Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
Downloaded from www.vandenborre.be
NL-22
Vooraleer U een onderhoudsdienst belt, kan U de volgende onderdelen controleren op symp-
tomen en oplossingen.
PROBLEEMGIDS
Geen geluid of geluid is vervormd
Geen Beeld
Geen weergave
Geen Afstandsbediening
Geen enkele toets (van het toestel en/of de
afstandsbediening) werkt
De batterij werkt niet
De weergave begint niet, zelfs wanneer een
titel is geselecteerd.
Audio soundtrack en/of ondertiteltaal is niet
degene geselecteerd bij de aanvankelijke
instellingen
Geen ondertitels
Alternatieve talen van de audio geluidsband
(of ondertitels) kunnen niet geselecteerd
worden
Hoek kan niet veranderd worden
Zorg dat het materiaal goed is aangesloten.
Zorg dat de inputinstellingen voor de TV en
stereosysteem juist zijn.
Zorg dat het materiaal goed is aangesloten.
Zorg dat het LCD scherm is ingeschakeld.
Er heeft zich condensatie gevormd: wacht
ongeveer 1 uur tot de speler volledig is
gedroogd. Deze speler kan geen andere
schijven afspelen dan DVD’s, MP3’s en
CD’s. De schijf is mogelijks vuil en moet
schoongemaakt worden. Zorg dat de schijf
is geïnstalleerd met de bedrukte kant naar
boven.
Controleer of de batterijen zijn geïnstalleerd
met de juiste polariteiten (+&-).De batterij
is bijna leeg: vervang ze met nieuwe. Richt
de afstandsbediening naar de afstands-
bedieningsensor en gebruik. Verwijder
obstakels tussen de afstandsbediening en
de afstandsbedieningsensor. Gebruik de
afstandsbediening niet verder dan 5 meter
van de afstandsbedieningsensor.
Schakel het toestel uit en vervolgens terug
in. U kan het toestel ook uitschakelen, het
stroomsnoer ontkoppelen en vervolgens
terug aansluiten. (De speler kan mogelijks
niet goed werken wegens bliksem, statische
elektriciteit of andere externe factoren.)
Controleer of de batterij leeg is of niet cor-
rect aangesloten.
Bevestig de ‘Rating’ instellingen.
Indien de geluidsband en/of ondertiteltaal
niet bestaat op de schijf dan zal de geselect-
eerde taal bij de aanvankelijke instelling niet
gezien/gehoord worden.
Ondertitels verschijnen enkel bij schijven
die er bevatten.
Een alternatieve taal kan niet geselecteerd
worden bij schijven die niet meer dan een
taal bevatten.
Deze functie wordt niet ondersteund door
alle schijven. Zelfs wanneer een schijf een
aantal verschillende camerastandpunten
bevat dan mogelijk enkel voor bepaalde
scènes.
Indien U iets niet begrijpt omtrent uw toestel en U woont in het Verenigd Koninkrijk dan kan U
onze hulplijn bellen tijdens normale kantooruren op: 0844 8009595.
Bel het nummer op uw aankoopbewijs indien U een dienstverlener wenst te spreken.
Oproepen worden aangerekend aan de standaardtarieven.
We excuseren ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine onregelmatigheden in deze
gebruiksaanwijzing die kunnen optreden ten gevolge van productverbetering- en ontwikkeling.
KESA ELECTRICALS U.K HU1 3AU 11 /03/2010
22

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Proline dvdp1030wx wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Proline dvdp1030wx in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,93 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info