Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
(lado contrário)
Bruksanvisning (på baksidan)
Käyttöohjeet (Kääntöpuoli)
3-274-611-21(1)
© 2007 Sony Corporation Printed in China
ICF-M55
Er bevindt zich een voelstip naast VOL die aangeeft in welke richting u het
volume kunt verhogen.
Accanto al comando VOL è presente un punto tattile ad indicare la direzione
per aumentare il volume.
VOL
TIME SET CLOCK
SCAN / TUNE ENTER
PRESET TUNE BAND POWER
Telescoopantenne
Antenna telescopica
v
De toetsen PRESET TUNE + en SCAN/TUNE•TIME SET
+ zijn voorzien van een voelstip.
I tasti PRESET TUNE + e SCAN/TUNE•TIME SET + dispongono di un
punto tattile.
A
A-
A-
R03 (AAA-formaat) × 2
R03 (formato AAA) × 2
Achterkant
Parte posteriore
Plaats eerst de E kant van de batterij.
Inserire prima l’estremità E della pila.
B
B-
B-
Nederlands
Kennisgeving voor klanten in landen waarin EU-richtlijnen gelden
De fabrikant van dit apparaat is Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio,
Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor onderhouds- of garantiekwesties kunt u de adressen gebruiken die in de
afzonderlijke onderhouds- of garantiedocumenten worden vermeld.
Kenmerken
Kwartsgestuurd PLL-synthesizersysteem (Phase Locked Loop) met een
microcomputer voor gemakkelijk nauwkeurig afstemmen.
Klein formaat zodat u het apparaat overal kunt gebruiken.
Er kunnen maximaal 15 FM-zenders en 10 AM-zenders vooraf worden
ingesteld.
Functie voor automatische zoekafstemming waarmee de zenders automatisch
worden ontvangen.
De batterijen plaatsen
(zie afb. A- )
1 Open de klep aan de achterkant van de radio.
2 Plaats twee R03-batterijen (AAA-formaat) (niet bijgeleverd) met de
polen in de juiste richting.
3 Sluit de klep.
Levensduur van de batterij
(uren bij benadering) (JEITA*)
Bij gebruik van FM AM
Sony alkaline LR03 Met de luidsprekers 21 28
(AAA-formaat)
Sony R03 Met de luidsprekers 8 10,5
(AAA-formaat)
* Gemeten volgens JEITA-normen (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association). De werkelijke levensduur van de batterij
is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het apparaat wordt gebruikt.
U kunt de resterende lading van de batterij in het
display controleren
aanduiding
Volledig opgeladen
Verzwakt
Leeg. Vervang de batterijen door nieuwe. Als u op POWER drukt
nadat u de nieuwe batterijen hebt geplaatst, wordt de aanduiding
gewijzigd in "
".
Wanneer de batterijen leegraken, hoort u een lange pieptoon en
wordt het apparaat uitgeschakeld.
Opmerking
U moet de batterijen binnen 40 seconden vervangen, anders worden de
klokinstelling en de voorinstelzenders teruggezet op de standaardwaarden. Als dit
gebeurt, moet u de functies opnieuw instellen.
Opmerkingen over de batterijen
Laad de droge batterijen niet op.
Draag de droge batterijen niet samen met muntstukken of andere metalen
voorwerpen. Als de positieve en negatieve polen van de batterijen per ongeluk
in contact komen met een metalen voorwerp, kan warmte worden
geproduceerd.
Gebruik niet twee verschillende soorten batterijen tegelijk.
Wanneer u de batterijen vervangt, moet u beide batterijen vervangen door
nieuwe.
Wanneer u het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt, moet u de
batterijen verwijderen om beschadiging door batterijlekkage of corrosie te
voorkomen.
Als de klep van het batterijvak losraakt
De klep van het batterijvak is zo ontworpen dat de klep losraakt als deze met veel
kracht wordt geopend. Bekijk de afbeelding als u de klep wilt terugplaatsen.
(zie afb. A-
)
1 Plaats het linkerhaakje van de klep in de linkeropening van het
apparaat.
2 Bevestig het rechterhaakje in het rechterbovengedeelte van het
batterijvak.
3 Schuif het rechterhaakje naar de rechteropening van het apparaat.
De klok instellen
In het display knippert "0:00" wanneer de batterijen voor het eerst worden
geplaatst.
Stel de klok in terwijl de radio is uitgeschakeld.
1 Druk op POWER om het apparaat uit te schakelen.
2 Houd ENTER•CLOCK meer dan 2 seconden ingedrukt.
Het uur gaat knipperen in het display.
3 Druk op SCAN/TUNE•TIME SET + of tot het juiste uur in
het display verschijnt.
Als u SCAN/TUNE•TIME SET + of ingedrukt houdt, worden de cijfers
snel gewijzigd.
4 Druk op ENTER•CLOCK.
De minuten gaan knipperen.
5 Herhaal stap 3 en 4 om de minuten in te stellen.
6 Als u de minuten hebt ingesteld, gaat de klok lopen en gaat " : "
knipperen.
Opmerkingen
Het kloksysteem van dit apparaat gebruikt de 24-uurs notatie (“0:00” =
middernacht).
Als u de huidige tijd exact wilt instellen, moet u na het instellen van de
minuten op ENTER•CLOCK drukken bij het tijdsignaal (zoals een
radiozender).
Als u begint met het instellen van de klok, moet u elke stap binnen 65
seconden uitvoeren, anders wordt de stand voor het instellen van de klok
geannuleerd.
Wilt u de stand voor het instellen van de klok annuleren, dan drukt u op
POWER om het apparaat in te schakelen en nogmaals op POWER om het
apparaat uit te schakelen. De stand voor het instellen van de klok wordt
geannuleerd.
Het AM-afsteminterval
wijzigen
Het AM-afsteminterval is afhankelijk van het land/de regio. Het afsteminterval
van dit apparaat is in de fabriek ingesteld op 9 kHz. Wijzig de instelling zoals
hieronder wordt aangegeven om naar de radio te kunnen luisteren.
Gebied Afsteminterval
Noord- en Zuid-Amerika 10 kHz
Andere landen/regio’s 9 kHz
1 Druk op POWER om het apparaat uit te schakelen.
2 Houd ENTER•CLOCK ingedrukt en druk langer dan 5 seconden
op POWER.
U hoort twee korte pieptonen ter bevestiging en het afsteminterval wordt
gewijzigd. "10kHz" of "9kHz" wordt 2 seconden in het display weergegeven.
Als u het afsteminterval nogmaals wilt wijzigen, herhaalt u stap 2.
Opmerking
Wanneer het AM-afsteminterval wordt gewijzigd, blijft de ingestelde tijd
behouden, maar worden de standaardwaarden voor de voorinstelzenders voor
AM hersteld.
Favoriete zenders vooraf
instellen
—Vooraf afstemmen
U kunt maximaal 15 FM-zenders en 10 AM-zenders vooraf instellen.
Een zender instellen
1 Druk op POWER om het apparaat in te schakelen.
2 Druk op BAND om de band te selecteren.
3 Druk op SCAN/TUNE•TIME SET + of en ga naar de zender
die u wilt instellen. (Zie "Automatische zoekafstemming" voor
meer informatie.)
4 Houd ENTER•CLOCK ingedrukt tot het voorinstelnummer gaat
knipperen.
Wanneer alle voorinstelnummers zijn ingesteld op bepaalde zenders (bij
aflevering), knippert "1" en wordt "PRESET" weergegeven.
Wanneer op het apparaat een voorinstelnummer beschikbaar is, knippert
alleen het getal en wordt "PRESET" niet weergegeven.
Als u verder niets doet, houdt het knipperen na 65 seconden op. Het display
dat vóór stap 4 werd weergegeven, wordt hersteld.
5 Druk op PRESET TUNE + of om het nummer te selecteren
dat u wilt instellen en druk op ENTER•CLOCK.
Als u het voorinstelnummer (aangeduid met "PRESET") hebt geselecteerd
waaronder u de radiozender wilt instellen, kunt u op ENTER•CLOCK
drukken om de voorinstelzender te wissen en de ontvangen zender in te
stellen.
Voorbeeld: display wanneer u 90,0 MHz in FM vooraf instelt als nummer 1.
Als u de stand voor vooraf instellen wilt annuleren, drukt u op BAND. De
stand van vóór stap 4 wordt hersteld.
Afstemmen op een voorinstelzender
1 Druk op POWER om het apparaat in te schakelen.
2 Selecteer de band met BAND.
3 Druk op PRESET TUNE + of om het gewenste
voorinstelnummer te selecteren.
Alleen de voorinstelnummers die zijn ingesteld op een bepaalde zender,
worden weergegeven.
4 Gebruik VOL om het volume aan te passen.
Een voorinstelzender verwijderen
1
Druk op POWER om het apparaat in te schakelen.
2 Selecteer de band met BAND.
3 Druk op PRESET TUNE + of om het voorinstelnummer te
selecteren dat u wilt verwijderen.
4 Houd ENTER•CLOCK ingedrukt tot "PRESET", " " en
het voorinstelnummer gaan knipperen.
Na het verrichten van stap 4 onder "Een zender instellen" knippert de
aanduiding zoals in de onderstaande afbeelding.
5 Druk op ENTER•CLOCK terwijl het display knippert.
Houd ENTER•CLOCK ingedrukt om de zender te verwijderen die is
opgeslagen onder het voorinstelnummer. Vervolgens ontvangt het apparaat
de zender die is opgeslagen onder het voorafgaande voorinstelnummer. Als er
geen zender is opgeslagen onder dat voorinstelnummer, wordt het
voorinstelnummer daarvoor ontvangen.
Als u binnen 65 seconden geen verwijderbewerking uitvoert, gaat u terug
naar het display van vóór stap 4.
Als u de stand voor het verwijderen wilt annuleren, drukt u op BAND. De
stand van vóór stap 4 wordt hersteld.
Per ongeluk wijzigen
voorkomen
—De functie HOLD (zie afb. A- )
Wanneer u HOLD in de richting van de pijl schuift, wordt "-" in het display
weergegeven. Alle andere toetsen van de radio worden uitgeschakeld.
Met deze functie kunt u voorkomen dat de radio per ongeluk wordt ingeschakeld
of dat de radiofrequentie per ongeluk wordt gewijzigd.
Als u de functie HOLD wilt annuleren, schuift u HOLD in de tegenovergestelde
richting van de pijl. "-" verdwijnt uit het display.
Problemen oplossen
Als het probleem niet is verholpen nadat u de volgende controles hebt uitgevoerd,
moet u contact opnemen met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
De toetsen functioneren helemaal niet.
•"-" wordt weergegeven. Verschuif HOLD tot "-" uit het display
verdwijnt.
Het display is gedimd of er worden geen aanduidingen
weergegeven.
De batterijen zijn verzwakt.
Het apparaat wordt gebruikt bij extreem hoge of lage temperaturen of op een
zeer vochtige plaats.
Het geluid is erg zwak of wordt onderbroken, of de ontvangst is niet
goed.
De batterijen zijn verzwakt.
Probeer in de buurt van een raam te luisteren als u zich in een voertuig of
gebouw bevindt.
De zender wordt niet ontvangen wanneer er op PRESET TUNE + of –
wordt gedrukt.
De zender is niet ingesteld.
De zender is uit het geheugen gewist.
Stel de zender nogmaals in.
Er is geen geluid hoorbaar en "
" knippert in het display.
De batterijen zijn verzwakt.
De radio bedienen
—Automatische zoekafstemming
1 Druk op POWER om het apparaat in te schakelen.
2 Pas VOL (volume) aan.
3 Druk op BAND om de band te selecteren.
Wanneer u op de toets drukt, wordt de band als volgt gewijzigd.
4 Houd SCAN/TUNE•TIME SET + of ingedrukt en laat de
toets vervolgens los.
Het zoeken wordt gestart. Wanneer een zender wordt ontvangen, wordt het
zoeken gestopt en kunt u de zender beluisteren.
De frequentieaanduiding wordt met stappen van 0,1 MHz verhoogd of
verlaagd. (Voorbeeld: de frequentie 88,05 MHz wordt weergegeven als "88.0
MHz".)
Als u de gewenste zender niet kunt ontvangen, kunt u afstemmen op de zender
door herhaaldelijk op SCAN/TUNE•TIME SET + of te drukken.
Wilt u het automatische zoeken stoppen, dan drukt u op SCAN/TUNE•TIME
SET + of .
Als u de radio wilt uitschakelen, drukt u op POWER.
De ontvangst verbeteren
FM: Trek de telescoopantenne uit en stel de lengte, richting en hoek in,
waarbijde beste ontvangst wordt verkregen (Zie afb. B- ).
AM: Draai de hele radio in het horizontale vlak om de richting voor de
besteontvangst te vinden. Er is een vaste ferrietstaafantenne ingebouwd
(Zie afb. B-
).
Opmerkingen
Bij het verstellen van de antenne houdt u de voet
ervanvast. Trek niet alleen aan het uiteinde van de
antenne, wantdaarmee kunt u de antenne beschadigen.
Draai de telescoopantenne niet.
Voorzorgsmaatregelen
Gebruik het apparaat alleen op 3 V gelijkstroom met twee R03-batterijen
(AAA-formaat).
Het naamplaatje met de werkspanning, enzovoort, bevindt zich aan de
achterkant van het apparaat.
Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, vocht,
zand, stof of mechanische schokken. Laat het apparaat niet achter in een auto
die in de zon geparkeerd staat.
Als iets in het apparaat terechtkomt, moet u de batterijen verwijderen en het
apparaat laten nakijken door bevoegde servicetechnici voordat u het apparaat
weer gebruikt.
Reinig de behuizing met een zachte doek die is bevochtigd met een mild
zeepsopje.
In voertuigen en gebouwen kan de radio-ontvangst moeilijk zijn of worden
gestoord. Probeer in de buurt van een raam te luisteren.
Aangezien een krachtige magneet wordt gebruikt voor de luidspreker, moet u
creditcards met magnetische codering en horloges met een
opwindmechanisme uit de buurt van het apparaat houden om eventuele schade
door de magneet te voorkomen.
Dit product is niet spatbestendig, dus u moet voorzichtig zijn als u het
apparaat gebruikt in natte ruimten of wanneer het regent of sneeuwt.
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het
moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte
manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De
recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact
op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Met alle vragen of problemen met betrekking tot het apparaat, kunt u
terecht bij de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Technische gegevens
Tijdsweergave:
24-uurssysteem
Frequentiebereik:
Band Frequentiebereik Afsteminterval
FM 87,5 - 108 MHz 0,05 MHz
AM 531-1 602 kHz 9 kHz
530-1 610 kHz 10 kHz
Luidspreker: Ongeveer 3,6 cm dia., 7,2
Uitgangsvermogen: 80 mW (bij 10% harmonische vervorming)
Uitgang: v (oortelefoon) aansluiting (ø3,5 mm mini-aansluiting)
Stroomvereisten: 3 V gelijkstroom, twee R03-batterijen (AAA-formaat)
Afmetingen: Ongeveer 100,7 × 66,4 × 33,9 mm (b/h/d), incl. uitstekende delen
en knoppen
Gewicht: Ongeveer 120 g, inclusief batterijen
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder
voorafgaande kennisgeving.
Italiano
Si dichiara che l’apparecchio è stato fabbricato in conformità all’art. 2, Comma 1
del D.M. 28. 08. 1995 n. 548.
Nota per i clienti nei paesi in cui sono in vigore le Direttive UE
Il presente prodotto è fabbricato da Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Giappone. Il Rappresentante autorizzato per la direttiva EMC e la
sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l’assistenza o la
garanzia, rivolgersi agli indirizzi che si trovano nei documenti di assistenza o di
garanzia.
Caratteristiche
Sistema sintetizzatore PLL (Phase Locked Loop, circuito a bloccaggio di fase)
controllato al quarzo dotato di microcomputer per facilitare la sintonizzazione
fine.
Forma compatta per una maggiore praticità d’uso in qualsiasi luogo.
Possibilità di preselezionare un massimo di
15 stazioni nella banda FM e 10 stazioni nella banda AM.
Sintonizzazione con ricerca automatica che consente di ricevere
automaticamente le stazioni.
Inserimento delle pile
(vedere la fig. A- )
1 Aprire il coperchio nella parte posteriore della radio.
2 Installare due pile R03 (formato AAA) (non in dotazione)
rispettando la corretta polarità.
3 Chiudere il coperchio.
Durata delle pile
(ore approssimative) (JEITA*)
Se viene utilizzato FM AM
Pile alcaline Sony LR03 Utilizzando i diffusori 21 28
(formato AAA)
Pile Sony R03 Utilizzando i diffusori 8 10,5
(formato AAA)
* Valori misurati in base agli standard JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association). La durata effettiva delle pile
potrebbe variare in base alle condizioni d’uso dell’apparecchio.
È possibile controllare la carica residua della
pila osservando il display
indicatore
Carica completa
Carica in esaurimento
Carica esaurita. Sostituire le pile con pile nuove. Premendo
POWER dopo avere inserito le pile nuove, viene visualizzato
l’indicatore “
”.
Quando le pile si scaricano, l’apparecchio emette un segnale
acustico prolungato, quindi si spegne.
Nota
Assicurarsi di sostituire le pile entro 40 secondi. Diversamente, l’impostazione
dell’orologio e le stazioni preselezionate verranno inizializzate. In tal caso,
impostare di nuovo tali funzioni.
Note sulle pile
Non caricare le pile a secco.
Non conservare le pile a secco insieme a monete o altri oggetti metallici. Se i
terminali positivo e negativo delle pile vengono accidentalmente a contatto
con oggetti metallici, è possibile che si generi calore.
Non utilizzare pile di tipo diverso contemporaneamente.
Quando si sostituiscono le pile, assicurarsi di sostituire entrambe con pile
nuove.
Se si prevede di non utilizzare l’apparecchio per un periodo di tempo
prolungato, rimuovere le pile onde evitare danni causati da perdite di
elettrolita e corrosione.
Se il coperchio dello scomparto pile si stacca
Il coperchio dello scomparto pile è stato progettato per fuoriuscire nel caso in cui
venga aperto con eccessiva forza. Per reinserirlo, vedere la figura
(vedere la fig. A-
).
1 Inserire il gancio sinistro del coperchio nel foro sinistro
sull’apparecchio
2 Inserire il gancio destro nella parte superiore destra dello
scomparto.
3 Fare scorrere il gancio destro verso il foro destro sull’apparecchio.
Impostazione dell’orologio
Se le pile vengono installate per la prima volta, sul display lampeggia “0:00”.
Impostare l’orologio con la radio spenta.
1 Premere POWER per disattivare l’alimentazione.
2 Tenere premuto ENTER•CLOCK per oltre 2 secondi.
Nel display lampeggia l’ora.
3 Premere SCAN/TUNE•TIME SET + o fino a quando l’ora
corretta non viene visualizzata nel display.
Tenendo premuto SCAN TUNE/TIME SET +
o , le cifre cambiano rapidamente.
4 Premere ENTER•CLOCK.
I minuti iniziano a lampeggiare.
5 Ripetere i punti 3 e 4 per impostare i minuti.
6 Una volta impostati i minuti, l’orologio inizia a funzionare e
l’indicazione “ : ” lampeggia.
Note
Il sistema dell’ora di questa unità utilizza il sistema delle 24 ore ("0:00" =
mezzanotte).
Per impostare l’ora corrente in modo esatto, dopo avere impostato i minuti,
premere ENTER•CLOCK in corrispondenza del segnale orario (ad esempio,
una stazione radiofonica).
Una volta avviata l’impostazione dell’orologio, è necessario eseguire ciascuna
operazione entro 65 secondi. Diversamente, il modo di impostazione
dell’orologio viene disattivato.
Per disattivare il modo di impostazione dell’orologio, premere POWER per
attivare l’alimentazione, quindi premere di nuovo POWER per disattivarla. Il
modo di impostazione dell’orologio viene disattivato.
Modifica dell’incremento di
frequenza AM
L’incremento di frequenza AM varia in base all’area di ricezione. L’incremento
di frequenza del presente apparecchio è regolato su 9 kHz per impostazione
predefinita. Per poter ascoltare la radio, è possibile modificare l’impostazione
come illustrato di seguito.
Area Incremento di frequenza
America del Nord e 10 kHz
del Sud
Altri paesi/altre regioni 9 kHz
1 Premere POWER per disattivare l’alimentazione.
2 Tenendo premuto ENTER•CLOCK, tenere premuto POWER
per oltre 5 secondi.
Vengono emessi due brevi segnali acustici e l’incremento di frequenza
cambia. L’indicazione “10kHz” o “9kHz” viene visualizzata per 2 secondi
nella finestra del display. Per modificare di nuovo l’incremento di frequenza,
ripetere il punto 2.
Nota
Se l’incremento di frequenza AM viene modificato, l’ora rimane memorizzata,
mentre le stazioni preselezionate della banda AM vengono inizializzate.
Uso della radio
—Sintonizzazione con ricerca
automatica
1 Premere POWER per attivare l’alimentazione.
2 Regolare VOL (volume).
3 Premere BAND per selezionare la banda.
Ad ogni pressione del tasto, la banda cambia nel seguente ordine.
4 Tenere premuto SCAN/TUNE•TIME SET + o , quindi
rilasciarlo.
La ricerca viene avviata e, alla ricezione di una stazione, la ricerca si arresta
ed è possibile ascoltare la stazione stessa.
L’indicazione della frequenza aumenta o diminuisce in incrementi di 0,1
MHz. (Esempio: la frequenza 88,05 MHz viene visualizzata come “88.0
MHz”).
Se non è possibile ricevere la stazione desiderata, sintonizzarsi su tale stazione
premendo più volte SCAN/TUNE•TIME SET + o .
Per arrestare la funzione di ricerca automatica, premere SCAN/TUNE•TIME
SET + o .
Per spegnere la radio, premere POWER.
Ottimizzazione della ricezione
FM: Estendere l’antenna telescopica e regolarne la lunghezza, la direzionee
l’orientamento in modo da ottenere la ricezione ottimale
(vedere la fig. B-
).
AM: Ruotare orizzontalmente l’apparecchio per una ricezione
ottimale.Un’antenna con barra in ferrite è incorporata nell’apparecchio
(vedere la fig. B-
).
Nota
Regolare la direzione dell’antenna tenendola per la
base.Se spostata con una forza eccessiva, l’antenna
potrebbe danneggiarsi.
Non ruotare l’antenna telescopica.
Preselezione delle stazioni
preferite
—Sintonizzazione preselezionata
È possibile preselezionare un massimo di 15 stazioni nella banda FM e 10 nella
banda AM.
Preselezione di una stazione
1
Premere POWER per attivare l’alimentazione.
2 Premere BAND per selezionare la banda.
3 Premere SCAN/TUNE•TIME SET +
o per ricevere la stazione da preselezionare (vedere la sezione
“Sintonizzazione con ricerca automatica”).
4 Tenere premuto ENTER•CLOCK finché il numero di
preselezione non lampeggia.
Se tutti i numeri di preselezione sono stati assegnati ad altrettante stazioni (in
fabbrica), “1” lampeggia e viene visualizzato “PRESET”.
Se uno dei numeri di preselezione dell’apparecchio è disponibile, solo tale
numero lampeggia e “PRESET” non viene visualizzato.
Se non vengono eseguite ulteriori operazioni, il display dell’apparecchio
smette di lampeggiare dopo circa 65 secondi. Viene di nuovo visualizzato il
display precedente il punto 4.
5
Premere PRESET TUNE + o per selezionare il numero che si
desidera preimpostare, quindi premere ENTER•CLOCK.
Una volta selezionato il numero preimpostato desiderato (visualizzato con
PRESET”) assegnato a una stazione radio, premere ENTER•CLOCK per
eliminare la stazione preselezionata e preselezionare quella in fase di ricezione.
Esempio: finestra del display se nella posizione 1 è stata preselezionata la
stazione FM 90,0 MHz. Il numero smette di lampeggiare.
Per disattivare il modo di preselezione, premere BAND. Il modo di
preselezione viene ripristinato prima del punto 4.
Sintonizzazione di una stazione preselezionata
1
Premere POWER per attivare l’alimentazione.
2 Selezionare la banda mediante BAND.
3 Premere PRESET TUNE + o per selezionare il numero di
preselezione desiderato.
Vengono visualizzati solo i numeri di preselezione assegnati alle stazioni.
4 Regolare il volume mediante VOL.
Eliminazione di una stazione preselezionata
1
Premere POWER per attivare l’alimentazione.
2 Selezionare la banda mediante BAND.
3 Premere PRESET TUNE + o per selezionare il numero di
preselezione da eliminare.
4 Tenere premuto ENTER•CLOCK fino a quando “PRESET”,
” e il numero di preselezione non lampeggiano.
Una volta effettuata l’operazione descritta al punto 4 di “Preselezione di una
stazione”, il display appare come riportato di seguito.
5 Premere ENTER•CLOCK mentre il display lampeggia.
Tenendo premuto ENTER•CLOCK, la stazione impostata in corrispondenza
del numero di preselezione viene eliminata e l’apparecchio avvia la ricezione
della stazione impostata in corrispondenza del numero di preselezione
precedente oppure, se in corrispondenza di tale numero non è memorizzata
alcuna stazione, di quello ancora precedente.
Se per circa 65 secondi non viene effettuata alcuna operazione di
eliminazione, viene visualizzato di nuovo il display precedente il punto 4.
Per annullare il modo di eliminazione, premere BAND. Il modo di
eliminazione viene ripristinato prima del punto 4.
Per evitare modifiche
accidentali
—Funzione HOLD (vedere la fig. A- )
Facendo scorrere HOLD in direzione della freccia, l’indicazione “-” viene
visualizzata nel display. Tutti gli altri tasti della radio non sono più operativi.
Questa funzione consente di evitare operazioni accidentali, quali l’accensione
della radio o la modifica della frequenza.
Per disattivare la funzione HOLD, fare scorrere HOLD nella direzione opposta a
quella della freccia in modo tale che “-” scompaia.
Guida alla soluzione dei
problemi
Se dopo avere effettuato i controlli descritti di seguito il problema persiste,
rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Non funziona alcun tasto.
•È visualizzato “-”. Fare scorrere HOLD affinché “-” scompaia.
Il display è scarsamente illuminato o non vi è visualizzata alcuna
indicazione.
Le pile sono quasi scariche.
L’apparecchio è utilizzato in un luogo con temperature eccessivamente alte o
basse o soggetto a umidità eccessiva.
L’audio è debole o si interrompe oppure la ricezione è debole.
Le pile sono quasi scariche.
All’interno di veicoli o di edifici, utilizzare l’apparecchio in prossimità di una finestra.
Non è possibile ricevere la stazione premendo PRESET TUNE + o –.
La stazione non è stata preselezionata.
La memoria della stazione è stata cancellata.
Preselezionare di nuovo la stazione.
Non viene emesso alcun suono e “
” lampeggia sul display.
Le pile sono quasi scariche.
Precauzioni
Utilizzare l’apparecchio solo con alimentazione da 3 V CC fornita da due pile
R03 (formato AAA).
La targhetta indicante la tensione operativa e così via si trova nella parte
posteriore esterna.
Evitare l’esposizione a temperature estreme, luce solare diretta, umidità,
sabbia, polvere o scosse meccaniche. Non lasciare l’apparecchio all’interno di
un’auto parcheggiata al sole.
Se qualcosa dovesse penetrare all’interno dell’apparecchio, rimuovere le pile e fare
controllare l’apparecchio da personale qualificato prima di utilizzarlo di nuovo.
Per pulire il rivestimento, utilizzare un panno morbido inumidito con una
soluzione detergente neutra.
All’interno dei veicoli o edifici, è possibile che la ricezione risulti difficoltosa
o disturbata. Provare ad avvicinare l’apparecchio a una finestra.
Poiché per il diffusore viene utilizzato un potente magnete, assicurarsi di
tenere carte di credito con codifica magnetica o orologi a molla lontani
dall’apparecchio, onde evitare possibili danni causati dal magnete.
Poiché il presente prodotto non è stato progettato per essere resistente agli
spruzzi, prestare attenzione durante l’uso in condizioni di pioggia o neve
oppure in luoghi soggetti a spruzzi d’acqua.
Trattamento del dispositivo elettrico od
elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi
dell’Unione Europea e in altri paesi europei con
sistema di raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il
prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto
domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato
per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo
prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali
conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti
essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a
conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio
di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di
smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.
In caso di domande o problemi
relativi all’apparecchio, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
Caratteristiche tecniche
Visualizzazione dell’ora:
sistema delle 24 ore
Gamma di frequenze*:
Banda Gamma di frequenze Incremento di frequenza
FM 87,5 - 108 MHz 0,05 MHz
AM 531-1 602 kHz 9 kHz
530-1 610 kHz 10 kHz
Diffusore: circa 3,6 cm di diametro, 7,2
Uscita di potenza: 80 mW (a 10% di distorsione armonica)
Uscita: Presa v (auricolare) (minipresa, ø 3,5 mm)
Requisiti di alimentazione: 3 V CC, due pile R03 (formato AAA)
Dimensioni: circa 100,7 × 66,4 × 33,9 mm (l/a/p)
comprese le parti sporgenti e i comandi
Peso: circa 120 g pila incluse
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Nota
BANDE DI FREQUENZA
Bande di frequenza:
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
AM: 531 kHz – 1 602 kHz
Frequenza intermedia:
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
* di cui al par. 3 dell’Allegato A al D.M. 25/06/85 e al par. 3 dell’Allegato 1 al
D.M. 27/08/87
FM/AM PLL
Synthesized Radio
x
x
x
x
Voorinstelnummer
dat moet worden
verwijderd
Numero di
preselezione da
eliminare
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Sony ICF-M55 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Sony ICF-M55 in der Sprache / Sprachen: Holländisch, Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,58 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Sony ICF-M55

Sony ICF-M55 Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info