Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/138
Nächste Seite
2_ de mogelijkheden van uw nieuwe samsung-wasmachine
de mogelijkheden van uw
nieuwe samsung-wasmachine
Met uw nieuwe wasmachine verandert uw kijk op de was volkomen. Uw nieuwe
Samsung-wasmachine heeft alle eigenschappen – van de speciale Eco Bubble-functie
tot de energiezuinigheid – om van de was een zo eenvoudig en aangenaam mogelijke
taak te maken.
• Spaarstand
Dankzij de speciale bellengenerator en de Samsung-invertermotor is dit model energiezuiniger
dan standaard wasmachines met het A-label.
• Eco Bubble
Het effectieve Samsung Eco Bubble biedt verbeterde reiniging met geavanceerde bescherming van het
weefsel. Met Eco Bubble wordt het wasmiddel gelijkmatig verdeeld en dringt het sneller en dieper in het
weefsel door.
Minder lawaai en trillingen
Deze Samsung-wasmachine is zeer stil doordat geluid en trillingen door middel van smart
control-technologie worden geminimaliseerd, waarbij het apparaat zeer weinig trillingen
produceert. Hierdoor behoudt de trommel zijn perfecte balans.
• Snelwas
Geen tijd te verliezen? Het snelwasprogramma kan u helpen bij uw drukke leven. Nu neemt
het wassen van uw favoriete kleding (tot 2 kg) slechts 15 minuten in beslag!
• Trommel reinigen
De automatische reinigingsfunctie voor de trommel (Eco Drum Clean (Eco trommelreiniging)
helpt u om de wasmachine schoon te houden, zelfs zonder chemische reinigings- of
bleekmiddelen. Met dit speciale reinigingsprogramma houdt u de trommel schoon en
reukloos.
• Babykleding
Uw Samsung-wasmachine heeft wasprogramma's die bescherming geven aan de kleren van
kinderen met een gevoelige huid. Deze programma's minimaliseren huidirritatie bij kinderen
door wasmiddelrestanten te minimaliseren. Daarbij plaatsen deze programma's de was in
verschillende categorieën en worden wasprogramma's uitgevoerd volgens de kenmerken van
elke categorie, zodat de kleren die de kinderen aantrekken, heerlijk fris en schoon aanvoelen.
• Handwas
Extra zorg kan worden ingesteld met de juiste temperatuur, een zachte wasactie en de
correcte hoeveelheid water.
WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec1:2WF906P4SA-03147G_NL_v1.indd Sec1:2 2012-03-15  5:37:592012-03-15  5:37:59
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Samsung WF801UHSA wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Samsung WF801UHSA in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 14,5 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info