Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
19
TOEPASSINGSADVIES
Een heg snoeien op gelijk hoogteniveau
- maak een stuk touw op de gewenste hoogte vast
langs de lengte van de heg
- snoei de heg net boven dit touw
Aanbevolen snoeitijden (West-Europa)
- snoei bladverliezende heggen in juni en oktober
- snoei groenblijvende heggen in april en augustus
- snoei coniferen en andere snelgroeiende struiken van
mei tot oktober om de zes weken
ONDERHOUD/SERVICE
Deze machine is niet bedoeld voor professioneel gebruik
Houd de machine, het snoer en de snijmessen schoon
! trekdestekkeruithetstopcontactvóórhetreinigen
- maak het apparaat schoon met een vochtige doek
(gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen)
- reinig ventilatieopeningen G 2 regelmatig met een
borstel of met perslucht
- reinig de snijmessen na gebruik altijd zorgvuldig en vet
deze licht in
! draaghandschoenenbijhethanterenofreinigen
vandesnijmessen
Controleer de staat van de snijmessen en controleer op
losse bouten
Controleer regelmatig op versleten of beschadigde
onderdelen en laat deze zo nodig repareren/vervangen
Slijpen van de snijmessen
! haaldestekkeruithetstopcontactvoorafgaand
aanhetslijpen
- slijp de snijmessen met een smalle, gladde vijl als een
vast object deze heeft beschadigd
- we raden u echter aan de snijmessen door een
specialist te laten slijpen
- vet de snijmessen in na het slijpen
Opslag @
- bevestig de opslagrail H stevig aan de muur met vier
schroeven (nietmeegeleverd) en zorg dat deze
waterpas hangt
- gebruik de mesafdekking J bij opslag van de machine
- voor het opbergen van de machine de snijmessen
afvegen met een in olie gedrenkte doek om
roestvorming te voorkomen
Mocht het elektrische gereedschap ondanks zorgvuldige
fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de
reparatie te worden uitgevoerd door een erkende
klantenservice voor SKIL elektrische gereedschappen
- stuur de machine ongedemonteerd, samen met het
aankoopbewijs, naar het verkoopadres of het
dichtstbijzijnde SKIL service-station (de adressen
evenals de onderdelentekening van de machine vindt
u op www.skil.com)
PROBLEMENOPLOSSEN
Hierna volgt een lijst van problemen, mogelijke oorzaken
en corrigerende handelingen (neem contact op met de
dealer of het servicestation, als u het probleem niet kunt
vaststellen en oplossen)
! schakelhetapparaatuitenhaaldestekkeruithet
stopcontactvoordatuhetprobleemgaat
onderzoeken
Motor start niet of stopt plotseling
- stopcontact defect -> gebruik ander stopcontact
- stekker niet in stopcontact -> plaats stekker in
stopcontact
- verlengsnoer beschadigd -> vervang verlengsnoer
De machine werkt soms wel/soms niet
- verlengsnoer beschadigd -> vervang verlengsnoer
- interne bedrading defect -> neem contact op met
dealer/servicestation
- aan/uit-schakelaar defect -> neem contact op met
dealer/servicestation
Motor draait maar snijmessen bewegen niet
- interne fout -> neem contact op met dealer/
servicestation
Snijmessen heet
- snijmessen bot -> laat messen slijpen
- snijmessen hebben deuken -> laat messen
controleren
- te veel wrijving als gevolg van gebrek aan
smeermiddel -> vet messen in
MILIEU
Geefelectrischgereedschap,accessoiresen
verpakkingennietmethethuisvuilmee (alleen voor
EU-landen)
- volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG inzake oude
electrische en electronische apparaten en de
toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving,
dient afgedankt electrisch gereedschap gescheiden te
worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een
recycle-bedrijf, dat voldoet aan de geldende
milieu-eisen
- symbool # zal u in het afdankstadium hieraan
herinneren
CONFORMITEITSVERKLARING
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke, dat het onder
“Technische gegevens” beschreven product voldoet aan
de volgende normen of normatieve documenten: EN
60745, EN 61000, EN 55014, overeenkomstig de
bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG, 2006/42/EG,
2000/14/EG, 2011/65/EU
Technischdossierbij: SKIL Europe BV (PT-SEU/
ENG1), 4825 BD Breda, NL
¹ÊÁÂÆιÆ¼½ÊÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
19.12.2013
GELUID/VIBRATIE
Gemeten volgens EN 60745 bedraagt het
geluidsdrukniveau van deze machine 80 dB(A) en het
geluidsvermogen-niveau 100 dB(A) (standaard deviatie:
3 dB), en de vibratie 3,3 m/s² (hand-arm methode;
onzekerheid K = 1,5 m/s²)
19

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Skil 0740 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Skil 0740 in der Sprache / Sprachen: Alle Sprachen als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 7,89 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info