561118
30
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
28 NL
9 Problemen
oplossen
Waarschuwing
Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
Hierdoor wordt de garantie ongeldig.
Als er zich problemen voordoen bij het gebruik
van dit apparaat, controleer dan het volgende
voordat u om service vraagt. Als het probleem
onopgelost blijft, gaat u naar de website van
Philips (www.philips.com/welcome). Als u
contact opneemt met Philips, zorg er dan voor
dat u het apparaat, het modelnummer en het
serienummer bij de hand hebt.
Geen stroom
Controleer of de netspanningsstekker van
het apparaat goed is aangesloten.
Zorg ervoor dat er stroom op het
stopcontact staat.
Geen geluid
Pas het volume aan.
Controleer de netwerkverbinding. Stel
indien nodig het netwerk opnieuw in (zie
'Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk
voor AirPlay' op pagina 10).
Controleer of u de correcte audiobron
hebt geselecteerd.
Het apparaat reageert niet
Houd meer dan 5 seconden ingedrukt
op de DS9830W om het apparaat te
resetten. Stel vervolgens het Wi-Fi-netwerk
voor de DS9830W opnieuw in (zie
'Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk
voor AirPlay' op pagina 10).
Haal de stekker uit het stopcontact en
steek deze er vervolgens weer in. Schakel
het apparaat opnieuw in.
De afstandsbediening werkt niet
Voordat u op een van de functieknoppen
drukt, moet u eerst de juiste bron
selecteren met behulp van de
afstandsbediening in plaats van het
apparaat.
Houd de afstandsbediening dichter bij het
apparaat.
Plaats de batterij met de polariteiten (te
herkennen aan een plus- of minteken) in
de aangegeven positie.
Vervang de batterij.
Richt de afstandsbediening rechtstreeks
op de IR-sensor aan de voorkant van de
hoofdluidspreker.
Wi-Fi-netwerkverbinding tot stand brengen
mislukt
Controleer of uw Wi-Fi-router
gecerticeerdisvoorWi-Fi802.11b/g.
Dit apparaat is alleen compatibel met
802.11b/g-gecerticeerdeWi-Fi-routers.
Als uw Wi-Fi-router Wi-Fi
802.11n-gecerticeerdis,schakeldande
modus voor 802.11b/g in. De DS9830W
biedt geen ondersteuning voor routers
met alleen 802.11n.
Dit apparaat biedt geen ondersteuning
voor de WPS-PIN-methode.
Als uw Wi-Fi-router ondersteuning
biedt voor zowel WPS als de WPS-PBC-
methode, maar geen verbinding kan maken
met de DS9830W, probeer Wi-Fi dan
handmatig in te stellen (zie 'Methode 3:
Verbinding maken met een niet voor WPS
geschikte Wi-Fi-router' op pagina 12).
Schakel SSID-uitzending op de Wi-Fi-
router in.
Blijf uit de buurt van potentiële
storingsbronnen die het Wi-Fi-signaal
kunnen storen, zoals magnetrons.
Als u uw PC niet kunt gebruiken voor
het installeren van een Wi-Fi-netwerk,
controleer dan of uw PC gebruikmaakt van
een Wi-Fi-netwerk. U kunt geen Ethernet-
aansluiting gebruiken voor het instellen van
een AirPlay-netwerk.
30

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips DS9830W wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Philips DS9830W

Philips DS9830W Bedienungsanleitung - Deutsch - 32 seiten

Philips DS9830W Bedienungsanleitung - Englisch - 30 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info