646905
72
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/74
Nächste Seite
- 70 -
Reiniging en onderhoud
Letselgevaar!
Schakel de magnetron vóór het schoonmaken uit en
haal de stekker uit het stopcontact.
Het apparaat mag in geen geval worden
ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.
Hierdoor kan levensgevaar ontstaan door een
elektrische schok en het apparaat kan
beschadigd raken.
Houd de magnetron van binnen altijd schoon.
Neem als voedselspatten of gemorste vloeistoffen
aan de binnenwanden van de magnetron zitten,
deze met een vochtige doek af.
Gebruik een mild afwasmiddel als de magnetron
vuiler blijkt te zijn.
Gebruik geen schoonmaaksprays en andere
scherpe schoonmaakmiddelen, want deze kunnen
vlekken, strepen of een vertroebeling van het
deuroppervlak veroorzaken.
Maak de buitenwanden met een vochtige doek
schoon.
Om een beschadiging van de componenten
binnenin de magnetron te voorkomen, laat u geen
water in de ventilatiesleuven 5 sijpelen.
Verwijder regelmatig spatten of andere veront-
reinigingen. Reinig deur, zichtvenster aan bei-
de kanten, deurdichtingen en nabijgelegen de-
len met een vochtige doek. Gebruik geen
schuurmiddelen.
Als op of rond de buitenkant van de deur wa-
sem neerslaat, veeg dit dan met een zachte doek
af. Dit kan gebeuren als de magnetron onder
zeer vochtige omstandigheden gebruikt wordt.
Reinig ook de glazen draaitafel 3 regelmatig.
Was deze af in warm zeepsop of in de
vaatwasmachine.
Reinig de grillstandaard t in warm afwaswater
en droog hem goed af.
Verhelp regelmatig geurtjes. Zet een diepe
magnetronschotel met een glas vol met water,
citroensap en -schil in de magnetron. Warm dit
gedurende ca. 5 minuten op. Grondig schoon-
vegen en met een zachte doek droog wrijven.
Mocht het nodig zijn om de lamp in de magnetron
te vervangen, laat u dit dan a.u.b. door een dealer
doen of vraag het aan onze service.
Problemen opslossen
Het display 1 geeft niets aan.
De stekker steekt niet in het stopcontact.
Controleer de stekker.
Het stopcontact is defect. Probeer een ander
stopcontact.
Het display 1 is defect. Neem contact op met
het servicecentrum.
Het apparaat reageert niet op het indrukken
van de toetsen.
Het kinderslot is geactiveerd. Schakel het
kinderslot uit ( zie hoofdstuk „Bediening“).
Het apparaat start niet met de procedure voor
garing/koken.
De deur zit niet goed dicht. Doe de deur goed
dicht.
De glazen draaitafel 3 maakt harde geluiden
tijdens het draaien.
De glazen draaitafel 3 ligt niet goed op de
wieltjes-ster 4.
Plaats de glazen draaitafel 3 correct in de
kookruimte.
De wieltjes-ster 4 en/of de bodem van de kook-
ruimte zijn/is vervuild. Reinig de wieltjes-
ster 4 en de bodem.
IB_66480_SMW 800 A1_LB1.qxd 10.05.2011 14:21 Uhr Seite 70
72

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Silvercrest SMW 800 A1 - IAN 66480 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Silvercrest SMW 800 A1 - IAN 66480

Silvercrest SMW 800 A1 - IAN 66480 Bedienungsanleitung - Englisch, Portugiesisch, Spanisch - 89 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info