Zoom out
Zoom in
SALUS RT 10 Triac
Elektronische kamerthermostaat voor opper-
vlakte-, radiator- en convectieverwarmingen
Bedienings- en
montagehandleidingen
Algemeen
Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van
een SALUS kamerthermostaat. Met het model
RT10 hebt u gekozen voor een elektronische
kamerthermostaat, die belangrijke voordelen
biedt tegenover traditionele, mechanische
producten: De regelaar is via de conventio-
nele draaiknop zeer eenvoudig te bedienen
en biedt dankzij de hoogwaardige elektro-
nica een uniek regelcomfort voor alle soor-
ten verwarmingstoepassingen.
De volgende eigenschappen van de RT10
garanderen u een precieze, comfortabele en
energiebesparende werking van uw (vloer)
verwarmingsysteem.
Technische eigenschappen
Pulsbreedtemodulatie (PBM)
Bij oppervlakteverwarmingen bestaat in prin-
cipe het probleem van het doorschieten,
d.w.z. de ruimten worden verder verwarmd,
ook wanneer het ventiel bij het bereiken van
de gewenste temperatuur wordt gesloten. De
RT10 lost dit probleem elektronisch en bij-
zonder doeltreffend op via de zogenaamde
pulsbreedtemodulatie. Door een permanente
vergelijking van de gewenste en actuele tem-
peratuur wordt de lengte van de openingstij-
den van de (thermische) motor(en) zodanig
aangepast, dat het over- of onderschrijden
van de ingestelde kamertemperatuur in hoge
mate wordt verhinderd. Daardoor wordt een
exacte en aangename regeling van de inge-
stelde streeftemperatuur bereikt.
Opmerking: Bij gebruik van de RT10 voor
radiator- of convectieverwarmingen kan de
pulsbreedtemodulatie indien nodig worden
uitgeschakeld (zie paragraaf “Basisinstellin-
gen”).
Ventielbeschermingsfunctie
Om te verzekeren dat de ventielen beweeg-
baar en gebruiksklaar blijven ook als ze
gedurende lange periodes niet worden
gebruikt bijv. tijdens de zomer beschikt
de RT10 over een ventielbeschermingsfunc-
tie. Hierbij worden de aan te sturen ventielen
via de stelaandrijvingen één keer per week
kort geopend, ook wanneer er geen verwar-
mingsenergie wordt vereist.
Opmerking: De ventielbeschermingsfunctie
kan naar wens worden uitgeschakeld (zie
paragraaf “Basisinstellingen”).
Temperatuurverlaging
Een spaarzame omgang met de gebruikte
warmtevraag bereikt u in het bijzonder door
een tijdgestuurde, op de behoefte afge-
stemde verwarmingsregeling. Door een geïn-
tegreerde temperatuurverlagingsfunctie stelt
de RT10 u in staat om de ingestelde verwar-
mingstemperatuur automatisch te verlagen
met 4K, zonder dat de ingestelde comfort-
temperatuur op de thermostaat moet wor-
den veranderd. Deze ‚nachtverlaging‘ kan via
een extern signaal, bijv. via de tijdbesturing
van een contactstrip of via een in de handel
verkrijgbare externe tijdschakelklok, worden
geactiveerd.
Installatie
De kamerthermostaat RT10 werd ontworpen
als elektronische temperatuurregelaar voor
de elektronische regeling van verwarmings-
systemen met warm water en dient voor
de aansturing van thermische motoren of
andere elektrische apparaten. Daarbij moet
in ieder geval de maximale schakelstroom
in acht worden genomen die aangegeven is
in de technische gegevens! Wij aanvaarden
geen aansprakelijkheid voor enige vorm van
oneigenlijk gebruik.
De installatie mag uitsluitend door een geau-
toriseerde vakspecialist volgens het aansluit-
schema worden uitgevoerd. Daarnaast moet
de installatie beantwoorden aan de actuele
VDE-bepalingen en de voorschriften van uw
energiebedrijf. De installatie moet altijd in
spanningsvrije toestand worden uitgevoerd,
de veiligheidsvoorschriften moeten in acht
worden genomen.
De regelaar mag alleen worden gemonteerd
op een niet-geleidende ondergrond. Positi-
oneer de thermostaat zodanig, dat hij niet
wordt afgedekt door gordijnen, meubelstuk-
ken of andere voorwerpen. De regelaar mag
ook niet in de onmiddellijke omgeving van
warmtebronnen worden geïnstalleerd (bijv.
lampen, haardvuur, directe zonnestralen
enz.) en mag niet worden beïnvloed door
tocht. Alleen zo kan hij de kamertempera-
tuur nauwkeurig detecteren en overeenkom-
stig exact regelen.
Belangrijk: De thermostaat moet worden
afgekoppeld van de spanning voordat hij
wordt geopend.
Wandmontage
Vóór de montage moet het deksel van de
behuizing worden losgemaakt van de basis-
plaat. Daarvoor gaat u als volgt te werk:
Verwijder het instelwiel voorzichtig.1.
Verwijder de daaronder liggende schroef.2.
Open de behuizing door het deksel van 3.
de behuizing aan de zijde van het instel-
wiel (langs rechts) af te nemen.
Monteer nu de basisplaat met de meegele-
verde schroeven vast tegen de muur of op de
inbouwcontactdoos.
Aansluitschema
De bedrading van de thermostaat moet wor-
den uitgevoerd overeenkomstig het volgende
aansluitschema:
RT 10 230 V versie
Klem
Leiding voor temperatuurverlaging
N Nulleider
L 230 VAC voeding
Schakeluitgang (stelaandrijving, contactstrip)
Basisinstellingen
Met de bruggen die zich op de printplaat
bevinden, kunnen verschillende functies van
de RT10 worden in- en uitgeschakeld:
RT 10 schakelbruggen
Schakelaar
Functie AAN UIT
VP
Ventielbescher-
mingsfunctie
PBM
Pulsbreedtemo-
dulatie
Temperatuur-
verlaging
Alle functies zijn vanuit de fabriek ingescha-
keld. U kunt de instellingen afhankelijk van
uw behoeften veranderen, door de contact-
klemmen op de schakelaars (jumpers) te ver-
zetten.
Belangrijk: Verwijder de klemmen niet!
De vereisten van beschermingsklasse II wor-
den bij een correct uitgevoerde montage
nageleefd.
Bediening
De elektronische kamerthermostaat RT10
dient voor de regeling van de temperatuur in
droge en gesloten ruimten met een normale
omgeving en een maximale relatieve lucht-
vochtigheid van 95% (niet condenserend).
De gewenste kamertemperatuur kan met de
draairegelaar zeer eenvoudig en comfortabel
worden ingesteld. De elektronische regeling
zorgt ervoor dat de ingestelde kamertempe-
ratuur zo stabiel mogelijk wordt aangehou-
den en dat de temperatuurverlaging eventu-
eel automatisch wordt geactiveerd.
Reinig het apparaat uitsluitend met een
droge, zachte doek. Gebruik geen oplosmid-
delhoudende of bijtende reinigingsmidde-
len!
Technische gegevens 230 V
Artikel-nr.: 412.102
Bedrijfsspanning: 230VAC / 50Hz
Elektronische schakeluitgang
Schakelstroom max.: 10 (2) A
Nominale stootspanning: 4000 V
Aantal stelaandrijvingen max.: 5 stuks à 3W
Temperatuurbereik: 5°C - 30°C
Beschermingsklasse door behuizing: IP 30
Automatische werkwijze: Type 1.C (EN 60730-1)
Verontreinigingsgraad 2 ( huishouden)
Afmetingen B/H/D: 75 / 75 / 27
Bedrijfstemperatuur: 0°C - 50°C
Opslagtemperatuur: -25°C - 65°C
Milieueffect: normaal

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Ventielbeschermingsfunctie
  Om te verzekeren dat de ventielen beweegbaar en gebruiksklaar blijven ook als ze
  gedurende lange periodes niet worden
  gebruikt – bijv. tijdens de zomer – beschikt
  de RT10 over een ventielbeschermingsfunctie. Hierbij worden de aan te sturen ventielen
  via de stelaandrijvingen één keer per week
  kort geopend, ook wanneer er geen verwarmingsenergie wordt vereist.

  Wandmontage
  Vóór de montage moet het deksel van de
  behuizing worden losgemaakt van de basisplaat. Daarvoor gaat u als volgt te werk:

  Elektronische kamerthermostaat voor oppervlakte-, radiator- en convectieverwarmingen

  Bedienings- en
  montagehandleidingen
  Algemeen
  Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van
  een SALUS kamerthermostaat. Met het model
  RT10 hebt u gekozen voor een elektronische
  kamerthermostaat, die belangrijke voordelen
  biedt tegenover traditionele, mechanische
  producten: De regelaar is via de conventionele draaiknop zeer eenvoudig te bedienen
  en biedt dankzij de hoogwaardige elektronica een uniek regelcomfort voor alle soorten verwarmingstoepassingen.
  De volgende eigenschappen van de RT10
  garanderen u een precieze, comfortabele en
  energiebesparende werking van uw (vloer)
  verwarmingsysteem.

  Technische eigenschappen
  Pulsbreedtemodulatie (PBM)
  Bij oppervlakteverwarmingen bestaat in principe het probleem van het doorschieten,
  d.w.z. de ruimten worden verder verwarmd,
  ook wanneer het ventiel bij het bereiken van
  de gewenste temperatuur wordt gesloten. De
  RT10 lost dit probleem elektronisch en bijzonder doeltreffend op via de zogenaamde
  pulsbreedtemodulatie. Door een permanente
  vergelijking van de gewenste en actuele temperatuur wordt de lengte van de openingstijden van de (thermische) motor(en) zodanig
  aangepast, dat het over- of onderschrijden
  van de ingestelde kamertemperatuur in hoge
  mate wordt verhinderd. Daardoor wordt een
  exacte en aangename regeling van de ingestelde streeftemperatuur bereikt.
  Opmerking: Bij gebruik van de RT10 voor
  radiator- of convectieverwarmingen kan de
  pulsbreedtemodulatie indien nodig worden
  uitgeschakeld (zie paragraaf “Basisinstellingen”).

  Temperatuurverlaging
  Een spaarzame omgang met de gebruikte
  warmtevraag bereikt u in het bijzonder door
  een tijdgestuurde, op de behoefte afgestemde verwarmingsregeling. Door een geïntegreerde temperatuurverlagingsfunctie stelt
  de RT10 u in staat om de ingestelde verwarmingstemperatuur automatisch te verlagen
  met 4K, zonder dat de ingestelde comforttemperatuur op de thermostaat moet worden veranderd. Deze ‚nachtverlaging‘ kan via
  een extern signaal, bijv. via de tijdbesturing
  van een contactstrip of via een in de handel
  verkrijgbare externe tijdschakelklok, worden
  geactiveerd.

  Installatie
  De kamerthermostaat RT10 werd ontworpen
  als elektronische temperatuurregelaar voor
  de elektronische regeling van verwarmingssystemen met warm water en dient voor
  de aansturing van thermische motoren of
  andere elektrische apparaten. Daarbij moet
  in ieder geval de maximale schakelstroom
  in acht worden genomen die aangegeven is
  in de technische gegevens! Wij aanvaarden
  geen aansprakelijkheid voor enige vorm van
  oneigenlijk gebruik.

  Schakelaar

  1. Verwijder het instelwiel voorzichtig.
  2. Verwijder de daaronder liggende schroef.
  3. Open de behuizing door het deksel van
  de behuizing aan de zijde van het instelwiel (langs rechts) af te nemen.
  Monteer nu de basisplaat met de meegeleverde schroeven vast tegen de muur of op de
  inbouwcontactdoos.
  Aansluitschema
  De bedrading van de thermostaat moet worden uitgevoerd overeenkomstig het volgende
  aansluitschema:
  RT 10

  230 V versie

  Klem  Leiding voor temperatuurverlaging

  N

  Nulleider

  L

  230 VAC voeding  Schakeluitgang (stelaandrijving, contactstrip)

  De installatie mag uitsluitend door een geautoriseerde vakspecialist volgens het aansluitschema worden uitgevoerd. Daarnaast moet
  de installatie beantwoorden aan de actuele
  VDE-bepalingen en de voorschriften van uw
  energiebedrijf. De installatie moet altijd in
  spanningsvrije toestand worden uitgevoerd,
  de veiligheidsvoorschriften moeten in acht
  worden genomen.
  De regelaar mag alleen worden gemonteerd
  op een niet-geleidende ondergrond. Positioneer de thermostaat zodanig, dat hij niet
  wordt afgedekt door gordijnen, meubelstukken of andere voorwerpen. De regelaar mag
  ook niet in de onmiddellijke omgeving van
  warmtebronnen worden geïnstalleerd (bijv.
  lampen, haardvuur, directe zonnestralen
  enz.) en mag niet worden beïnvloed door
  tocht. Alleen zo kan hij de kamertemperatuur nauwkeurig detecteren en overeenkomstig exact regelen.
  Belangrijk: De thermostaat moet worden
  afgekoppeld van de spanning voordat hij
  wordt geopend.

  Met de bruggen die zich op de printplaat
  bevinden, kunnen verschillende functies van
  de RT10 worden in- en uitgeschakeld:
  RT 10 schakelbruggen

  Opmerking: De ventielbeschermingsfunctie
  kan naar wens worden uitgeschakeld (zie
  paragraaf “Basisinstellingen”).

  SALUS RT 10 Triac

  Basisinstellingen

  Functie

  AAN

  VP

  Ventielbeschermingsfunctie

  PBM

  Pulsbreedtemodulatie  Temperatuurverlaging

  UIT

  Alle functies zijn vanuit de fabriek ingeschakeld. U kunt de instellingen afhankelijk van
  uw behoeften veranderen, door de contactklemmen op de schakelaars (jumpers) te verzetten.
  Belangrijk: Verwijder de klemmen niet!
  De vereisten van beschermingsklasse II worden bij een correct uitgevoerde montage
  nageleefd.

  Bediening
  De elektronische kamerthermostaat RT10
  dient voor de regeling van de temperatuur in
  droge en gesloten ruimten met een normale
  omgeving en een maximale relatieve luchtvochtigheid van 95% (niet condenserend).
  De gewenste kamertemperatuur kan met de
  draairegelaar zeer eenvoudig en comfortabel
  worden ingesteld. De elektronische regeling
  zorgt ervoor dat de ingestelde kamertemperatuur zo stabiel mogelijk wordt aangehouden en dat de temperatuurverlaging eventueel automatisch wordt geactiveerd.
  Reinig het apparaat uitsluitend met een
  droge, zachte doek. Gebruik geen oplosmiddelhoudende of bijtende reinigingsmiddelen!

  Technische gegevens
  Artikel-nr.:
  Bedrijfsspanning:

  230 V
  412.102
  230VAC / 50Hz

  Elektronische schakeluitgang
  Schakelstroom max.:
  Nominale stootspanning:
  Aantal stelaandrijvingen max.:
  Temperatuurbereik:
  Beschermingsklasse door behuizing:
  Automatische werkwijze:
  Verontreinigingsgraad
  Afmetingen B/H/D:

  10 (2) A
  4000 V
  5 stuks à 3W
  5°C - 30°C
  IP 30
  Type 1.C (EN 60730-1)
  2 ( huishouden)
  75 / 75 / 27

  Bedrijfstemperatuur:

  0°C - 50°C

  Opslagtemperatuur:

  -25°C - 65°C

  Milieueffect:

  normaal


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Salus TR 10 Triac wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Salus TR 10 Triac in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,26 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Salus TR 10 Triac

Salus TR 10 Triac Bedienungsanleitung - Deutsch - 1 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info