480896
13
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
POW6451 NL
Copyright © 2010 VARO Pagina | 13 www.varo.com
10.1 Vervanging van de messen
Indien de messen moeten vervangen worden, doe dit altijd per 2. Open de hakselaar,
blokkeer de messenschijf met een schroevendraaier. Met de bijgeleverde inbussleutel
schroeft u de inbusbouten eruit. Omgekeerd monteer je de nieuwe messen.
WAARSCHUWING! Draai de instelknop van de aambeeldplaat niet te ver
zodat er niet in het metaal wordt gesneden omdat dit de levensduur van uw
hakselaar zal verkorten.
Laat uw tuinhakselaar controleren en onderhouden door opgeleide
vakmensen. Probeer niet om zelf de machine te herstellen tenzij u daarvoor
de nodige kennis hebt.
OPGELET! Gebruik nooit een hogedrukreiniger of stromend water om de
hakselaar te reinigen! Borstel vuil en plantenresten weg die in het
snijmechanisme achterblijven. Reinig de buitenkant van de hakselaar met
een vod die bevochtigd werd met water en milde detergenten.
11 OPSLAG
Bij een periode van lange inactiviteit is het goed om het snijmes in te wrijven met een gewone
olie: dit voorkomt corrosie.
12 PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEM OORZAAK ACTIE
De motor draait niet
Veiligheidsvergrendeling. Draai de handschroef stevig vast.
Stroompanne.
Controleer het snoer, de stekker en de
zekering.
Het materiaal gaat er
niet in
Het materiaal zit
geblokkeerd in de
vulopening.
Schakel de hakselaar UIT.
Haal het materiaal uit de vulopening.
Schakel de hakselaar terug AAN en duw
er opnieuw verse takken in en niet eerst
het materiaal dat geblokkeerd zat (dit
pas geleidelijk ertussen voegen).
Het te verhakselen materiaal
is te zacht.
Breng hout of verdroogde takken in.
13

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus POW6451 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Powerplus POW6451

Powerplus POW6451 Bedienungsanleitung - Deutsch - 15 seiten

Powerplus POW6451 Bedienungsanleitung - Englisch - 14 seiten

Powerplus POW6451 Bedienungsanleitung - Französisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info