381776
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
POWXG9002 NL
Copyright © 2010 VARO P a g e | 3 www.varo.com
Gevaar voor lichamelijk
letsel of materiële
schade
Draag handschoenen
Het dragen van
oorbescherming wordt
aangeraden.
Het dragen van een
beschermingsbril wordt
aangeraden.
5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan
elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte
begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het
elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).
5.1 Werkplaats
Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats
kunnen tot ongevallen leiden.
Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of
stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of
dampen kunnen laten ontbranden.
Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat
gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.
5.2 Elektrische veiligheid
Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het
typeplaatje.
De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen
enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde
apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op
elektrische schokken afnemen.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en
koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam
geaard is.
Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een
elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het
stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels
verhogen het risico op elektrische schokken.
Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die
geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor
gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is,
gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik
van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
5.3 Veiligheid van personen
Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch
gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs,
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus pow xg 9002 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info