Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
Vor dem Zusammensetzen gut durchlesen!
N: OBS! Les nøye igjennom monteringsanvisningen før sammenbyggingen. Hver del er nummerert (1). Følg rekkefølgen på monter-
ingstrinnene. N
ødvendig verktøy: Kniv og fil for fjerning av grader på delene (2), gummibånd, tape og klesklyper for å holde sam-
men de limede enkeltdelene (3). Rengjør plastdelene i mildt såpevann og la dem lufttørke, slik at fargen og bildene sitter bedre. Før
pålimingen må det kontrolleres om delene passer: Ta på litt lim. Fjern krom og farge på klebeflatene. Mal de små delene før de fjernes
fra rammen (4) (5). La fargene tørke godt før sammenmonteringen fortsettes. Skjær ut hvert av motivene for seg og legg dem i varmt
vann i ca. 20 sekunder. Skyv motivet fra papiret på det merkede stedet og trykk på med trekkpapir.
P: ATENÇÃO: Antes de iniciar a montagem leia atentamente o manual de construção. Todas as partes componentes são numeradas (1). Atentar
para a sequência das etapas de montagem. Ferramentas necessárias: Faca e lixa para aparar a rebarba das peças (2), elástico, fita adesiva e
molas de roupa para sustentar as peças (3) durante a colagem. As peças de matéria plástica devem ser limpas numa solução fraca de deter-
gente e secas ao ar, de forma que a demão de tinta e os decalques tenham uma boa adesão. Antes de colar, verificar se as peças encaixam;
utilizar a cola em pequena quantidade. Eliminar o cromado e a tinta das superfícies a serem coladas. Não passar cola nas peças que ainda se
encontram fixas na grade de matéria plástica. Pintar as peças pequenas antes de retirá-las da grade (4) (5). Deixar a tinta secar completa-
mente para depois continuar com a montagem. Cortar separadamente cada um dos decalques e mergulhá-los em água morna durante aprox-
imadamente 20 segundos. Decalcar os motivos do papel na posição indicada e secar com mata-borrão.
FIN: HUOMIO: Lue rakennusohjeet huolellisesti ennen kokoonpanoa. Jokainen osa on numeroitu (1). Huomioi osien oikea
asennusjärjestys. Tarvittavat työkalut: Veitsi ja viila osien ylimääräisten purseitten poistamiseen (2); kuminauha, teippiä ja
pyykkipoikia yhteenliimattujen osien paikallaanpitämiseksi (3). Puhdista muoviosat miedolla pesuaineliuoksella ja anna
niiden kuivua itsestään, jotta maali ja siirtokuvat tarttuvat niihin paremmin. Tarkasta ennen liimausta, että osat sopivat toisi-
insa; levitä liimaa säästeliäästi. Poista kromaus ja maali liimapinnoista. Maalaa pienet osat ennen kuin irrotat ne pidin-
raameista (4) (5). Anna maalin kuivua kunnolla ennen kuin jatkat kokoonpanoa. Leikkaa jokainen siirtokuva erikseen irti ja
upota lämpimään veteen n. 20 sekunniksi. Irrota kuvio paperiin merkitystä kohdasta samalla painamalla imupaperi kuvion
toista puolta vasten.
RUS: ÇÌËχÌËÂ:
èÂ‰ Ò·ÓÍÓÈ ıÓÓ¯Ó ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ. ä‡Ê‰‡fl ‰Âڇθ ÔÓÌÛÏÂÓ-‚‡Ì‡
(1). ëӷβ‰‡Ú¸ ÔÓÒΉӂ‡ÚÂθÌÓÒÚ¸ ÏÓÌڇʇ. çÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‡·Ó˜Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚: ÌÓÊ Ë Ì‡ÔËθ-ÌËÍ ‰Îfl
Á‡˜ËÒÚÍË ‰ÂÚ‡ÎÂÈ (2); ÂÁËÌÓ‚‡fl ÎÂÌÚ‡, ÍÎÂÈ͇fl ÎÂÌÚ‡ Ë Á‡ÊËÏ˚ ‰Îfl ÒÛ¯ÍË ·Âθfl ‰Îfl ÔËÊË-χÌËfl ÒÍÎÂË‚‡ÂÏ˚ı
ÓÚ‰ÂθÌ˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ (3). ÑÂÚ‡ÎË ËÁ Ô·ÒÚË͇ Ó˜ËÒÚËÚ¸ ‡ÒÚ‚Ó Ïfl„ÍÓ„Ó ÏÓ˛˘Â„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ Ë ‚˚ÒÛ¯ËÚ¸ ̇
‚ÓÁ‰Ûı ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Í‡Ò͇ Ë ÔÂ‚ӉÌ˚ ͇ÚËÌÍË ÎÛ˜¯Â ÔËÎËÔ‡ÎË. èÂ‰ ÔËÍÎÂË‚‡ÌËÂÏ ÔÓ‚ÂËÚ¸,
ÔÓ‰ıÓ‰flÚ ÎË ‰ÂÚ‡ÎË; ÍÎÂÈ Ì‡ÌÓÒËÚ¸ ˝ÍÓÌÓÏÌÓ. ïÓÏ Ë Í‡ÒÍÛ Û‰‡ÎËÚ¸ Ò ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ ÒÍÎÂË‚‡ÌËfl. ç·Óθ¯ËÂ
‰ÂÚ‡ÎË ÔÓÍ‡ÒËÚ¸ ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÓÌË ·Û‰ÛÚ Û‰‡ÎÂÌ˚ ËÁ ‡ÏÓÍ (4) (5). ä‡ÒÍÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ıÓÓ¯Ó ÔÓÒÛ¯ËÚ¸,
ÚÓθÍÓ ÔÓÒΠ˝ÚÓ„Ó ÔÓ‰ÓÎʇڸ Ò·ÓÍÛ. ä‡Ê‰Û˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÔÂ‚ӉÌÛ˛ ͇ÚËÌÍÛ ÓÚ‰ÂθÌÓ ‚˚ÂÁ‡Ú¸ Ë
ÔËÏÂÌÓ Ì‡ 20 ÒÂÍÛ̉ ÓÍÛÌÛÚ¸ ‚ ÚÂÔÎÛ˛ ‚Ó‰Û. ç‡ Ó·ÓÁ̇˜ÂÌÌÓÏ ÏÂÒÚ ͇ÚËÌÍÛ ÓÚ‰ÂÎËÚ¸ ÓÚ ·Ûχ„Ë Ë ÔËʇڸ
ÔÓÏÓ͇ÚÂθÌÓÈ ·Ûχ„ÓÈ.
PL:
UWAGA: Przed sk∏adaniem przeczytaç dok∏adnie instrukcj´ monta˝u. Ka˝da cz´Êç jest ponu-
merowana (1). Zwróciç uwag´ na kolejnoÊç przeprowadzania poszczególnych punktów
monta˝owych. Potrzebne narz´dzia: nó˝ oraz pilnik do usuni´cia zadziorów z poszczególnych ele-
mentów (2); taÊma gumowa, taÊma klejàca, klamerki do bielizny dla przytrzymania sklejonych ele-
mentów (3). Wymyç
plastykowe cz´Êci w wodzie z delikatnym Êrodkiem myjàcym oraz osuszyç na powi-
etrzu, aby zapewniç
lepszà przylepnoÊç farby oraz kalkomanii. Sprawdziç przed przyklejaniem, czy
dane elementy pasujà do siebie; nanosiç klej oszcz´dnie.
Usunàç chrom oraz farb´ z powierzchni
przeznaczonych do kleje-nia. Ma∏e elementy pomalowaç jeszcze przed wyci´ciem z ramki (4) (5). Farb´
dobrze wysuszyç, dopiero potem kontynuowaç sk∏adanie cz´Êci. Wyciàç pojedynczo ka˝dy z motywów
kalkomanii i zanurzyç na 20 sekund w ciep∏ej wodzie. Âciàgnàç motyw z papieru na oznaczone miejsce
i docisnàç bibu∏à.
TR:
D‹KKAT: Birlefltirmeden önce montaj talimat›n› iyice okuyun. Her parça numaraland›r›lm›flt›r (1). Montaj
ad›mlar› s›ras›na dikkat edin. Gerekli tak›mlar: Parçalar›n çapa¤›n› almak için b›çak ve e¤e (2); lastik bant,
yap›flt›r›lm›fl parçalar› bir arada tutmak için yap›flt›rma band› ve çamafl›r mandal› (3). Plastik parçalar›
yumuflak bir detarjan ile temizleyin, boya ve ç›kartmalar›n daha iyi yap›flmas› için, aç›k havada kurutun.
Yap›flt›rmadan önce parçalar›n uyup uymad›¤›n› kontrol edin; yap›flkan› idareli bir flekilde sürün. Krom ve
boyay› yap›flt›rma yüzeylerinden temizleyin. ‹skeletten sökmeden önce, küçük parçalar› boyay›n (4) (5).
Boyay› iyice kurumaya b›rak›n, sonra montaja devam edin. Her ç›kartma motifini tek tek kesin ve yaklafl›k
20 saniye s›cak suya dald›r›n. Motifi iflaretlenen yere ka¤›ttan itin ve silme ka¤›d› ile bast›r›n.
CZ:
POZOR: Pfied sestavením montáÏního návodu dÛkladnû proãíst. KaÏd˘ díl je oãíslován (1). Dbejte
na pofiadí montáÏních krokÛ. Potfiebné nástroje: NÛÏ a pilník k odstranûní v˘ronkÛ na dílech (2);
pryÏová páska, lepicí páska a kolíãky na prádlo pro pfiidrÏování lepen˘ch jednotliv˘ch dílÛ (3). Díly z
plastické hmoty vyãistit v roztoku jemného pracího prostfiedku a nechat vyschnout na vzduchu, za
úãelem zaji‰tûní lep‰í pfiilnavosti barevného nátûru a obtiskÛ. Pfied nalepením zkontrolovat, zdali díly
lícují; lepidlo naná‰et úspornû. Chróm a barvu na lepen˘ch plochách odstranit. Malé díly natfiít pfied
jejich odstranûním z rámu (4) (5). Barvy nechat dobfie proschnout, teprve potom pokraãovat v ses-
tavení. KaÏd˘ motiv obtisku jednotlivû vyfiíznout a ponofiit do teplé vody na dobu pfiibliÏnû
20 sekund. Motiv na oznaãeném místû z papíru odsunout a pfiitlaãit pomocí stíracího papíru.
H: FIGYELEM:
Az összeállítás elŒtt az építési útmutatót alaposan át kell olvasni. Minden alkatrészt
számmal láttak el (1). A szerelési lépések sorrendjére ügyelni kell. Szükséges szerszámok: kés és reszelŒ
az alkatrészek sorjátlanításához (2); gumiszalag, ragasztószalag és ruhacsipesz az összeragasztott
alkatrészek megtartásához (3). A mıanyag alkatrészeket lágy mosószeres oldatban kell tisztítani és a
levegŒn kell megszárítani, hogy a festékbevonat és a matricák jobban tapadjanak. A felragasztás elŒtt
ellenŒrizni kell, hogy az alkatrészek összeillenek-e; a ragasztóanyagot takarékosan kell felhordani. A
krómot és festéket a ragasztási felületekrŒl el kell távolítani. A kisméretı alkatrészeket a keretbŒl történŒ
eltávolítás elŒtt be kell festeni (4) (5). A festékeket hagyni kell jól megszáradni, az összeszerelést csak
ezután szabad folytatni. Minden matrica-motívumot egyesével kell kivágni és kb. 20 másodpercre meleg
vízbe kell áztatni. A motívumot a megjelölt helyen a papírról lecsúsztatni és itatóspapírral felnyomni.
SLO:
UPOZORILO: pred sestavo dobro preãitati upozorilo za sestavo. Vsaki del je oznaãen (1). Slediti
sled postopka pri montiranju. Potrebno orodje: noÏi in orodje za delitev delov (2), gumijaste trake,
traka z lepilom in klukce za uãvrstilo zalepenih delov (3). Plastiãne dele oãistiti z blagim deterdÏentom,
siÏiti na zraku da bi se sloji barve in preslikaãi bolj‰e prijeli. Pre lepljenjem obvetno preveriti ãe se deli
uklapajo eden v drugi. Poãasi nana‰ati lepilo. Na povr‰inah na katere nana‰amo lepilo treba prvo
odstraniti hrom in barvo.
Manj‰e dele prvo treba premazati in p‰otem oddeliti z rama (4) (5). Pustiti da
se barve dobro posu‰ijo, in ‰ele potem nastaviti z sestavljanjem. Vsaki preslikaã posebno zrezati in
potopiti v toplo vodo ca. 20 sekund. Motiv na odrejenem mestu oddeliti od papirja in nane
sti z upijaãem.
D: Achtung: Jedes Teil ist numeriert (1). Reihenfolge der Montageschritte beachten. Benötigte Werkzeuge: Messer und Feile
zum Entfernen und Entgraten der Teile (2) Gummiband, Klebeband und Wäscheklammern zum Zusammenhalten der geklebten
Einzelteile (3). Plastikteile in einer milden Waschmittellösung reinigen und an der Luft trocknen, damit der Farbanstrich und die
Abziehbilder besser haften. Vor dem Ankleben prüfen ob Teile passen, Klebstoff sparsam auftragen Chrom und Farbe an den
Klebeflächen entfernen. Kleine Teile anstreichen, bevor sie vom Rahmen entfernt werden (4) (5). Farben gut durchtrocknen
lassen, erst dann den Zusammenbau fortsetzen. Jedes Abziehbildmotiv einzeln ausschneiden und ca. 20 Sekunden in
warmes Wasser tauchen. Das Motiv an der bezeichneten Stelle vom Papier abschieben und mit Löschpapier andrücken.
NL: OPGELET: Voor de montage eerst goed de handleiding lezen. Elk onderdeel is genummerd (1). Let op de montagevolgorde. Benodigd
gereedschap: mes en vijl voor het afbramen van de onderdelen (2); elastiek, plakband en wasknijpers voor het bij elkaar houden van de
gelijmde onderdelen (3). Plastic onderdelen met een zacht afwasmiddel reinigen en vanzelf laten drogen, zodat de verf en de decals beter
hechten. Controleer voor het lijmen of de onderdelen passen; lijm dun opbrengen. Chroom en verf van de lijmvlakken verwijderen. Kleine
onderdelen verven voordat ze van het raam worden verwijderd (4) (5). Verf goed laten drogen, dan pas verdergaan met de montage. Elke
decal afzonderlijk uitsnijden en ca. 20 sec. in warm water dopen. De decal op de aangegeven plaats van het papier schuiven en met
vloeipapier aandrukken.
GB: ATTENTION: Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered (1). Adhere to specified
sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame (2); rubber band, adhesive tape
and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive (3). Clean plastic components in a mild detergent
solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the
components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small compo-
nents before removing them from the frame (4) (5). Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each
transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated posi-
tion, then press on with blotting paper.
F: ATTENTION : lisez bien la notice de montage avant de commencer. Chaque pièce est numérotée (1). Respectez l'ordre des opérations. Outils
nécessaires : couteau et lime pour ébarber les pièces (2); élastiques, ruban adhésif et pinces à linge pour maintenir les pièces collées (3).
Nettoyez les pièces en matière plastique dans une solution douce de produit de lavage et faites-les sécher à l'air afin que la peinture et les
décalcomanies tiennent mieux. Avant de mettre la colle, vérifiez si les pièces s'adaptent bien les unes aux autres; mettez peu de colle.
Enlevez le chrome et la peinture des surfaces de collage. Peignez les petites pièces avant de les détacher de la grappe (4)(5). Laissez bien
sécher la peinture avant de poursuivre l'assemblage. Découpez chaque décalcomanie séparément et plongez-la dans de l'eau chaude pen-
dant 20 secondes environ. A l'endroit marqué, faites glisser le motif pour le séparer du papier et pressez-le sur emplacement avec du papi-
er buvard.
E: ¡Atención! Antes de comenzar con el ensamblaje, leer detenidamente las instrucciones. Cada pieza va numerada (1).
Téngase en cuenta el orden de operaciones del ensamblaje. Herramientas necesarias: Cuchilla y lima para desbarbar las
piezas (2). Cintas de goma, cinta adhesiva y pinzas de ropa para sujetar las piezas pegadas (3). Lavar las piezas de plástico
en una solución de detergente suave y dejar que se sequen al aire para mejorar así la adhesión de la pintura y de las cal-
comanías. Antes de aplicar el pegamento comprobar si las piezas quedan correctamente adaptadas. Aplicar el pegamento
sin excederse. Alejar de las superficies de pegado el cromado y la pintura. Pintar las piezas pequeñas antes de desprender-
las de su sujeción (4) (5). Antes de proseguir con el ensamblaje, dejar que se seque bien la pintura. Recortar las calcomanías
una por una y sumergirlas durante unos 20 segundos en agua caliente. Deslizar del papel la calcomanía en el lugar ade-
cuado y apretarla colocando encima de ella papel secante.
I: ATTENZIONE: Prima dell'assemblaggio leggere attentamente le istruzioni di montaggio. Ogni pezzo è numerato (1). Tener presente la
successione delle fasi di assemblaggio. Attrezzi necessari: coltello e lima per togliere la sbavatura dai pezzi (2), nastro adesivo e mollette
da bucato per tenere insieme i pezzi singoli dopo averli incollati (3). Lavare i particolari in plastica con un detergente delicato e lasciarli
asciugare all'aria, per una migliore adesione dello strato di colore e della figura decalcabile. Prima di incollare, verificare che i pezzi si
abbinino bene tra di loro; applicare il collante con parsimonia. Togliere cromo e colore dalle superfici da incollare. Dipingere i piccoli acces-
sori sul supporto prima di rimuoverli (4) (5). Far seccare bene la vernice prima di proseguire con l'assemblaggio. Ritagliare singolarmente
ogni figura ed immergerla in acqua tiepida per 20 secondi circa. Applicare il motivo nella posizione segnata e tamponarlo con carta assor-
bente.
S: OBS: Läs instruktionerna noga igenom innan du sätter modellen samman. Varenda detalj är numrerad (1). V g beakta följ-
den i sammansättningsstegen. Verktyg, som du kommer att behöva : kniv och fil för att skrapa detaljerna rena (2), gum-
miringar, tejp och klädnypor för att hålla samman de limmade detaljerna (3). Rengör plastdetaljerna in en mild tvättmedel-
lösning och torka dem i luften för att lack och dekaler skall hålla bättre. Kolla, om detaljerna passar ihop innan du klistrar
dem och använd limmet sparsamt. Avlägsna krom och lack från ytorna, som kommer att limmas ihop. Måla de små detaljer-
na innan du avlägsnar dem från ramen (4) (5). Låt lacket riktigt torka igenom innan du fortsätter med sammansättningen. Skär
av varje dekalmotiv enskilt och doppa det i varmt vatten i ca 20 sekunder. Flytta motivet bort från papperet genom att tryc-
ka vid det angivna stället och tryck fast med läskpapper.
DK: BEMÆRK: Inden sammensætningen begyndes, skal byggevejledningen læses godt igennem. Hver del er nummereret (1). Rækkefølgen
af monteringstrinnene skal overholdes. Nødvendigt værktøj: Kniv og fil til afgratning af delene (2); gummibånd, tape og tøjklemmer til at
holde de klæbede (3) enkeltdele sammen. Plastikdelene renses i en mild sæbelud og lufttørres så malingen og overføringsbillederne bedre
kan hæfte. Inden påførelsen kontrolleres om delene passer; limen påføres sparsommeligt. Krom og farve fjernes fra klæbefladerne. De små
dele males inden de fjernes fra rammen (4) (5). Lad farven tørre godt inden sammensætningen fortsættes. Overføringsbilledernes motiver
skæres ud enkeltvis og dyppes ca. 20 sek. i varmt vand. Skub motivet fra papiret og tryk det fast med trækpapir.
GR: ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τη συναρµολγηση, διαβστε καλ τι̋ οδηγε̋. Κθε εξρτηµα εναι αριθµηµ-
νο (1). Προσξτε τη σειρ"των βηµτων" συναρµολγηση̋. Απαιτοµενα εργαλεα: µαχαρι και λµα
για τη λεανση των εξαρτηµτων (2), λαστιχνια ταινα, κολλητικ ταινα και µανταλκια για τη
συγκρτηση των κολληµνων µεµονωµνων εξαρτηµτων (3). Καθαρστε τα πλαστικ εξαρτµατα
µσα σε να "µαλακ" καθαριστικ διλυµα και στεγνστε τα στον αρα, στε να υπρξει καλτερη
πρσφυση του χρµατο̋ και των χαλκοµανιν. Πριν το κλληµα, ελγξτε αν ταιριζουν µεταξ του̋
τα εξαρτµατα. Επαλεψτε οικονοµικ την κλλα. Αποµακρνετε απ τι̋ επιφνειε̋ επικλληση̋,
χρµιο και βαφ. Βψτε τα µικρ εξαρτµατα, πριν αποµακρυνθον απ το πλασιο (4) (5). Αφστε να
στεγνσουν καλ τα χρµατα και στερα συνεχστε τη συναρµολγηση. Κψτε ξεχωριστ το κθε
µοτβο των χαλκοµανιν και βουτξτε το σε ζεστ νερ για περ. 20 δευτερλεπτα. Αποµακρνετε το
µοτβο απ το χαρτ, στο σηµαδεµνο σηµεο και πιστε το µε το στουπχαρτο.
05400
Read before you start!
Revell GmbH & Co. KG
.
Henschelstraße 20-30
.
D-32257 Buende
.
Germany
.
Tel.: +49-5223-965-0
.
Fax: +49-5223-965-488
PAGE 2
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Revell Alexander Von Humbolt Sail Training Ship wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Revell Alexander Von Humbolt Sail Training Ship in der Sprache / Sprachen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch, Türkisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 8,95 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info