649705
67
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
67
proces propadanja, ki se zaključi s sulfatizacijo. Glede na to, da je akumulator podvržen obrabi in da je njegovo dobro delovanje in daljša
življenjska doba odvisna od njegove pravilne uporabe, te garancija ne pokriva.
(HR-SR) GARANCIJA
Proizvođač garantira ispravan rad strojeva i obvezuje se izvršiti besplatno zamjenu dijelova koji su oštećeni zbog loše kvalitete materijala
i zbog tvorničkih grešaka, u roku od 12 mjeseci od dana pokretanja stroja, koji je potvrđen na garantnom listu. Vraćeni strojevi, i ako su
pod garancijom, moraju biti poslani bez plaćanja troškova prijevoza. Iznimka su strojevi koji se vraćaju kao potrošni materijal, u skladu sa
Europskom odredbom 1999/44/EC, samo ako su prodani zemljama članicama EU-a. Garantni list vrijedi samo ako je popraćen računom
ili dostavnom listom. Oštećenja nastala uslijed neispravne upotrebe, izmjena izvršenih na stroju ili nemara nisu pokriveni garancijom.
Proizvođač se ujedno odriče bilo kakve odgovornosti za sve izravne i neizravne štete. Za očuvanje baterije, napuniti 12 sati prije upotrebe,
nakon svake upotrebe i u svakom slučaju svaka 3 mjeseca. U protivnom bi unutar baterije moglo doći do nepovratnog kemijskog procesa
trošenja i do sulfatacije. S obzirom da je baterija komponenta koja podliježe trošenju i da ispravan rad i sačuvanje iste ovise o ispravnom
korištenju, baterija nije pod garancijom.
(LT) GARANTIJA
Gamintojas garantuoja nepriekaištingą įrenginio veikimą ir įsipareigoja nemokamai pakeisti gaminio dalis, susidėvėjusias as susigadinusias
dėl prastos medžiagos kokybės ar dėl konstrukcijos defektų 12 mėnesių laikotarpyje nuo įrenginio paleidimo datos, kuri turi būti paliudyta
pažymėjimu. Grąžinami įrenginiai, net ir galiojant garantijai, turi būti siunčiami ir bus sugrąžinti atgal PIRKĖJO lėšomis. Išimtį aukščiau
aprašytai sąlygai sudaro prietaisai, kurie pagal 1999/44/EC Europos direktyvą gali būti laikomi plataus vartojimo prekėmis bei yra
parduodami tik ES šalyse. Garantinis pažymėjimas galioja tik tuo atveju, jei yra lydimas skalinio čekio arba pristatymo dokumento.
Į garantiją nėra įtraukti nesklandumai, susiję su netinkamu prietaiso naudojimu, aplaidumu ar prasta jo priežiūra. Gamintojas taip pat
atsiriboja nuo atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius. Siekiant išsaugoti akumuliatoriaus vientisumą, įkrovinėti
12 valandų prieš naudojimą, taip pat po kiekvieno naudojimo ir, bet kokiu atveju, kas 3 mėnesius. Šių patarimų nepaisymas gali sąlygoti
nebeatstatomą cheminio proceso aktyvavimą akumuliatoriuje, to pasekoje susidaro sulfatai. Turint omeny, kad akumuliatorius yra
susidėvinti detalė, ir kad jo veikimas bei eksploatacijos laikas priklauso nuo taisyklingo naudojimo, jam nėra taikoma garantija.
(ET) GARANTII
Tootjarma vastutab masinate hea funktsioneerimise eest ja kohustub asendama tasuta osad, mis riknevad halva kvaliteediga materjali
ja konstruktsioonidefektide tõttu, 12 kuu jooksul alates masina käikupanemise sertikaadil tõestatud kuupäevast. Tagasi saadetavad
masinad, ka kehtiva garantiiga, tuleb saata TASUTUD POSTIMAKSUGA ja nende tagastamise SAATEKULUD ON KAUBASAAJA
TASUDA. Nagu kehtestatud, teevad erandi masinad, mis kuuluvad euroopa normatiivi 1999/44/EC kohaselt tarbekauba kategooriasse
ja ainult siis, kui müüdud ÜE liikmesriikides. Garantiisertikaat kehtib ainult koos ostu- või kättetoimetamiskviitungiga. Garantii ei hõlma
riknemisi, mis on põhjustatud seadme väärast käsitsemisest, moditseerimisest või hoolimatust kasutamisest. Peale selle ei vastuta rma
kõigi otseste või kaudsete kahjude eest. Hoidmaks patareid heas seisukorras tuleb seda enne igat kasutust, vähemalt iga 3 kuu tagant,
12 tundi laadida. Nimetatud nõude mittetäitmisel võib patareis vallanduda pöördumatu keemiline kahjustav protsess, mille tulemuseks
on patarei sulfaatumine. Arvesse võttes, et patarei näol on tegemist kuluva komponendiga, mille hea töökorras olek ja säilimine sõltuvad
õigest kasutusest, ei kata seda garantii.
(LV) GARANTIJA
Ražotājs garantē mašīnu labu darbspēju un apņemas bez maksas nomainīt detaļas, kuras nodilst materiāla sliktas kvalitātes dēļ vai
ražošanas defektu dēļ 12 mēnešu laikā kopš sertikātā norādītā mašīnas ekspluatācijas sākuma datuma. Atpakaļ nosūtāmas mašīnas, pat
to garantijas laikā, ir jānosūta saskaņā ar FRANKO-OSTA noteikumiem un ražotājs tās atgriezīs uz NORĀDĪTO OSTU. Minētie nosacījumi
neattiecas uz mašīnām, kuras saskaņā ar Eiropas direktīvu 1999/44/EC tiek uzskatītas par patēriņa preci, bet tikai gadījumā, ja tās tiek
pārdotas ES dalībvalstīs. Garantijas sertikāts ir spēkā tikai kopā ar kases čeku vai pavadzīmi. Garantija neattiecās uz gadījumiem, kad
bojājumi ir radušies nepareizās izmantošanas, noteikumu neievērošanas vai nolaidības dēļ. Turklāt, šajā gadījumā ražotājs noņem jebkādu
atbildību par tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem. Lai nesabojātu akumulatoru, lādējiet to apmēram 12 stundas pirms lietošanas, pēc
katras lietošanas reizes un ik pēc 3 mēnešiem. Šo norādījumu neievērošanas gadījumā akumulatorā var sākties neatgriezeniska ķīmiska
sulfatācijas reakcija, kuras dēļ pasliktinās akumulatora darba raksturojumi. Ņemot vērā to, ka akumulatori ar laiku nodilst un to darbības
kvalitāte un ilgmūžība ir atkarīga no to pareizas lietošanas, garantija uz tiem neattiecas.
(BG)ГАРАНЦИЯ
Фирмата производител гарантира за доброто функциониране на машините и се задължава да извърши безплатно подмяната на
части, които са се повредили, заради некачествен материал или производствени дефекти, до 12 месеца от датата на пускане
в действие на машината, доказана с гаранционна карта. Върнатите машини, дори и в гаранция, трябва да бъдат изпратени
със ЗАПЛАТЕН ПРЕВОЗ и ще бъдат върнати с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ. С изключение на машините, които се считат за движимо
имущество за постоянно ползване, както е установено от европейската директива 1999/44/ЕС, само ако машините са продавани
в страни членки на Европейския съюз. Гаранционната карта е валидна, само ако е придружена от фискален бон или разписка за
доставка. Нередностите, произтичащи от лоша употреба или небрежност, са изключени от гаранцията. Освен това се отклонява
всякаква отговорност за директни или индиректни щети. За да се запази целостта на акумулатора, трябва да се зарежда 12 часа
преди употреба, след всяка употреба и на всеки 3 месеца. Неспазването на тези препоръки би могло да доведе до активирането в
акумулатора на необратим химически процес на похабяване, който приключва с неговото сулфатиране. Като се има в предвид, че
акумулаторът е компонент, който се захабява и че неговото добро функциониране и съхранение във времето зависят от неговата
правилната употреба, то той не се покрива от гаранцията.
(PL)GWARANCJA
Producent gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany części, które zepsują się w
wyniku złej jakości materiału lub wad fabrycznych w ciągu 12 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia, poświadczonej na gwarancji.
Urządzenia przesłane do Producenta, również w okresie gwarancji, należy wysłać na warunkach PORTO FRANKO, po naprawie zostaną
one zwrócone na koszt odbiorcy. Zgodnie z ustaleniami wyjątkiem są te urządzenia, które są odsyłane jako dobra konsumpcyjne, zgodnie
z dyrektywą europejską 1999/44/WE, wyłącznie, jeżeli zostały sprzedane w krajach członkowskich UE. Karta gwarancyjna jest ważna
wyłącznie, jeżeli towarzyszy jej kwit skalny lub dowód dostawy. Trudności wynikające z nieprawidłowego użytkowania, naruszenia lub
niedbałości o urządzenia nie są objęte gwarancją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody pośrednie i bezpośrednie.
Aby zagwarantować integralność akumulatora należy doładowywać go przez 12 godzin przed każdym użyciem, po użyciu i w każdym razie
co 3 miesiące. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może powodować uruchomienie nieodwracalnego niszczącego procesu chemicznego,
który powoduje zasiarczenie akumulatora. Uwzględniwszy, że akumulator jest komponentem ulegającym zużyciu i że jego prawidłowe
funkcjonowanie i okres przechowywania są uzależnione od prawidłowego używania, nie jest on objęty gwarancją.
67

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Telwin PRO START 2824 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info