Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/76
Nächste Seite
- 33 -
Zet het apparaat zo mogelijk ver van radio-
en televisietoestellen vandaan. Het gebruik
van de magnetron kan storingen van radio- of
tv-ontvangst tot gevolg hebben.
Let op:
zet de magnetronoven niet boven een fornuis of enig
ander apparaat dat hitte produceert. Een installatie
op zo'n plek kan tot beschadiging van het apparaat
en dientengevolge ook tot het vervallen van de
garantie leiden.
Apparaat voorbereiden
Verwijder het verpakkingsmateriaal en de op
het paneel en de deuropenertoets 2 aan-
gebrachte beschermfolie.
Verwijder niet de lichtgrijze mica
afdekplaat die ter bescherming van
de magneetveldbuizen in de
garingsruimte is aangebracht.
Steek de stekker in een stopcontact. Gebruik
een 230 - 240 V, 50 Hz stopcontact met een
16 A zekering. Het verdient aanbeveling voor
de magnetron een aparte stroomgroep te
gebruiken. Als u niet zeker weet hoe u de magne-
tron moet aansluiten, raadpleegt u een vakman.
Voordat de magnetron in gebruik wordt genomen,
moet het apparaat eerst leeg worden opgewarmd,
zodat restanten die inherent zijn aan het productie-
proces kunnen verdampen.
Nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken,
opent u de deur van de magnetron door op de
deuropenertoets 2 te drukken.
Schakel het apparaat in zonder levensmiddelen en
zonder accessoires (draaiplateau 3 en grillstan-
daard t) in de bedrijfsmodus Grillen:
Druk op de toets Grill 7 . Op het display
verschijnt “Gr 1”.
Draai de draaiknop r , tot “Gr 3” en de
symbolen en op het display verschij-
nen, en bevestig uw keuze door een druk op
de toets Start/snelstart r .
Stel met de draaiknop r een gaartijd
van 10 minuten in.
Druk op de toets Start/snelstart r om
het grillen te starten.
Tip:
Bij de eerste ingebruikname kan er door restanten die
inherent zijn aan het productieproces, een lichte rook-
en geurontwikkeling ontstaan. Dit is onschadelijk.
Zorg voor voldoende ventilatie. Open bijv. een raam.
Na 10 minuten gaat het apparaat automatisch
uit. Wacht totdat het volledig is afgekoeld.
Haal de stekker uit het stopcontact, reinig het
apparaat daarna van binnen met een vochtige
doek en maak het daarna zorgvuldig droog.
Draaiplateau 3 plaatsen
Plaats het draaiplateau 3 midden op de as in
de garingsruimte. Let erop dat het helemaal op
de as glijdt en vastzit.
Bedienen
Tijd instellen
Nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken,
opent u de deur van de magnetron één keer. Het
display 1 geeft "1:00" aan.
1. Druk op de toets Klok q . Op het display 1
verschijnt “Hr 12”.
36

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Guten Abend,

  kann ich mit der Mikro eigentlich auch Brot toasten? Danke für die Antworten :-)

  LG Eingereicht am 4-3-2021 20:23

  Antworten Frage melden
 • Beleuchtung ist ausgefallen ,wie kann ich den Fehler beheben Eingereicht am 12-11-2020 09:51

  Antworten Frage melden
 • Seit einen Tag zeigt mir das Display Hr 12 und piept ständig. Eingereicht am 9-11-2020 19:13

  Antworten Frage melden
 • Seit einen Tag zeigt mir das Display Hr 12 und piep Eingereicht am 9-11-2020 19:13

  Antworten Frage melden
 • Wie kann ich am besten ein Brot auftauen ohne, dass es gleich hart wird? Eingereicht am 23-2-2020 08:58

  Antworten Frage melden
 • Kann mir einer sagen ob sein essen nach 5 Minuten warm Eingereicht am 16-12-2018 19:40

  Antworten Frage melden
 • Ich brauche eine Bedienungsanleitung für diese Microwelle

  Eingereicht am 26-10-2018 19:03

  Antworten Frage melden
 • wie schwer ist die
  Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194
  Eingereicht am 15-10-2017 18:13

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,83 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194

Silvercrest SMW 900 EDS B2 - IAN 73194 Bedienungsanleitung - Französisch - 100 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info