383218
4
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/7
Nächste Seite
RYOBI
J-65V
Přímočará pila
Návod k použití
Popis
1. Průhledný ochranný štít
2. Vodicí lišta pily
3. Ovládání otáček
4. Spínač
5. Zámek spínače
6. Šroub se šestihrannou zapouštěnou hlavou
7. Posuvná lišta
8. Klíč šestihranný
9. Uložení listu
10. Páka voliče
11. Výfukový otvor
12. Šroub se šestihrannou zapouštěnou hlavou
13. Nosná deska
14. Šroub se šestihrannou zapouštěnou hlavou
15. Čep ochranné lišty
Přečtěte si pozorně návod k obsluze.
Pokyny k bezpečné manipulaci
1. Přístroj může být připojen pouze ke zdroji elektrického proudu s parametry odpovídajícími typovému štítku.
2. Přístroj nesmí být používán, pokud je demontován ochranný kryt nebo pokud na něm chybějí šrouby. Před
použitím je třeba kryt opět namontovat a šrouby utáhnout. Všechny díly musí být v dobrém provozním stavu.
3. Při práci ve výškách vždy zajistěte nástroje.
4. Při práci s přístrojem se nedotýkejte pohyblivých částí.
5. Nesmíte zapnout přístroj, pokud se jeho pohyblivá část dotýká obráběného materiálu.
6. Přístroj nikdy neodkládejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé díly.
7. Příslušenství: Použití jiných než v této příručce doporučených příslušenství a doplňků může být nebezpečné.
8. Náhradní díly: Při výměně používejte pouze identické náhradní díly.
Bezpečnostní pokyny při práci s pilou
1. Používejte pilový list vhodný pro práci s obráběným materiálem. List musí být pevně přichycen dle popisu v
provozních pokynech.
2. Pokud bude během práce na pilu vyvíjen nadměrný tlak a dojde k ohýbání listu, list se může zlomit.
3. Používání pily, pokud bude nástroj přichycen do svěráku, představuje velké nebezpečí.
4. Je velice nebezpečné mířit povrchem řezaného materiálu směrem k jiným osobám.
Technické údaje
J-65V
Dílka záběru 18 mm
Schopnost řezu:
dřevo 65 mm
ocel 6 mm
Frekvence zdroje 50 Hz
Napětí zdroje 110 V, 230 V – je třeba zkontrolovat typový štítek
Příkon 470 W
Otáčky 0–3000 ot/min
Rozměry 222 x 200 x 70 mm
Hmotnost 1,9 kg
Základní výbava
Pilový list, šestihranný klíč, ochranná lišta
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ryobi j 65 v wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info