Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
GB/IE/MT CZ CZ CZ PT PT PT Sl Sl
SK SK LT LT LT HU HU HU RS
Sl HR HR HR PL PL PL PL SK
ohrozenia života uškrtením. Deti často podceňujú
nebezpečenstvo. Výrobok držte mimo dosahu detí.
Výrobok nie je hračka.
POZOR NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA!
Zabezpečte, aby sa diely namontovali nepoškodené
a správne. Pri nesprávnej montáži existuje nebezpe-
čenstvo zranenia. Poškodené diely môžu mať vplyv na
bezpečnosť a funkciu.
Nebezpečenstvo pomliaždenia! Pri používaní roliet
dbajte na to, aby ste nezranili ďalšie osoby. Roleta sa
otvára automaticky pomocou ťahu pružiny. Nenechajte
roletu samostatne rýchlo vybehnúť nahor.
VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA
ŽIVOTA!
Pri montáži, demontáži alebo čistení sa nevykláňajte
príliš ďaleko von z okna. Montáž vykonávajte len, ak
sú okná zvonku dostupné bezpečným spôsobom.
5. Montáž
Túto stranu rezať.
Túto stranu nerezať.
Dodržiavajte presne návod na montáž
(Obrázok 1 – 22). Dodržiavajte pri tom bezpečnostné
pokyny.
6. Čistenie a starostlivosť
V žiadnom prípade nepoužívajte leptavé alebo
drsné čistiace prostriedky.
Sklolaminátové pletivo a rám čistite jemne navlhče-
nou handričkou, ktorá nezanecháva vlákna.
Okennú roletu s ochranou proti hmyzu je potrebné v
pravidelných intervaloch dôkladne čistiť.
V prípade potreby použite jemný čistiaci prostriedok.
7. Údržba
nie je potrebné.
8. Likvidácia
Obal sa skladá z ekologických materiálov. Zahoďte
ho do miestnych kontajnerov na recykláciu. Možnosti
likvidácie použitého výrobku sa dozviete na svojom
embalažo in smrtna nevarnost zaradi zadušitve. Otroci
pogosto podcenjujejo tovrstne nevarnosti. Vedno
poskrbite, da otroci niso v bližini izdelka. Izdelek ni
igrača.
POZOR, NEVARNOST POŠKODBE!
Zagotovite, da bodo vsi deli montirani nepoškodovani
in strokovno. Pri nestrokovni montaži obstaja nevarnost
poškodbe. Poškodovani deli lahko vplivajo na varnost
in delovanje.
Nevarnost zmečkanin! Pri upravljanju z rolojem bodite
pozorni na to, da ne poškodujete niti sebe niti drugih
oseb. Rolo se samodejno odpira z vzmetnim vlekom.
Preprečite, da bi se rolo sam od sebe na hitro navil.
OPOZORILO! SMRTNA NEVARNOST!
Pri montaži, demontaži ali čiščenju se ne nagnite
preveč skozi okno. Montažo izvajajte samo pri oknih,
ki so od zunaj dostopna brez nevarnosti.
5. Montaža
Žagajte na tej strani.
Ne žagajte na tej strani.
Prosimo, da se strogo držite navodil za montažo (slika
1 – 22). Pri tem upoštevajte varnostne napotke.
6. Čiščenje in nega
V nobenem primeru ne uporabite jedkih ali grobih
čistil.
Okvir očistite z rahlo vlažno krpo, ki ne pušča nitk.
V rednih razmikih čistite okenski rolo-zaščito pred
insekti.
Po potrebi uporabite nežno čistilno sredstvo.
7. Vzdrževanje
Ni potrebno.
8. Odstranjevanje
Embalaža je narejena iz okolju prijaznih materialov.
Odvrzite jih v zabojnike za recikliranje. Glede možno-
sti odstranjevanja iztrošenega izdelka se obrnite na
svojo občino ali mestno upravo.
9. Montažni video
Animirani montažni video je na voljo tukaj:
www.smartmaxx.info
obecnom alebo mestskom úrade.
9. Video s montážou
Animované video s montážou nájdete na:
www.smartmaxx.info
10. Výrobca / servis
3-Ročná záruka.
Pri servise a záručných prípadoch kontaktujte:
Smartmaxx GmbH
Schulzstraße 2c, D -85579 Neubiberg
Hotline: +49 896 784 506 - 0
E-mail: office@smartmaxx.info
Pre prípadné otázky majte poruke pokladničný doklad
a číslo výrobku IAN 311873 ako dôkaz o kúpe.
11. Často kladené otázky
Čo robiť, ak v sade chýbajú diely alebo sú
poškodené?
Ak zistíte, že chýba diel, ktorý je uvedený v rozsahu
dodávky alebo že je tento diel poškodený, oznámte
nám to spolu s uvedením čísla výrobku a dokladu o
kúpe na e-mailovú adresu office@smartmaxx.info alebo
použite náš kontaktný formulár. V rámci záručnej doby
dostanete bezplatnú náhradu.
Kam na okno sa namontuje výrobok?
Výrobok sa pomocou skrutiek upevní do otvoru okna.
Na akú šírku sa môže roleta skrátiť?
Roleta sa môže skrátiť na celkovú šírku 60 cm.
Ako najlepšie skrátim profily?
Na skrátenie profilov je najlepšie použiť pílku na
železo. Diely vložte do pokosnice, v prípade potreby
ich bez nadmerného stlačenia upevnite so skrutkovým
stužovadlom, aby ste dosiahli presný rez. V rámci
bezpečnosti vám odporúčame nosiť pracovné rukavice.
Šírka B a výška H sú rozmery otvoru okna
(vzdialenosť od jedného múru k druhému).
Upozornenie:
Omyly, zmeny a tlačové chyby vyhradené.
Aktuálnu verziu návodu si môžete stiahnuť ako PDF na
www.smartmaxx.info
pavojų uždusti ir pavojų gyvybei pasismaugiant. Vaikai
dažnai neįvertina pavojų. Visada prižiūrėkite, kad
vaikai laikytųsi atokiau nuo gaminio. Gaminys nėra
žaislas.
ATSARGIAI, SUŽEIDIMO PAVOJUS!
Įsitikinkite, kad visos dalys yra nepažeistos ir tinkamai
sumontuotos. Netinkamai sumontavus kyla sužeidimo
pavojus. Dalių pažeidimai gali daryti neigiamą povei-
kį saugai ir veikimui.
Suspaudimo pavojus! Naudodami ritinines užuolaidas
būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte patys ir nesužeis-
tumėte trečiųjų asmenų. Ritininės užuolaidos atsidaro
automatiškai, spyruokliniu įtaisu. Neleiskite, kad ritini-
nės užuolaidos į viršų pakiltų pačios.
ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS GYVYBEI!
Montuodami, išmontuodami ar valydami gaminį neper-
sisverkite per langą. Montavimas gali būti atliekamas
tik tada, jei langai saugiai prieinami iš išorės.
5. Montavimas
Pjauti šią pusę.
Šios pusės nepjauti.
Griežtai laikykitės montavimo instrukcijos (1–22 pav.).
Montuodami laikykitės saugos nurodymų.
6. Valymas
Nenaudokite korozinių arba abrazyvinių valiklių.
Stiklo pluošto tinklelį ir rėmą valykite nesipūkuojan-
čia, šiek tiek sudrėkinta šluoste.
Langų ritinines užuolaidas nuo vabzdžių reguliariai
kruopščiai valykite.
Jei reikia, naudokite švelnų valiklį.
7. Priežiūra
Nereikia.
8. Šalinimas
Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenkiančių medžia-
gų. Išmeskite ją į antriniam perdirbimui skirtų atliekų
konteinerius. Informacijos apie naudojimui nebetinka-
mo gaminio šalinimą suteiks savivaldybės arba miesto
administracija.
HU
1. Bevezetés
Szívből gratulálunk!
Vásárlásával kiváló termék mellett döntött. Felszerelés
és használatbavétel előtt ismerkedjen meg a termékkel.
Ehhez olvassa el figyelmesen a következő szerelési
útmutatót és a biztonsági tudnivalókat. A terméket csak
a leírás szerint és a megadott felhasználási területekre
használja. Őrizze meg ezt az útmutatót. Ha a terméket
harmadik személynek továbbadja, vele együtt adjon át
valamennyi dokumentumot.
2. Rendeltetésszerű használat
Ezt a terméket lakóterületen történő felhasználásra,
rovarok és legyek elleni védelemre tervezték. Az
előzőekben leírtaktól eltérő használat vagy a termék
módosítása tilos, valamint személyi sérülésekhez és/
vagy a termék károsodásához vezethet. A nem rendel-
tetésszerű használatból eredő vagy a szerelés közben
keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A
terméket nem ipari használatra tervezték. Fagy esetén
történő használat esetén a termék károsodhat. Javasol-
juk, hogy szél esetén húzza fel a terméket.
A TERMÉKKEL VAGY A SZERELÉSSEL
KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK VAGY KÉRDÉ-
SEK ESETÉN ELŐSZÖR MINDIG A VE-
VŐSZOLGÁLATUNKHOZ FORDULJON. KÉSZSÉGGEL
ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE.
3. Műszaki adatok
Max. falbélésméret: 130 x 160 cm
Min. falbélés-szélesség: 60 cm
Min. falbélésmélység: 6,3 cm
A falbélés az a falnyílás, amelybe
beépítik az ablaktokot.
KICSOMAGOLÁSNÁL ÜGYELJEN ARRA,
NEHOGY VÉLETLENÜL SZERELÉSI ANYAGOT
DOBJON EL. KÖZVETLENÜL A KICSOMA-
GOLÁS UTÁN ELLENŐRIZZE, HIÁNYTALAN-E A
SZÁLLÍTMÁNY TARTALMA, VALAMINT A TERMÉK ÉS
VALAMENNYI ALKATRÉSZ KIFOGÁSTALAN ÁLLAPO-
TÁT. SEMMIKÉPPEN NE SZERELJE FEL A TERMÉKET,
HA A SZÁLLÍTMÁNY TARTALMA NEM HIÁNYTALAN.
4. Biztonsági utasítások
KISGYERMEKEKET ÉS GYERMEKE-
KET FENYEGETŐ ÉLET- ÉS BALESET-
VESZÉLY!
Soha ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül a
LT
1. Įžanga
Sveikiname!
Įsigijote kokybišką gaminį. Prieš pradėdami montuoti ir
naudoti susipažinkite su gaminiu. Tam atidžiai perskai-
tykite toliau pakeiktą montavimo instrukciją ir saugos
nurodymus. Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta,
ir tik nurodytais naudojimo tikslais. Būtinai išsaugokite
šią instrukciją. Perduodami gaminį tretiesiems asme-
nims, kartu perduokite ir visus jo dokumentus.
2. Naudojimas pagal paskirtį
Šis prietaisas skirtas tik apsaugai nuo vabzdžių, pvz.,
musių, privačiose gyvenamosiose patalpose. Bet koks
kitas naudojimas, išskyrus aprašytą aukščiau, arba ga-
minio modifikavimas yra draudžiamas, nes dėl to gali
būti sužaloti asmenys ir (arba) sugadintas gaminys.
Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, galinčią
atsirasti sumontavus gaminį nesilaikant nurodymų arba
naudojant jį ne pagal paskirtį. Gaminys nėra skirtas
komercinio naudojimo reikmėms. Naudojant šaltyje
gaminys gali būti sugadintas. Gaminy rekomenduoja-
me atidaryti esant vėjui.
JEIGU DĖL GAMINIO ARBA JĮ MONTUO-
JANT KYLA PROBLEMŲ ARBA KLAUSIMŲ,
VISADA PIRMIAUSIA KREIPKITĖS Į MŪSŲ
KLIENTŲ APTARNAVIMO SKYRIŲ. MIELAI JUMS
PADĖSIME.
3. Techniniai duomenys
Maks. angokraščio matmenys: 130 x 160 cm
Min. angokraščio plotis: 60 cm
Min. angokraščio gylis: 6,3 cm
Angokraštis – tai mūro anga, į kurią montuojamas
lango paketas.
IŠPAKUODAMI BŪKITE ATIDŪS, KAD
ATSITIKTINAI NEIŠMESTUMĖTE MONTAVI-
MO REIKMENŲ. IŠPAKAVĘ IŠKART PATIKRIN-
KITE TIEKIAMĄ RINKINĮ IR ĮSITIKINKITE, KAD NIEKO
NETRŪKSTA IR NĖRA GAMINIO IR JO DALIŲ PAŽEIDI-
MŲ. JOKIU BŪDU NEMONTUOKITE GAMINIO, JEIGU
PRISTATYTAME RINKINYJE TRŪKSTA DALIŲ.
4. Saugos nurodymai
PAVOJUS KŪDIKIŲ IR VAIKŲ
GYVYBEI IR NELAIMINGŲ ATSITIKI-
MŲ PAVOJUS!
Niekada nepalikite vaikų šalia pakavimo medžiagų ir
gaminio be priežiūros. Pakavimo medžiagos kelia
9. Montavimo vaizdo įrašas
Animuotą aiškinamąjį montavimo filmuką rasite adresu:
www.smartmaxx.info
10. Gamintojas / aptarnavimas
Suteikiama 3 metų garantija.
Jei reikalingos aptarnavimo paslaugos arba norite
pasinaudoti garantija, kreipkitės:
Smartmaxx GmbH
Schulzstraße 2c, D -85579 Neubiberg
Hotline: +49 896 784 506 - 0
El. paštas: office@smartmaxx.info
Kreipdamiesi visada turėkite parengę kasos čekį ir
prekės numerį IAN 311873, kaip pirkimą patvirtinan-
tį įrodymą.
11. DUK
Ką daryti, jeigu rinkinio dalys yra ne visos /
sugedusios?
Jei pastebėsite, kad trūksta tiekiamo gaminio doku-
mentuose nurodytos dalies arba ji sugedusi, praneš-
kite mums el. paštu adresu office@smartmaxx.info,
pateikdami pirkimą patvirtinantį dokumentą ir gaminio
prekės numerį arba užpildydami mūsų kontaktinę
formą. Garantijos laikotarpiu nedelsiant nemokamai
gausite kitą dalį.
Kurioje vietoje ant lango tvirtinamas gami-
nys?
Gaminys varžtais tvirtinamas lango angokraštyje.
Iki kokio pločio galiu sutrumpinti ritininę
užuolaidą?
Ritininę užuolaidą galima sutrumpinti iki bendro 60 cm
pločio.
Kokiu būdu geriausia trumpinti profilius?
Profilius geriausia trumpinti metalo pjūklu. Įdėkite dalis
į kampiniams pjūviams atlikti skirtą dėžutę, užfiksuo-
kite jų nesuspausdami; jei reikia, priveržkite varžtą,
kad būtų galima padaryti tikslų tiesų pjūvį. Saugumo
sumetimais rekomenduojame mūvėti darbines pirštines.
Plotis P ir aukštis H – tai lango angokraščio matmenys
(atstumas nuo sienos iki sienos).
Pastaba:
Gali būti netikslumų, pakeitimų ir spausdinimo klaidų.
Naujausią instrukcijos versiją galite atsisiųsti PDF
formatu iš www.smartmaxx.info
csomagolóanyaggal és a termékkel! A csomagoló-
anyag okozta fulladásveszély, valamint a megfojtás
lehetősége miatti életveszély áll fenn. A gyermekek
gyakran alábecsülik a veszélyeket. Mindig tartsa távol
a terméktől a gyermekeket! A termék nem játékszer.
VIGYÁZAT, SÉRÜLÉSVESZÉLY!
Gondoskodjon arról, hogy valamennyi elemet károso-
dás nélkül és szakszerűen szereljenek fel. Szakszerűt-
len szerelés esetén személyi sérülés veszélye áll fenn.
A sérült alkatrészek befolyásolhatják a biztonságot és
a működést.
Becsípődés veszélye! A roló használata során ügyeljen
arra, hogy se Ön, se más ne sérüljön meg. A roló a
rugós behúzásnak köszönhetően automatikusan fel-
húzódik. Ne hagyja, hogy a roló magától és gyorsan
felhúzódjon.
FIGYELMEZTETÉS! ÉLETVESZÉLY!
Az összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás során ne
hajoljon ki az ablakon túlságosan. Kizárólag kívülről
veszélytelenül hozzáférhető ablakra szerelje fel a
terméket.
5. Szerelés
Ezt az oldalt kell fűrészelni
Ezt az oldalt nem szabad fűrészelni
Szigorúan tartsa be a szerelési útmutatót
(1 – 22. kép). Tartsa be a biztonsági útmutatásokat.
6. Tisztítás
Semmiképpen ne használjon maró hatású tisztítósze-
reket vagy súrolószereket.
Az üvegszálas szövetet és a keretet szöszmentes,
enyhén benedvesített kendővel tisztítsa meg.
Rendszeres időközönként alaposan tisztítsa meg a
rovarvédő rolót.
Szükség esetén kímélő tisztítószert használjon.
7. Karbantartás
Nem szükséges.
8. Hulladékkezelés
A csomagolás környezetbarát anyagokból készült.
Tegye a helyi, újrahasznosítható hulladékot gyűjtő
tartályokba. Az elhasználódott termék hulladékkezelé-
10. Proizvajalec / servis
3 leta garancije.
V servisnem in garancijskem primeru se obrnite na:
Smartmaxx GmbH
Schulzstraße 2c, D -85579 Neubiberg
Telefonska dežurna služba: +49 896 784 506 - 0
E-Mail: office@smartmaxx.info
Za vsa morebitna dodatna vprašanja servisnega oddel-
ka imejte pri roki račun in številko izdelka
IAN 311873 kot dokazilo o nakupu.
11. Pogosta vprašanja
Kaj storiti v primeru manjkajočih ali okvarje-
nih delov?
Če ugotovite, da je v obsegu dobave navedeni del
pokvarjen ali da manjka, nam to sporočite s posredo-
vanjem številke artikla svojega izdelka in računa na
naslov office@smartmaxx.info ali pa uporabite naš
kontaktni obrazec. Med trajanjem garancijske dobe
boste takoj prejeli nadomestni del.
Kje na oknu naj namestim izdelek?
Izdelek s pomočjo vijakov pritrdite na okensko špaleto.
Do kakšne širine lahko skrajšam rolo?
Rolo je možno skrajšati do skupne širine 60 cm.
Kako najbolje skrajšam profile?
Za krajšanje profilov se najbolje obnese žaga za
železo. Dele položite v jeralnik, jih pritrdite tako, da
jih ne stisnete - po potrebi s primežem, da boste lahko
naredili raven rez. Iz varnostnih razlogov opozarjamo
na uporabo delovnih varnostnih rokavic. Širina (B) in
višina (H) so dimenzije okenske špalete (razdalja od
zidu do zidu).
Opomba:
Pridržujemo si pravico do zmot, sprememb in tiskarkih
napak.
Aktualna verzija navodil je kot pdf dokument na voljo
na spletni strani www.smartmaxx.info
SK
1. Úvod
Gratulujeme!
Svojou kúpou ste sa rozhodli pre vysoko kvalitný výro-
bok. Pred montážou a prvým uvedením do prevádzky
sa najprv oboznámte s výrobkom. Pozorne si prečítajte
nasledujúci návod na montáž a bezpečnostné pokyny.
Výrobok používajte len podľa opisu a na uvedené pou-
žitia. Tento návod si uschovajte. Pri odovzdaní výrobku
tretej osobe jej odovzdajte aj všetky podklady.
2. Zamýšľané použitie
Tento výrobok je určený na ochranu súkromných obyt-
ných priestorov proti hmyzu, napríklad proti muchám.
Iné použitie než vyššie uvedené alebo zmena výrobku
nie sú povolené a môžu mať za následok zranenia a/
alebo poškodenia produktu. Výrobca neručí za škody
pri montáži, ktoré vznikli z používania proti zamýšľa-
nému účelu. Výrobok nie je určený na komerčné použí-
vanie. Používaním výrobku v mraze môže dôjsť k jeho
poškodeniu. Odporúčame výrobok otvoriť pri vetre.
V PRÍPADE PROBLÉMOV ALEBO OTÁZOK
OHĽADNE VÝROBKU ALEBO MONTÁŽE SA
VŽDY NAJPRV SPOJTE S NAŠÍM SERVISNÝM
MIESTOM. RADI VÁM POMÔŽEME.
3. Technické údaje
Max. rozmer otvoru okna: 130 x 160 cm
Min. šírka otvoru okna: 60 cm
Min. hĺbka otvoru okna: 6,3 cm
Otvor okna je otvor v múre, do ktorého
sa namontujú okenné veraje.
PRI ROZBAĽOVANÍ DÁVAJTE POZOR, ABY
STE NEDOPATRENÍM NEVYHODILI MON-
TÁŽNY MATERIÁL. IHNEĎ PO ROZBALENÍ
SKONTROLUJTE, ČI JE DODÁVKA KOMPLETNÁ A ČI
JE VÝROBOK A VŠETKY JEHO DIELY V BEZCHYBNOM
STAVE. VÝROBOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEMONTUJ-
TE, AK NIE JE DODÁVKA KOMPLETNÁ.
4. Bezpečnostné upozornenia
NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA
ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO
ÚRAZU PRE DETI!
Deti nikdy nenechávajte bez dozoru s obalovým
materiálom a výrobkom. Existuje nebezpečenstvo
udusenia s obalovým materiálom a nebezpečenstvo
HR
1. Uvod
Čestitamo!
Ovom kupnjom odlučili ste se za proizvod visoke
kvalitete. Prije montaže i prvog puštanja u rad upo-
znajte proizvod. U tu svrhu pažljivo pročitajte sljedeće
upute za montažu i sigurnosne napomene. Proizvod
upotrebljavajte samo kako je opisano te za navede-
na područja primjene. Dobro čuvajte ove upute. Pri
davanju proizvoda trećim osobama predajte im i svu
dokumentaciju.
2. Namjenska upotreba
Ovaj artikl predviđen je za zaštitu od insekata poput
muha u privatnim stambenim prostorijama. Drugačija
primjena od opisane ili preinaka proizvoda nijsu dopu-
šteni i mogu dovesti do ozljeda i / ili oštećenja proizvo-
da. Za oštećenja nastala zbog nenamjenske upotrebe
ili oštećenja nastala tijekom montaže proizvođač ne
preuzima nikakvo jamstvo. Proizvod nije predviđen
za komercijalnu upotrebu. Rukovanje proizvodom na
mrazu može ga oštetiti. Preporučujemo da proizvod
otvorite dok puše vjetar.
AKO SE POJAVE PROBLEMI ILI PITANJA O
PROIZVODU ILI MONTAŽI, UVIJEK NAJPRIJE
KONTAKTIRAJTE NAŠU SERVISNU SLUŽBU.
RADO ĆEMO VAM POMOĆI.
3. Tehnički podaci
Maksimalne dimenzija špalete: 130 x 160 cm
Minimalna širina špalete: 60 cm
Minimalna dubina špalete: 6,3 cm
Špaleta je otvor u zidu u koji se ugrađuje prozorski
okvir.
KOD VAĐENJA PROIZVODA IZ AMBALAŽE
PRIPAZITE DA NEHOTICE NE BACITE
MATERIJAL ZA MONTAŽU. ODMAH
NAKON RASPAKIRANJA PROVJERITE JE LI OPSEG
ISPORUKE POTPUN TE JESU LI PROIZVOD I SVI
DIJELOVI U BESPRIJEKORNOM STANJU. AKO OPSEG
ISPORUKE NIJE POTPUN, NI U KOJEM SLUČAJU
NEMOJTE MONTIRATI PROIZVOD.
4. Sigurnosna upozorenja
OPASNOST PO ŽIVOT I OPA-
SNOST OD NEZGODA KOD MALE
DJECE I DJECE!
Djecu nikada ne ostavljajte bez nadzora s ambalaž-
raspitati u svojoj općini ili gradskoj upravi.
9. Video o montaži
Animirani video o montaži pronaći ćete na:
www.smartmaxx.info
10. Proizvođač / Servis
Jamstvo od 3 godine.
Kod servisa i u jamstvenom slučaju kontaktirajte:
Smartmaxx GmbH
Schulzstraße 2c, D -85579 Neubiberg
Telefonska linija: +49 896 784 506 - 0
E-pošta: office@smartmaxx.info
Za sve upite držite pripremljen račun i broj artikla
IAN 311873 kao dokaz o kupnji.
Napomena:
Ne odgovaramo za zabune, izmjene i tiskarske greške.
Aktualnu verziju upute možete preuzeti kao PDF na
www.smartmaxx.info
11. FAQ
Što učiniti ako u kompletu nedostaju neki
dijelovi ili su neispravni?
Ako utvrdite da nedostaje ili je neispravan neki dio koji
je naveden u opsegu isporuke, to javite e-poštom na
adresu office@smartmaxx.info, s tim da navedite broj
artikla svojeg proizvoda i priložite potvrdu o kupnji ili
se koristite našim obrascem za kontakt. Unutar jam-
stvenog roka dobit ćete odmah besplatnu zamjenu.
Gdje na prozoru se postavlja ovaj proizvod?
Ovaj proizvod se ugrađuje u špaletu prozora uz
pomoć vijaka.
Do koje širine mogu rolo skratiti?
Rolo se može skratiti na ukupnu širinu od 60 cm.
Kako mogu najbolje skratiti profile?
Za skraćivanje profila najbolje je da upotrijebite
željeznu pilu. Dijelove umetnite u podlogu za rezanje,
fiksirajte ih bez da ih gnječite, po potrebi pomoću
navojne stege, kako biste postigli točan i ravan rez.
Kao sigurnosnu mjeru preporučujemo nošenje radnih
rukavica. Širina (B) i visina (H) su dimenzije špalete
prozora (razmak od zida do zida).
Napomena:
Ne odgovaramo za zabune, izmjene i tiskarske greške.
Aktualnu verziju upute možete preuzeti kao PDF na
www.smartmaxx.info
WYPADKU NIE PRZESTĄPIĆ DO MONTOWANIA,
GDY NABYTY WYRÓB NIE JEST KOMPLETNY.
4. Przepisy bezpieczeństwa
ŚMIERTELNE NIEBEZPIECZEŃ-
STWO I ZAGROŻENIE WYPADKO-
WE DLA MAŁYCH I WIĘKSZYCH
DZIECI!
Nigdy nie pozostawiać dzieci samych, gdy w ich
zasięgu dostępny jest materiał opakowania i wyrób.
Występuje niebezpieczeństwo uduszenia materiałem
opakowania i śmiertelne zagrożenie zadławienia.
Dzieci często nie dostrzegają zagrożeń. Wyrób
przechowywać zawsze w sposób niedostępny dla
dzieci. Wyrób nie jest zabawką.
OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO SKALECZENIA!
Upewnić się, że wszystkie części nie wykazują uszko-
dzeń i są prawidłowo zmontowane. W razie niepra-
widłowo wykonanego montażu występuje niebez-
pieczeństwo skaleczenia. Uszkodzone części mogą
negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo i działanie.
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia! Podczas obsługiwa-
nia żaluzji należy zwracać uwagę, żeby nie skale-
czyć siebie ani osób trzecich. Żaluzja jest otwierana
automatycznie przez mechanizm sprężynowy. Nie
dopuszczać do zbyt szybkiego zwijania żaluzji.
OSTRZEŻENIE! ŚMIERTELNE NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Podczas montowania, demontowania lub czyszcze-
nia nie wychylać się zbyt daleko z okna. Montaż
typu przeprowadzić tylko przy oknach dostępnych z
zewnątrz bez wszelkiego zagrożenia.
5. Montaż
Ciąć na tej stronie.
Nie ciąć na tej stronie.
Prosimy o ścisłe przestrzeganie instrukcji montażu
(rys. 1 – 22). Przy tym należy przestrzegać wskazó-
wek dotyczących bezpieczeństwa.
nim materijalom i proizvodom. Postoji opasnost od
gušenja materijalom za pakiranje i opasnost po život
davljenjem. Djeca često podcjenjuju opasnosti. Djecu
uvijek držite dalje od proizvoda. Proizvod nije igračka.
OPREZ OPASNOST OD OZLJEDA!
Vodite računa o tome da su svi dijelovi neoštećeni
i propisno montirani. Pri nestručnoj montaži postoji
opasnost od ozljeda. Oštećeni dijelovi mogu utjecati
na sigurnost i funkcije.
Opasnost od prignječenja! Kod rukovanja roloom
pripazite da ne ozlijedite sebe ili nekog drugog. Rolo
se otvara automatski pomoću vučne opruge. Nemojte
dozvoliti da se rolo sam od sebe ubrzano podiže.
UPOZORENJE! OPASNOST PO ŽIVOT!
Pri montaži, demontaži ili čišćenju ne naginjite se pre-
više kroz prozor. Montažu izvodite samo kod prozora
kojima se izvana može bez opasnosti pristupiti.
5. Montaža
Ovu stranu piliti.
Ovu stranu ne piliti
Molimo da se strogo pridržavate uputa o montaži
(slike 1 - 22). Pritom se pridržavajte sigurnosnih upo-
zorenja.
6. Čišćenje
Ni u kojem slučaju ne upotrebljavajte nagrizajuća ili
abrazivna
sredstva za čišćenje.
Mreže od fiberglasa i okvire čistite lagano navlaže-
nom krpom koja ne ostavlja dlačice.
Rolo protiv insekata čistite u redovitim vremenskim
razmacima.
Po potrebi upotrijebite blago sredstvo za čišćenje.
7. Održavanje
Ne nužno.
8. Zbrinjavanje
Ambalaža je izrađena od ekoloških materijala. Odloži-
te je u lokalnim reciklažnim kontejnerima. O moguć-
nostima zbrinjavanja iskorištenih proizvoda možete se
PL
1. Wstęp
Gratulujemy!
Szanowni Klienci, zdecydowali się Państwo na zakup
wysokiej jakości produktu. Przed przystąpieniem
do montażu i zastosowania należy zapoznać się z
wyrobem. Zaleca się uważne przeczytanie poniższej
instrukcji montażu i wskazówek dotyczących bez-
pieczeństwa. Wyrób należy używać tylko zgodnie z
opisem i jego przeznaczeniem. Instrukcję użytkowania
należy starannie przechowywać. W przypadku prze-
kazania wyrobu osobom trzecim należy dołączyć do
niego całą dokumentację.
2. Zastosowanie zgodne z przeznacze-
niem
Moskitiera jest przewidziana do ochrony wnętrz miesz-
kalnych przed dostępem owadów, takich jak muchy.
Inne zastosowanie niż powyżej opisane lub dokonanie
modyfikacji wyrobu nie jest dozwolone, ponieważ
może być przyczyną skaleczeń i / lub uszkodzenia
wyrobu. Producent nie przejmuje żadnej odpowie-
dzialności za szkody powstałe w wyniku zastosowania
sprzecznego z przeznaczeniem lub szkody wywoła-
ne przez montaż. Wyrób nie jest przeznaczony do
zastosowań rzemieślniczych. Obsługa podczas mrozu
może spowodować uszkodzenie wyrobu. Zaleca się
otwieranie wyrobu przy wietrze.
W RAZIE WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW LUB
PYTAŃ DOTYCZĄCYCH WYROBU LUB
JEGO MONTAŻU NALEŻY ZAWSZE
ZWRACAĆ SIĘ DO NASZEGO PUNKTU SERWISO-
WEGO. CHĘTNIE PAŃSTWU POMOŻEMY.
3. Dane techniczne
Max. wymiary ościeży: 130 x 160 cm
Min. szerokość ościeży: 60 cm
Min. głębokość ościeży: 6,3 cm
Ościeże to otwór w murze, w którym zabudowana jest
ościeżnica okienna.
PODCZAS WYPAKOWYWANIA ZWRACAĆ
UWAGĘ, ŻEBY PRZYPADKOWO NIE
WYRZUCIĆ CZĘŚCI MONTAŻOWYCH.
BEZPOŚREDNIO PO WYPAKOWANIU SKONTROLO-
WAĆ, CZY OPAKOWANIE ZAWIERAŁO WSZYSTKIE
CZĘŚCI ORAZ SPRAWDZIĆ NIENAGANNY STAN
WYROBU I WSZYSTKICH CZĘŚCI. W ŻADNYM
6. Czyszczenie i pielęgnacja
W żadnym wypadku nie stosować żrących lub szo-
rujących środków czyszczących.
Siatkę z włókna szklanego i ramę czyścić lekko
nawilżoną ściereczką nie pozostawiającą włókien.
Moskitierę okienną zwijaną należy regularnie, okre-
sowo czyścić.
W razie potrzeby użyć łagodnego środka do czysz-
czenia.
7. Konserwacja
Nie jest konieczne.
8. Utylizacja
Opakowanie wykonane jest z materiałów nieszko-
dliwych dla środowiska. Przekazać je do recyklingu,
wrzucając do lokalnych pojemników na surowce
wtórne. Na temat możliwości utylizacji wysłużonego
produktu zasięgnąć informacji w lokalnym urzędzie
miejskim lub gminie.
9. Wideo pokazujące etapy montażu
Animowane wideo pokazujące etapy montażu jest do
obejrzenia pod:
www.smartmaxx.info
10. Producent / serwis
3-letnia gwarancja.
W sprawach serwisu i gwarancji prosimy skontakto-
wać się z:
Smartmaxx GmbH
Schulzstraße 2c, D -85579 Neubiberg
Infolinia: +49 896 784 506 - 0
E-mail: office@smartmaxx.info
Przed postawieniem pytań prosimy przygotować nu-
mer artykułu IAN 311873 i kwit kasowy jako dowód
kupna wyrobu.
11. FAQ
Co zrobić, gdy brakują części w komplecie
bądź są uszkodzone?
Upewnić się, czy części na liście kompletu są zgodne
z zawartością opakowania; w razie stwierdzenia bra-
ku bądź uszkodzonej części przesłać numer artykułu
wyrobu i kwit kasowy poprzez e-mail pod adresem
office@smartmaxx.info albo skorzystać z naszego
formularza kontaktowego. W okresie gwarancyjnym
otrzymacie Państwo niezwłocznie element zastępczy.
Gdzie mocowany jest wyrób przy oknie?
Wyrób jest mocowany w ościeży okna za pomocą
śrub.
Do jakiej szerokości można skrócić żaluzję?
Żaluzję można skrócić do szerokości całkowitej 60
cm.
Jak najlepiej skrócić profile?
Do skrócenia profili najlepiej użyć piły do metalu. Pro-
file włożyć do korytka do cięć pod kątem; zacisnąć je
ściskiem śrubowym nie zgniatając ich, żeby otrzymać
precyzyjny prosty rzaz. Dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa zaleca się noszenie rękawic roboczych. Szero-
kość B i wysokość H to wymiary ościeży okna (odstęp
od muru do muru).
Wskazówka:
Pomyłki, zmiany techniczne i błędy w druku zastrze-
żone.
Aktualną wersję instrukcji można pobrać jako plik PDF
pod adresem www.smartmaxx.info
sének lehetőségeiről érdeklődjön a községi vagy városi
önkormányzatnál.
9. Szerelési videó
Animált szerelési videónkat a következő oldalon talál-
ja: www.smartmaxx.info
10. Gyártó / vevőszolgálat
3 év garancia.
Szervizeset és garanciális kérdések esetén forduljon a
következő elérhetőséghez:
Smartmaxx GmbH
Schulzstraße 2c, D -85579 Neubiberg
Telefonos ügyfélszolgálat: +49 896 784 506 - 0
E-mail: office@smartmaxx.info
Minden megkereséshez készítse elő a vásárlás igazolá-
saként a blokkot és az IAN 311873 cikkszámot.
11. GYIK
Mi a teendő, ha hiányoznak/hibásak az
alkatrészek?
Ha azt tapasztalja, hogy a csomagból hiányzik egy
alkatrész vagy hibás a benne lévő alkatrész, a termék
cikkszámával és blokkjával együtt tájékoztasson
bennünket e-mailben az office@smartmaxx.info címen,
vagy használja kapcsolatfelvételi űrlapunkat. A garan-
ciális időszakban haladéktalanul és ingyenesen ellátjuk
cserealkatrésszel.
Hol kell rögzíteni a terméket az ablakhoz?
A terméket csavarral, az ablak falbélésébe kell rögzíte-
ni a falra.
Milyen szélességűre rövidíthetem a rolót?
A roló legfeljebb 60 cm szélesre rövidíthető.
Mi a legjobb módja a profilok rövidítésének?
A legjobb megoldás, ha vasfűrésszel vágja rövidebbre
a profilokat. Helyezze a profilt egy gérvágóládába, és
anélkül, hogy összenyomná, szükség esetén rögzítse
csavarfogóval a pontosan egyenes vágás érdekében.
Biztonsági óvintézkedésként javasoljuk, hogy viseljen
munkavédelmi kesztyűt. A „B” szélesség és a „H”
magasság az ablak falbélésnek méreteit jelöli
(faltól falig tartó távolság).
Megjegyzés:
A tévedések, változtatások és nyomdahibák jogát fenn-
tartjuk. Az útmutató aktuális változata PDF formátum-
ban a következő oldalról tölthető le: www.smartmaxx.
info
CZ
1. Úvodem
Srdečně blahopřejeme!
Svojí koupí jste se rozhodli pro kvalitní výrobek. Před
montáží a prvním uvedením do provozu se s výrobkem
seznamte. Přečtěte si pozorně následující návod k mon-
táži a bezpečnostní pokyny. Používejte výrobek jen
tak, jak je popsáno, a jen pro uvedené oblasti použití.
Tento návod si dobře uschovejte. Při předání výrobku
třetím osobám přiložte i veškerou dokumentaci.
2. Použití v souladu s určením
Tento výrobek je určen k ochraně proti hmyzu, napří-
klad mouchám, v soukromých obytných prostorách.
Jakékoliv jiné použití, než je popsáno výše, nebo změ-
ny výrobku jsou nepřípustné a mohou vést k poranění
a / nebo poškození výrobku. Výrobce nenese odpo-
vědnost za škody vzniklé použitím v rozporu s určením
nebo škody způsobené montáží. Výrobek není určen
ke komerčnímu využití. Obsluha v mrazu může výrobek
poškodit. Doporučujeme výrobek při větru otevřít.
PŘI POTÍŽÍCH NEBO DOTAZECH V SOUVIS-
LOSTI S VÝROBKEM NEBO JEHO MONTÁŽÍ
VŽDY NEJPRVE KONTAKTUJTE NAŠE SERVIS-
NÍ STŘEDISKO. RÁDI VÁM POMŮŽEME.
3. Technické údaje
Max. rozměr ostění: 130 x 160 cm
Min. šířka ostění: 60 cm
Min. hloubka ostění: 6,3 cm
Ostění je otvor ve zdi, do kterého je namontován
okenní rám.
PŘI VYBALOVÁNÍ DÁVEJTE POZOR, ABYSTE
OMYLEM NEVYHODILI MONTÁŽNÍ MATERI-
ÁL. IHNED PO VYBALENÍ ZKONTROLUJTE,
ZDA JE DODÁVKA KOMPLETNÍ A ZDA JSOU VŠECH-
NY DÍLY VÝROBKU V BEZVADNÉM STAVU. JESTLIŽE
NENÍ DODÁVKA KOMPLETNÍ, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
VÝROBEK NEMONTUJTE.
4. Bezpečnostní pokyny
NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA
A NEBEZPEČÍ ÚRAZU PRO
BATOLATA A DĚTI!
Nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem
a výrobkem. Hrozí nebezpečí udušení balicím materi-
álem nebo usmrcení uškrcením. Děti často podceňují
nebezpečí. Vždy uchovávejte výrobek mimo dosah
dětí. Výrobek není hračka.
8. Disposal
The packaging is made from environmentally friendly
materials. Dispose of it using local recycling contain-
ers. You can find out how to dispose of the used
up product by contacting your municipality or town
council.
9. Installation video
You can find an animated installation video at:
www.smartmaxx.info
10. Manufacturer / Service
3-year warranty.
For service and warranty claims, please contact:
Smartmaxx GmbH
Schulzstraße 2c, D -85579 Neubiberg
Hotline: +49 896 784 506 - 0
E-mail: office@smartmaxx.info
Please have the receipt and the item number
IAN 311873 as proof of purchase ready for all
inquiries.
11. FAQ
What can I do if parts are missing from the
kit or defective?
If you find that a part listed in the scope of delivery is
missing or defective, please inform us by sending the
item number of your product and the purchase receipt
via e-mail to office@smartmaxx.info or use our contact
form. Within the warranty period, you will receive a
replacement free of charge.
Where on the window is the product mount-
ed?
The product is installed in the window jamb by means
of bolts.
How short can I cut the retractable screen?
The retractable screen can be shortened to a total
width of 60 cm.
What is the best way to shorten profiles?
Preferably, use an iron saw to shorten profiles. Place
the parts in a mitre box, fix them in place without
crushing them, if necessary with a screw clamp, to
achieve an precise, straight cut. As a safety precau-
tion, we recommend wearing work gloves. Width (B)
and height (H) are the dimensions of the window jamb
(wall to wall distance).
Note:
Subject to mistakes, changes and setting errors.
Download the current version of the instructions as a
PDF file at www.smartmaxx.info
POZOR NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!
Ujistěte se, že díly nejsou poškozeny a že jsou správně
namontovány. Při neodborné montáži hrozí nebezpečí
poranění. Poškozené díly mohou negativně ovlivnit
bezpečnost a funkci výrobku.
Nebezpečí přivření! Při ovládání rolety dávejte pozor,
abyste neporanili sebe ani třetí osoby. Roleta se otvírá
automaticky tahem pružiny. Nedovolte, aby se roleta
sama vymrštila nahoru.
VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA!
Při montáži, demontáži nebo čištění se příliš nevyklá-
nějte z okna. Montáž provádějte pouze na okna, která
jsou zvenku bezpečně přístupná.
5. Montáž
Tuto stranu řezat.
Tuto stranu neřezat.
Postupujte přesně podle návodu k montáži (obrázek 1
– 22). Dodržujte přitom bezpečnostní pokyny.
6. Čištění a ošetřování
Nikdy nepoužívejte leptavé nebo abrazivní čisticí
prostředky.
Čistěte sklolaminátovou tkaninu a rám navlhčeným
hadříkem, který nepouští vlákna.
Čistěte okenní roletu na ochranu proti hmyzu v pravi-
delných intervalech.
Použijte případně jemný čisticí prostředek.
7. Údržba
Není nutné.
8. Likvidace
Obal je vyroben z ekologicky šetrných materiálů.
Odložte je do místních recyklačních kontejnerů. O
možnostech likvidace vysloužilého výrobku se informuj-
te na obecním nebo městském úřadě.
9. Montážní video
Animované montážní video najdete zde:
www.smartmaxx.info
10. Výrobce / Servis
Záruka 3 roky.
Pro servis a záruku kontaktujte:
PT
1. Introdução
Parabéns!
Com a sua compra optou por um produto de elevada
qualidade. Antes da montagem, familiarize-se com o
produto, antes da montagem e da primeira colocação
em funcionamento. Leia as instruções de montagem e
as indicações de segurança seguintes, com atenção.
Utilize o produto apenas como descrito e para as
aplicações indicadas. Guarde as instruções, cuidado-
samente. Ao entregar ou passar o produto a terceiros,
entregue também toda a documentação referente ao
produto.
2. Utilização adequada
O artigo serve para proteger zonas de habitação pri-
vada de insetos, tais como moscas. Não é permitida a
utilização diferente daquela para a qual foi concebido
ou uma alteração do produto, que pode conduzir a
ferimentos e / ou danificação do produto. O fabri-
cante não assume nenhuma responsabilidade por
danos resultantes de uso indevido ou danos causados
pela instalação. O produto não foi concebido para
aplicação industrial. A operação em caso de geada
pode danificar o produto. Aconselhamos a abertura
do produto com vento.
POR FAVOR, EM CASO DE PROBLEMAS OU
DÚVIDAS SOBRE O PRODUTO OU SUA
MONTAGEM, CONTATE SEMPRE PRIMEIIRO
OS NOSSOS SERVIÇOS COMPETENTES. TEREMOS
MUITO GOSTO EM AJUDÁ-LO.
3. Dados técnicos
Medida máx. intradorso: 130 x 160 cm
Largura mín. intradorso: 60 cm
Profundidade mín. intradorso: 6,3 cm
O intradorso é a abertura da parede, na qual a janela
está montada.
QUANDO DESEMBALAR O PRODUTO,
TENHA ATENÇÃO PARA NÃO JOGAR
MATERIAL DE MONTAGEM FORA, ACIDEN-
TALMENTE. APÓS A DESEMBALAGEM VERIFIQUE SE
ESTÁ COMPLETO E SE O PRODUTO E RESPETIVAS
PEÇAS ESTÃO EM BOM ESTADO. NUNCA PROCEDA
À MONTAGEM SE O PRODUTO NÃO ESTIVER
COMPLETO.
4. Indicações de segurança
PERIGO DE VIDA E ACIDENTE
PARA BEBÉS E CRIANÇAS!
Nunca permita que crianças fiquem
de reciclagem apropriados. As possibilidades de
eliminação do produto podem ser consultadas junto
das autoridades locais.
9. Vídeo de montagem
Pode encontrar um vídeo de montagem animado em:
www.smartmaxx.info
10. Fabricante / Serviço
3 anos de garantia.
Em caso de serviço e garantia contacte:
Smartmaxx GmbH
Schulzstraße 2c, D -85579 Neubiberg
Hotline: +49 896 784 506 - 0
Email: office@smartmaxx.info
Para eventuais questões, guarde o talão de compra e
a referência do artigo IAN 311873 como comprova-
tivo de compra.
11. FAQ
O que fazer quando se faltarem peças no kit
ou apresentarem defeito?
Certifique-se de que falta uma peça na encomenda ou
apresenta um defeito e comunique-nos o mesmo ao
informar-nos sobre a referência do artigo e do com-
provativo de compra através de email para office@
smartmaxx.info, ou utilize o formulário de contacto.
Dentro do período de garantia receberá, imediatamen-
te um produto de substituição.
Em que parte da janela é que se aplica o pro-
duto?
O produto é colocado no intradorso da janela através
de montagem com parafuso.
Até que largura posso encurtar a persiana?
A persiana pode ser encurtada até a uma largura total
de 60 cm.
Qual a melhor forma de encurtar os perfis?
Para encurtar os perfis utilize, preferencialmente uma
serra de ferro. Coloque as peças em esquadria, fixe
as mesmas sem as esmagar, preferencialmente, com
um grampo, para conseguir um corte direito. Aconse-
lhamos o uso de luvas de trabalho, como medida de
segurança. Largura (L) e Altura (A) são as medidas do
intradorso da janela (distância de parede a parede).
Indicação:
Reserva-se o direito a enganos, alterações e erros
tipográficos.
Versão atual do manual em PDF para descarregar em
www.smartmaxx.info
Smartmaxx GmbH
Schulzstraße 2c, D -85579 Neubiberg
Hotline: +49 896 784 506 - 0
E-mail: office@smartmaxx.info
Pro případ jakýchkoli dotazů mějte připraven jako
doklad o koupi prodejní doklad a číslo artiklu
IAN 311873.
11. FAQ
Co mám dělat, když v montážní sadě chybí
díly / jsou vadné?
Pokud zjistíte, že díl uvedený v rozsahu dodávky chybí
nebo je vadný, oznamte nám to spolu s číslem artiklu
Vašeho výrobku a dokladem o koupi prostřednictvím e-
-mailu na adresu office@smartmaxx.info nebo použijte
náš kontaktní formulář. V rámci záruční lhůty obdržíte
obratem bezplatnou výměnu.
Kam se výrobek na okno montuje?
Výrobek se montuje pomocí šroubů do ostění okna.
Na jakou šířku je možné roletu maximálně
zkrátit?
Roletu můžete zkrátit až na celkovou šířku 60 cm.
Jak nejlépe zkrátím profily?
Na zkrácení profilů použijte nejlépe pilku na železo.
Abyste dosáhli přesného a rovného řezu, vložte díly do
pokosového řezadla, zafixujte je šroubovací svěr-
kou, aniž je zmáčknete. Jako bezpečnostní opatření
odkazujeme na použití pracovních rukavic. Šířka (š) a
výška (v) jsou rozměry ostění okna (vzdálenost ode zdi
ke zdi).
Upozornění:
Omyly, změny a chyby tisku vyhrazeny.
Aktuální verze návodu jako PDF ke stažení na adrese
www.smartmaxx.info
sozinhas com o material de embalagem e o produto.
Existe perigo de asfixia devido ao material de
embalagem e perigo de vida por estrangulação.
Frequentemente, as crianças subestimam os perigos.
Mantenha as crianças afastadas do produto. O
produto não é nenhum brinquedo.
CUIDADO PERIGO DE FERIMENTOS!
Certifique-sede que todas as peças estão em boas
condições e montadas de forma adequada. Existe
perigo de ferimentos em caso de montagem incorreta.
Peças danificadas podem comprometer a segurança e
a sua função.
Perigo de esmagamento! Durante a operação da
persiana, tenha em atenção para não se ferir ou ferir
terceiros. A persiana abre-se automaticamente através
de mola de tração. Não permita que a persiana suba
sozinha.
ATENÇÃO! PERIGO DE VEIDA!
Durante a montagem, desmontagem ou limpeza não
se deve inclinar demasiado pela janela. Efetuar a
montagem apenas em janelas acessíveis pelo exterior,
sem perigo.
5. Montagem
Serrar este lado.
Não serrar este lado.
Siga as instruções de montagem criteriosamente (Ima-
gem1 – 22). Respeite as indicações de segurança.
6. Limpeza e tratamento
Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos ou
corrosivos.
Limpe a moldura com um pano ligeiramente humede-
cido, que não liberte pelos.
Limpe a persiana de proteção contra insetos com
regularidade.
Utilize, se necessário, um produto de limpeza suave.
7. Manutenção
Não é necessário.
8. Eliminação
A embalagem é composta por material
ecológico. Elimine os mesmos nos recipientes
SI
1. Uvod
Prisrčne čestitke!
S tem nakupom ste se odločili za visokokakovostni
izdelek. Pred montažo in prvim zagonom se seznanite
z izdelkom. V ta namen pozorno preberite sledeče na-
vodilo za montažo in varnostne napotke. Uporabljajte
izdelek izključno skladno z opisanim namenom in za
navedena področja uporabe. Dobro shranite ta navo-
dila za uporabo. Pri predaji izdelka tretjim osebam jim
predajte tudi ta navodila.
2. Uporaba skladno z namenom
Ta izdelek je predviden za zaščito pred insekti (npr.
muhe) v zasebnih stanovanjskih stavbah. Drugačna
uporaba od prej opisane ali sprememba izdelka ni
dovoljena in lahko povzroči poškodbe in / ali poškod-
be izdelka. Za škodo, ki nastane zaradi neprimerne
uporabe ali zaradi škode zaradi montaže proizva-
jalec ne prevzema nobene odgovornosti. Izdelek ni
namenjen gospodarski uporabi. Uporaba ob zmrzali
lahko povzroči poškodbo izdelka. Priporočamo, da ob
vetrovnem vremenu odprete izdelek.
PROSIMO VAS, DA SE V PRIMERU TEŽAV ALI
VPRAŠANJ Z IZDELKOM ALI GLEDE MONTA-
ŽE VEDNO NAJPREJ OBRNETE NA NAŠ
SERVISNI ODDELEK. Z VESELJEM VAM BOMO
POMAGALI.
3. Tehnični podatki
maks. dimenzija špalete: 130 x 160 cm
min. dimenzija špalete: 60 cm
min. globina špalete: 6,3 cm
Okenska špaleta je odprtina v zidu, kjer je vgrajen
okenski podboj.
PRI ODPIRANJU EMBALAŽE BODITE POZOR-
NI NA TO, DA NE BOSTE POMOTOMA
ODVRGLI MONTAŽNEGA MATERIALA.
TAKOJ PO ODPRTJU EMBALAŽE PREVERITE OBSEG
DOBAVE GLEDE CELOTNOSTI KAKOR TUDI NEOPO-
REČNEGA STANJA IZDELKA IN VSEH DELOV. ČE
OBSEG DOBAVE NI POPOLN, NIKAKOR NE MONTI-
RAJTE IZDELKA.
4. Varnostni napotki
SMRTNA NEVARNOST IN NEVAR-
NOST NESREČE ZA MAJHNE
OTROKE IN OTROKE!
Otrok nikdar ne pustite brez nadzora skupaj z
embalažo in izdelkom. Obstaja nevarnost zadušitve z
RS
1. Uvod
Čestitamo!
Kupovinom ovog proizvoda odlučili ste se za proizvod
visokog kvaliteta. Pre montaže i prvog puštanja u rad
upoznajte proizvod. U tu svrhu pažljivo pročitajte
sledeća uputstva za montažu i bezbednosne
napomene. Proizvod koristite samo kako je opisano
te za navedena područja primene. Dobro čuvajte ovo
uputstvo. Pri davanju proizvoda trećim licima predajte
im i svu dokumentaciju.
2. Namenska upotreba
Ovaj artikal predviđen je za zaštitu od insekata poput
muva u privatnim stambenim prostorijama. Drugačija
primena od gore opisane ili promena proizvoda nisu
dozvoljeni i mogu dovesti do povreda i / ili oštećenja
proizvoda. Proizvođač ne preuzima odgovornost
za oštećenja nastala zbog nenamenske upotrebe
ili oštećenja nastala tokom montaže. Proizvod nije
predviđen za komercijalnu upotrebu. Rukovanje na
mrazu može oštetiti proizvod. Preporučujemo da
proizvod otvorite dok duva vetar.
AKO SE POJAVE PROBLEMI ILI PITANJA O
PROIZVODU ILI MONTAŽI, UVEK NAJPRE
KONTAKTIRAJTE NAŠU SERVISNU SLUŽBU.
RADO ĆEMO VAM POMOĆI.
3. Tehnički podaci
Maks. dimenzije špalete: 130 x 160 cm
Min. širina špalete: 60 cm
Min. dubina špalete: 6,3 cm
Špaleta je otvor u zidu u koji se ugrađuje
okvir prozora.
PRI VAĐENJU PROIZVODA IZ AMBALAŽE
PAZITE DA NEHOTIČNO NE BACITE
MATERIJAL ZA MONTAŽU. ODMAH
NAKON VAĐENJA IZ AMBALAŽE PROVERITE DA LI JE
OPSEG ISPORUKE POTPUN TE JESU LI PROIZVOD I
SVI DELOVI U BESPREKORNOM STANJU. NIPOŠTO
NEMOJTE MONTIRATI PROIZVOD, AKO OPSEG
ISPORUKE NIJE POTPUN.
4. Bezbednosne napomene
OPASNOST PO ŽIVOT I
OPASNOST OD NEZGODA KOD
MALE DECE I DECE!
Decu nikada ne ostavljajte bez nadzora pored
ambalaže i proizvoda. Postoji opasnost od gušenja
ambalažom i opasnost po život davljenjem. Deca
često podcenjuju opasnosti. Decu uvek držite dalje od
proizvoda. Proizvod nije igračka.
OPREZ OPASNOST OD POVREDA!
Vodite računa o tome da su svi delovi neoštećeni i
propisno montirani. Pri nestručnoj montaži postoji
opasnost od povreda. Oštećeni delovi mogu uticati na
bezbednost i funkcije.
Opasnost od prignječenja! Pri rukovanju roloom pazite
da ne povredite sebe ili nekog drugog. Rolo se otvara
automatski pomoću opružnog balansera. Nemojte
dozvoliti da se rolo samostalno ubrzano podigne.
UPOZORENJE! OPASNOST PO ŽIVOT!
Prilikom montaže, demontaže ili čišćenja ne naginjite
se previše kroz prozor. Montažu obavite samo kod
prozora kojima se može bez opasnosti pristupiti
spolja.
5. Montaža
Ovu stranu testerajte.
Ovu stranu nemojte testerati.
Molimo da se strogo pridržavate uputstva o montaži
(slike 1 – 22). Pritom se pridržavajte bezbednosnih
napomena.
6. Čišćenje
Nipošto ne koristite nagrizajuća ili abrazivna
sredstva za čišćenje.
Mreže od fiberglasa i okvire čistite blago
navlaženom krpom koja ne ostavlja dlačice.
Rolo protiv insekata čistite u redovnim vremenskim
razmacima.
Po potrebi koristite blago sredstvo za čišćenje.
7. Održavanje
Nije neophodno.
8. Odlaganje
Ambalaža je izrađena od ekoloških materijala.
Odložite je u lokalnim reciklažnim kontejnerima. O
mogućnostima odlaganja dotrajalih proizvoda možete
se raspitati u lokalnom komunalnom preduzeću.
9. Video-snimak o montaži
Animirani video-snimak o montaži naći ćete na:
www.smartmaxx.info
10. Proizvođač / servis
Garancija od 3 godine.
Kod servisa i u garantnom slučaju kontaktirajte:
Smartmaxx GmbH
Schulzstraße 2c, D -85579 Neubiberg
Telefonska linija: +49 896 784 506 - 0
E-pošta: office@smartmaxx.info
Za sve upite držite pripremljen račun i broj artikla
IAN 311873 kao dokaz o kupovini.
11. Često postavljana pitanja
Šta učiniti ako u setu nedostaju neki delovi ili
su neispravni?
Ako utvrdite da nedostaje ili je neispravan neki deo
koji je naveden u opsegu isporuke, to javite e-poštom
na adresu kontakt@lidl.rs, s tim da navedete broj
artikla svog proizvoda i priložite potvrdu o kupovini
ili koristite naš obrazac za kontakt. Unutar garantnog
roka dobićete odmah besplatnu zamenu.
Gde se na prozoru postavlja proizvod?
Ovaj proizvod se ugrađuje u špaletu prozora pomoću
zavrtanja.
Do koje širine mogu skratiti rolo?
Rolo se može skratiti na ukupnu širinu od 60 cm.
Kako mogu najbolje skratiti profile?
Za skraćivanje profila je najbolje da koristite gvozdenu
testeru. Delove umetnite u podlogu za rezanje,
fiksirajte ih bez da ih gnječite, po potrebi pomoću
navojne stege, kako biste postigli tačan i ravan rez.
Kao bezbednosnu meru upućujemo na nošenje radnih
rukavica. Širina (B) i visina (H) su dimenzije špalete
prozora
(razmak od zida do zida).
Napomena:
Ne odgovaramo za zabune, izmene i štamparske
greške. Aktuelnu verziju uputstva možete preuzeti kao
PDF na www.smartmaxx.info
GARANCIJA I GARANTNI LIST
Poštovani,
Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i oba-
vezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u
pogledu ostvarivanja prava iz garancije.
Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje pra-
va koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti
potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za
nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana
kada je roba predata kupcu.
Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da
kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u
ovoj izjavi, obezbedi:
- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji
bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u
proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim
ovom garancijskom izjavom, u slučaju da opravka nije
moguća, ili
- ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo
da zahteva od prodavca povrat novca.
Ukupan rok garancije je 3 godine.
Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proi-
zvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što
se dokazuje fiskalnim računom.
Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.
Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od
prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pi-
sanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije
Lidl Srbija KD, uz dostavu fiskalnog računa na uvid.
U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skla-
du sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu.
Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku,
prodavac će izvršiti otklanjanje
kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenom
Zakonom.
Garantni uslovi:
Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je
proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova
naznačenih u Uputstvu za upotrebu.
Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delo-
ve proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine.
Popravke u roku garancije:
Garancija važi počev od dana kada je roba predata
kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu
davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da
otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom
roku.
Garancija ne važi u sledećim slučajevima:
1. Ukoliko prodavcu uz aparat nije priložen fiskalni račun
sa datumom prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovan udarom groma, strujnim
udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam
uređaj (požar, poplava, naponski udar...).
RS RS RS RS RS
Naziv proizvoda: ROLO ZAVESA ZA ZAŠTITU OD INSEKATA
Model:
IAN / Serijski broj: 311873
Proizvođač: Smartmaxx GmbH, Schulzstrasse 2c
D-85579 Neubiberg
+49 896 784 506 – 0, office@smartmaxx.info
Davalac garancije - uvoznik: Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3,
22330 Nova Pazova, Republik Serbien,
tel. 0800-191-199, E-Mail: kontakt@lidl.rs
Datum predaje robe potrošaču:
datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u promet:
Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3,
22330 Nova Pazova, Republika Srbija,
tel. 0800-191-199, e-mail: kontakt@lidl.rs
3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posle-
dica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vla-
ga, previsoka i suviše niska temperatura (pucanje cevi
usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje,
itd.)
4. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom
za upotrebu.
5. Ukoliko je proizvod pokušalo da popravi treće neo-
vlašćeno lice.
6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom.
7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno pro-
tivno Uputstvu za upotrebu.
8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerfix IAN 311873 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Powerfix IAN 311873 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Portugiesisch, Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,86 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info