Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
NR920 / Nederlandse Handleiding
GEBRUIK MET ADAPTER
Voor gebruik dient u te controleren of het VOLTAGE dat op het apparaat staat overeenkkomt met
uw lokale voltage. Rol het stroomsnoer uit en één kant in de adapateraansluiting op het apparaat,
en de andere kant in een stopcontact.
OPGELET
1. Trek de stekker niet uit het stopcontact, en doe hem er niet in met natte handen;
2. Als u denk het apparaat lang niet te gebruiken, trek dan de stekker uit het stopcontact;
3. Als u de stekker uit het stopcontact haalt, trek dan niet aan het snoer om geen risico te lopen
op schokken door een beschadigd snoer.
GEBRUIK OP BATTERIJEN
Trek de aansluiting van de adapter uit het apparaat. Open het klepje van het Batterijcompartiment
en plaat 4 stuks UM-2 “C” batterijen in het batterijencompartiment, met de polen zoals aangegeven
aan de binnenzijde.
EERSTE GEBRUIK
Als u voor de eerste keer uw Digitale radio gebruikt, volg dan de volgende stappen:
1. Sluit het stroomsnoer aan op een stopcontact, of doe 4 type C batterijen in het
batterijcompartiment om de radio van stroom te voorzien.
2. U dient de telescopische antenne volledig uit te schuiven.
3. Druk op de POWER toets om de radio aan te zetten. De radio zal een eerste DAB+ scan
uitvoeren om naar beschikbare radiozenders te zoeken.
4. Zodra de scan is afgerond begint de eerste zender af te spelen. U kunt door de zenders
bladeren met de UP en DOWN toetsen, of door te stoppen bij de zender waar u naar wilt
luisteren.
Opmerking:
Als er geen zenders worden gevonden, schakel de radio dan uit en verplaats hem naar een
locatie met een betere ontvangst. Als u de radio weer inschakelt dan herhaalt zich automatisch
het scanproces.
DAB+ MODE
Druk op de DAB+/FM toets om de radio in DAB+ mode te zetten.
Een Volledige Scan starten:
1. Druk de SCAN toets in om een volledige scan te starten
Opmerking: Bij het eerste gebruik heeft uw Digitale Radio de DAB band afgescand op beschikbare
zenders. De zenders zijn op dat moment in het geheugen van uw radio opgeslagen. U kunt op
ieder gewenst moment de band opnieuw scannen als u verhuist of alleen de lijst van zenders wilt
verversen.
Dit scanproces duurt enkele minuten. Het aantal zenders dat tijdens de scan gevonden wordt,
wordt aan de rechterzijde van het scherm weergegeven.
Na de scan stemt de radio zich af op de laatste actieve zender, als die nog beschikbaar is. U kunt
ook verdergaan met het zoeken naar een andere zender.
NL-3
Handmatig Afstemmen:
1. Druk op de MENU toets en draai aan de TUNING toets en kies “Manual Tune” en druk op
Enter om te bevestigen..
2. Draai aan de TUNING toets om door de frequenties te bladeren en op een zender af te
stemmen.
3. Druk op de Enter toets om de frequentie te bevestigen en “Manual Tuning” te verlaten.
Opmerking: Het multiplex zendernummer en de frequentie worden getoond. Als een zender
multiplex op deze frequentie bestaat, dan wordt de multiplexnaam ook getoond, en de eerste
zender in de multiplex wordt afgespeeld.
FM MODE
Druk op de DAB+/FM toets om de radio in FM mode te zetten.
Automatisch Afstemmen:
1. Om vooruit te scannen drukt u op de SCAN toets en de volgende beschikbare zender wordt
gezocht.
2. Om terug te scannen drukt u op de SCAN toets en houdt deze vast om de volgende
beschikbare zender te vinden.
Opmerking: Het afstemmen stapt vanzelf als de volgende zender is gevonden.
Handmatig Afstemmen:
1. Druk op de UP en DOWN toets om omhoog of omlaag per Mhz door de frequenties te
bladeren.
FM MONO / AUTO Mode
In FM mode, druk u op ENTER om te schakelen tussen MONO of AUTO Mode.
ONDERSTEUNENDE FUNCTIES
1. Voorkeuzefunctie
De Digitale radio kan tot 10 DAB en 10 FM zenders in het geheugen opslaan, voor snelle
toegang tot uw favoriete zenders.
Een voorkeuzezender opslaan:
1. Stem uw Digitale radio af op de zender die u als voorkeuze wilt opslaan.
2. Druk de PRESET toets in en houd deze vast totdat “ Preset Empty 1” verschijnt met
een knippered cijfer.
3. Met de UP en DOWN toetsen kiest u de gewenste voorkeuzepositie en druk dan op de
ENTER toets om die zender in het radiogeheugen op te slaan.
Opmerking: Als u een voorkeuze opslaat dan worden het nummer en “Stored” weergegeven,
om het door u gekozen nummer te bevestigen. U kunt ook een voorkeuzepositie kiezen die
al in gebruik was. De gegevens van de nieuwe zender overschrijven de gegevens van de
oude.
NL-4
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Soundmaster NR920 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Soundmaster NR920 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,54 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info