383218
5
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/7
Nächste Seite
Použití
Přístroj je určen pouze k tomuto použití:
1. Řezání dřeva, pryskyřičných desek a tenkých plechů.
Hluk
Akustický tlak na pracovišti může přesáhnout hodnotu 85 dB(A). V takovém případě je třeba, aby obsluha
používala prostředky na ochranu sluchu.
Uskladnění piloho listu a šestihranného klíče (obr. 1)
Před nasazením pilového listu musí být přístroj odpojen od zdroje el. proudu.
1. Povolte šroub se šestihrannou zapuštěnou hlavou (6) klíčem (8).
2. Celý list vložte do výřezu ve vřeteni.
3. Utáhněte šroub (6).
Poznámka: Zkontrolujte, zda zadní strana listu prochází drážkou v posuvném vodítku (7).
Rotace (obr. 3)
Optimálních výsledků dosáhneme při správném nastavení rotace (dráhy) pilového listu. Přístroj je vybaven
voličem (10), který je umístěn na straně krytu.
Volit je možno v rozsahu 0 (odpovídá rovnému řezu pohybem v jedné přímce) až 3 (největší dráha pohybu listu).
Pro řezání dřeva, plastů a jiných měkkých materiálů je potřeba větší amplituda pohybu, tzn. polohy 1–3.
Na ocel a podobné tvrdé materiály je vhodné poloha 0.
Pokud potřebujeme u měkkých materiálů přesný řez, volíme rovněž polohu 0.
Ta je určena i pro materiály o slabé tloušťce a pilování či jemný řez.
Spínač (obr. 1)
Přístroj se spouští a vypíná stisknutím spínače spoušťového typu (4). Pro delší provoz stroje stiskněte současně
bezpečnostní zámek spínače (5). Opětovným stisknutím spínače se zámek uvolní.
Rychlost (otáčky) se pohybuje v rozsahu 0–3000 ot/min. Nastavení otáček za chodu je možné ovladačem (3).
Obecně platí tato pravidla: čím tvrdší materiál (ocel), tím nižší otáčky, a čím měkčí materiál (dřevo), tím vyšší
otáčky.
Odsávání pilin (obr. 5)
Piliny lze odsávat pomocí jiného vybavení, jehož sací trubici lze nasadit na výfukový otvor (11).
Provoz
Odvětrávací průduchy musejí za všech okolností být volně průchodné, neboť zajišťují chlazení motoru.
Startoní
Přesného dosáhneme, pokud bude pila umístěna kolmo na opracovávaný materiál.
Pilu je třeba při práci pevně držet v rukou.
Řezání do oblouku (obr. 6)
Při řezán s malým poloměrem nebo při vyřezávání oblouků použijte nižší otáčky než při běžném rovném řezu.
Poznámka: Při kruhovém pohybu pily nesmí být na ni vyvíjen nadměrný tlak, jinak může dojít ke zlomení listu.
Řezání kovu
Je třeba používat ochranné brýle.
Je vhodné použít emulzi odpovídajícího typu.
Středořez (obr. 7)
Při průřezu středem prkna položte přístroj na prkno dle obr. 7 tak, aby se jej pilový list nedotýkal. Poté stiskněte
spínač a přístroj pomalu přibližujte.
U všech jiných materiálů je třeba nejprve vyvrtat otvor, ze kterého řez vyjde.
Rovný řez (obr. 8)
Přesný řez lze provádět pomocí vodicí lišty (2).
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ryobi j 65 v wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info