466376
88
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/90
Nächste Seite
88 Philips · LaserMFD 6135hfd
NL
C) Reparaties die buiten de garantie val-
len
In de onder B) genoemde gevallen en na afloop van de
garantietijd dient de klant een kostenraming te laten
opstellen door een erkend Sagemcom reparatiecen-
trum.
De reparatie- en verzendkosten zijn ten laste van de
klant.
De bovenstaande bepalingen gelden in zoverre als niet
anders schriftelijk met de klant is overeengekomen en
uitsluitend in België & Luxemburg.
Helpdesk: 070 - 35 00 06
Het CE merk bevestigt dat de machine voldoet aan de
betreffende richtlijnen van de Europese Unie.
Verklaring van
Overeenstemming
Hierbij verklaart Sagemcom Austria GmbH dat het
toestel SFF 6135 in overeenstemming is met de essen-
tiële eisen en de andere relevante bepalingen van richt-
lijn 1999/5/EG.
WWW
De complete verklaring van overeenstemming vindt u
op onze website: www.sagem-ca.at/doc
Energy Star 2007
Energy Star
Als deelnemer aan het ENERGY STAR-programma
heeft Sagemcom Austria GmbH gewaarborgd dat dit
toestel aan de ENERGY STAR-eisen voldoet.
Recycling
Verpakking: Houd de lokale recyclingvoorschriften
a.u.b. aan om het recycleren van de verpakking te ver-
eenvoudigen.
Batterijen: Lege batterijen moeten op de hiervoor
bestemde inzamelplaatsen worden afgegeven.
WEEE
Product: Het doorgekruiste vuilnisbaksymbool op uw
product betekent dat dit product als elektrisch en elek-
tronische apparatuur geclassificeerd is, waarvoor speci-
ale afvalvoorschriften gelden.
Ter bevordering van de recycling en ter uitvoering van
de verordening met betrekking tot het hergebruik van
elektrisch en elektronisch afval (The Waste Electrical
and Electronic Equipment, WEEE) alsmede ter bescher-
ming van milieu en gezondheid schrijven de Europese
bepalingen voor dat de selectieve inzameling van afge-
dankte apparatuur volgens één van de twee onder-
staande opties moet plaatsvinden:
• U kunt het oude product graag bij uw distributeur
(detaillist) inleveren, als u een nieuw apparaat bij hem
koopt.
• Afgedankte apparatuur kunt u ook op de hiervoor
bestemde inzamelplaatsen afgeven.
Spaltenumbruch
88

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips SFF 6135D wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Philips SFF 6135D

Philips SFF 6135D Bedienungsanleitung - Deutsch - 90 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info