466780
22
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
Bel 1-800-328-2677 als u een nieuwe borst-
of horlogeband nodig hebt.
DIT IS UW REPARATIEBON. BEWAAR HEM OP EEN VEILIGE PLAATS.
297
Voor de VS kunt u 1-800-328-2677 bellen voor meer informatie over
de garantie. Voor Canada belt u 1-800-263-0981. Voor Brazilië
+55 (11) 5572 9733. Voor Mexico 01-800-01-060-00. Voor Midden-Amerika,
het Caribische gebied, Bermuda en de Bahamas (501) 370-5775 (VS).
Voor Azië 852-2815-0091. Voor het VK 44 020 8687 9620. Voor Portugal
351 212 946 017. Voor Frankrijk 33 3 81 63 42 00. Voor Duitsland
49 7 231 494140. Voor het Midden-Oosten en Afrika 971-4-310850.
Voor andere gebieden kunt u contact opnemen met uw plaatselijke
Timex-winkelier of -distributeur voor informatie over de garantie.
In Canada, de VS en sommige andere locaties kunnen deelnemende
Timex winkeliers u een voorgeadresseerde, franco enveloppe voor
reparatie van de hartslagmonitor verschaffen voor het verkrijgen van
service van de fabriek.
Service
Mocht de Timex
®
digitale hartslagmonitor ooit gerepareerd moeten
worden, stuur hem dan naar Timex zoals uiteengezet in de internationale
garantie van Timex of geadresseerd aan:
HOTLINE WATCH SERVICE, P.O. Box 2740, Little Rock, AR 72203 USA
Bel voor vragen over service: 1-800-328-2677
Om gemakkelijk service van de fabriek te verkrijgen kunnen deelnemende
Timex-winkeliers u een voorgeadresseerde enveloppe voor reparatie van
de hartslagmonitor verstrekken.
Zie de internationale garantie van Timex voor specifieke instructies over
het onderhoud en de service van uw Timex
®
digitale hartslagmonitor.
296
REPARATIEBON INTERNATIONALE GARANTIE VAN TIMEX
®
Oorspronkelijke aankoopdatum:
(een kopie van het ontvangstbewijs aanhechten, indien beschikbaar)
Gekocht door:
(naam, adres, telefoonnummer)
Plaats van aankoop:
(naam en adres)
Reden voor terugzending:
22

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Timex W235-M686 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info