578364
12
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
10 NL
8 Kennisgeving
Eventuele wijzigingen of modicaties aan het
apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
door WOOX Innovations kunnen tot gevolg
hebben dat gebruikers het recht verliezen het
apparaat te gebruiken.
Compliance
WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit
product voldoet aan de essentiële vereisten
en andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring
lezen op www.philips.com/support.
De zorg voor het milieu
Verwijdering van uw oude product en
batterijen
Uw product is vervaardigd van kwalitatief
hoogwaardige materialen en onderdelen die
kunnen worden gerecycled en hergebruikt.
Dit symbool op een product betekent dat het
product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.
Dit symbool betekent dat het product een accu
bevat die voldoet aan EU-richtlijn 2013/56/
EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kan
worden weggeworpen. We raden u sterk aan
om uw product naar een ofcieel inzamelpunt
of een Philips-servicecentrum te brengen zodat
een deskundige de accu kan verwijderen.
Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving
over gescheiden inzameling van afval van
elektrische en elektronische producten en
accu's. Volg de lokale regels op en werp
het product en de accu nooit samen met
ander huisvuil weg. Als u oude producten
en accu's correct verwijdert, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid.
Let op
Als u de ingebouwde batterij verwijdert, vervalt de
garantie en raakt het product mogelijk onherstelbaar
beschadigd.
Breng uw product altijd naar een deskundige
om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.
Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal
gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de
verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden
in drie materialen: karton (de doos), polystyreen
(buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen
worden gerecycled en opnieuw kunnen worden
gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd
door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de
plaatselijke regelgeving inzake het weggooien
van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en
oude apparatuur.
12

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips BT50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Philips BT50

Philips BT50 Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Philips BT50 Bedienungsanleitung - Englisch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info