Houd accessoires en verpakkingsmateriaal buiten het bereik van
  zuigelingen, kleine kinderen en dieren.
  ■■
  Stop geen accessoires en/of onderdelen van het apparaat in
  lichaamsopeningen, zoals de mond, oren of ogen.
  Risico op een elektrische of dodelijke schok door onderdelen die onder
  spanning staan
  ■■
  Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven van het apparaat.
  ■■
  De voeding mag niet worden geopend.
  ■■
  Raak de voeding niet met natte handen aan.
  ■■
  Zorg ervoor dat het apparaat en de oplader niet worden kortgesloten.
  Risico op een elektrische of dodelijke schok en/of brandgevaar door onveilige
  verbindingen
  ■■
  Let erop dat het netsnoer niet wordt geknikt of platgedrukt of op een
  andere manier beschadigd raakt.
  ■■
  Gebruik nooit beschadigde netsnoeren of stekkers.
  ■■
  Gebruik de meegeleverde voeding alleen met een geschikt en vakkundig
  geïnstalleerd stopcontact. Zie hiervoor het gegevensplaatje van de voeding.
  ■■
  Gebruik geen losse stopcontacten.
  ■■
  Neem in geval van een defecte voeding contact op met de klantenservice.
  Brand- en/of brandwondengevaar door een beschadigde of lekkende batterij
  ■■
  Gebruik of laad het apparaat niet op als de batterij beschadigd is geraakt of lekt.
  ■■
  Vermijd huidcontact met het apparaat en/of de batterij als de batterij
  lekt. Draag beschermende handschoenen als u het apparaat of de batterij
  toch moet aanraken.
  ■■
  Was uw handen grondig als u de inhoud van de batterij hebt aangeraakt.
  ■■
  Spoel bij oogcontact uw ogen met veel water en raadpleeg onmiddellijk
  een arts.
  6 • Page 7

  Risico op gehoorbeschadiging bij gebruik van headsets of kopof oortelefoons
  Het apparaat kan bij gebruik van een headset of kop- of oortelefoon hoge
  geluidsvolumen produceren. Er kan gehoorschade optreden als het gehoor langere
  tijd aan hard geluid wordt blootgesteld. Hoe hoger u het volume instelt, des te
  sneller kan uw gehoor beschadigd raken. Gehoorschade kan geleidelijk optreden.
  ■■
  ■■
  ■■

  ■■

  ■■
  ■■

  ■■

  Voorkom dat u langere tijd bijvoorbeeld muziek op een hoog volume luistert.
  Zet het volume lager voordat u een headset of kop- of oortelefoon aansluit.
  Let erop dat de geluidsemissie bij het gebruik van een headset of kopof
  oortelefoon het A-gewogen geluidsniveau van 80 dB niet overstijgt.
  Kies altijd de laagste volume-instelling waarmee het geluid nog duidelijk en
  aangenaam is.
  Verhoog het volume niet nadat u eraan gewend bent geraakt.
  Als de begininstelling van de equalizer wordt gewijzigd, kan het volume van
  het apparaat worden verhoogd.
  Bij wijzigingen aan reeds geïnstalleerde software (zoals het besturingssysteem,
  firmware of stuurprogramma's) kan het volume worden verhoogd.

  Risico op verschillende vormen van letsel door verminderde oplettendheid
  ■■
  Bij het autorijden heeft veiligheid de hoogste prioriteit. Daarom mag het
  apparaat tijdens het autorijden niet worden gebruikt.
  ■■
  Let continu op uw directe omgeving, zodat u uzelf en anderen niet in
  gevaar brengt.
  ■■
  Gebruikt u een headset of kop- of oortelefoon in een openbare ruimte, stel het
  volume dan zo in dat u ook nog omgevingsgeluiden hoort. Door zulke afleiding
  of isolatie kunnen er ongelukken gebeuren. Het gebruik van headsets of kop- of
  oortelefoons tijdens het rijden is op sommige plekken wettelijk verboden.
  Risico op storingen van andere elektronische apparaten met hoogfrequente
  signalen
  ■■
  Schakel het apparaat uit in zones die om veiligheidsredenen beperkt
  toegankelijk zijn en waar het gebruik van mobiele apparaten verboden is, zoals
  in vliegtuigen tijdens het opstijgen en landen, in ziekenhuizen of in de buurt van
  medische apparaten. Neem alle borden en waarschuwingen in acht.
  ■■
  In vliegtuigen kunt u het apparaat na het opstijgen in de vliegtuigmodus
  gebruiken, mits het vliegtuigpersoneel hiervoor toestemming heeft
  gegeven. Houd er rekening mee dat het gebruik de elektronische
  navigatiesystemen in een vliegtuig kan verstoren.

  7 • Page 8

  ■■

  Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische apparaten.

  Risico op verschillende vormen van letsel en ontploffings- en brandgevaar op
  plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
  ■■
  Het apparaat mag niet worden gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar
  kan heersen, zoals tankstations, bouwplaatsen of chemische fabrieken.
  ■■
  Schakel het apparaat uit in omgevingen met mogelijk explosieve materialen,
  zoals gas, brandstof, chemicaliën, graan, deeltjes, stof of metaalpoeder.
  ■■
  Eventuele vonken kunnen brand of explosies veroorzaken. Neem in zulke
  omgevingen alle borden en waarschuwingen in acht.
  VOORZICHTIG
  Brand- en ontploffingsgevaar bij het gebruik van niet-toegestane opladers
  en voedingen
  ■■
  Laad de batterij uitsluitend op met de meegeleverde of een vergelijkbare
  voeding.
  ■■
  Vervang een defecte voeding alleen door een vergelijkbare voeding.
  Zie hiervoor de technische gegevens over de voeding in de online
  gebruiksaanwijzing of neem contact op met de klantenservice.
  Risico op verschillende vormen van letsel door uitglijden, struikelen of vallen
  ■■
  Stel het apparaat en/of de voeding niet bloot aan trillingen en/of stoten.
  ■■
  Laat het apparaat en/of de voeding niet vallen. Gebruik geen apparaten of
  voedingen die zijn gevallen of beschadigd zijn geraakt.
  ■■
  Laat het apparaat of de voeding voordat u deze weer in gebruik neemt
  door een bevoegde persoon controleren.
  ■■
  Let erop dat het netsnoer zo ligt dat niemand erover kan struikelen.
  ■■
  Voorkom knopen of lussen in het netsnoer.
  Risico op gezondheidsproblemen bij bekende fotosensitiviteit
  ■■
  Is binnen uw familie de ontwikkeling van fotosensitiviteit bekend,
  bijvoorbeeld toevallen bij het gebruik van vergelijkbare apparaten,
  raadpleeg dan voor het gebruik van het apparaat een arts.
  ■■
  Het bekijken van video's en/of videospellen met langdurig snelle beelden achter
  elkaar kan tot een toeval of flauwte leiden. Staak onmiddellijk het gebruik van
  het apparaat als u zich onwel voelt en neem lang genoeg pauze.
  ■■
  Krijgt u tijdens het gebruik van het apparaat last van spierpijn of
  desoriëntatie, staak dan het gebruik en raadpleeg een arts.
  ■■
  Neem de onderstaande aanwijzingen in acht om te voorkomen dat uw
  ogen overbelast raken:
  8 • Page 9

  ■■

  ■■
  ■■
  ■■

  ■■

  Gebruik het apparaat alleen in een ruimte met voldoende verlichting.
  Vermijd echter te fel licht.
  Houd voldoende afstand tot het apparaat.
  Zorg ervoor dat de display schoon is.
  Stel de helderheid en/of het contrast van de display zo in dat het
  beeld voor u aangenaam, scherp en duidelijk is.
  Neem regelmatig pauze als u het apparaat gebruikt.

  Risiko gesundheitlicher Beeinträchtigungen des Stütz- und
  Bewegungsapparates aufgrund langandauernder Nutzung
  ■■
  Bewegingen die regelmatig worden herhaald (bijvoorbeeld bij langdurig
  gebruik van een toetsenbord of touchscreen of bij langdurig gamen)
  kunnen leiden tot pijn in de handen, armen, schouders, nek of andere
  lichaamsdelen. Neem de onderstaande aanwijzingen in acht om spier- en
  skeletaandoeningen te voorkomen::
  ■■
  Tijdens het gebruik van het apparaat moet uw lichaamshouding
  ontspannen zijn.
  ■■
  Wissel regelmatig van houding en neem regelmatig pauze om te
  bewegen.
  ■■
  Druk toetsen altijd licht in.
  ■■
  Neem regelmatig pauze.
  ■■
  Krijgt u ergens last van tijdens het gebruik van het apparaat, staak dan
  het gebruik en raadpleeg een arts.
  ■■
  Gebruik het apparaat niet op uw schoot of andere lichaamsdelen. Doordat
  het apparaat warm wordt, kan dit onprettig aanvoelen of tot letsel leiden,
  zoals lichte brandwonden.
  LET OP
  Neem de onderstaande aanwijzingen in acht om mogelijke defecten en/of
  beschadigingen aan het apparaat door omgevingsfacturen te voorkomen:
  ■■
  De aanbevolen luchtvochtigheid waarbij het apparaat wordt gebruikt,
  opgeladen en opgeborgen ligt tussen de 30 en 70 procent.
  ■■
  De aanbevolen omgevingstemperatuur waarbij het apparaat wordt gebruikt,
  opgeladen en opgeborgen ligt tussen de 5 °C en 30 °C. Bij temperaturen
  buiten dit bereik kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van het apparaat
  en de batterij worden verminderd en kan het apparaat beschadigd raken.
  ■■
  Stel het apparaat niet bloot aan snelle temperatuurschommelingen.
  Condensatie door luchtvochtigheid kan schade aan het apparaat of
  gevaar voor de gebruiker veroorzaken.
  9 • Page 10

  ■■

  ■■

  ■■
  ■■
  ■■

  ■■
  ■■

  Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een warmtebron en stel het
  niet bloot aan direct zonlicht (bijvoorbeeld in de auto), om te voorkomen
  dat de display en het apparaat defect raken en de batterij ontploft.
  Houd het apparaat uit de buurt van vlammen, zoals kaarsen, haardvuur of
  open vuur, om te voorkomen dat de batterij ontploft.
  Stel het apparaat niet bloot aan regen, druipwater of spatwater.
  Gebruik het apparaat niet buitenshuis als het onweert.
  Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het nat geworden is. Laat
  het apparaat en/of de voeding door een bevoegde persoon controleren
  voordat u ze weer gebruikt.
  Gebruik het apparaat zoveel mogelijk in een stofvrije omgeving.
  Magnetische velden kunnen tot defecten en/of ontlading van de batterij leiden.

  Neem de onderstaande aanwijzingen in acht om mogelijke beschadigingen
  van het apparaat te voorkomen:
  ■■
  Laad het apparaat niet op met standaard-USB-aansluitingen, zoals die op
  een pc of notebook.
  ■■
  Rol het snoer altijd los op.
  ■■
  Vocht, sterke rook of dampen kunnen tot defecten leiden en/of de behuizing
  van het apparaat beschadigen.

  i

  NOTITIE
  De opgave voor opslagcapaciteit op de verpakking en in de technische
  specificaties heeft betrekking op de totale opslagruimte van het apparaat.
  De opslagcapaciteit die door het besturingssysteem wordt aangegeven,
  kan van de opgegeven capaciteit afwijken, omdat het besturingssysteem en
  systeemtoepassingen beslag leggen op een deel van de opslagruimte op het
  apparaat als dat gereed is voor gebruik.

  10 • Page 11

  5. Technische specificaties
  Processor (CPU):  Intel® Core® i3-5005U processor
  (tot 2 GHz, 3 MB Intel® Smart-Cache)
  dual core

  Besturingssysteem*:

  Windows 10 Home in S mode

  Werkgeheugen (RAM):

  4 GB

  Opslagcapaciteit:

  128 GB SSD

  Grafische processor (GPU):

  Intel® HD Graphics 5500

  Schermdiagonaal:

  35,8" (14,1 cm)

  Displaytype: Full-HD-IPS-display
  Schermresolutie:

  1920 x 1080 pixel

  Beeldverhouding:

  16: 9

  Camera:

  Voorkant: 1 MP

  Luidspreker: stereo
  Microfoon: Dual-Mikrofon
  Interfaces:
  2 x USB 3.1 Gen 1, HDMI®-A,
  geheugenkaartsleuf,

  Audio Out/Mic In (3.5mm)
  Netwerk:

  WiFi, Bluetooth 4.2, Miracast™

  Frequenties:

  WiFi 802.11av/b/g/n: 2.4 GHz/5 GHz

  Geheugenuitbreiding:

  microSD(HC/XC) tot 128 GB

  Afmetingen (b x h x d):

  ca. 322 x 217 x 15,5 mm

  Gewicht:

  ca. 1770 g

  Materiaal/kleur:

  Aluminium, plastic/Grijs, zwart

  Speelbare videoformaten:


  MPEG-4.10 H.264/AVC (MP@L4.1, HP@L4.0),
  MPEG-4.2 SP/ASP (z. B. Xvid bis simple@L3)

  Videocontainerindelingen:

  AVI, MKV, MOV

  Gamen:


  3D Games, G-Sensor Games,
  Classic Games

  Ondersteunde afbeeldingsindelingen: JPEG, PNG, GIF, BMP
  Afspeelbare audio-indelingen:

  MP3, WAV, OGG, FLAC, AAC

  Batterij: lithium-polymeer
  Capaciteit van de batterij:

  7.4 V/5000 mAh/37.00 Wh

  Batterij laden via:

  DC IN
  11 • Page 12

  Voeding:

  Voeding (100 V - 240 V)

  Andere kenmerken:

  Hall-Sensor

  Talen:  Duits, Engels, Italiaans, Polen, Frans,
  Nederlands; extra talen beschikbaar via
  Windows Download

  Temperatuurbereik:

  5 °C tot 30 °C

  Relatieve luchtvochtigheid:

  30 % tot 70 %

  * Meer informatie over Windows 10 in S-modus vindt u in het servicegedeelte op: www.mypeaq.com

  Technische specificaties van de voeding
  Model: JK190210-S08
  Ingangsspanning:

  100 - 240 V ~ , 50/80 Hz

  Ingangsstroom:

  1,0 A max.

  Uitgangsspanning:

  DC 19 V/2100 mA

  Fabrikant:


  Jiangsu Sunward
  Electronic Technology Co, Ltd

  6. Inhoud van de verpakking
  ■■
  ■■
  ■■
  ■■
  ■■
  ■■

  PEAQ Notebook Slim S140
  Voeding (100 V - 240 V)
  Reinigingsdoek
  Snelstartgids
  Productveiligheid en wettelijke aanwijzingen
  Garantiekaart

  12 • Page 13

  7. Bedieningselementen en aansluitingen

  A

  BCD

  E

  H

  F
  G

  DC
  IN

  N
  O
  P
  Q

  I
  Druck

  °

  !

  "

  ^

  1

  2

  Q

  §

  3

  ²

  W

  ³

  &

  /

  5

  6

  7

  R

  T

  Z

  (
  {

  8

  U

  )
  [

  9

  I

  0

  O

  `

  ?

  =
  ]

  }

  ß

  P

  S
  Y

  Ü

  |

  F
  C

  <

  G
  V

  H
  B

  J
  N

  K
  ;

  M
  µ

  >
  Alt

  L

  ,
  Alt Gr

  Ä

  Ö
  :

  _

  .

  -

  '

  *
  +

  D
  X

  Pos1

  ´

  \  A

  Fn

  %

  E

  @

  Strg

  $

  4

  Entf
  Einfg

  ~

  #

  J
  K

  Bild ▲

  Bild ▼

  Ende

  Strg

  L
  M.2 SSD extension

  M

  J) Geheugenkaartsleuf
  K) Audiopoort
  L) Touchpad
  M) M.2 SSD extension (achterkant)
  N) DC IN
  O) Laad-LED
  P) USB-poort 3.1 Gen 1
  Q) HDMI®-poort

  A) Display
  B) Status-LED aan/uit
  C) Status-LED Caps Lock
  D) Status-LED touchpad
  E) Dual-Microfoon
  F) Camera
  G) Stereo-luidspreker
  H) Aan-/Uitschakelaar
  I) USB-poort 3.1 Gen 1
  13 • Page 14

  8. De Notebook in gebruik nemen
  Pak uw Notebook eerst uit. Haal alle onderdelen uit de verpakking en verwijder
  al het verpakkingsmateriaal, met inbegrip van de beschermfolie. Controleer
  of de inhoud van de verpakking volledig is (zie hoofdstuk 6). Ontbreken er
  onderdelen of is er iets beschadigd geraakt, neem dan onmiddellijk contact
  op met de klantenservice.

  De Notebook opladen
  Laad uw Notebook volledig op voordat u hem voor de eerste keer gebruikt.
  Sluit de stekker van de bijgeleverde adapter op de laadaansluiting (DC IN)
  van Notebook. Sluit de voeding vervolgens aan op een stopcontact.

  i

  NOTITIE
  Laat de voeding slechts zolang in het stopcontact tot de batterij van de
  Notebook volledig opgeladen is. Haal eerst de voeding uit het stopcontact en
  verwijder vervolgens de laadkabel van uw Notebook.

  i

  NOTITIE
  De maximale batterijcapaciteit is pas na ongeveer 10 laadcycli beschikbaar.

  i

  NOTITIE
  We raden aan om uw Notebook in uitgeschakelde toestand te laden.
  Op die manier laadt u de Notebook het snelste op.

  De Notebook inschakelen
  Houd de aan-/uitschakelaar ongeveer 2-3 seconden ingedrukt om de Notebook
  in te schakelen. De aan/uit-status-LED licht op en de Notebook wordt
  opgestart. Direct na het opstarten verschijnt de configuratie-wizard. Volg de
  instructies van de configuratie-wizard om de Notebook te configureren.

  i

  NOTITIE
  De configuratie-wizard zal u vragen om u aan te melden met uw Microsoftaccount. Als u nog geen Microsoft-account hebt, kunt u er hier een aanmaken.

  Het display ontgrendelen
  Nadat het apparaat is geconfigureerd (en steeds na het opnieuw inschakelen en
  opstarten) verschijnt een vergrendelingscherm. Druk op een willekeurige toets
  op het toetsenbord om het beeldscherm te ontgrendelen.
  14 • Page 15

  i

  NOTITIE
  Wanneer uw Notebook met een wachtwoord is beveiligd, moet u vervolgens
  het wachtwoord invoeren. Daarna verschijnt het startscherm.

  i

  NOTITIE
  U kunt zich ook via Windows Hello bij uw Notebook aanmelden. Selecteer
  “Instellingen” → “Accounts” → “Aanmeldingsopties” → “Windows Hello”
  om deze functie te activeren en te configureren.

  9. Windows 10 Home in S mode verlaten (optioneel)

  i

  NOTITIE
  Het uitschakelen van de S mode is een eenmalige handeling. Nadat u bent
  overgeschakeld, kunt u vanuit Windows 10 Home niet meer terugkeren naar
  de S mode.
  a)
  b)
  c)
  d)
  e)
  f)
  g)

  Open de Microsoft Store (zie hoofdstuk 18).
  Voer in het zoekveld "Switch out of S Mode" in.
  Er verschijnt een venster met de tekst "Uitschakelen van de S-modus".
  Klik op " Meer informatie".
  Klik op " Download".
  Log indien nodig in met uw Microsoft-account (zie hoofdstuk 18).
  Bevestig dat u een back-up hebt van al uw bestanden.

  i

  NOTITIE
  Als u geen bestanden hebt opgeslagen, kunnen ze verloren gaan.
  h)

  Windows 10 Home werkt nu zonder S-modus.

  15 • Page 16

  10. Belangrijke elementen op het startscherm

  A) Werkbalk
  B) Windows-pictogram: Opent het startmenu
  C) Cortana: Uw digitale assistent herinnert u aan taken en afspraken en
  geeft handige aanwijzingen en tips.
  D) Taakweergave: Activeert de taakweergave en toont alle geopende
  programma’s en de knop “+ Nieuwe desktop” voor het weergeven van een
  virtueel bureaublad
  E) “e” - Microsoft Edge: Opent de internetbrowser
  F) Mappictogram: Opent de bestandsbrowser
  G) Windows-Store: Opent Windows Store
  H) Pictogram met notitieblaadje: Opent het actiecentrum

  11. Het toetsenbord bedienen
  Speciale en functietoetsen van het toetsenbord
  Om de bediening eenvoudiger te maken, is het toetsenbord voorzien van talrijke
  speciale en functietoetsen voor het besturen van de Notebook.
  Fn-toets (blauw)
  De blauwe Fn-toets dient voor het activeren of bedienen van geavanceerde
  functietoetsen (blauwe pictogrammen) van het toetsenbord.

  16 • Page 17

  De geavanceerde functietoetsen zijn de toetsen F1 tot en met F12, de knop
  om de Notebook te vergrendelen (hangslotpictogram/drukknop), de knoppen
  “vergrendel touchpad”, “|”, “<” en “>” en de knoppen om de helderheid van het
  display te regelen (zonpictogram, “+” en “-”).
  Om deze functies te activeren en te gebruiken, houdt u de Fn-toets ingedrukt en
  drukt u tegelijkertijd op de toets met het gewenste blauwe pictogram.
  Functietoetsen in de bovenste toetsenrij


  Dempen
  Volume Volume +
  Vorige titel
  Afspelen/Pauze
  Volgende titel
  Browser openen

  E-mail
  Zoeken
  Projecteren
  Apparaten
  Instellingen openen
  Vergrendelscherm
  Vergrendel touchpad

  Windows-toets
  Druk op deze toets om het startmenu te openen. In combinatie met andere
  toetsen, bijvoorbeeld Windows + E (positie weergeven), kunt u andere
  opdrachten invoeren.

  12. Het touchpad
  Het touchpad neemt de functies van de muis over. Beweeg de cursor door met uw
  vinger over het oppervlak van het touchpad in de gewenste richting te vegen.
  De toetsen (onzichtbaar ingebouwd in het onderste deel van het touchpad)
  vervullen dezelfde functies als muistoetsen:
  Gebruik de linkertoets voor het selecteren van functies, programma’s en
  bestanden, voor het plaatsen van objecten en het bevestigen van uw opdrachten.
  De rechtermuistoets opent het contextmenu.
  In sommige weergaven (afbeeldingen, websites, enz.) kan de grootte worden
  aangepast.Trek op het touchpad twee vingertoppen tegelijkertijd uit elkaar,
  als u de weergave wilt vergroten.
  Trek op het touchpad twee vingertoppen tegelijkertijd naar elkaar toe, als u
  de weergave weer wilt verkleinen.
  Daarnaast kunt u de scherminhoud omhoog of omlaag trekken door met twee
  vingers naast elkaar op het touchpad naar boven of naar beneden te bewegen.

  17 • Page 18

  13. Het actiecentrum
  Het actiecentrum is een in- en uitschakelbare balk met snelkoppelingen naar
  enkele belangrijke functies van de Notebook. Klik onderaan rechts in het scherm
  op het pictogram met het notitieblaadje om het actiecentrum te openen.

  i NOTITIE
  In het actiecentrum staat onder andere de snelkoppeling naar de zogenaamde
  “Tabletmodus”. Als u op die functie tikt, wordt het startmenu groot op het
  beeldscherm weergegeven.

  14. Het startmenu openen en gebruiken
  Het startmenu vormt het startpunt voor alle belangrijke inhoud van uw Notebook.
  Lees de onderstaande nuttige informatie over de basisfuncties van het startmenu.

  Het startmenu openen
  U kunt het startmenu op twee manieren openen:
  Klik op het Windows-pictogram linksonder in de werkbalk.
  Druk op de Windows-toets op het toetsenbord.
  Als u opnieuw op het pictogram klikt of op de toets drukt, wordt het startmenu
  weer verborgen.
  ■■

  ■■

  De indeling van het startmenu
  Naast de navigatiebalk (A) van het “klassieke” startmenu van oudere Windowsversies, heeft dit startmenu ook een handig overzicht met apps (B) rechts van
  de navigatiebalk.
  18 • Page 19

  Daar kunt u uw apps en favorieten in de vorm van live-tegels “vastzetten”
  en organiseren. Zo hebt u snel en eenvoudig toegang tot die apps en inhoud
  die u het meeste gebruikt.

  i NOTITIE
  IIn de navigatielijst (A) vindt u een alfabetische lijst met alle geïnstalleerde apps.
  Door op een bovenliggende letter te klikken, verschijnt er een alfabetische snelle
  toegang tot de navigatielijst.

  In het startmenu navigeren/een element selecteren
  Als u een element (een app of favoriet) uit het startmenu of het bijbehorende
  app-overzicht wilt openen, klikt u op het element in kwestie of navigeert u met
  de pijltoetsen van het toetsenbord naar het gewenste element en drukt u
  vervolgens op Enter.

  Apps toevoegen, sorteren en verwijderen
  U kunt de elementen (apps en favorieten) die zich in de vorm van live-tegels in het
  app-overzicht bevinden, naar wens sorteren, of u kunt elementen toevoegen of
  verwijderen.
  Apps toevoegen
  a) Open het startmenu zoals beschreven.
  b) Scroll met de muis of het touchpad naar de gewenste app in de navigatiebalk
  van het startmenu.
  19 • Page 20

  i NOTITIE
  In plaats daarvan kunt u ook de pijltoetsen van het toetsenbord gebruiken.
  c)

  Klik vervolgens met de linkermuisknop (of de linkertoets van het touchpad)
  op de gewenste app. Houd de knop ingedrukt en sleep de app naar de
  gewenste plaats in het app-overzicht in het startmenu.

  Apps sorteren en verwijderen
  Als u de bewerkingsmodus van een bepaalde live-tegel wilt openen, klikt u met de
  rechtermuisknop (of de rechtertoets van het touchpad) op de gewenste tegel.
  In de hoek van de tegel verschijnen vervolgens verschillende bewerkingsopties
  (“Grootte aanpassen”, enz.).
  Klik in het menu dat wordt weergegeven op het punaisepictogram (Uit “Start”
  verwijderen) om de live-tegel uit het overzicht met apps in het startmenu te
  verwijderen.

  i NOTITIE
  De app wordt niet volledig gewist. Hij wordt alleen uit het app-overzicht van het
  startmenu verwijderd.

  i NOTITIE
  Wanneer u de tabletmodus hebt geactiveerd (zie aanwijzing in hoofdstuk 13),
  dan worden alle elementen van het app-overzicht van het startmenu in het
  groot weergegeven over het hele beeldscherm.

  20 • Page 21

  15. De instellingen openen
  De knop om de instellingen te openen (een tandwielpictogram) vindt u links
  onderaan in het startmenu.
  U kunt de instellingen ook openen door het actiecentrum te openen en daar op
  “Alle instellingen” te klikken.
  Bovendien kunt u de instellingen via het tandwielpictogram op het toetsenbord
  openen.

  16. De Notebook verbinden met het internet
  Verbinding maken met een vast draadloos netwerk (WiFi)
  a) Open de instellingen (zie hoofdstuk 15).
  b) Klik in de instellingen op “Netwerk en internet”.
  c) Klink in het volgende scherm links op “Wi-Fi”.
  d) Klik op de schuifregelaar of op het woord “Uit". Naast de schuifregelaar
  verschijnt het woord “Aan”.
  e) Tik onder de schuifregelaar voor WiFi op “Beschikbare netwerken
  weergeven”. Er verschijnt een lijst met alle beschikbare netwerken.
  f) Tik op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

  i NOTITIE
  Als u niet wilt dat uw Notebook automatisch verbinding maakt met het
  geselecteerde netwerk wanneer dit beschikbaar is, dan verwijdert u het vinkje
  bij “Automatisch verbinding maken”.
  g)

  Tik nu op "Verbinding maken". De Notebook maakt verbinding met het
  geselecteerde netwerk.
  Afhankelijk van de configuratie van uw router, wordt u gevraagd zich aan te
  melden in het netwerk. Meestal is het draadloze netwerk beveiligd met een
  WPA-netwerksleutel of met een WPS-verificatiemethode:
  WPA
  Als een WPA-netwerksleutel is toegekend aan uw router, voer dan deze
  netwerksleutel in het invoerveld in en bevestig het met "Volgende".
  WPS
  Als uw router is voorzien van een WPS-verificatiemethode (bijv. met een
  pincode), dan verschijnt een ander invoerveld. Voer de pincode in het invoerveld
  in (of volg de geselecteerde verificatiemethode). De Notebook maakt nu
  verbinding met het geselecteerde draadloze netwerk.
  21 • Page 22

  i NOTITIE
  U wordt eventueel gevraagd of de Notebook naar andere apparaten in het
  geselecteerde netwerk moet zoeken en automatisch verbinding moet maken
  met deze apparaten (bijv. een printer of een tv-toestel). Dit is vooral handig voor
  particuliere thuisnetwerken, die u kunt vertrouwen. Verbindt u zich met een
  openbaar draadloos netwerk, dan raden we aan om uw privacy te beschermen
  door op “Nee” te tikken om deze optie te weigeren.
  U kunt nu met uw internetbrowser zoals gebruikelijk op het internet surfen.

  i NOTITIE
  Om de WiFi-verbinding te deactiveren, sleept u de schuifregelaar voor WiFi
  met uw vingertop van rechts naar links. Naast de schuifregelaar verschijnt
  het woord “Uit”.

  17. De internetbrowser openen/een internetadres
  invoeren
  De knop om de internetbrowser te openen, staat in de werkbalk
  onderaan in het scherm. Klik op de kleine blauwe “e” om de browser
  te openen.

  i NOTITIE
  De “e” staat voor “Edge”, de bij Windows 10 standaard geïnstalleerde
  internetbrowser.
  Klik in het midden van de zoekbalk boven in het venster om een internetadres (URL)
  in te voeren.

  22 • Page 23

  18. Applicaties downloaden uit de Windows Store


  U vindt de Windows Store in de sectie Apps van het startmenu en in de
  taakbalk. Klik op het pictogram om naar de Windows Store te gaan.

  Om de Windows Store te kunnen gebruiken, moet aan twee voorwaarden
  zijn voldaan:
  1. U moet verbinding met het internet hebben.
  Volg daartoe de instructies in hoofdstuk 16 van deze handleiding.
  2. U moet over een Microsoft-account beschikken en daarop zijn aangemeld
  op uw Notebook.
  Idealiter hebt u zich reeds met uw Microsoft-account aangemeld of hebt u
  reeds een Microsoft-account aangemaakt, wanneer u uw Notebook voor het
  eerst hebt ingeschakeld en ingesteld. In dat geval moet u slechts de Windows
  Store openen, de gewenste app zoeken en op “Installeren” tikken.
  Als u nog geen Microsoft-account hebt of u bent er nog niet op aangemeld, dan
  moet u dat nu doen. Open de Windows Store en zoek naar de gewenste app.
  Klik op de app en vervolgens op “Installeren”. Nu verschijnt een wizard die u
  stap voor stap begeleidt bij het aanmaken van een Microsoft-account.

  i NOTITIE
  Wanneer u een Microsoft-account aanmaakt en dit koppelt aan uw Notebook,
  dan verandert het wachtwoord waarmee u uw Notebook ontgrendelt: voortaan
  moet u het wachtwoord van uw Microsoft-account invoeren om uw Notebook
  te ontgrendelen.

  19. De weergavetaal wijzigen
  Om de weergavetaal te wijzigen, gaat u als volgt te werk:
  a)
  b)
  c)
  d)
  e)
  f)
  g)

  Verbind uw Notebook met het internet (zie hoofdstuk 15).
  Open de instellingen (zie hoofdstuk 16).
  Tik bij de Instellingen op “Tijd en taal” en aansluitend links op “Regio en taal”.
  Het scherm “Land of regio” wordt weergegeven.
  Tik nu op “Een taal toevoegen” in het midden van het beeldscherm.
  Ga naar de gewenste taal en tik erop.
  Klik op "Volgende".
  Selecteer de taalfuncties en klik vervolgens op "Installeren".

  23 • Page 24

  i NOTITIE
  Het geselecteerde taalpakket wordt gedownload en op de Notebook
  geïnstalleerd. Dat proces kan enkele minuten in beslag nemen.
  h)
  i)

  Wacht tot het bericht “Dit wordt de weergavetaal na opnieuw aanmelden
  (overschrijven)” onder de geselecteerde taal in de lijst verschijnt.
  Start uw Notebook opnieuw op. De geselecteerde taal verschijnt nu in het
  beeldscherm.

  i NOTITIE
  Als het taalpakket al is geïnstalleerd, selecteert u de taal onder" Windows
  weergavetaal". Start uw Notebook opnieuw. De geselecteerde taal wordt
  nu op het display weergegeven.

  24 • Page 25

  20. De camera gebruiken
  De Notebook beschikt over een webcam aan de voorkant. Om de camera te
  gebruiken, moet u eerst de daarvoor voorziene app openen:
  a) Open het startmenu (zie hoofdstuk 14).
  b) Scroll naar “K” en tik op “Camera”.
  De camera-app wordt geopend en verschijnt als venster in het beeldscherm.

  U kunt nu gebruik maken van de volgende functies:
  A)
  B)
  C)

  Opent andere instellingsopties voor de camera (HDR-modus, helderheid).
  Opent instellingsopties voor de camera.
  Overschakelen naar de videomodus. Wanneer u in de videomodus bent,
  verschijnt een klein fotocamera-symbool waarmee u naar de fotomodus
  kunt terugkeren.
  D) Ontspanner: Klik hierop om een foto te maken. Tik hierop in de videomodus
  om de opname te starten. Tik er opnieuw op om de opname te beëindigen.
  E) Opent de galerie met de als laatste gemaakte opnamen. Om naar de
  laatst gemaakte foto te gaan, klikt u op de pijl links in het beeld.
  Om de camera-app te sluiten, tikt u op de “x” rechts boven in het beeldscherm.

  25 • Page 26

  21. Bestanden uitwisselen tussen de Notebook
  en andere apparaten
  Bestanden uitwisselen via Bluetooth
  a)

  Activeer de Bluetooth-functie van het aan te sluiten apparaat en geef
  zo nodig de zichtbaarheid van het te verbinden apparaat vrij voor andere
  Bluetooth-apparaten. Volg daartoe de instructies van de handleiding van
  het aan te sluiten apparaat.
  b) Open de instellingen (zie hoofdstuk 15).
  c) Klik in de instellingen op “Apparaten” en in het volgende venster links op
  “Bluetooth en andere apparaten”.
  d) Sleep nu in het midden van het scherm de schuifregelaar voor Bluetooth
  van links naar rechts. Naast de schuifregelaar verschijnt het woord “Aan".
  De Bluetooth-functie van de Notebook is nu geactiveerd.
  e) Klik op “Bluetooth- of ander apparaat toevoegen” en dan “Bluetooth”.
  De Notebook gaat op zoek naar beschikbare apparaten in de buurt.
  f)
  g)

  Klik in de lijst van beschikbare apparaten op de naam van het apparaat
  dat u wilt verbinden.
  De Notebook stuurt een verificatiecode naar het te verbinden apparaat.
  Controleer of de op het te verbinden apparaat weergegeven code
  overeenstemt met de op de Notebook weergegeven code, en bevestig dit
  op de Notebook door op “Ja” te tikken.

  i NOTITIE
  U moet mogelijk de koppeling ook op het te verbinden apparaat te bevestigen.
  h)

  Na een geslaagde koppeling verschijnt de statusmelding “Gekoppeld”.
  Sluit dit venster door op “Close” te tikken.
  i) Verlaat nu de apparaatinstellingen door het venster te sluiten. Klik hiervoor
  op het “x”-pictogram rechtsboven in het scherm.
  j) Open de bestandsbrowser door op het mappictogram in de werkbalk te
  tikken en ga naar het bestand dat u wilt verzenden.
  k) Klik met de rechtermuisknop, het contextmenu verschijnt.
  l) Klik in het contextmenu op “Verzenden naar” en daarna op “Bluetooth
  File Transfer”. Er verschijnt een lijst met alle gekoppelde Bluetoothapparaten.
  m) Klik op het gewenste apparaat en bevestig met “Volgende”. De Notebook
  verzendt nu het geselecteerde bestand naar het gewenste apparaat.
  n) Mogelijk dient u de ontvangst van het bestand te bevestigen op het
  doelapparaat.
  26 • Page 27

  i NOTITIE
  Deactiveer de Bluetooth-functie nadat u het bestand hebt verzonden, om energie te
  besparen. Om de Bluetooth-verbinding te deactiveren, sleept u de schuifregelaar
  voor Bluetooth met uw vingertop van rechts naar links. Naast de schuifregelaar
  verschijnt nu het woord “Uit”.

  Bestanden uitwisselen tussen de Notebook en een
  externe datadrager
  a)
  b)
  c)
  d)
  e)

  Sluit een externe datadrager (bijvoorbeeld een USB-stick of een harde
  schijf) via de USB-aansluiting aan op de Notebook.
  Na enkele seconden wordt de externe datadrager door de Notebook
  herkend en onder “Deze pc” als beschikbare schijf weergegeven.
  Dubbelklik op de externe datadrager om deze te openen. Alle bestanden
  die erop staan, worden nu weergegeven.
  Wanneer u een bestand van de Notebook op de externe datadrager wilt
  zetten, sleept u het bestand naar het geopende venster en zet het daar neer.
  Wanneer u een bestand van de externe datadrager op de Notebook wilt
  zetten, sleept u het bestand naar de gewenste map of schijf en zet het
  daar neer.

  i NOTITIE
  Het is belangrijk dat u de externe datadrager na de overdracht op de juiste
  manier loskoppelt van de Notebook. Klik daarvoor rechts onderaan op de
  pijl omhoog in de werkbalk. Selecteer vervolgens de datadrager in het kleine
  venster dat verschijnt en klik op de optie om het medium uit te werpen. De
  melding “Hardware kan nu worden verwijderd” verschijnt. U kunt de externe
  datadrager nu van de Notebook loskoppelen.

  22. De Notebook aansluiten op een televisietoestel
  De Notebook biedt de mogelijkheid om via HDMI-kabel of Miracast het beeld en het
  geluid vanuit de Notebook naar een compatibel televisietoestel over te dragen.

  Via een HDMI-kabel aansluiten op een televisietoestel
  Om de Notebook via HDMI aan te sluiten op een compatibel televisietoestel,
  hebt u een HDMI-kabel nodig (verkrijgbaar in de winkel).
  Sluit de Notebook met behulp van de HDMI-kabel aan op het televisietoestel en
  selecteer op het televisietoestel als bron de HDMI-ingang, waarop u de kabel
  hebt aangesloten. Het televisietoestel toont nu het scherm van de Notebook.

  27 • Page 28

  Met Miracast aansluiten op een televisietoestel
  De Miracast-technologie is een peer-to-peer-standaard voor beeldoverdracht.
  De Notebook ondersteunt deze standaard zodat het mogelijk is beelden en
  geluid vanuit de Notebook over te dragen op een WiFi- en Miracast-compatibele
  televisie.

  i

  NOTITIE
  Een aansluiting tussen de Notebook en een televisietoestel via Miracast is
  alleen mogelijk als het televisietoestel Miracast ook ondersteunt. Raadpleeg
  daaromtrent de fabrikant van uw televisietoestel.
  Ga als volgt te werk om een verbinding tot stand te brengen tussen uw
  Notebook en een televisietoestel dat Miracast ondersteunt:
  a)

  b)
  c)
  d)

  e)
  f)

  Raadpleeg de handleiding van het televisietoestel dat Miracast
  ondersteunt voor alle benodigde stappen om het televisietoestel voor te
  bereiden op Miracast-overdracht en voer die stappen uit.
  Open de instellingen (zie hoofdstuk 15).
  Tik in de instellingen op “Apparaten” en in het volgende venster op
  “Bluetooth en andere apparaten”.
  Tik boven op “Bluetooth of ander apparaat toevoegen” en dan
  “Draadloos beeldscherm of dockingstation”. De Notebook gaat op
  zoek naar beschikbare apparaten. Dit kan enige minuten in beslag nemen.
  Vervolgens verschijnt een pop-up-venster met alle beschikbare apparaten.
  Tik op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. De beide
  apparaten worden nu met elkaar verbonden.
  Na enige ogenblikken wordt de scherminhoud van de Notebook
  weergegeven op het geselecteerde apparaat.

  28 • Page 29

  23. Reset
  Als de Notebook “vastloopt” en niet meer reageert, kunt u het apparaat
  resetten. Hiervoor houdt u de aan-/uitschakelaar minstens 10 seconden
  ingedrukt totdat het apparaat wordt uitgeschakeld. Wacht ongeveer
  20 seconden en schakel het apparaat vervolgens weer in.

  i NOTITIE
  Als u de Notebook reset, gaan niet-opgeslagen bestanden verloren.

  24. De Notebook uitschakelen/opnieuw opstarten
  Druk kort op de aan-/uitschakelaar om de stand-bymodus in te schakelen.
  Als u opnieuw kort op de schakelaar drukt, wordt de Notebook uit de
  stand-bymodus gehaald.
  Om de Notebook opnieuw op te starten, gaat u als volgt te werk:
  a) Klik op het Windows-pictogram links onderaan in het scherm of druk
  op de Windows-toets van het toetsenbord om het startmenu te openen.
  b) Klik onder in het startmenu op “ ” en daarna op “Opnieuw opstarten”.
  De Notebook wordt afgesloten en opnieuw opgestart.
  Om de Notebook af te sluiten en volledig uit te schakelen, gaat u als volgt te werk:
  a) Klik op het Windows-pictogram links onderaan in het scherm of druk
  op de Windows-toets van het toetsenbord om het startmenu te openen.
  b) Klik onderaan in het startmenu op “ ” en daarna op “Afsluiten”.
  De Notebook sluit af.

  25. Nuttige tips om energie te besparen
  ■■
  ■■

  ■■
  ■■

  Schakel de WiFi-functie uit, wanneer u deze niet gebruikt.
  Haal de voeding uit het stopcontact nadat de batterij van de Notebook
  volledig geladen is. Koppel ook altijd de voeding los van de Notebook,
  wanneer de Notebook niet wordt opgeladen.
  Reduceer de helderheid van het beeldscherm onder “Systeem” → “Beeldscherm”.
  Schakel de stand-bymodus in of schakel de Notebook helemaal uit
  als u de Notebook niet gebruikt.

  29 • Page 30

  26. Storingen oplossen/FAQ
  Hieronder vindt u veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden alsook
  suggesties voor het oplossen van problemen.
  Waarom gaat het laden van mijn Notebook zo langzaam?
  Wanneer u de Notebook hebt aangesloten om hem op te laden maar tegelijkertijd
  de Notebook op een intensieve manier gebruikt (bijv. door het afspelen van
  video’s bij 100% schermhelderheid en tegelijkertijd internetten of chatten
  of gamen), dan laadt de batterij slechts langzaam op. We raden aan om uw
  Notebook in uitgeschakelde toestand op te laden. Op die manier laadt u de
  Notebook het snelste op.
  Wanneer ik probeer een video-opname te starten, dan verschijnt een
  foutmelding en start de opname niet. Wat kan ik doen?
  Voer eerst alle beschikbare updates op uw Notebook uit (zie daartoe
  FAQ “Hoe kan in Windows updates uitvoeren op mijn Notebook?”). Als de
  foutmelding ondanks de updates blijft verschijnen, neem dan contact op met de
  klantenservice.
  Waarom vermeldt mijn Notebook een kleinere opslagcapaciteit dan op de
  verpakking staat aangegeven?
  De gegevens voor opslagcapaciteit op de verpakking en in de technische
  specificaties hebben betrekking op de totale opslagruimte van uw Notebook.
  Het besturingssysteem en systeemtoepassingen nemen echter een deel van de
  opslagruimte in beslag.
  Waarom komt er geen geluid uit mijn Notebook?
  Misschien hebt u een koptelefoon aangesloten op de Notebook. Als een
  koptelefoon is aangesloten, dan wordt de luidspreker van de Notebook
  automatisch uitgeschakeld. Haal de koptelefoon uit de Notebook om de
  luidspreker weer te activeren. Als er nog steeds geen geluid uit de luidspreker
  komt, controleer dan of het geluid van uw Notebook is ingeschakeld en of
  het volume hoog genoeg is ingesteld.
  Waarom schakelt mijn Notebook soms onverwachts uit?
  Wanneer het laadpeil van de batterij onder een kritieke grens zakt, dan
  toont de Notebook een waarschuwingsmelding daarover. Als u deze
  waarschuwingsmeldingen negeert, dan wordt de Notebook bij een batterijpeil van
  ongeveer 5% naar stand-by geschakeld, om een diepontlading van de batterij te
  voorkomen. Een diepontlading kan tot gevolg hebben dat de Notebook niet meer
  kan worden opgeladen. Sluit de voeding daarom uiterlijk op dat moment aan, om
  verloren gegevens en schade aan de batterij te voorkomen.
  30 • Page 31

  Ik kan mijn Notebook niet inschakelen. Wat kan ik doen?
  Mogelijk is de batterij niet voldoende geladen om de Notebook in te schakelen.
  Sluit de adapter aan op uw Notebook (zie hoofdstuk 8) om de batterij opnieuw
  op te laden.
  Hoe kan in Windows-updates uitvoeren op mijn Notebook?”
  Uw Notebook controleert elke dag, als er een actieve internetverbinding
  bestaat, of er nieuwe updates beschikbaar zijn en toont een melding in het
  actiecentrum als er nieuwe updates zijn. Om ervoor te zorgen dat uw Notebook
  altijd actueel blijft, is het uiterst belangrijk dat u uw Notebook regelmatig
  met het internet verbindt (zie hoofdstuk 16). Wanneer u bij het eerste gebruik
  van uw Notebook in de opstart-wizard de optie “Express-instellingen” hebt
  geselecteerd, dan voert uw Notebook alle beschikbare updates automatisch uit
  nadat ze zijn gedownload (downloaden en installeren). U kunt deze instelling
  nadien veranderen. Open daartoe de instellingen (zie hoofdstuk 15) en selecteer
  onder “Bijwerken en beveiliging” → “Windows-update” → “Geavanceerde
  opties” de gewenste installatiemethode voor de updates.
  Wat kan ik doen, wanneer het interne geheugen van mijn Notebook vol of
  bijna vol is?
  Om het interne geheugen van uw Notebook te ontlasten en opslagcapaciteit vrij
  te maken, kunt u de op uw Notebook opgeslagen mediabestanden (bijv. foto’s,
  video’s of tekstbestanden) op een externe datadrager (bijv. een USB-stick of een
  compatibele geheugenkaart) opslaan, of niet meer benodigde apps verwijderen.

  27. Verklarende woordenlijst
  Apps/applicaties
  Apps (een afkorting van het Engelse woord “applications”) of applicaties zijn
  toepassingen/softwareprogramma’s die u bijv. vanuit de Windows Store kunt
  downloaden en op uw Notebook kunt installeren. Dit kunnen onder andere
  games, programma’s voor het weergeven van foto’s of muziekbestanden,
  tekstverwerkingsprogramma’s en nog veel meer zijn.
  Audio Out/Mic In
  Deze beschrijving van de audiopoort van uw Notebook toont u dat u op deze
  poort zowel een koptelefoon of oortjes (uitgaand audiosignaal) als ook een headset
  met microfoon (ingaand audio-/microfoonsignaal) kunt aansluiten.
  Bluetooth®
  Bluetooth is een gestandaardiseerde draadloze interface van uw Notebook,
  waarmee u draadloos gegevens kunt overdragen tussen uw Notebook en
  andere compatibele randapparaten.
  31 • Page 32

  HDMI®
  HDMI staat voor “High Definition Multimedia Interface” en is een
  kabelgebaseerde interface voor de digitale beeld- en geluidsoverdracht
  naar aangesloten, HDMI-compatibele randapparaten. Met behulp van een
  compatibele HDMI-kabel kunt u bijv. de op uw Notebook opgeslagen video’s
  afspelen op uw HDMI-compatibele televisietoestel, zonder dat u de gegevens
  vooraf op uw televisie hoeft op te slaan.
  Microsoft-account
  “Microsoft-account” is de nieuwe naam voor het vroegere “Windows Live
  ID”. Uw Microsoft-account bestaat uit een e-mailadres en een wachtwoord,
  die u gebruikt voor het aanmelden bij diensten zoals Outlook.com, OneDrive,
  Windows Phone of Xbox Live. Wanneer u bij het aanmelden van deze of andere
  diensten een e-mailadres en een wachtwoord gebruikt, dan beschikt u reeds
  over een Microsoft-account. U kunt zich echter op elk moment registreren voor
  een nieuw account.
  Scrollen
  Met “scrollen” (bladeren) wordt het bewegen van de scherminhoud in
  horizontale en verticale richting bedoeld. U kunt scrollen met de zogenaamde
  scrollbalk of met het scrollwiel op de muis.
  Werkbalk
  De werkbalk is de horizontale balk onder in het beeldscherm van uw Notebook.
  In tegenstelling tot het bureaublad dat door geopende vensters kan worden
  bedekt, is de werkbalk bijna altijd zichtbaar. Zo hebt u altijd toegang tot de
  belangrijkste functies en instellingen van uw Notebook en hebt u een overzicht
  van alle geopende vensters.
  USB
  USB staat voor “Universal Serial Bus” en is de naam van een kabelgebaseerde
  interface van uw Notebook. Deze dient voor het aansluiten van randapparatuur
  en voor de dataoverdracht tussen uw Notebook en externe apparaten, zoals
  USB-sticks.
  Windows Store
  De Windows Store is een online shop van Microsoft en biedt u de mogelijkheid
  om handige en interessante apps voor uw Notebook te downloaden. Wat u
  moet doen om de apps vanuit de Windows Store te downloaden, leest u in het
  hoofdstuk “Applicaties downloaden uit de Windows Store”. Houd er daarbij
  rekening mee dat sommige apps moeten worden betaald (te betalen apps zijn
  in Windows Store duidelijk als te betalen aangeduid).

  32 • Page 33

  28. Aanwijzingen over copyright en merken
  Het is bij auteursrecht verboden de inhoud van dit document (afbeeldingen,
  naslagdocumenten, enz.) geheel of gedeeltelijk te kopiëren zonder toestemming
  van de eigenaar van de rechten.
  Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo’s zijn gedeponeerde
  handelsmerken van Bluetooth SIG Inc. Deze handelsmerken worden door
  TREKSTOR GmbH onder licentie gebruikt. Andere merken en namen zijn
  eigendom van de respectievelijke eigenaren.
  HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken
  dan wel gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde
  Staten en/of andere landen.
  Intel, Intel Core en het Intel Inside-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation
  in de Verenigde Staten en/of andere landen.
  Microsoft, windows en Windows 10 zijn gedeponeerde handelsmerken of
  handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of
  andere landen.
  PEAQ is een geregistreerd handelsmerk van Imtron GmbH in de Europese
  Gemeenschap en andere landen. Copyright © 2019. Alle rechten voorbehouden.
  Het is TREKSTOR toegestaan om onder een licentieovereenkomst het
  merk PEAQ te gebruiken.
  Bij alle overige vermelde product- of bedrijfsnamen gaat het mogelijkerwijs om
  logo’s of handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.

  29. Aanwijzingen voor afvalverwerking en recycling
  Aanwijzingen voor afvalverwerking
  De aanduiding op het apparaat en de meegeleverde v documentatie met
  dit symbool duiden erop dat het apparaat niet bij het normale
  huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Dit apparaat (inclusief de
  gebruikte batterij) bevat zowel waardevolle grondstoffen als zeldzame
  aardmetalen of edelmetalen en onderdelen die een gevaar vormen voor
  het milieu en/of de gezondheid als ze niet conform de voorschriften
  worden afgevoerd. Als u oude apparaten en batterijen conform de
  voorschriften weggooit, levert u een belangrijke bijdrage aan het
  duurzame gebruik van hulpbronnen, de bescherming van het milieu en de
  bestrijding van milieuvervuiling.

  v

  33 • Page 34

  Volgens Europese wetgeving bent u er als gebruiker verantwoordelijk voor dat
  u oude elektrische en elektronische apparaten en oude batterijen gescheiden
  weggooit. Ze moeten volgens nationale wettelijke en bestuursrechtelijke
  bepalingen en/of richtlijnen 2012/19/EU en 2006/66/EG bij hiervoor bedoelde
  inzamelpunten worden afgegeven.
  In EU-lidstaten kunt u oude elektrische of elektronische apparaten
  gratis bij speciale inzamelpunten in de buurt afgeven. Neem voor meer
  informatie hierover contact op met uw gemeente. In sommige lidstaten zijn
  detailhandelaren ertoe verplicht bij de verkoop van een nieuwe apparaat het
  oude apparaat kosteloos terug te nemen. Neem voor meer informatie hierover
  contact op met uw verkoper.
  Let op: onjuiste verwijdering van oude apparaten en batterijen is in sommige
  landen strafbaar.

  Aanwijzingen voor recycling
  apparaat en de verpakking zijn vervaardigd van waardevolle s
  s Uw
  grondstoffen, die in het kader van milieubescherming teruggevoerd dienen

  t

  te worden in de kringloop voor hergebruik t (recycling). Informeer bij de
  plaatselijke autoriteiten naar de juiste procedure voor afvalverwerking.

  Informatie over afvalverwerking in niet-EU-landen
  Deze symbolen gelden alleen in de Europese Unie. Neem contact op met uw
  gemeente of verkoper voor meer informatie over hoe u dit apparaat op de juiste
  manier weggooit.

  34 • Page 35

  30. Informatie over de garantie en klantenservice
  Gwarancja dla produktów wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji dla akumulatorów
  wynosi 6 miesięcy. Raadpleeg de garantiekaart voor meer informatie.
  Bij niet-toegestane wijzigingen van het apparaat (in het bijzonder de installatie
  van vreemde, niet door de fabrikant gepubliceerde firmware of wijzigingen van de
  hardware van het apparaat) vervalt de garantie.

  31. Opmerkingen over de klantenondersteuning
  Ga bij problemen of vragen over het product als volgt te werk:
  ■■
  Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig door.
  ■■
  Ga naar het FAQ-gedeelte op onze website.
  Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over uw product.
  ■■
  Controleer aan de hand van de productkenmerken en functies van uw
  apparaat of u alles juist hebt ingesteld.
  ■■
  Raadpleeg de pagina met productdetails voor actuele informatie over uw
  product (zoals nieuwe firmware-updates).
  Blijft het probleem zich toch voordoen, neem dan contact op met ons serviceteam.
  Onze deskundige collega’s nemen alle stappen met u door en helpen u snel verder
  met de verwerking van uw verzoek.
  Doordat u via onze servicehotline of ons serviceformulier rechtstreeks contact met
  ons kunt opnemen, kunnen we uw verzoek snel en goed verwerken.
  Hier leest u hoe u contact opneemt met ons serviceteam:
  www.mypeaq.com

  35 • Page 36

  De fabrikant verklaart dat de PEAQ Notebook Slim S140 voldoet aan de eisen
  en andere relevante bepalingen van EU Richtlijn 2014/53/EU.
  De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
  http://be.mypeaq.com/nl/service-hotline/
  Frequentiebereik
  BT/BT LE:

  2402 - 2480 MHz

  WiFi:

  2412 - 2472 MHz,

  5150-5725 MHz
  RF Output Power max.
  BT/BT LE:

  4,0 dBm (2402 - 2480 MHz)

  WiFi:

  14,5 dBm (2412 - 2472 MHz),  12,5 dBm (5150 - 5725 MHz)

  WiFi 5GHz:
  Het gebruik in de 5.15-5.35 GHz band is beperkt tot gebruik binnenshuis.

  36 • Page 37

  TREKSTOR GmbH
  Berliner Ring 7
  64625 Bensheim, Germany

  BA_PEAQ_NBS_S140_V1-20_NL_191029


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Peaq S140 Slim wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Peaq S140 Slim in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,52 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Peaq S140 Slim

Peaq S140 Slim Bedienungsanleitung - Deutsch - 36 seiten

Peaq S140 Slim Bedienungsanleitung - Englisch - 35 seiten

Peaq S140 Slim Bedienungsanleitung - Französisch - 37 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info