635886
4
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
Veilig werken met de motorzaag
Nederlands
2
De nationale veiligheidsvoorschriften,
bijv. van beroepsgroepen, sociale
instanties, arbeidsinspectie en andere in
acht nemen.
Wie voor het eerst met het
motorapparaat werkt: door de verkoper
of door een andere deskundige laten
uitleggen hoe men hiermee veilig kan
werken – of deelnemen aan een cursus.
Minderjarigen mogen niet met het
apparaat werken – behalve jongeren
boven de 16 jaar die onder toezicht
leren met het apparaat te werken.
Kinderen, huisdieren en toeschouwers
op afstand houden.
Als het motorapparaat niet wordt
gebruikt, het apparaat zo neerleggen
dat niemand in gevaar kan worden
gebracht. Het motorapparaat zo
opbergen dat onbevoegden er geen
toegang toe hebben.
De gebruiker is verantwoordelijk voor
ongevallen die andere personen of hun
eigendommen overkomen, resp. voor
de gevaren waaraan deze worden
blootgesteld.
Het motorapparaat alleen meegeven of
uitlenen aan personen die met dit model
en het gebruik ervan vertrouwd zijn –
altijd de handleiding meegeven.
Wie met het motorapparaat werkt moet
goed uitgerust en gezond zijn en een
goede lichamelijke conditie hebben. Wie
zich om gezondheidsredenen niet mag
inspannen, moet zijn arts raadplegen of
het werken met een motorapparaat
mogelijk is.
Alleen voor dragers van een pacemaker:
het ontstekingsmechanisme van dit
apparaat genereert een zeer gering
elektromagnetisch veld. Beïnvloeding
van enkele typen pacemakers kan niet
volledig worden uitgesloten. Ter
voorkoming van gezondheidsrisico's
adviseert STIHL de behandelend arts en
de fabrikant van de pacemaker te
raadplegen.
Na gebruik van alcohol, medicijnen die
het reactievermogen beïnvloeden of
drugs mag niet met het motorapparaat
worden gewerkt.
Bij ongunstige weersomstandigheden
(regen, sneeuw, ijzel, wind) de
werkzaamheden uitstellen verhoogde
kans op ongelukken!
Alleen in hout en houtige voorwerpen
zagen.
Het gebruik van het motorapparaat voor
andere doeleinden is niet toegestaan en
kan leiden tot ongelukken of schade aan
het motorapparaat. Geen wijzigingen
aan het product aanbrengen – ook dit
kan leiden tot ongelukken of schade aan
het motorapparaat.
Alleen die gereedschappen,
zaagbladen, zaagkettingen,
zaagkettingtandwielen of toebehoren
monteren die door STIHL voor dit
motorapparaat zijn vrijgegeven of
technisch gelijkwaardige onderdelen. Bij
vragen contact opnemen met een
geautoriseerde dealer. Alleen
hoogwaardige gereedschappen of
toebehoren monteren. Als dit wordt
nagelaten bestaat de kans op
ongelukken of schade aan het
motorapparaat.
STIHL adviseert originele STIHL
gereedschappen, zaagbladen,
zaagkettingen, kettingtandwielen en
toebehoren te monteren. Deze zijn qua
eigenschappen optimaal op het product
en de eisen van de gebruiker
afgestemd.
Kleding en uitrusting
De voorgeschreven kleding en uitrusting
dragen.
Veiligheidsaanwijzingen en
werktechniek
Bovendien zijn er extra
veiligheidsmaatregelen
nodig bij het werken met
de motorzaag omdat dit
sneller gaat dan met de
bijl en de handzaag en
omdat er met een zeer
hoge kettingsnelheid
wordt gewerkt en de snij-
tanden zeer scherp zijn.
De gehele handleiding
voor de eerste ingebruik-
neming aandachtig
doorlezen. De handlei-
ding goed opbergen. Het
niet in acht nemen van de
handleiding kan levens-
gevaarlijk zijn.
De kleding moet doelma-
tig zijn en mag tijdens het
werk niet hinderen.
Nauwsluitende kleding
met bescherming tegen
snijwonden – combipak,
geen stofjas.
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Stihl Motorzaag wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Stihl Motorzaag in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,83 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info