749477
68
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/69
Nächste Seite
68 SK
Ak sa v rámci 3 rokov od dátumu nákupu tohto
výrobku vyskytne chyba materiálu alebo výrobná
chyba, výrobok Vám bezplatne opravíme alebo
vymeníme – podľa nášho výberu. Táto záruka
zaniká, ak bol produkt poškodený, neodborne
používaný alebo neodborne udržiavaný.
Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu
a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na
časti produktu, ktoré sú vystavené normálnemu
opotrebovaniu, a preto ich je možné považov
za opotrebovateľné diely (napr. batérie) alebo na
poškodenia na rozbitných dieloch, napr. na spí-
nači, akumulátorových batériach alebo častiach,
ktoré sú zhotovené zo skla.
Postup v prípade poškodenia
v záruke
Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požia-
davky dodržte prosím nasledujúce pokyny:
Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný
doklad a číslo výrobku (napr. IAN 123456_7890)
ako dôkaz o kúpe.
Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre,
na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo
ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.
Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedo-
statky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontak-
tujte následne uvedené servisné oddelenie.
Produkt označený ako defektný potom môžete s
priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok)
a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa
vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú
adresu servisného pracoviska.
Servis
Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lidl.sk
68

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Silvercrest IAN 358368 SMKA A1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info