Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
HANDMIXER
Gebruiksaanwijzing
en garantie
III/07/11, GT-HM-06
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HANDMIXER

  Gebruiksaanwijzing
  en garantie

  III/07/11, GT-HM-06 • Page 2

  INHOUDSOPGAVE

  INLEIDING

  Inleiding..................................................................................................................................Pagina 3

  Hartelijk dank voor uw vertrouwen!

  Levering...................................................................................................................................Pagina 4

  Wij feliciteren u met uw nieuwe QUIGG-handmixer en zijn ervan overtuigd, dat u tevreden
  bent met dit moderne apparaat.

  Technische gegevens.........................................................................................................Pagina 4
  Conformiteitsverklaring....................................................................................................Pagina 4
  Veiligheidsvoorschriften...................................................................................................Pagina 5-6
  Naam van de delen.............................................................................................................Pagina 7
  Let hierop voor het eerste gebruik...............................................................................Pagina 8
  Inzetten / verwijderen van de gardes en kneedhaken..........................................Pagina 9
  Gebruik....................................................................................................................................Pagina 10-11
  Voorbeelden voor het gebruik van de verschillende . ..........................................Pagina 11
  Reiniging.................................................................................................................................Pagina 12

  Om steeds een optimale werking en prestatie van uw handmixer te garanderen, en om uw
  persoonlijke veiligheid te waarborgen, vragen we u het volgende:
  Lees deze gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname grondig door, en leef in
  ieder geval de veiligheidsvoorschriften na!
  Alle werkzaamheden aan en met dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd, voor zover
  ze in de gebruiksaanwijzing beschreven zijn.
  Als u de handmixer ooit doorgeeft, voeg er dan de gebruiksaanwijzing bij.

  Verpakking
  Uw QUIGG-handmixer is verpakt ter bescherming tegen transportschade.
  Verpakkingen zijn grondstoffen en daarom opnieuw te gebruiken of ze kunnen worden
  teruggevoerd naar de grondstoffenkringloop.

  Afvoer.......................................................................................................................................Pagina 12
  Garantievoorwaarden........................................................................................................Pagina 14
  Garantiebewijs......................................................................................................................Pagina 15

  2

  3 • Page 3

  LEVERING NAAM VAN DE DELEN
  1.
  2.
  3.
  4.

  Handmixer
  1 paar edelstalen gardes
  1 paar edelstalen kneedhaken
  Gebruiksaanwijzing incl. garantiebewijs

  TECHNISCHE GEGEVENS
  Model:
  Netspanning:
  Vermogensafname:
  Korte-tijdbedrijf
  Let op:


  GT-HM-06
  220-240 V~, 50 Hz
  300 W
  10 min
  bij ingedrukte turbotoets
  max. 1 minuut korte-tijdbedrijf

  CONFORMITEITSVERKLARING
  De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven standaards wordt
  gegarandeerd.
  De volledige Conformiteitsverklaring vindt u op het internet op
  www.gt-support.de.

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  • Gebruik het apparaat alleen om deeg of beslag te maken of voor soortgelijke
  arbeidsprocessen die voor de handmixer gebruikelijk zijn.
  • Laat het apparaat niet zonder toezicht werken.
  WAARSCHUWING!
  Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen. Als er vloeistof in
  het apparaat is binnengedrongen, bestaat er gevaar voor een elektrische
  schok. Trek de netstekker meteen uit!
  • Voorkom dat er vreemde voorwerpen en vloeistoffen in het apparaat binnendringen.
  • Zet het apparaat met de op de achterkant geïntegreerde voet op een stabiel en
  hittebestendig werkoppervlak.
  • Laat het netsnoer niet in aanraking komen met hete oppervlakken zoals een
  kookplaat, en let erop, dat het netsnoer niet platgedrukt wordt of bekneld raakt.
  • Sluit het apparaat uitsluitend aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd
  220-240 V~ stopcontact.
  • Mocht het noodzakelijk zijn een verlengsnoer te gebruiken, let er dan op, dat
  het verlengsnoer geschikt is voor het vermogen van het apparaat. Laat u door
  de vakhandelaar adviseren.
  • Trek de netstekker uit het stopcontact:
  – voordat u de kneedhaak of garde bevestigt of losmaakt.
  – Als het apparaat niet meer gebruikt wordt.
  – Als er geen toezicht is bij het apparaat.
  • Schakel het apparaat alleen in als de gardes of kneedhaken goed zijn vastgeklikt.
  • Raak de gardes of kneedhaken nooit aan, als de handmixer is ingeschakeld.
  • Let erop dat uw haren en uw kleding niet in de roterende gardes of kneedhaken
  terechtkomen!
  • Het apparaat mag niet met beschadigd netsnoer of andere beschadigingen aan
  het apparaat (valschade) worden gebruikt.

  4

  5 • Page 4

  VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  NAAM VAN DE DELEN

  • Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief
  kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of een
  gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt, of wanneer ze aanwijzingen hebben
  gekregen, hoe ze het apparaat moeten gebruiken.
  AANWIJZING!
  Probeer nooit het apparaat zelf te openen.
  • Laat reparaties aan het apparaat alleen door een vakwerkplaats of ons servicecenter uitvoeren. Niet volgens de voorschriften in elkaar gezette apparaten
  vormen een risico voor de veiligheid.
  • Trek nooit aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact trekt, maar pak de
  stekker vast om het apparaat los te koppelen van het net.
  • Het apparaat biedt de mogelijkheid om de kabel aan het achtereinde op te
  rollen. Het apparaat alleen gebruiken als het snoer volledig is afgerold.
  • Als het netsnoer van de handmixer beschadigd wordt, moet het door de
  klantenservice of een soortgelijk gekwalificeerd persoon worden vervangen.
  Dit, om gevaar te vermijden.
  • Geef ook de gebruiksaanwijzing erbij als u het apparaat aan een derde doorgeeft.
  • De handmixer is ontworpen voor privégebruik. Voor bedrijfsmatig gebruik, bijv.
  in hotels of pensioenen, is deze niet geschikt.

  3
  1

  2

  4
  5

  7
  6

  8
  9

  10

  1) Gardes

  7) Opening links (klein)

  2) Kneedhaken

  8) Opening rechts (groot)

  3) Uitwerpknop
  4) Snelheidsschakelaar

  9) Garde / kneedhaak links
  10) Garde / kneedhaak rechts

  5) „Turbo“-toets
  6) Geïntegreerde snoeropwikkeling

  6

  7 • Page 5

  LET VOOR HET EERSTE GEBRUIK OP HET VOLGENDE

  DE GARDES EN KNEEDHAKEN INZETTEN / VERWIJDEREN

  Controleer voordat u het apparaat voor de eerste maal gebruikt, of de spanning die op de
  verpakking is aangegeven, overeenstemt met die in uw huishouding.

  Schakel de handmixer uit (trap 0). Vergewis u ervan, dat de netstekker niet met het stopcontact verbonden is. Probeer niet om er één garde en één kneedhaak in te zetten, omdat
  anders schade aan het apparaat kan ontstaan.

  Reinig de gardes en kneedhaken, voordat u deze de eerste keer gebruikt. Gebruik hiervoor
  gewoon warm water en een in de handel verkrijgbaar afwasmiddel.

  TIP!
  Er zijn een linker en een rechter garde / kneedhaak.

  Zet de handmixer op een vlak oppervlak op voldoende afstand van brandbare voorwerpen.
  Let erop, dat deze niet toegankelijk mag zijn voor kinderen.

  Let erop als u de garde of de kneedhaak in de behuizing steekt, dat u de garde / kneedhaak
  met de grotere knop aan het einde (1) in de grote rechteropening van de handmixer (1)
  steekt en de andere in de kleinere opening (2).

  Sluit nu de stekker aan op een stopcontact in uw huis met 220-240 V~ wisselspanning.
  Bij het eerste gebruik van de handmixer kan er een lichte geur ontstaan. Zorg daarom voor
  voldoende beluchting door geopende vensters.
  LET OP!
  Lees voor het eerste gebruik deze gebruiksaanwijzing grondig door, en leef in ieder
  geval de veiligheidsvoorschriften na!
  Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig!
  ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

  2 (klein)

  2
  (klein)

  1

  (groot)

  1 (groot)

  Gardes
  Steek de gardes overeenkomstig de afbeelding in de opening aan de onderkant van de
  handmixer. De gardes moeten hoorbaar vastklikken en zijn dan goed vastgezet.
  Kneedhaken
  Belangrijk! Let er bij het inzetten op, dat u de kneedhaken in overeenstemming met de
  aanduiding in de juiste opening steekt, omdat deze niet onderling verwisseld mogen
  worden.
  De kneedhaken moeten hoorbaar vastklikken en zijn dan goed vastgezet.
  WAARSCHUWING!
  Voordat u de accessoires vervangt, moet het apparaat zijn uitgeschakeld, gewacht
  worden tot de motor stilstaat en de netstekker uit het stopcontact worden getrokken.

  8

  9 • Page 6

  GEBRUIK

  GEBRUIK

  Controleer of het apparaat niet is aangesloten op het stopcontact.
  Zorg ervoor dat de snelheidsschakelaar (4) op de stand „0“ staat.

  Vervanging van de opzetstukken
  Als u de opzetstukken wilt wisselen, schakelt u eerst het apparaat uit, trekt u de netstekker uit het stopcontact en wacht u, tot de opzetstukken volledig tot stilstand zijn gekomen. Druk dan op de uitwerpknop (3). Nu worden de vergrendelingen in het apparaat
  losgemaakt, en kunt u de opzetstukken uit het apparaat nemen.

   m veiligheidsredenen past een van de kneedhaken alleen in de grotere opening van het
  O
  apparaat en de andere in de kleinere. De opzetstukken klikken hoorbaar vast en zijn dan
  goed vergrendeld.
  Sluit het apparaat aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd 220-240 V~ stopcontact.
  Het apparaat is ontworpen om maximaal 10 minuten continu te worden gebruikt. Pauseer
  bijtijds zodat het apparaat kan afkoelen.

  VOORBEELDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE VERSCHILLENDE
  SNELHEDEN

  LET OP!
  Probeer niet om er één garde en één kneedhaak in te zetten, omdat het apparaat
  anders beschadigd kan worden!

  Deze handmixer is alleen geschikt voor de in het huishouden gebruikelijke hoeveelheden.
  Hij is ontworpen voor de verwerking van zeer vaste en zware degen tot max. 500 g.

  Inzetten van de opzetstukken
  Zet de gardes of kneedhaken in de juiste opening. Gebruik hierbij geen geweld.

  Trap 1  WAARSCHUWING!
  Grijp nooit in de draaiende gardes of kneedhaken! Wacht altijd tot de motor en
  de opzetstukken stilstaan, en trek de netstekker uit het stopcontact, voordat u de
  opzetstukken vervangt.
  Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
  • Voordat u de handmixer gebruikt, overtuigt u zich ervan, dat de mengkom op een niet
  glijdende en vlakke ondergrond staat.
  • Doe nu de gewenste ingrediënten in een mengkom.
  • Houd de uitgeschakelde handmixer met de gardes of kneedhaken in de ingrediënten.
  • Schakel de handmixer op trap 1. Begin altijd met een langzame snelheid en verhoog
  deze zo nodig pas, als de ingrediënten vermengd zijn. Zo voorkomt u, dat losse ingrediënten eruit geslingerd worden.
  Turbotoets
  Dit apparaat is voorzien van een „Turbo“-toets (5). Zo kunt u de snelheid steeds kort
  verhogen tot op het hoogste vermogen (u mag de turbotoets niet langer dan maximaal
  1 minuut gebruiken). Zo gauw u de toets weer loslaat, werkt uw handmixer weer op de
  snelheid die u via de snelheidsschakelaar (4) hebt ingesteld.

  10  • Extra langzaam vermengen van droge ingrediënten (gardes)
  • Eiwit eronder scheppen (gardes)
  • Er noten, droge vruchten voor koekjesdeeg doorheen scheppen
  (gardes)
  • Sauzen roeren (gardes)

  Trap 2  • Droge ingrediënten toevoegen (gardes)
  • Aardappelpuree roeren (gardes)
  • Koude boter en suiker roeren (gardes)

  Trap 3


  • Zachte boter en suiker roeren (gardes)
  • Droge en vloeibare ingrediënten vermengen (gardes)

  Trap 4  • Room kloppen (gardes)
  • Boterdeeg roeren (gardes)
  • Biscuitdeeg roeren (gardes)

  Trap 5


  • Gebakdeeg kneden (kneedhaken)
  • Eiwit kloppen (gardes)

  11 • Page 7

  REINIGING
  WAARSCHUWING!
  Voor iedereen reiniging moet u de netstekker beslist uit het stopcontact trekken!
  • Maak de vergrendeling van de opzetstukken los met behulp van de uitwerptoets (3).
  • Reinig de gardes en kneedhaken in warm water met een in de winkel verkrijgbaar
  afwasmiddel.
  • Laat het apparaat afkoelen.
  WAARSCHUWING!
  Dompel het apparaat nooit in water!

  LET OP!
  Gebruik geen metalen voorwerpen of bijtende en scherpe reinigingsmiddelen.
  • De behuizing kan met een schone, iets bevochtigde doek worden gereinigd.
  • Laat het apparaat helemaal afkoelen, voordat u het wegzet.
  Aanwijzing!
  Controleer het netsnoer regelmatig op beschadigingen.
  Probeer nooit, het apparaat zelf te openen of zelf te repareren.

  AFVOER
  Als het apparaat niet meer kan worden gebruikt, moet u het in overeenstemming met
  de voorschriften weggooien.
  Gooi het niet in het huisvuil, maar breng het naar een inzamelcentrum voor elektrisch en elektronisch afval. Verdere informatie hierover krijgt u bij de bevoegde
  overheid.

  12

  13 • Page 8

  GARANTIEVOORWAARDEN

  GARANTIEBEWIJS

  Voor dit artikel geldt 36 maanden garantie vanaf koopdatum volgens kassabon.

  (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval dat van de garantie gebruik
  wordt gemaakt).

  De garantie geldt voor het gratis verhelpen van alle storingen, die als gevolg van materiaalfouten zijn ontstaan.
  Van de garantie uitgesloten zijn gebreken die door beschadiging met geweld, verkeerd
  gebruik, gebruikmaking van geweld, wijzigingen of reparatiepogingen door derden
  werden veroorzaakt. De garantie dekt evenmin gebreken die door normale slijtage zijn
  ontstaan.
  Neem in geval van een reclamatie vooraf telefonisch contact op met de nagenoemde Service-Hotline. Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren.
  Gelieve uw artikel niet ongevraagd op te sturen.
  Het servicebedrijf beslist over eventuele vervanging.
  U gelieve het artikel goed te verpakken (zo mogelijk in de originele doos) en het adres van
  de afzender duidelijk leesbaar op de verpakking te vermelden.
  Geen kosten voor verzending en reparatie binnen de garantieperiode.
  Globaltronics Product Service
  c/o Teknihall Benelux bvba GmbH
  Brusselstraat 33
  2321 Meer
  België
  Tel.: 0900 / 44 666 44
  Fax: + 32 3 605 50 43
  Mail: gt-support@teknihall.be
  Web: www.gt-support.de

  Apparaat: HANDMIXER GT-HM-06
  Type:_ ____________________________________________________________________________________
  Garantietermijn:__________________________________________________________________________
  Voor dit artikel geldt 36 maanden garantie vanaf koopdatum volgens kassabon (kassabon
  s.v.p. bij dit bewijs voegen).
  Verkocht door ALDI-filiaal:________________________________________________________________
  Plaats:____________________________________________________________________________________
  Straat:____________________________________________________________________________________
  Servicebedrijf:
  Globaltronics Product Service
  c/o Teknihall Benelux bvba GmbH
  Brusselstraat 33
  2321 Meer
  België
  Tel.: 0900 / 44 666 44
  Fax: + 32 3 605 50 43
  Mail: gt-support@teknihall.be
  Web: www.gt-support.de
  Naam van de koper:______________________________________________________________________
  Straat:____________________________________________________________________________________
  Postcode/plaats:_________________________________________________________________________

  Attentie:
  Dit garantiebewijs is een document, dat volledig ingevuld bij het artikel dient to worden
  gevoegd, inclusief de geldige kassabon. Voegt u s.v.p. ook een omschrijving van de
  storing bij.

  ___________________________________________________________________________________________

  Ook na afloop van de garantieperiode kunt u het defecte artikel voor reparatie naar het
  service-bedrijf sturen. Reparaties na afloop van de garantieperiode zijn uitsluitend tegen
  betaling van de gemaakte reparatiekosten.

  E43422

  14

  Handtekening van de koper:_____________________________________________________________
  Omschrijving van de storing:_____________________________________________________________

  III/07/11
  15 • Page 9


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Quigg GT-HM-06 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Quigg GT-HM-06 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,09 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Quigg GT-HM-06

Quigg GT-HM-06 Bedienungsanleitung - Deutsch - 11 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info