749477
67
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/69
Nächste Seite
67 SK
Porucha Príčina Riešenie
Masážne hlavice 2 sa
točia pomaly.
Mechanické zaťaženie masáž-
nych hlavíc 2 je príliš vysoké. Netlačte záhlavie príliš silno proti
masážnym hlaviciam 2.
Produkt
sa nedá zapnúť stla-
čením ZA-/VYPÍNAČA 8.ZA-/VYPÍNAČ 8 nebol
stlačený dostatočne dlho. Stlačte ZA-/VYPÍNAČ 8 na
cca. jednu sekundu.
Likvidácia
Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré
môžete odovzdať na miestnych recyklačných
zberných miestach.
b
a
Všímajte si prosím označenie obalových
materiálov pre triedenie odpadu, sú
označené skratkami (a) a číslami (b) s
nasledujúcim významom: 1–7: Plasty /
20–22: Papier a kartón / 80–98:
Spojené látky.
Výrobok a obalové materiály sú recyk-
lovateľné, zlikvidujte ich oddelene pre
lepšie spracovanie odpadu. Triman-Logo
platí iba pre Francúzsko.
O možnostiach likvidácie opotrebova-
ného výrobku sa môžete informovať na
Vašej obecnej alebo mestskej správe.
Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany
životného prostredia ho neodhoďte do
domového odpadu, ale odovzdajte na
odbornú likvidáciu. Informácie o zber-
ných miestach a ich otváracích hodi-
nách získate na Vašej príslušnej správe.
Defektné alebo použité batérie / akumulátoro
batérie musia byť odovzdané na recykláciu podľa
smernice 2006/66/ES a jej zmien. Batérie / aku-
mulátorové batérie a / alebo výrobok odovzdajte
prostredníctvom dostupných zberných stredísk.
Nesprávna likvidácia batérií /
akumulátorových batérií ničí
životné prostredie!
Batérie / akumulátorové batérie sa nesmú likvido-
vať spolu s domovým odpadom. Môžu obsahov
jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s
nimi ako s nebezpečným odpadom. Chemické
značky ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kad-
mium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Opotrebované ba-
rie / akumulátorové batérie preto odovzdajte v
komunálnej zberni.
Táto likvidácia je pre Vás bezplatná.
Chráňte životné prostredie a likvidujte odpad
správnym spôsobom.
Produkt je recyklovateľný, podlieha rozšírenej
zodpovednosti výrobcu a je osobitne zbieraný za
účelom likvidácie.
Zabudovanú akumulátorovú batériu nemožno pri
likvidácii vybrať. Celý výrobok odovzdajte na
zbernom mieste pre staré elektronické zariadenia.
Záruka
Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prís-
nych akostných smerníc a pred dodaním svedomito
testovaný. V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám
prináležia zákonné práva voči predajcovi produktu.
Tieto zákonné práva nie sú našou nižšie uvedenou
zárukou obmedzené.
Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú záruku od
dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dá-
tumom kúpy. Starostlivo si prosím uschovajte origi-
nálny pokladničný lístok. Tento doklad je potrebný
ako dôkaz o kúpe.
67

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Silvercrest IAN 358368 SMKA A1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info