466376
89
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/90
Nächste Seite
Bijlage · Verklaring van Overeenstemming 89
NL
De gebruikte papieren en kartonnen verpakkingen kun-
nen als oud papier worden aangeboden. De plastic en
Styropor verpakkingen biedt u als overig afval ter ver-
werking aan, afhankelijk van de in uw land geldende
richtlijnen.
Handelsmerken: De in deze handleiding genoemde
referenties zijn handelsmerken van de betreffende
firma’s. Het ontbreken van de symbolen É en Ë bete-
kent niet dat de betreffende begrippen vrije handels-
merken zijn. Andere in dit document gebruikte pro-
ductnamen dienen alleen maar ter kenmerking en kun-
nen handelsmerken van de betreffende houder zijn.
Sagemcom weigert om het even welk recht op deze
merken.
Reproduceren niet toegelaten
In heel wat landen is het reproduceren van bepaalde
documenten (door bijvoorbeeld scannen, uitprinten en
kopiëren) verboden. De volgende lijst van dergelijke
documenten maakt geen aanspraak op volledigheid en
dient alleen maar ter oriëntatie. Vraag in geval van twij-
fel raad aan uw rechtsbijstand.
· Reispassen (identiteitskaarten)
· Inreis- en uitreispapieren (immigratiepapieren)
· Documenten in verband met legerdienst
· Bankbiljetten, reischeques, wissels
· Postzegels, fiscale zegels (gestempeld of ongestem-
peld)
· Leningdocumenten, investeringscertificaten, obligaties
· Documenten die door copyright beschermd zijn
Let ook op de in uw land geldende wettelijke bepalingen
met betrekking tot de rechtskracht van faxberichten -
vooral in verband met de geldigheid van handtekenin-
gen, tijdige levering of ook nadelen op basis van kwali-
teitsverlies bij de transmissie enz.
Respecteer het telefoongeheim en de bescherming van
persoonlijke gegevens zoals beschreven in de in uw land
geldende wetten.
Dit product is bestemd voor gebruik in een analoog
openbaar telecommunicatienetwerk (PSTN) en voor
gebruik in het op de verpakking aangeduide land.
Gebruik in andere landen kan leiden tot foutief functio-
neren van het toestel.
Meer informatie krijgt u bij het technische servicecenter
van uw land. Indien er tijdens het gebruik van uw toestel
problemen zouden optreden, neem dan contact op met
uw vakhandelaar.
Sagemcom en aanverwante bedrijven kunnen door de
koper van dit product of door derden niet aansprakelijk
worden gesteld voor eisen tot schadevergoeding, ver-
lies of kosten en uitgaven tengevolge van een ongeval,
het verkeerde gebruik of misbruik van dit product of
niet toegelaten modificaties, reparaties, wijzingen van
het product of het niet in acht nemen van de gebruiks-
en onderhoudsinstructies van Sagemcom.
Sagemcom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eisen tot schadevergoeding of problemen tengevolge
van het gebruik van om het even welke opties of ver-
bruiksmaterialen die niet als originele producten van
Sagemcom of niet als door Sagemcom goedgekeurde
producten zijn gekenmerkt.
Sagemcom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eisen tot schadevergoeding tengevolge van elektromag-
netische interferenties veroorzaakt door het gebruik
van verbindingskabels die niet als producten van Sagem-
com zijn gekenmerkt.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Sagemcom worden vermenigvuldigd, in een archiefsy-
steem worden opgeslagen of in welke vorm dan ook -
elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie,
opname of op een andere manier – worden gereprodu-
ceerd. De in dit document opgenomen informatie is uit-
sluitend bedoeld als ondersteuning bij het gebruik van
dit product. Sagemcom kan niet aansprakelijk worden
gesteld wanneer deze informatie op andere toestellen
wordt toegepast.
Deze gebruiksaanwijzing kan niet als contract worden
beschouwd.
Vergissingen, drukfouten en wijzingen voorbehouden.
Copyright È 2010 Sagemcom Austria GmbH
89

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips SFF 6135D wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Philips SFF 6135D

Philips SFF 6135D Bedienungsanleitung - Deutsch - 90 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info