424082
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/44
Nächste Seite
Toekenning van de toetsen
alleen bij SMS-functie
SMS knippert als het
geheugen nieuwe SMS-
berichten bevat. Voor het
lezen, afdrukken en verzen-
den van SMS-berichten
COPY kort drukken: start het enkelvoudig kopiëren; drukken en
ingedrukt houden (twee seconden): meervoudig kopiëren
START kort drukken: start uw faxtransmissie; drukken en inge-
drukt houden (twee seconden): om snel toegang te hebben tot de
faxverslagen
FINE f / PHOTO F om met een hogere resolutie te zenden en
te kopiëren (f – voor tekst en grafi eken; F – voor foto’s)
STOP om functies te stoppen / document uittrekken
C om te wissen
HELP/w tweemaal kort drukken: afdruk van de bedieningsinstructies voor
de belangrijkste functies met verwijzingen naar extra Hulp-pagina’s; drukken en
ingedrukt houden (twee seconden): om de automatische installatie van uw fax-
toestel en extra apparatuur te starten / afdruk van een “Installatie Hulp”-gids
u om in het functiemenu te bladeren / om de geluidssterkte te veranderen
/ beweging op het display
MENU/OK om functies op te roepen / om ingevoerde data te bevestigen
U om de modus te wisselen. Kort drukken: om te kiezen tussen de modi S
en M; drukken en ingedrukt houden (twee seconden): om de modus U te se-
lecteren
v als dit rode lampje knippert moet u het bericht op het display lezen
a kort drukken: voor verkort kiezen van een nummer; drukken en inge-
drukt houden (twee seconden): om een telefoonnummer op te slaan
n kort drukken: voor verkort kiezen van een nummer; drukken en inge-
drukt houden (2 seconden): om een telefoonnummer op te slaan
met ingebouwd
antwoordapparaat
ON/OFF om het antwoordap-
paraat in- en uit te schakelen
REC kort drukken: om een
interne memo op te nemen;
drukken en ingedrukt houden
(2 seconden): om de uitgaande
teksten op te nemen
PLAY om boodschappen weer
te geven. Bij deze toets is een
knipperlichtje actief wanneer het
geheugen nieuwe boodschappen
of memo’s bevat. Na het afspe-
len van het bericht is de toets ver-
licht, totdat het bericht is gewist
PP kort drukken: om de laatste vijf gekozen
nummers te herhalen; drukken en ingedrukt
houden (twee seconden): om de lijst van bel-
lers te bekijken
R kort drukken: voor speciale functies, b.v.
voor het gebruik samen met een interne tele-
fooncentrale (bij een moderne aansluiting om
naar een ander gesprek te schakelen) en om
diverse functies te gebruiken die uw dienstver-
lener aanbiedt; drukken en ingedrukt houden
(twee seconden): pauzeren tijdens het kiezen
DIAL / l* om te kiezen met de hoorn op
de haak. Bij een toestel met ingebouwd ant-
woordapparaat bovendien voor de handen-
free-modus
* voor faxtoestellen met ingebouwd antwoord-
apparaat
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

philips-magic-3-voice-dect-sms

Suche zurücksetzen

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips magic 3 voice dect sms wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Philips magic 3 voice dect sms

Philips magic 3 voice dect sms Bedienungsanleitung - Deutsch - 48 seiten

Philips magic 3 voice dect sms Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info