646905
73
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/74
Nächste Seite
- 71 -
Milieurichtlijnen
Deponeer het toestel in geen geval bij
het normale huisvuil. Dit product is
onderworpen aan de Europese richtlijn
2002/96/EC.
Voer het toestel af via een erkend afvalverwerkings-
bedrijf of via uw gemeentereiniging.
Neem de momenteel geldende voorschriften in acht.
Neem in geval van twijfel contact op met uw
gemeentereinigingsdienst.
Voer alle verpakkingsmaterialen op een
milieuvriendelijke manier af.
Garantie en service
U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de
aankoopdatum. Het apparaat is met de grootst mo-
gelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de
levering nauwkeurig gecontroleerd. Bewaar a.u.b.
de kassabon als aankoopbewijs. Als u aanspraak
wilt maken op garantie, neem dan a.u.b. telefonisch
contact op met uw servicefiliaal. Alleen op die ma-
nier is een kostenloze verzending van uw product
gegarandeerd.
De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabrica-
gefouten, echter niet voor transportschade, of voor
onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, of voor
beschadigingen aan breekbare delen, bijv. schake-
laars of accu's. Het product is uitsluitend bestemd
voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doe-
leinden.
Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling,
bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet
door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitge-
voerd, vervalt de garantie.
Uw wettelijke rechten worden door deze garantie
niet beperkt.
De garantieperiode wordt niet verlengd door de
aansprakelijkheid. Dit geldt eveneens voor vervan-
gen en gerepareerde onderdelen. Schade en ge-
breken die mogelijk reeds bij de aankoop aanwe-
zig zijn, moeten direct na het uitpakken worden
gemeld, uiterlijk echter twee dagen na de dag van
aankoop. Na verstrijken van de garantieperiode
moeten alle voorkomende reparaties vergoed worden.
Service Nederland
Tel.: 0900 0400223
(0,10 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.nl
IAN 66480/66481
IB_66480_SMW 800 A1_LB1.qxd 10.05.2011 14:21 Uhr Seite 71
73

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Silvercrest SMW 800 A1 - IAN 66480 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Silvercrest SMW 800 A1 - IAN 66480

Silvercrest SMW 800 A1 - IAN 66480 Bedienungsanleitung - Englisch, Portugiesisch, Spanisch - 89 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info