Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/31
Nächste Seite
SE
9
PAWSB 12 A1
Inledning
Ett stort grattis till din nyinköpta produkt.
Du har valt en produkt med hög kvalitet. Bruksanvis-
ningen ingår som en del i leveransen. Den innehål-
ler viktiga anvisningar för säkerhet, användning
och kasering. Läs noga igenom alla användar- och
säkerhetsanvisningar innan du tar produkten i bruk.
Använd endast produkten enligt beskrivningarna och
i de syften som anges här. Lämna över all dokumenta-
tion tillsammans med produkten om du överlåter den
till någon annan person.
Föreskriven användning
Den här apparaten ska användas för att kontrollera
laddningsnivån i ett 12 V batteri. Den kan också
användas för att testa generatorns laddningsfunktion.
Apparaten är inte avsedd för yrkesmässigt bruk.
Leveransens omfattning
Batteri- och generatortestare PAWSB 12 A1
2 snabbkopplingsklämmor, färdigmonterade
(1 röd, 1 svart)
Bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
Fara! Undvik risken för livsfarliga
och andra skador som orsakas av att
apparaten använts på fel sätt!
Använd inte apparaten om kabeln är skadad.
Mätkablarna ska läggas så att de inte kan fastna i
rörliga delar i motorrummet.
Varning! Skadade mätkablar kan ge livsfarliga
elchocker.
Kassera apparaten om mätkablarna är skadade.
Mätkablarna ska inte repareras.
Risk för brand och explosion! Försäkra
dig om att inga explosiva eller brännbara ämnen,
som t ex bensin eller lösningsmedel, riskerar att
antändas när apparaten används!
Brandkällor (t ex öppna lågor, brinnande cigar-
rer, cigaretter eller elektriska gnistor) ska hållas på
avstånd från startbatterier.
IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 9IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 9 04.07.14 11:5104.07.14 11:51
11

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,84 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info