449398
32
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/34
Nächste Seite
32_ appendix
appendix
WASVOORSCHRIFTEN
De volgende symbolen worden gebruikt in wasvoorschriften. Op waslabels staan vier symbolen in deze
volgorde: wassen, bleken, drogen en strijken. Indien nodig staat er ook informatie over stomen.
Deze symbolen zorgen voor overeenstemming voor kleding van verschillende fabrikanten. Volg de
aanwijzingen op het waslabel op zodat de kleding zo lang mogelijk meegaat en om problemen bij het
wassen te voorkomen.
Sterk materiaal
Kan worden gestreken op maximaal
100 ˚C
Kwetsbaar materiaal Niet strijken
Artikel kan worden gewassen op
95 ˚C
Kan in de stomerij worden gereinigd
met elk middel
Artikel kan worden gewassen op
60 ˚C
Alleen stomen met
perchloorethyleen,
aanstekerbenzine, pure alcohol of
R113
Artikel kan worden gewassen op
40 ˚C
Alleen stomen met vliegtuigbenzine,
pure alcohol of R113
Artikel kan worden gewassen op
30 ˚C
Niet stomen
Handwas Liggend drogen
Alleen stomen Hangend drogen
Kan in koud water worden gebleekt Drogen aan kledinghanger
Niet bleken
Kan in de wasdroger, normale
temperatuur
Kan worden gestreken op maximaal
200 ˚C
Kan in de wasdroger, lage
temperatuur
Kan worden gestreken op maximaal
150 ˚C
Kan niet in de wasdroger
ZORG VOOR HET MILIEU
Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houd u zich bij het wegdoen van dit apparaat aan
de plaatselijke wetten met betrekking tot afvalverwerking. Snijd het snoer door zodat het apparaat niet
meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en kleine kinderen
zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
Gebruik niet meer wasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de wasmiddelfabrikant.
Gebruik alleen vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen als dit echt nodig is.
Bespaar water en elektriciteit door alleen volle trommels te wassen (de precieze hoeveelheid is
afhankelijk van het gebruikte wasprogramma).
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Dit apparaat voldoet aan de Europese veiligheidsnormen, EU-richtlijn 93/68 en EN-standaard 60335.
WF8604FE-02613D_NL.indd 32 2009-02-24 ¿ÀÀü 11:27:24
32

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Samsung WF8500AE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Samsung WF8500AE

Samsung WF8500AE Kurzanleitung - Deutsch - 14 seiten

Samsung WF8500AE Bedienungsanleitung - Deutsch - 36 seiten

Samsung WF8500AE Kurzanleitung - Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Spanisch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info