Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
DAB-50
DAB/FM Tuner
Bedieningshandleiding
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  DAB-50

  Bedieningshandleiding
  DAB/FM Tuner • Page 2

  UITRUSTING EN TOEBEHOREN
  Toebehoren
  CONTROL/TUNING

  POWER

  1

  1 x DAB-50
  1 x afstandsbediening
  2 x batterijen (optioneel)
  1 x DAB/FM-antenne (optioneel)
  1 x bedieningshandleiding

  2

  3

  4

  DAB/FM

  AUTOTUNE

  INFO

  PRESS TO SELECT

  +

  +

  DAB-50 DAB/FM-TUNER

  DAB-50

  Bedieningshandleiding
  DAB/FM Tuner

  Deze bedieningshandleiding bevat alles wat u over uw Tangent DAB-50 dient te weten.
  Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt!

  01 • Page 3

  INHOUD
  UITRUSTING EN TOEBEHOREN
  Uitrusting en toebehoren

  ANTENNE INSTELLEN
  Antenne instellen

  01

  INHOUD
  Inhoud

  BEDIENING EN FUNCTIES
  02
  ON, OFF og standby
  Info og Function
  DAB tuning
  Lagring og valg af kanaler
  FM tuning

  VEILIGHEIDSMAATREGELEN
  Veiligheidsmaatregelen

  FOUTEN OPSPOREN
  Fouten opsporen
  04

  Technische gegevens
  06

  SYSTEEMAANSLUITING
  Op het voedingsnet aansluiten

  07

  AFSTANDSBEDIENING
  Batterijen plaatsen
  Afstandsbediening gebruiken
  Afstandsbediening

  08
  08
  09

  FRONTPANEEL EN AANSLUITINGEN
  Frontpaneel
  Aansluitingen

  10
  11

  SYSTEEMAANSLUITING
  Overzicht audioaansluitingen

  17

  TECHNISCHE GEGEVENS

  BELANGRIJKE INFORMATIE
  Belangrijke informatie

  14
  14
  15
  15
  16

  03

  BELANGRIJKE
  VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
  Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

  13

  12

  02

  18 • Page 4

  VEILIGHEIDSMAATREGELEN
  Een driehoek met een bliksem moet aandacht van de
  gebruiker vestigen op het feit dat er een niet geïsoleerde
  "gevaarlijke spanning" in de kast is die zó sterk kan zijn dat
  er gevaar is voor elektrische schokken.

  Een driehoek met een uitroepteken moet aandacht van de
  gebruiker vestigen op het feit dat er belangrijke gebruiks- en
  onderhoudsaanwijzingen in de bijgevoegde handleiding
  staan die u dient te lezen.

  Symbool voor KLASSE II (dubbele isolatie)

  WAARSCHUWING: OM HET RISICO VOOR BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
  MINIMALISEREN MAG HET APPARAAT NIET AAN REGEN OF VOCHT
  BLOOTGESTELD WORDEN. DE KAST MAG NIET GEOPEND WORDEN OMDAT
  ER IN DE KAST GEVAARLIJKE HOOGSPANNING IS. VAKBEKWAME TECHNICI
  ZIJN DE ENIGEN DIE REPARATIE EN SERVICE MOGEN UITVOEREN.

  VOORZICHTIG:

  Indien de stekker op de stroomkabel moet worden vervangen, is het belangrijk dat de
  nieuwe stekker precies overeenkomt met de oude of dat de nieuwe stekker door de
  producent aanbevolen is.

  OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN IS HET BELANGRIJK DAT DE
  STEKKER CORRECT IN HET STOPCONTACT GEZET WORDT.

  03 • Page 5

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
  WAARSCHUWING: HET IS BELANGRIJK DAT U DE AANWIJZINGEN IN DEZE HANDLEIDING EN DE
  AANWIJZINGEN OP HET APPARAAT ZELF NALEEFT. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR EVT. TOEKOMSTIG
  GEBRUIK.
  Dit apparaat is ontwikkeld en geproduceerd met om een optimale veiligheid voor de gebruiker te verkrijgen. Verkeerd
  gebruik van het apparaat kan tot elektrische schokken of brand leiden. Dit apparaat bevat ingebouwde
  beveiligingsapparatuur dat de gebruiker zal beschermen als onderstaande handelwijze gevolgd wordt tijdens installatie,
  gebruik en reparatie. Dit apparaat is volledig elektronisch en bevat geen delen die de gebruiker kan repareren.
  DE KAST MAG NIET WORDEN VERWIJDERD AANGEZIEN ER DAN RISICO ONTSTAAT VOOR GEVAARLIJKE
  SPANNING. ALLEEN VAKKUNDIGE TECHNICI MOGEN DIT APPARAAT REPAREREN.

  Verwarming
  Het apparaat man niet dicht bij
  warmte producerende bronnen
  zoals radiatoren, luchtkleppen,
  fornuizen of andere voorwerpen
  (hieronder versterkers) geplaatst
  worden.

  Lees de handleiding
  Lees na het uitpakken van het
  apparaat de handleiding
  zorgvuldig door en volg alle
  aanwijzingen.

  Stroombronnen
  Voor dit apparaat mag alleen het op
  het merkplaatje aangegeven type
  stroombron worden gebruikt. Als u niet
  zeker bent van de stroombron bij u
  thuis, kunt u de handelaar of de
  plaatselijke elektriciteitsmaatschappij
  vragen. Voor producten waarbij
  batterijen of een andere stroombron
  gebruikt worden, wordt naar de
  gebruikshandleiding verwezen.

  Water en vocht
  Het apparaat mag niet dicht bij
  water gebruikt worden, zoals
  bv. badkuip, wastafel,
  gootsteen of afwasbak, en ook
  niet in een vochtige kelder of
  dicht bij een zwembad, enz.
  Reiniging
  Haal de stekker uit het contact
  voor u met schoonmaken begint.
  Gebruik geen reinigingsmiddelen
  die vloeibaar zijn of aërosol
  bevatten. Gebruik een droge
  stofdoek.

  Aarden of polariseren
  Indien u de stekker niet helemaal in het stopcontact
  kunt zetten, of als de stekker nog niet past, mag
  het apparaat niet gebruikt worden in het land waar
  u verblijft.

  Stroomkabels
  De kabels moeten zó gevoerd
  worden dat ze niet betreden
  worden en niet beklemd raken
  door dingen die erop of ernaast
  gezet worden. Dit is met name
  belangrijk in de buurt van
  stopcontacten, stekkerdozen en
  de uitgangen van het apparaat.

  Ventilatie
  De spleten en openingen in de kast zorgen
  voor ventilatie en een betrouwbare functie.
  Ze voorkomen ook oververhitting van het
  apparaat. Deze openingen mogen niet
  geblokkeerd of afgedekt worden. De
  openingen mogen nooit geblokkeerd
  worden door het apparaat bv. op een bed,
  een bank, een tapijt of soortelijke onderlaag
  te plaatsen.

  Overbelasting
  Zorg ervoor dat stopcontacten,
  verlengsnoeren en complete
  stekkerdozen niet overbelast
  worden, aangezien dit brand of
  elektrische schokken kan
  veroorzaken.

  04 • Page 6

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
  Blikseminslag
  Haal als extra bescherming tijdens
  onweer of perioden waar het
  apparaat gedurende langere tijd
  niet gebruikt wordt de stekker uit
  het stopcontact. Dit zal
  beschadiging van het apparaat
  door blikseminslag of
  spanningsgolven voorkomen.
  Indringen van voorwerpen of
  vloeistof
  Er mogen nooit voorwerpen door
  de openingen in het apparaat
  gestoken worden aangezien ze
  gevaarlijke spanningspunten of
  kortsluitdelen kunnen aanraken en
  brand of elektrische schokken
  veroorzaken. Er mag geen
  vloeistof op de versterker gemorst
  worden.
  Toebehoren
  Het apparaat mag niet op een onstabiele onderlaag,
  zoals een wagen, frame, driepoot, plank
  of tafel staan. Het apparaat kan
  Omvallen en
  daardoor letsel berokkenen aan
  kinderen of volwassenen en het
  apparaat als zodanig beschadigd worden.
  Er mag alleen een wagen, frame, driepoot, plank of
  tafel gebruikt worden als deze zeer stabiel zijn of
  samen met het apparaat verkocht zijn. Het apparaat
  moet in overeenstemming met de aanwijzingen van
  de producent gemonteerd worden met behulp van
  montagehulpstukken die de producent aanbeveelt.
  Als het apparaat op een rijwagen geplaatst is, moet
  deze met voorzichtigheid verplaatst worden. Snel
  stoppen, onnodige krachtinspanning en
  onregelmatige onderlagen kunnen ertoe leiden dat de
  wagen omkiept.
  Belasten
  Leg geen voorwerpen op het
  apparaat en ga er niet op staan. De
  voorwerpen kunnen omvallen en
  daardoor letsel berokkenen aan
  kinderen of volwassenen en het
  apparaat als zodanig kan
  beschadigd worden.

  Beschadiging
  Haal de stekker uit het stopcontact en neemt contact
  op met een vakman indien:
  A) de stroomkabel of stekker beschadigd is,
  B) er vloeistof op het apparaat geknoeid is of als er
  voorwerpen in het apparaat gevallen zijn,
  C) het apparaat aan regen of water blootgesteld is
  geweest,
  D) het apparaat niet normaal functioneert nadat de
  gebruikshandleiding gevolgd is.
  De instellingen die mogen worden uitgevoerd, staan
  in de gebruikshandleiding beschreven. Verkeerde
  installatie kan tot beschadigingen leiden en het kan
  voor een vakman vaak moeilijk zijn op het apparaat
  weer normaal te laten functioneren,
  E) het apparaat is gevallen of op een andere manier
  beschadigd is,
  F) er een markante verandering in het functioneren
  van het apparaat is. Dan is er behoefte aan service.
  service.
  Service
  Probeer niet zelf service op het
  apparaat uit te voeren omdat men
  zich door de kast te openen of te
  verwijderen aan gevaarlijke spanning
  of dergelijke blootstelt. Alle service
  dient door een vakkundige monteur
  te worden uitgevoerd.
  Reservedelen
  Indien er behoefte is aan reservedelen, dient men
  ervoor te zorgen dat de servicemonteur de
  reservedelen gebruikt die door de producent zijn
  vermeldt, en dat ze dezelfde eigenschappen als de
  originele delen bezitten. Niet goedgekeurde
  reservedelen kunnen tot brand, elektrische
  schokken of dergelijke leiden.
  Veiligheidscontrole
  Nadat de service of reparatie van
  de versterker uitgevoerd is, moet
  men de servicemonteur vragen een
  veiligheidscontrole uit te voeren
  zodat u zeker weet dat het
  apparaat bedrijfsklaar is.

  05 • Page 7

  BELANGRIJKE INFORMATIE

  Hanteringsaanwijzingen

  Condens
  Condens kan in de volgende gevallen ontstaan:
  als het apparaat direct van een koude naar een
  warme plek verplaatst wordt,
  als het apparaat gebruikt wordt in een ruimte
  waar de radiator net aangezet is, of een plek waar
  de koude lucht van de airco direct op het apparaat
  blaast,
  als het apparaat 's zomers in een warme en
  vochtige ruimte gebruikt wordt vlak nadat het uit
  een ruimte gehaald wordt waar de airco aanstaat,
  als er stoom of vocht in de ruimte is.

  De panelen op de boven- en achterzijde kunnen
  na langdurig gebruik warm worden. Dit is geen
  fout in de werking.
  Het apparaat dient uitgezet te worden als het niet
  in gebruik is.

  Bescherm de stroomkabel
  Volg onderstaande aanwijzingen om afwijkende
  werking, elektrische schokken, brand of
  persoonlijk letsel te vermijden:
  hou de stekker goed vast als u hem in het
  stopcontact steekt,
  vermijd voorwerpen die warmte produceren,
  zet niets bovenop de kabel,
  repareer of wijzig de kabel niet.

  Als er sprake is van condens, zal het apparaat niet
  correct werken. Zet het apparaat uit. Haal de
  stekker uit het stopcontact en laat het 2-3 uur
  staan. Daarna zal het apparaat op temperatuur zijn
  en de aanwezige condens verdwenen zijn.

  Plaatsing
  Het apparaat mag niet op de volgende plekken
  geplaatst worden:
  in zonlicht, dicht bij een warmteproducerend
  voorwerp of in een gesloten wagen,
  in hoge temperaturen (40ºC of meer) of hoge
  vochtigheid (90% of meer),
  vuile plaatsen, aangezien sommige van de delen
  hierdoor beschadigd kunnen worden.

  Steek nooit uw vingers of
  voorwerpen in het apparaat
  Het is gevaarlijk de inwendige delen aan te raken
  omdat dit schade kan berokkenen aan personen
  en zaken. Open de kast niet.
  Er mogen geen vreemde voorwerpen in het
  apparaat gelegd worden.

  Storingen
  Als het apparaat dicht bij de tv, radio of video
  staat, kan dit tot een verslechterde kwaliteit van
  beeld en geluid leiden. Als dit het geval is, moet
  het apparaat van de tv, radio of video verwijderd
  worden.

  06 • Page 8

  SYSTEEMAANSLUITING
  Op het voedingsnet aansluiten
  Stereo Output

  Optical Output

  Antenna

  Contrast
  Model: DAB-50
  Power Rating 230-240 V AC~50Hz
  Max Power Consumption: 30W
  Item No.:

  11048.01

  Serial No.:

  De stroom mag niet ingeschakeld worden voordat alle
  systeemaansluitingen correct uitgevoerd zijn.
  Controleer dat alle aansluitingen correct uitgevoerd zijn voordat u de stroom
  aansluit.

  Op het voedingsnet aansluiten
  Controleer voordat u de netstekker in het contact steekt, dat alle andere systeemaansluitingen correct
  uitgevoerd en veilig zijn.
  Steek daarna de netstekker in een geschikt stopcontact.
  Als het apparaat in het buitenland gebruikt moet worden, heeft u eventueel een adapter nodig.

  07 • Page 9

  AFSTANDSBEDIENING
  Batterijen plaatsen
  Verwijder het deksel zoals getoond op de
  afbeelding.

  Zet het deksel weer terug.

  Breng twee AAA/R03/UM4 batterijen aan.
  Zorg ervoor dat de polen de juiste kant
  uitwijzen (zie markering op de bodem).

  Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen en ook geen verschillende batterijtypen.
  Haal de batterijen uit de afstandsbediening als deze gedurende een langere periode niet gebruikt
  wordt.

  Afstandsbediening gebruiken
  CONTROL/TUNING

  Richt de afstandsbediening op het frontpaneel van
  het apparaat. Als het afstandsbedieningsignaal
  ontvangen wordt, zal het apparaat in
  overeenstemming hiermee reageren. De
  afstandsbediening werkt binnen een radius van ca. 6

  POWER

  2

  1

  3

  4

  DAB/FM

  AUTOTUNE

  INFO

  PRESS TO SELECT
  DAB-50 DAB/FM-TUNER

  InfraredSensor

  +

  +

  Als het apparaat aan sterke lichtbronnen blootgesteld wordt, kunnen er fouten optreden tijdens het gebruik
  van de afstandsbediening.
  Er kunnen fouten optreden als er andere afstandsbedieningen in de buurt van het apparaat gebruikt
  worden.
  Leg geen voorwerpen over de afstandsbediening omdat de batterijen kunnen ontladen als er constant op
  een toets gedrukt wordt.
  Er mogen geen grotere voorwerpen tussen de afstandsbediening en het apparaat zijn.
  Het apparaat mag niet bediend worden achter gekleurde glazen ruiten aangezien dit de maximale reikwijdte
  van de afstandsbediening zal verminderen.

  08 • Page 10

  AFSTANDSBEDIENING
  Functies afstandsbediening
  DAB-50 FUNCTIES:
  Scroll +/-:: wisselt tussen de stations op
  DAB en FM
  Select:: wisselt tussen MONO en AUTO op
  FM en kiest het getoonde station op DAB
  1-4 : kiest opgeslagen stations. Als ze meer
  dan 2 seconden ingedrukt worden, zal een
  station op het desbetreffende nummer
  opgeslagen worden
  Power:: zet de DAB 50 in stand-by
  Autotune:: druk één keer om DAB stations
  automatisch op te zoeken. Hou de knop 2
  seconden ingedrukt om een internationaal
  station te zoeken. Auto zoekt op frequentie
  bij FM
  Info:: toont RDS en DAB informatie
  Function:: Wisselt tussen DAB en FM
  CDP-50 FUNCTIES:
  Eject:: opent de CD-lade
  Program:: hiermee zijn de nummers op een
  CD in een gekozen volgorde af te spelen
  Stop:: stopt het afspelen
  Previous:: kiest het vorige nummer. Hou de
  knop ingedrukt om terug te spoelen
  Play/Pause:: start en pauzeert bij het
  afspelen
  Repeat:: herhaalt één of alle nummers op
  een CD
  Power:: zet de CDP-50 in stand-by
  Next:: kiest het volgende nummer. Hou de
  knop ingedrukt om vooruit te spoelen
  Random:: speelt alle nummers in een
  willekeurige volgorde af
  AMP-50 FUNCTIES
  Input knoppen:: kiezen de input op de
  versterker
  Treble:: stelt het discantniveau af met
  behulp van VOL + en Bass:: stelt het basniveau af met behulp
  van VOL + en Power:: zet de AMP-50 in stand-by
  Volume+/-:: stelt de geluidssterkte af.

  +

  +

  Sommige functies van het apparaat zijn alleen met de afstandsbediening uit te voeren. Sommige functies zijn
  verbonden aan de gekozen signaalingangsbron. Het kan daarom gebeuren dat sommige toetsen op de
  afstandsbediening niet beschikbaar zijn als de corresponderende signaalingangsbron niet gekozen is.

  09 • Page 11

  FRONTPANEEL EN AANSLUITINGEN
  Frontpaneel
  CONTROL/TUNING

  POWER

  1

  2

  3

  4

  DAB/FM

  AUTOTUNE

  INFO

  PRESS TO SELECT
  DAB-50 DAB/FM-TUNER

  1

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  9
  10

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Stroomschakelaar:: voor het onderbreken van de stroom naar het apparaat.
  LED indicator:: brandt groen als het apparaat aanstaat. Brandt rood als het apparaat
  op stand-by staat of bediend wordt.
  Preset Nr. 1: kiest de opgeslagen stations op nummer 1. Als hij meer dan 2 seconden
  ingedrukt wordt, zal een station op het desbetreffende nummer opgeslagen worden.
  Preset Nr. 2: kiest de opgeslagen stations op nummer 2. Als hij meer dan 2 seconden
  ingedrukt wordt, zal een station op het desbetreffende nummer opgeslagen worden.
  Preset Nr. 3: kiest de opgeslagen stations op nummer 3. Als hij meer dan 2 seconden
  ingedrukt wordt, zal een station op het desbetreffende nummer opgeslagen worden.
  Preset Nr. 4: kiest de opgeslagen stations op nummer 4. Als hij meer dan 2 seconden
  ingedrukt wordt, zal een station op het desbetreffende nummer opgeslagen worden.
  DAB/FM:: wisselt tussen DAB en FM.
  Autotune:: druk één keer om DAB stations automatisch op te zoeken. Hou de knop 2
  seconden ingedrukt om internationale stations te zoeken. Auto zoekt op frequentie bij
  FM
  Info:: wijzigt de getoonde RDS of DAB informatie op het display. (Programmainformatie, tijd en datum, signaalsterkte e.d.).
  Draaiknop:: wordt gebruikt om tussen de getunede DAB stations te wisselen.
  Handbediende tuner in FM.

  10 • Page 12

  FRONTPANEEL EN AANSLUITINGEN
  Aansluitingen
  Stereo Output

  Optical Output

  Antenna

  Contrast
  Model: DAB-50
  Power Rating 230-240 V AC~50Hz
  Max Power Consumption: 30W
  Item No.:

  11048.01

  Serial No.:

  1

  2

  3

  4

  5

  1 Stereo Output: analoge stereouitgang. Voor het aansluiten op een stereoversterker of

  receiver met analoge ingang.
  2 Optical Output: optische SPDIF uitgang. Voor het aansluiten op een stereoversterker

  of receiver met digitale ingang.
  3 Antenna:: voor het aansluiten van de bijgevoegde staafantenne of de centrale antenne.
  4 Contrast:: voor het afstellen van het contrast in het display.
  5 AC input: voor het aansluiten van de stroom. Let erop dat de stekker goed in het

  contact zit en de spanning met de op het plaatje op de achterzijde van de kast gedrukte
  tekst overeenkomt.

  11 • Page 13

  SYSTEEMAANSLUITING
  Overzicht audio-aansluitingen

  Stereo Output

  Optical Output

  Contrast

  Antenna

  Model: DAB-50
  Power Rating 230-240 V AC~50Hz
  Max Power Consumption: 30W
  Item No.:

  11048.01

  Serial No.:

  Digital amplifier/receiver
  VOLUME

  POWER
  HEADPHONE
  PHONO

  TUNER

  DVD

  CD

  AUX 1

  AUX 2

  FUNCTION

  AMP-50 AMPLIFIER

  Subwoofer
  (Optional)

  Analog amplifier/receiver
  VOLUME

  POWER
  HEADPHONE
  PHONO

  TUNER

  DVD

  CD

  AUX 1

  AUX 2

  FUNCTION

  AMP-50 AMPLIFIER

  Deze bladzijde bevat alleen voorstellen voor het aansluiten van de Eltax DAB-50. Let erop dat
  niet de uitrusting die op deze bladzijde afgebeeld staat, niet bijgevoegd is.

  12 • Page 14

  ANTENNE INSTELLEN
  Antenne instellen
  Zoals voor alle andere radio's geldt, is de kwaliteit van het geluid afhankelijk van de signaalsterkte op
  de antenne-ingangen.
  De plaatsing van de radio ten opzichte van de zender heeft een directe invloed op de kwaliteit van het
  signaal dat men ontvangt. Het is daarom heel belangrijk dat u ervoor zorgt dat de radio het best
  mogelijke antennesignaal ontvangt om het best mogelijke resultaat te bereiken.
  Het is mogelijk om een balk in het display op te roepen
  die aangeeft hoe sterk het antennesignaal is. U vindt
  deze balk door op INFO te drukken nadat u handmatig
  een station op de FM-band heeft gekozen.
  De signaalsterkte wordt aangegeven door de lengte
  van de balk. Hoe langer de balk, des te sterker het
  signaal.
  Het vijfde vierkant in de balk is anders dan de overige
  opgevuld. Hier wordt aangegeven hoe sterk het signaal
  minimaal moet zijn om een acceptabel resultaat te
  bereiken.

  De bijgevoegde antenne moet op
  het best mogelijke resultaat
  afgesteld worden met behulp van
  de hierboven beschreven
  signaalbalk.
  Een goede tip is om de uiteinden
  van de antenne verticaal te laten
  wijzen en ze aan een muur vast te
  maken.

  Optical Output

  Aangeraden wordt om een DAB antenne op
  het dak of de zolder te monteren om het
  beste resultaat te bereiken.

  Antenna

  Optical Output

  13

  DR P3
  ooooooooooooooo
  1

  2

  Contrast

  Antenna

  Contrast

  3

  4

  DAB/FM

  AUTOTUNE

  INFO • Page 15

  BEDIENING EN FUNCTIES
  On, Off en stand-by
  1 Schakel het apparaat in via de netschakelaar.
  2 Druk op de stand-by toets van de afstandsbediening om op stand-by te
  komen. Het display gaat uit en alle functies worden tot een minimum
  verminderd zodat het apparaat zo weinig mogelijk stroom verbruikt. In
  stand-by reageert het apparaat alleen op de stand-by toets van de
  afstandsbediening.
  3 Het apparaat kan alleen volledig uitgezet worden door de netschakelaar
  uit te zetten, pas dan zal er geen stroomverbruik zijn.

  2

  +

  POWER

  1
  3

  PHON

  DAB-50 DAB/FM TUNER

  Denk aan het milieu en schakel het apparaat na gebruik uit.

  Info en functie.
  1 Omdat deze tuner zowel gewone FM radio als
  DAB (Digital Audio Broadcasting) kan ontvangen,
  is hij voorzien van een functie die tussen deze
  twee ontvangstmogelijkheden kan wisselen. Om
  tussen DAB en FM te wisselen moet men op
  DAB/FM op het frontpaneel drukken of op
  FUNCTION op de afstandsbediening.

  CONTROL/TUNING

  1

  2

  3

  4

  DAB/FM

  AUTOTUNE

  INFO

  PRESS TO SELECT

  2 Deze tuner is op de FM ontvanger van RDS
  voorzien. DAB biedt ook nog enkele
  informatiemogelijkheden die op de RDS lijken die
  wij van de FM kennen. Druk op INFO op het
  frontpaneel of op de afstandsbediening om deze
  informatie van zowel DAB als FM te activeren. Het
  display zal dan informatie tonen over bv. tijd en
  datum, naam station, naam artiest, titel e.d.

  2

  1

  +

  NB:
  Door op INFO te drukken nadat kanalen
  opgeslagen zijn, is het mogelijk te zien hoe sterk
  het antennesignaal is.

  2
  1

  14 • Page 16

  BEDIENING EN FUNCTIES
  DAB tuning.
  Wanneer het apparaat de eerste keer aangezet wordt, zullen alle instellingen standaard zijn. Deze
  instellingen zijn naar de persoonlijke smaak te wijzigen. Als het apparaat daarna weer uitgezet wordt,
  zullen de instellingen natuurlijk als nieuwe standaardinstellingen opgeslagen worden. Dit is ook het gevals
  als de stroom naar het apparaat uitgezet wordt.
  CONTROL/TUNING

  Als het apparaat aangezet is, moeten kanalen
  ingevoerd worden.
  Dit doet u met autotune.
  1 Hou AUTOTUNE op het frontpaneel 2
  seconden ingedrukt om te autotunen. Hierdoor
  wordt internationaal gezocht.

  1

  2 Het is ook mogelijk om AUTOTUNE op de
  afstandsbediening 2 seconden ingedrukt te
  houden.

  2

  1

  DAB/FM

  4

  3

  AUTOTUNE

  INFO

  PRESS TO SELECT

  +

  2

  NB:
  Bij één keer drukken zal het apparaat de
  reeds gevonden kanalen doorzoeken.

  Onderaan op het display zal SEARCHING
  verschijnen, en bovenin het display zal een balk
  langer zichtbaar blijven en aangeven hoe ver het
  tunen gevorderd is. De gevonden kanalen zullen
  als een getal rechtsboven in het display
  verschijnen, hier is het gevonden aantal te volgen.

  00000
  Searching
  2

  1

  Als het apparaat geen kanalen kan vinden, dient u
  te controleren of de antenne correct aangesloten
  is. Dit kunt u doen door een kanaal handmatig op
  de FM te tunen en dan via INFO op de
  signaalbalk te controleren hoe groot de
  signaalsterkte is. (Zie onder FM tunen)

  DAB/FM

  4

  3

  000000000000000
  searching
  2

  1

  INFO

  10
  DAB/FM

  4

  3

  AUTOTUNE

  AUTOTUNE

  INFO

  Kanalen kiezen en opslaan
  1 Om een kanaal op een van de 4 presets op te
  slaan drukt u 2 seconden op de nummertoets
  waaronder u het kanaal wilt opslaan. Als u het
  kanaal dat u heeft opgeslagen weer wilt kiezen,
  drukt u één keer op de toets die overeenkomt met
  het nummer waaronder het kanaal is opgeslagen.
  Deze procedure is hetzelfde voor FM en DAB.
  2 Met SCROLL op de afstandsbediening of
  CONTROL/TUNING op het frontpaneel kiest u
  kanalen die niet zijn opgeslagen. Let erop dat u op
  de draaiknop moet drukken als u een kanaal met
  CONTROL/TUNING kiest. U kunt deze functie
  deactiveren door de knop 2 seconden ingedrukt te
  houden.

  15

  CONTROL/TUNING

  2
  1

  1

  2

  3

  4

  DAB/FM

  AUTOTUNE

  INFO

  PRESS TO SELECT

  2
  1

  + • Page 17

  BEDIENING EN FUNCTIES
  FM tuning.
  Op de DAB-50 kan zowel handmatig als automatisch op de FM band getuned worden.
  Hierdoor is het mogelijk om maar één specifiek kanaal in te voeren. Hierdoor is het ook mogelijk de
  bijgevoegde antenne op het best mogelijke signaal in te stellen.

  Automatisch tunen
  1 Druk één keer op AUTOTUNE op het
  frontpaneel om automatisch te tunen. Hierdoor
  zal het apparaat naar een frequentie met
  voldoende signaal zoeken.
  2 U kunt op dezelfde manier via de
  afstandsbediening automatisch tunen.

  CONTROL/TUNING

  1

  2

  1

  DAB/FM

  4

  3

  AUTOTUNE

  INFO

  PRESS TO SELECT

  +

  2
  Het display zal nu van laag naar hoog op
  frequentie zoeken. Bovenin het display zult u zien
  dat de frequentie stijgt. Als de tuner een kanaal
  gevonden heeft, zal de autotuning vanzelf stoppen
  en het desbetreffende kanaal zal hoorbaar zijn.
  Eventuele RDS informatie zal op het display
  verschijnen.
  Als het apparaat geen kanalen kan vinden, dient u
  te controleren of de antenne correct aangesloten
  is. Dit kunt u doen door een kanaal handmatig op
  de FM te tunen en dan via INFO op de signaalbalk
  te controleren hoe groot de signaalsterkte is. (Zie
  onder FM handmatig tunen)

  2

  1

  4

  3

  DAB/FM

  AUTOTUNE

  INFO

  Handmatig tunen
  1 Draai gewoon op de knop
  CONTROL/TUNING op het frontpaneel om
  handmatig te tunen. Als u naar rechts draait,
  zal het apparaat naar hogere frequenties
  zoeken, en naar lagere als u naar links
  draait. Het is ook mogelijk om handmatig te
  2 tunen
  Via de afstandsbediening. Hiervoor moeten
  SCROLL + en SCROLL gebruikt worden,
  die op dezelfde manier werken als de knop
  CONTROL/TUNING op het frontpaneel.

  CONTROL/TUNING

  1
  1

  2

  3

  4

  DAB/FM

  AUTOTUNE

  INFO

  PRESS TO SELECT

  +

  2

  NB:
  Kanalen op de FM-band die niet zijn
  opgeslagen, moeten opnieuw handmatig of
  automatisch getuned worden als u hier weer
  naar wilt luisteren.

  16 • Page 18

  FOUTEN OPSPOREN
  Fouten opsporen
  PROBLEEM

  OORZAAK / VERHELPEN

  Geen stroom als u aanzet

  -Het stopcontact staat niet aan.
  -De stroomstekker zit er niet goed in het stopcontact.
  -De interne zekering is gesprongen en moet door een
  gekwalificeerde servicemonteur vervangen worden.
  -De stroomkabel is beschadigd en moet vervangen
  worden.

  Geen geluid.

  -Het apparaat staat uit.
  -De verbinding naar de versterker is niet correct.
  -Er zijn geen luidsprekers op de versterker aangesloten.
  -DAB-50 heeft geen stations op DAB gevonden.

  Het display wil geen DAB/RDS
  informatie tonen.

  -DAB-50 heeft geen stations op DAB/FM gevonden.
  -Het gekozen station stuurt geen informatie.
  -Het antennesignaal is te slecht. Zie onder Antenne
  instellen.

  U kunt het station dat u gekozen
  heeft niet horen.

  -U heeft niet op CONTROL/TUNING gedrukt nadat u het
  station gekozen heeft. Het station waarnaar u luistert,
  wordt beschreven in de bovenste regel van het display. Als
  u met CONTROL/TUNING tussen de kanalen "bladert",
  mag u nooit vergeten uw keuze te bevestigen door één
  keer op CONTROL/TUNING te drukken.

  U kunt op sommige stations
  "tik-/blobgeluiden" horen.

  -DAB wordt net zoals alle andere digitale media in een
  bijzonder goede geluidskwaliteit weergegeven. Maar als
  het antennesignaal te zwak is, zal de geluidsbeleving niet
  perfect zijn, en u zult meemaken dat het geluid uitvalt of
  dat er "tik-/blobgeluiden" hoorbaar zijn. Daarom moet u
  onderzoeken of uw antennesignaal sterk genoeg is. Zie
  Onder Antenne instellen.

  17 • Page 19

  TECHNISCHE GEGEVENS
  Technische gegevens
  RF sectie:
  Tunerbanden

  DAB
  B
  FM
  M

  174-240 mHz (Band III)
  87,5-108,0 mHz
  -96dBm typ

  Gevoeligheid
  d
  Display::

  2 regels van 16 tekens.
  LED

  achtergrondsverlichting
  Presetss

  4

  Audio-uitgangen
  n

  Stereo, 2.5Vpp
  48 kHz sample-rate
  16 bit sample-resolution

  Optische SPDIF-uitgang
  g

  Beantwoordt aan IEC60958
  48 kHz sample-rate
  24 bit sample-resolution

  Spannning en stroomverbruik
  k
  achterpaneel

  Zoals beschreven op het

  Dimensies (BxDxH))

  430 x 290 x 75 mm

  Gewichtt

  4,5 kg

  De technische gegevens en ontwerp van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd
  worden als gevolg van de verdere ontwikkeling.

  18 • Page 20

  www.tangent-audio.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tangent DAB-50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tangent DAB-50 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Tangent DAB-50

Tangent DAB-50 Bedienungsanleitung - Deutsch - 20 seiten

Tangent DAB-50 Bedienungsanleitung - Englisch - 20 seiten

Tangent DAB-50 Bedienungsanleitung - Französisch - 20 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info