466780
21
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
DEZE GARANTIE EN HET HIERIN UITEENGEZETTE VERHAAL ZIJN EXCLUSIEF
EN KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK
OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIE VAN
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
TIMEX IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF
GEVOLGSCHADE. Sommige landen en staten staan geen beperkingen toe
met betrekking tot impliciete garanties en staan geen uitsluitingen of
beperkingen met betrekking tot schade toe, zodat deze beperkingen
wellicht niet voor u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke
wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die van land tot
land en van staat tot staat verschillen.
Voor het verkrijgen van service onder de garantie dient u de hartslag-
monitor naar Timex, een van de gelieerde ondernemingen of de Timex
winkelier waar de hartslagmonitor gekocht is, te retourneren, samen met
een ingevulde, originele reparatiebon of, alleen in de VS en Canada,
de ingevulde originele reparatiebon of een schriftelijke verklaring waarin
uw naam, adres, telefoonnummer en datum en plaats van aankoop
worden vermeld. Wilt u het volgende met uw hartslagmonitor meesturen
voor port en behandeling (dit zijn geen reparatiekosten): een cheque
of postwissel voor US$ 7,00 in de VS; een cheque of postwissel voor
CAN$ 6,00 in Canada; en een cheque of postwissel voor UK£ 2,50 in het
VK. In andere landen zal Timex port en behandeling in rekening brengen.
STUUR NOOIT EEN ARTIKEL VAN PERSOONLIJKE WAARDE MEE.
295
G
ARANTIE EN SERVICE
Internationale garantie van Timex
(beperkte Amerikaanse garantie)
De Timex
®
digitale hartslagmonitor heeft een garantie van Timex
Corporation voor gebreken in fabricage gedurende een periode
van EEN JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Timex
en gelieerde ondernemingen over de hele wereld erkennen deze
internationale garantie.
Timex mag, naar eigen keuze, de hartslagmonitor repareren door nieuwe
of grondig gereviseerde en geïnspecteerde componenten te installeren of
hem vervangen door een identiek of gelijksoortig model.
BELANGRIJK: DEZE GARANTIE DEKT GEEN GEBREKEN OF SCHADE AAN DE
HARTSLAGMONITOR:
1. nadat de garantietermijn is verlopen,
2. als de hartslagmonitor oorspronkelijk niet bij een erkende Timex
winkelier is gekocht,
3. als gevolg van reparaties die niet door Timex zijn uitgevoerd,
4. als gevolg van ongelukken, knoeien of misbruik en
5. het glas, de band, de kast van de hartslagmonitor, de accessoires of de
batterij. Timex kan het vervangen van deze onderdelen in rekening
brengen.
294
21

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Timex W235-M686 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info