Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/27
Nächste Seite
DC-213/215 USB/Ethernet ADSL modem
3
1.3 Kenmerken van de DC-213/215 ADSL Modem/Router
De DC-213/215 ADSL Modem/Router heeft de volgende kenmerken:
ADSL Multi-Mode-norm: Het apparaat ondersteunt een downstream verzendsnelheid van
maximaal 8 Mbps en een upstream verzendsnelheid van maximaal 1024 Kbps. Het voldoet
aan de Multi-Mode-norm (ANSI T1.413, Issue 2; G.dmt (G.992.1); G.lite (G992.2); G.hs
(G994.1)).
Ondersteuning van meerdere protocollen voor het tot stand brengen van een
verbinding: Ondersteunt PPPoA (RFC 2364 - PPP over ATM Adaptation Layer 5), RFC 1483
encapsulation over ATM (bridged of routed), PPP over Ethernet (RFC 2516) en IPoA (RFC
1577) om verbinding te maken met de Internet Service Provider (ISP). Het product
ondersteunt tevens VC-gebaseerde en LLC-gebaseerde multiplexing.
Network Address Translation (NAT): Biedt meerdere gebruikers tegelijkertijd toegang
tot externe services, bijvoobeeld het Internet, via één IP-adres of één Internet-account.
Bovendien worden meerdere Application Layer Gateways (ALG) ondersteund, waaronder
webbrowsers, ICQ, FTP, Telnet, e-mail, nieuwsgroepen en Ping.
Domain Name System (DNS): Zet de domeinnaam om naar een gebruikersvriendelijke
naam, bijvoorbeeld www.yahoo.com, en een IP-adres. Wanneer een lokale pc zijn DNS-
server instelt met het IP-adres van deze router, wordt elk verzoek om een DNS-conversie
van de pc aan deze router doorgestuurd naar de echte DNS in het externe netwerk. Nadat
de router het antwoord ontvangt, stuurt deze het terug naar de pc.
PPP over Ethernet (PPPoE): Het apparaat is voorzien van een ingebouwde PPPoE-
clientfuntie om een verbinding tot stand te brengen. Gebruikers kunnen een hogere
toegangssnelheid verkrijgen zonder het werkingsconcept te wijzigen, terwijl één en
hetzelfde ISP-account wordt gebruikt en er maar voor één Internet-account hoeft te worden
betaald. Er is geen PPPoE-clientsoftware benodigd voor de lokale computer. Tevens heeft
het apparaat een functie die ervoor zorgt dat de verbinding automatisch wordt hersteld
wanneer deze is verbroken of dat de verbinding wordt verbroken na een bepaalde tijd van
inactiviteit.
Virtual Server: De gebruiker kan specificeren welke services zichtbaar zijn voor externe
gebruikers. De router inkomende verzoeken detecteren en doorsturen naar de specifieke
lokale computer die de betreffende service aanbiedt. Een gebruiker kan bijvoorbeeld een pc
in het LAN als webserver laten functioneren binnen het netwerk en blootgeven aan het
externe netwerk. Externe gebruikers kunnen dan rechtstreeks een kijkje nemen op de
webserver, die wel wordt beschermd via NAT. Een DMZ-hostinstelling wordt ook verschaft
aan een lokale computer die zichtbaar is voor het externe netwerk, het Internet.
Bridge Filtering: Filtert het pakket op basis van het MAC-adres. Deze functie verhoogt de
prestaties van LAN en WAN en zorgt voor een betere beveiliging.
Dynamic Host Control Protocol (DHCP) client en server: In de WAN-omgeving kan de
DHCP-client automatisch een IP-adres verkrijgen van de Internet Service Provider (ISP). In
de LAN-omgeving kan de DHCP-server IP-adressen toekennen aan meerdere clients en deze
inclusief IP-adres, subnetmask en DNS-IP-adres distribueren naar de lokale computers. Zo
kan het lokale IP-netwerk gemakkelijk worden beheerd.
Gebruikersvriendelijke interface: Biedt een gebruikersvriendelijke interface voor
configuratie en beheer.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sitecom DC-213 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sitecom DC-213 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,52 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info