480896
14
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/15
Nächste Seite
POW6451 NL
Copyright © 2010 VARO Pagina | 14 www.varo.com
Het snijmes zit geblokkeerd.
Handschroef losdraaien, open de
hakselaar en verwijder het materiaal dat
de blokkering veroorzaakt.
13 GARANTIE
§ Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een
periode van 24 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
§ Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: defecte
onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of
accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die
voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
§ We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop
niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd
onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
§ Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
§ Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een
aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op
het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.
14 MILIEU
Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg
bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.
Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet op dezelfde manier
behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een
recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan.
Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over
inzameling en verwerking.
14

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus POW6451 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Powerplus POW6451

Powerplus POW6451 Bedienungsanleitung - Deutsch - 15 seiten

Powerplus POW6451 Bedienungsanleitung - Englisch - 14 seiten

Powerplus POW6451 Bedienungsanleitung - Französisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info