Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
MX-4150
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  MX-4150 • Page 2

  NL
  Algemene Veiligheidsaanwijzingen.
  Controleer of de spanning van uw stroomnetwerk overeenkomt met de spanning aangegeven op het
  label van uw apparaat.


  Voordat u dit apparaat in gebruik gaat nemen, lees a.u.b. eerst de gebruiksaanwijzing grondig
  door en bewaar het zodat u het later weer kunt nalezen.  Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het garantiecertificaat, de verkoopbon en indien mogelijk
  de kartonnen doos met de binnenste verpakking.  Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privé gebruik en niet voor commercieel gebruik.
  Houd het uit de buurt van directe warmte, zon en vocht en bescherm het tegen zware
  botsingen.  Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, wanneer er
  accessoires op aangesloten worden, tijdens het schoonmaken van het apparaat of wanneer
  er een storing plaatsvindt. Schakel het apparaat van tevoren uit. Trek aan de stekker niet aan
  de kabel.  Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder kinderen)
  met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en
  kennis, tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen m.b.t. het gebruik
  van dit apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.  Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit
  zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op
  dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg er voor dat de kabel niet naar beneden
  hangt.  Test het apparaat, de stekker en de kabel regelmatig op schade. Als er schade is dan dient
  het apparaat niet gebruikt te worden maar dient het gerepareerd te worden door een
  gekwalificeerd technicus om gevaar te vermijden. Alleen de oorspronkelijke onderdelen
  mogen gebruikt worden.  Een beschadigd snoer of stekker moet vervangen worden door een geautoriseerde technicus
  om gevaar te vermijden. Repareer het apparaat niet zelf.  Houd het apparaat uit de buurt van hitte, direct zonlicht, vochtigheid en scherpe randen e.d.  Laat het apparaat nooit alleen wanneer het gebruikt wordt. Schakel het apparaat uit
  wanneer u het niet gebruikt zelfs al is het maar voor een ogenblik.  Het gebruik van een verlengsnoer of afstandbediende schakelaar is niet toegestaan.  Gebruik het apparaat niet buitenshuis.  Dompel in geen geval het apparaat onder in water of een andere vloeistof en laat het er niet
  mee in contact komen. Gebruik het apparaat niet met natte of vochtige handen.  Wanneer het apparaat vochtig of nat wordt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het
  stopcontact. Reik niet met uw hand in het water.  Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is. • Page 3

  Onderdelen

  Ophanghaak

  Aan/uit
  schakelaar

  Motorhuis

  Hakmes
  Gebruik
  Maak het motorhuis en het hakmes voor gebruik schoon met een vochtige doek.
  • Uw staafmixer mengt, mixt, klopt en hakt snel en gemakkelijk. U kunt er mayonaise,
  soepen, puree, mixdrankjes, cocktails, babyvoedsel en dieetmaaltijden mee maken.
  • De mixer kan gebruikt worden in een kom, een pan of ieder ander soort container.
  • Als de mixer direct in een pan gebruikt wordt tijdens het koken, haal dan eerst de pan
  van het vuur.
  • Plaats het hakmes in de kom voordat u het apparaat inschakelt, om spatten te
  voorkomen.
  ** Dit apparaat is niet geschikt voor continu gebruik. Gebruik het apparaat niet langer dan 1
  minuut achter elkaar, laat daarna de motor tenminste 10 minuten afkoelen **
  Mixen van warm voedsel
  Om brandwonden te voorkomen dienen de volgende voorzorgsmaatregelen en aanwijzingen
  gevolgd te worden als er warm voedsel gemixt of gemengd wordt:
  • Gebruik een hoge kom die minder dan halfvol is of maak kleine hoeveelheden.
  • Plaats, voor het inschakelen van de mixer, het hakmes tot op de bodem van de kom.
  • Haal, om spatten te voorkomen, de mixer niet uit het warme voedsel terwijl de
  motor nog draait.
  • Buig niet over de kom tijdens het gebruik van de mixer.
  Schoonmaken
  • Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
  • Schoonmaken gaat het eenvoudigst door het hakmes direct na gebruik onder heet
  stromend water te houden en daarna goed af te drogen, om aantasting van het mes
  te voorkomen. De staafmixer bestaat uit één geheel, zorg er dus voor dat er geen
  water in de motor komt.
  • Maak het motorhuis/handvat schoon door het met een vochtige doek of spons af te
  vegen.
  • Gebruik voor het schoonmaken geen schuurmiddelen, schuursponsjes of agressieve
  vloeistoffen (zoals aceton).
  • DOMPEL NOOIT het motorgedeelte onder water. • Page 4

  EN
  General safety instructions
  Check if the tension of your supply corresponds with the voltage indicated on the rating plate of
  your appliance.


  Before commissioning this device please read the instruction manual carefully and keep this so
  that you can check them later .  Please keep these instructions, the guarantee certificate, the sales receipt and, if possible, the
  carton with the inner packaging!  The device is intended exclusively for private and not for commercial use! Keep it away from
  direct heat, sun and moist and protect it against sharp impacts.  Always remove the plug from the socket whenever the device is not in use, when attaching
  accessory parts, cleaning the device or whenever a disturbance occurs. Switch off the device
  before. Pull on the plug, not on the cable.  This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental
  capacities , or lack of experience and knowledge (including children) , unless they have been
  supervised or instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their
  safety.  In order to protect children from the dangers of electrical appliances, never leave them
  unsupervised with the device. Consequently, when selecting the location for your device, do so
  in such a way that children do not have access to the device. Take care to ensure that the cable
  does not hang down.  Test the device, plug and the cable regularly for damage. If there is damage of any kind, the
  device should not be used but the appliance must be repaired by a qualified technician in order
  to avoid a hazard. Only original spare parts must be used.  A damaged cord or plug must be replaced by an authorized technician to avoid a hazard. Do
  not repair the device yourself,.  Keep the device and the cable away from heat, direct sunlight, moisture, sharp edges and such
  like.  Never use the device unsupervised! Switch off the device whenever you are not using it, even if
  this is only for a moment.  Do not use the device outdoors.  Under no circumstances must the device be placed in water or other liquid, or come into contact
  with such. Do not use the device with wet or moist hands.  Should the device become moist or wet, remove the mains plug from the socket immediately.
  Do not reach into the water.  Use the device only for the intended purpose. • Page 5

  Parts list

  How to use
  Before using, clean the motor housing and the blending stick with a damp cloth.
  • Your hand blender, blends, mixes, whips and chops, fast and easy. Use it to make
  mayonnaise, soups, purees, mixed drinks, cocktails, baby food, dietary foods.
  • It can be operated in bowl, pan or any other container.
  • When using directly in a sauce pan while cooking remove pan from stove.
  • To prevent splashing, place blender into container, then start afterwards the motor.
  **This unit is designed for intermittent use. Do not run non-stop for more than 1 minute:
  then allow the motor to cool for at least 10 minutes **
  Hot blending instructions
  To prevent scalding when mixing or blending hot ingredients, the following precautions and
  procedures must be observed :
  • Use tall container less than half full or make small quantities at a time.
  • Insert blade end into container until it is touching the bottom before starting.
  • Take care not to lift blender out of hot ingredients while motor is on to avoid
  splashing.
  • Do not stand directly over container of hot ingredients while operating.
  How to clean
  • Always unplug the unit before cleaning.
  • The unit is easiest to clean by placing the blade end under hot, running water
  immediately after completing the blending task and wiping the blade dry to prevent
  tarnishing. Note that the stick blender exists of only one part, so watch out with
  water and the motor.
  • Clean the motor/handle part by wiping with a damp cloth or sponge.
  • Do not use abrasives, scourers etc. or aggressive liquids such as acetone for cleaning.
  • NEVER IMMERSE motor end into water. • Page 6

  DU
  Allgemeine Sicherheitshinweise
  Überprüfen Sie, ob Ihre Haushaltsspannung mit der Spannung auf dem Typenschild Ihres Geräts
  übereinstimmt.
  • Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme bitte sorgfältig durch und
  bewahren Sie diese für die Zukunft gut auf.
  • Bewahren Sie bitte diese Bedienungsanleitung, den Garantieschein, die Kaufquittung, und
  wenn möglich, den Karton mit der inneren Verpackung auf!
  • Dieses Gerät ist nur für den privaten und nicht den kommerziellen Gebrauch! Schützen Sie es
  vor direkter Hitze, Sonne und Feuchtigkeit, und schützen Sie es vor Einwirkungen scharfer
  Gegenstände.
  • Ziehen Sie immer den Stecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, wenn Sie Zubehörteile
  anschließen, das Gerät reinigen oder eine Störung auftritt. Ziehen Sie den Stecker vorher.
  Halten Sie das Kabel am Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
  • Dieses Gerät ist nicht für Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkten
  Fähigkeiten, oder für unerfahrene und unwissende Personen geeignet, es sei denn, diese
  wurden von einer Schutzbefohlenen Person in Bezug auf den Gebrauch des Geräts
  beaufsichtigt oder angeleitet.
  • Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät, um sie vor den Gefahren im Umgang
  mit elektrischen Geräten zu schützen. Suchen Sie für das Gerät also einen Platz aus, der für
  Kinder unzugänglich ist. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht herunterhängt.
  • Überprüfen Sie das Gerät, den Stecker und das Kabel regelmäßig auf Schäden. Verwenden
  Sie das Gerät nicht bei Vorhandensein irgendwelcher Schäden, sondern lassen Sie es von
  einem Techniker reparieren, um Gefahrensituationen zu vermeiden. Es dürfen nur
  Originalteile verwendet werden.
  • Beschädigte Kabel oder Stecker müssen von einem autorisierten Techniker ersetzt werden,
  um Gefahrensituationen zu vermeiden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
  • Verwendung einer Verlängerungskabel oder externe Zeitschalter ist nicht erlaubt.
  • Schützen Sie das Gerät und das Kabel vor Hitze, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, scharfen
  Kanten und ähnlichem.
  • Verwenden Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt! Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie
  es nicht benutzen, auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist.
  • Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
  • Das Gerät darf unter keinen Umständen in Wasser oder andere Flüssigkeiten gestellt werden
  oder mit solchen in Berührung kommen. Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen oder
  feuchten Händen.
  • Wenn das Gerät feucht oder nass wird, ziehen Sie bitte umgehend den Stecker. Fassen Sie
  nicht in das Wasser.
  • Verwenden Sie das Gerät nur für seinen Bestimmungszweck. • Page 7

  Liste der Teile

  Aufhängring
  Schalter

  Motorgehäuse

  Schneidmesser
  Benutzungshinweise
  Wischen Sie vor der Benutzung das Motorgehäuse und den Rührstab mit einem feuchten
  Tuch ab.
  • Ihr Handrührgerät rührt, mixt, schlägt schaumig und schneidet klein, schnell und
  einfach. Verwenden Sie es, um Mayonnaise, Suppen, Pürees, Mixgetränke, Cocktails,
  Babynahrung und Diätgerichte herzustellen.
  • Es kann in einer Schüssel, einer Pfanne oder jedem anderen Gefäß verwendet
  werden.
  • Wenn Sie es direkt in einer Soßenpfanne während des Kochens verwenden, nehmen
  Sie die Pfanne vom Herd.
  • Um ein Spritzen zu vermeiden, halten Sie das Rührgerät in das Gefäß, bevor Sie den
  Motor starten.
  **Dieses Gerät ist für den Intervallbetrieb vorgesehen. Lassen Sie es nicht länger als eine
  Minute konstant laufen: lassen Sie den Motor dann für mindestens vier Minuten abkühlen**
  Anleitung für das Rühren heißer Speisen
  Um ein Verbrühen während des Mixens oder Rührens heißer Zutaten zu vermeiden, müssen
  die folgenden Vorsichtsmaßregeln und Vorgehensweisen beachtet werden:
  • Füllen Sie hohe Behältnisse weniger als halbvoll oder teilen Sie die Menge in kleine
  Portionen.
  • Stecken Sie das Messerende in den Behälter, bis das Gerät den Boden berührt und
  starten Sie erst dann.
  • Um ein Spritzen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Sie das Rührgerät nicht aus den
  heißen Zutaten herausnehmen, während der Motor noch läuft.
  • Beugen Sie sich während des Rührens nicht direkt über das Gefäß mit den heißen
  Zutaten. • Page 8

  Wie man reinigt
  • Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker.
  • Das Gerät ist am einfachsten zu reinigen, wenn Sie unmittelbar nach der Beendigung
  des Rührvorgangs das Messerende unter laufendes heißes Wasser halten und dann
  das Messer abtrocknen, um ein Anlaufen zu vermeiden. Beachten Sie, dass der Rühr
  stab nur aus einem Stück besteht, Vorsicht vor Wasser am Motor.
  • Reinigen Sie den Motor/Handteil durch Abwischen mit einem feuchten Tuch oder
  Schwamm.
  • Verwenden Sie keine Schleifmittel, Scheuermittel usw. oder aggressive Flüssigkeiten,
  wie Azeton zur Reinigung.
  • Tauchen Sie das Motorende NIEMALS in Wasser. • Page 9

  FR
  Instructions générales de sécurité
  Vérifiez si la tension de votre alimentation correspond au voltage indiqué sur le label de votre
  appareil.
  • Avant de mettre cet appareil en service, veuillez lire le manuel d’instructions attentivement
  et conservez-le afin de pouvoir vous y référer dans le futur.
  • Veuillez conserver ces instructions, le certificat de garantie, le ticket de caisse et, si possible,
  le carton contenant l’emballage interne.
  • L’appareil est conçu uniquement pour un usage privé et non pour un usage commercial !
  Tenez le á l’écart de la chaleur, du soleil et de l‘humidité et protégez-le des impacts
  coupants.
  • Débranchez toujours la prise quand vous n’utilisez pas l’appareil, quand vous attachez des
  parties accessoires, quand vous nettoyez l’appareil ou quand vous observez un problème.
  Eteignez d’abord l’appareil. Tirez sur la prise et non sur le câble.
  • Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont
  les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées
  d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une
  personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables
  concernant l'utilisation de l'appareil.
  • Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
  • Afin de protéger les enfants des dangers des appareils électriques, ne les laissez jamais sans
  surveillance à proximité de l’appareil. En conséquence, lorsque vous choisissez
  l’emplacement de l’appareil, faites-le de telle manière que l’enfant n’aura pas accès à
  l’appareil. Vérifiez et assurez-vous que les câbles ne pendent pas.
  • Testez régulièrement l’appareil, la prise et le câble au cas ou ils seraient endommagés..
  Seules des parties de remplacement originales peuvent être utilisées.
  • Si la prise ou de câble d’alimentation serait endommagé, il doit être remplacé par le
  fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter un
  danger Ne réparez pas l’appareil vous-même.
  • Tenez l’appareil et le câble à l’écart de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l’humidité
  ou des coins tranchants…etc.
  • N’utilisez jamais l’appareil sans surveillance ;éteignez l’appareil quand vous ne l’utilisez pas,
  même pour un court moment.
  • L’appareil n’est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d’une minuterie
  extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
  • N’utilisez pas l’appareil en extérieur.
  • L’appareil ne doit être placé dans l’eau ou un autre liquide en aucune circonstance. N’utilisez
  pas l’appareil si vos mains sont humides ou mouillées.
  • Si l’appareil devient humide ou mouillé, débranchez la prise principale immédiatement. Ne
  touchez pas l’eau.
  • Utilisez l’appareil seulement pour les fins auxquelles il a été conçu. • Page 10

  Liste des pièces
  Anneau de suspension
  Bouton

  Boîtier du moteur

  Lame en acier inoxydable

  Mode d’emploi
  Avant d’utiliser, nettoyez le boîtier du moteur et le manche avec un linge humide.
  • Votre mixeur mixe, mélange, fouette et hache rapidement et facilement. Utilisez-le
  pour réaliser de la mayonnaise, des soupes, des purées, des boissons mélangées, des
  cocktails, des aliments pour bébés et des aliments diététiques.
  • Il peut être utilisé dans un bol, une casserole ou tout autre contenant.
  • Si utilisé directement dans une casserole pendant la cuisson, retirez la casserole du
  four.
  • Afin d’éviter les éclaboussures, placez le mixeur dans le contenant et allumez par la
  suite.
  **Cette appareil est conçu pour un usage intermittent. Ne faites pas fonctionner pendant
  plus d’une minute. Laissez le moteur refroidir pendant au moins 10 minutes**
  Pour mixer des ingrédients chauds
  Afin d’éviter l’échaudage lors du mixage ou du mélange d’ingrédients chauds, vous devez
  suivre les précautions et les procédures suivantes :
  • Remplissez un grand contenant à moins que la moitié ou préparez de petites
  quantités à la fois.
  • Avant de commencer, insérez l’extrémité de la lame dans le contenant jusqu’à ce
  qu’il touche le fond.
  • Afin d’éviter les éclaboussures, évitez de sortir le mixeur en marche des ingrédients
  chauds.
  • Ne vous placez pas directement au-dessus du contenant d’ingrédients chauds
  pendant la mise en marche du mixeur.
  Pour nettoyer le mixeur
  • Débranchez l’appareil avant de nettoyer en tout temps.
  • Le nettoyage de l’appareil est plus simple si vous faites couler de l’eau chaude sur
  l’extrémité de la lame immédiatement après avoir terminé le mixage et séchez la
  lame pour éviter le ternissement. Prenez note que le manche du mixeur n’est qu’un
  seul morceau; il faut donc faire attention avec l’eau et au moteur. • Page 11

  • Nettoyez la pièce du moteur/poignée avec un linge humide ou une éponge.
  • N’utilisez aucun abrasif, tampon à récurer ou liquide agressif, tel que l’acétone pour
  nettoyer.
  • N’IMMERGEZ JAMAIS l’extrémité du moteur dans l’eau. • Page 12

  IT
  Istruzioni di sicurezza generale
  Controllare che la tensione dell’alimentazione corrisponda con quella indicate nella targhetta di
  classificazione dell’apparecchio.
  • Prima di far usare a qualcuno questo dispositivo si prega di leggere attentamente il manuale
  d’istruzioni e tenerlo in modo da poterlo controllare in futuro.
  • Si prega di tenere queste istruzioni, il certificato di garanzia, la ricevuta di acquisto e, se
  possibile, il cartone con l’imballaggio interno!
  • Il dispositivo è inteso esclusivamente per uso privato e non commerciale! Tenerlo lontano dal
  calore diretto, sole e umidità e proteggerlo da urti con oggetti affilati.
  • Togliere sempre la spina dalla presa tutte le volte che il dispositivo non viene usato, quando
  si attaccano gli accessori, quando si pulisce il dispositivo o quando si ha qualche disturbo.
  Prima spegnere il dispositivo. Tirare la spina, non il cavo.
  • Questo apparecchio non è inteso per l’uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche,
  sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza (inclusi bambini), se non sono
  supervisionate o istruite sull’uso dell’apparecchio da una persona responsabile per la loro
  sicurezza.
  • Per proteggere i bambini dai pericoli degli apparecchi elettrici, non lasciarli mai senza
  controllo con il dispositivo. Di conseguenza, quando si sceglie il luogo per il dispositivo, si
  deve farlo in modo che i bambini non vi abbiano accesso. Fare attenzione che il cavo non
  penzoli.
  • Controllare regolarmente che il dispositivo, la spina e il cavo non siano danneggiati. Se c’è un
  qualche danno, il dispositivo non dovrebbe essere usato ma l’apparecchio deve essere
  riparato da un tecnico qualificato in modo da evitare un qualsiasi pericolo. Devono essere
  usate solo pezzi di ricambio originali.
  • Un filo o una spina danneggiata devono essere sostituiti da un tecnico autorizzato per evitare
  un rischio. Non riparare da se il dispositivo.
  • Tenere il dispositivo e il cavo lontano da calore, luce diretta del sole, umidità, bordi affilati e
  simili.
  • Non usare mai il dispositivo senza controllo! Spegnere il dispositivo tutte le volte che non si
  usa, anche se solo per un momento.
  • Non usare il dispositivo all’aperto.
  • In nessuna circostanza il dispositivo deve essere messo in acqua o altro liquido, o entrare in
  contatto con essi. Non usare il dispositivo con mani bagnate o umide.
  • Se il dispositivo diventasse umido o bagnato, togliere la spina dalla presa immediatamente.
  Non toccare l’acqua.
  • Usare il dispositivo solo per lo scopo per cui è inteso. • Page 13

  Elenco dei componenti
  Anello di sospensione
  Interruttore

  Alloggio del motore

  Lama S/S

  Come utilizzarlo
  Prima di utilizzarlo, pulire l’alloggio del motore e l’asta del frullatore con un panno umido.
  • Il vostro frullatore ad immersione frulla, mescola, sbatte e sminuzza in modo
  semplice e veloce. Usatelo per preparare maionese, zuppe, purè, mix, cocktail, cibo
  per bambini, cibi dietetici.
  • Può essere messo in funzione in una ciotola, in una padella o in qualsiasi altro
  contenitore.
  • Quando si usa direttamente in una pentola mentre si cucina togliere la pentola dal
  fuoco.
  • Per prevenire gli schizzi, posizionare il frullatore nel contenitore, quindi avviare
  successivamente il motore.
  **Questa unità è progettata per un uso intermittente. Non metterla in funzione senza interruzione per più di un minuto:
  quindi lasciar raffreddare il motore per almeno 10 minuti**

  Istruzioni per il frullato caldo
  Per prevenire il surriscaldamento quando si mescolano o frullano ingredienti caldi, devono
  essere osservate le seguenti precauzioni e i seguenti procedimenti:
  • Usare un contenitore alto meno della metà della capacità o preparare piccole
  quantità alla volta.
  • Inserire l’estremità della lama fino a toccare il fondo prima di avviare il frullatore.
  • Attenti a non sollevare il frullatore fuori dagli ingredienti caldi mentre il motore è
  acceso per evitare schizzi.
  • Non stare direttamente sul contenitore degli ingredienti caldi mentre l’apparecchio è
  in funzione.
  Come pulire
  • Scollegare sempre l’unità prima di pulirla.
  • L’unità è più semplice da pulire posizionando l’estremità della lama sotto acqua calda
  corrente immediatamente dopo aver finito di frullare e asciugare le lame per
  prevenire l’ossidazione. Notare che l’asta del frullatore consiste in una parte unica,
  perciò attenti all’acqua e al motore.
  • Pulire la parte motore/manico asciugandolo con un panno umido o una spugna.
  • Non usare abrasivi, pagliette ecc. o liquidi aggressivi come l’acetone per pulire.
  • NON IMMERGERE MAI l’estremità motrice nell’acqua. • Page 14

  PT
  Instruções gerais de segurança
  Verifique se a sua tensão de alimentação corresponde à tensão indicada na placa de identificação do
  seu aparelho.
  • Antes de ligar este aparelho, leia o manual de instruções, e guarde-o para consulta futura.
  • Guarde estas instruções, o certificado de garantia, o recibo de compra e, se possível, a caixa
  com os respectivos materiais de acondicionamento!
  • Este aparelho destina-se exclusivamente a utilização privada e não a utilizações comerciais!
  Mantenha-o afastado da luz directa do sol, do calor e da humidade para o proteger contra
  avarias.
  • Retire sempre a ficha da tomada quando não estiver a utilizar o aparelho, quando fixar
  acessórios, quando limpar o aparelho ou quando ocorrer uma avaria. Desligue primeiro o
  aparelho. Retire o cabo da tomada e não do aparelho.
  • Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou
  mentais reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimento (incluindo crianças), a não ser
  que tenham sido instruídas e supervisionadas na utilização do aparelho pela pessoa
  responsável pela sua segurança.
  • No sentido de proteger as crianças dos perigos dos aparelhos eléctricos, nunca as deixe sem
  supervisão junto do aparelho. Da mesma forma, quando seleccionar o local onde vai colocar
  o aparelho, faça-o de modo a que as crianças não lhe consigam aceder. Certifique-se de que
  o cabo não fica suspenso.
  • Verifique regularmente se o dispositivo, a ficha e o cabo estão danificados. Se houver algum
  tipo de dano, não deve utilizar o aparelho. Deve entregá-lo a um técnico qualificado para que
  este o repare, evitando assim mais perigos. Só podem ser utilizadas peças de substituição
  originais.
  • Se o cabo ou o fio estiverem danificados, devem ser substituídos por um técnico autorizado
  para evitar mais perigos. Não tente reparar o aparelho sozinho.
  • Mantenha o aparelho e o cabo longe do calor, da luz directa do sol, da humidade, de
  extremidades afiadas e de outras situações semelhantes.
  • Não utilize este aparelho sem supervisão! Desligue o aparelho sempre que não o estiver a
  utilizar, mesmo que seja por breves momentos.
  • Não utilize o aparelho ao ar livre.
  • O aparelho não pode, em nenhuma circunstância, entrar em contacto ou ser colocado dentro
  de água ou de outro líquido. Não utilize o aparelho se tiver as mãos molhadas ou húmidas.
  • Se o aparelho ficar húmido ou molhado, retire imediatamente a ficha da tomada. Não
  coloque as mãos dentro de água.
  • Utilize o aparelho exclusivamente para o fim a que se destina. • Page 15

  Lista de acessórios
  Alça para pendurar
  Botão

  Corpo do motor

  Lâmina S/S

  Utilização
  Antes de utilizar, limpe o corpo do motor e o batedor da varinha com um pano humedecido.
  • A sua varinha manual serve para misturar, liquidificar, bater e cortar, rápida e
  facilmente. Utilize-a para fazer maionese, sopa, puré, batidos, cocktails, comida de
  bebé e refeições dietéticas.
  • Pode funcionar numa taça, panela ou em qualquer outro recipiente.
  • Quando utilizar directamente numa panela com líquido durante a cozedura retire a
  panela do disco do fogão.
  • Para evitar salpicos, coloque a varinha no recipiente e em seguida reinicie o motor.
  ** Esta unidade foi concebida para ser utilizada de forma intermitente. Não a coloque em
  funcionamento contínuo durante mais de um minuto: em seguida deixe o motor arrefecer
  pelo menos durante quatro minutos **
  Instruções sobre a mistura de ingredientes quentes
  Para evitar que se queime quando mistura ou bate ingredientes quentes, devem ser
  observadas as precauções e os procedimentos seguintes:
  • Utilize um recipiente alto e cheio a menos de metade ou coloque pequenas
  quantidades de cada vez.
  • Introduza a extremidade da lâmina no recipiente até tocar na base deste antes de
  colocar a varinha em funcionamento.
  • Tome cuidado para não levantar a varinha com os ingredientes quentes enquanto o
  motor está ligado a fim de evitar salpicos.
  • Não se aproxime directamente do recipiente com os ingredientes quentes enquanto
  a varinha está em funcionamento.
  Limpeza
  • Desligue sempre a unidade antes de a limpar.
  • A unidade é mais facilmente limpa colocando a extremidade da lâmina em água
  corrente quente, imediatamente após terminar de bater e secar a lâmina a fim de • Page 16

  evitar manchas. Note que o batedor da varinha é composto por um só acessório, por
  isso tenha cuidado com a água e o motor.
  • Limpe o motor e a pega passando-os com um pano humedecido ou uma esponja.
  • Não utilize abrasivos, esfregões etc. ou líquidos activos como acetona para limpar.
  • NUNCA COLOQUE o motor dentro de água. • Page 17

  ES
  Instrucciones generales de seguridad
  Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente se corresponde con el voltaje indicado en la
  placa de especificaciones del aparato.
  • Antes de utilizar el aparato, lea el manual de instrucciones atentamente y consérvelo para
  futuras consultas.
  • Conserve el manual de instrucciones, el certificado de garantía, el recibo de compra y, si es
  posible, el embalaje original.
  • El aparato está diseñado exclusivamente para uso particular y no comercial. Manténgalo
  alejado de fuentes de calor, del sol y de la humedad, y protéjalo de impactos fuertes.
  • Desconecte el enchufe de la toma de corriente siempre que no utilice el aparato, que desee
  acoplar accesorios, que lo limpie o cuando detecte algún problema. Desenchufe el aparato
  antes de realizar estas operaciones. Tire del enchufe, no del cable.
  • El aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con disminuciones físicas,
  sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento (niños incluidos), a menos
  que estén supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso del aparato por una persona
  responsable de su seguridad.
  • Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos eléctricos, nunca los deje solos con el
  aparato sin supervisión. Consecuentemente, al seleccionar el emplazamiento del aparato,
  piense en un lugar fuera del alcance de los niños. Asegúrese de que el cable no quede
  colgando.
  • Pruebe el aparato, el enchufe y el cable para detectar cualquier daño posible. En caso de
  detectar cualquier tipo de daño, no utilice el aparato y hágalo reparar por un técnico
  cualificado. Sólo se deben utilizar piezas originales.
  • Si el cable o el enchufe están dañados deberán ser sustituidos por un técnico autorizado para
  evitar cualquier tipo peligro. No repare el aparato usted mismo.
  • Mantenga el aparato y el cable alejados de fuentes de calor, de la luz directa del sol, de la
  humedad, de bordes afilados y semejantes.
  • Nunca utilice el aparato sin vigilancia. Desconecte el aparato cuando no lo utilice, aunque
  sólo sea por un rato.
  • No utilice el aparato al aire libre.
  • Bajo ninguna circunstancia coloque el aparato bajo agua o cualquier otro líquido, ni permita
  que entre en contacto con dichos líquidos. No utilice el aparato con las manos mojadas o
  húmedas.
  • En caso de que el aparato se moje, desenchúfelo de la corriente inmediatamente. No permita
  que entre en contacto con el agua.
  • No utilice el aparato para otros usos que no sean para el que ha sido fabricado. • Page 18

  Piezas
  Anilla para colgar
  Interruptor

  Carcasa del motor

  Cuchilla en S
  Modo de uso
  Antes de usar, limpie la carcasa del motor y la varilla de batir con un paño húmedo.
  • La batidora manual, bate, mezcla, emulsiona y trocea, rápida y fácilmente. Utilícelo
  para hacer mayonesa, sopas, purés, combinados, cócteles, papillas, alimentos
  dietéticos.
  • Se puede utilizar en un bol, cazo o cualquier otro recipiente.
  • Al utilizarlo directamente en un sartén mientras cocina retire la sartén del fuego.
  • Para evitar salpicaduras, coloque la batidora en un recipiente, luego arranque el
  motor.
  **Esta unidad está diseñada para un uso discontinuo. No la tenga funcionando de manera
  continua durante más de 1 minuto: luego deje enfriar el motor, al menos, durante 10
  minutos **.
  Instrucciones para batir en caliente
  Para evitar quemarse cuando mezcle o bata ingredientes calientes, se deben tomar las
  siguientes medidas y seguir estos procedimientos:
  • Utilice recipientes altos y llénelos a una altura inferior a la mitad o haga pequeñas
  cantidad cada vez.
  • Introduzca la cuchilla de la batidora hasta el fondo del recipiente antes de comenzar.
  • Procure no elevar la batidora al batir ingredientes calientes mientras todavía está
  conectada para evitar salpicaduras.
  • No se coloque directamente sobre el recipiente lleno de ingredientes caliente cuando
  esté en funcionamiento.
  Limpieza
  • Desenchufe siempre antes de limpiar.
  • La unidad es más fácil limpiarla colocando el extremo de la cuchilla debajo del agua
  caliente, inmediatamente después de realizar la tarea de batir y limpiar la cuchilla
  seca para evitar que se oscurezca. Observe que la batidora de varilla es de una sola
  pieza, así que procure que no entre agua en el motor.
  • Limpie el motor/pieza de asa con un paño húmedo o esponja.
  • No utilice abrasivos, que rayen, etc., o líquidos agresivos como la acetona para la
  limpieza.
  • NO SUMERJA el motor en agua. • Page 19

  Aanwijzingen ter bescherming van het milieu
  Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal
  inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel,
  gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het
  hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu.
  Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

  Renseignements pour la protection de l’environnement
  Ce produit ne devrait pas être mis dans les déchets ménager à la fin de son existence mais doit être remis à une point de
  ralliement pour des produits électroménager et électronique. Ce symbole sur article, mode d’emploi et boite vous indique ce
  recyclage. Les matières de cet article sont appropriées pour recyclage. Par le recyclage des appareils ou de ses matières
  premières vous contribuez à la protection de notre environnement.
  Renseignez-vous auprès les autorités locales pour cet endroit de rassemblement.

  Hinweise zum Umweltschutz
  Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem
  Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der
  Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der
  Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum
  Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

  Guidelines for protection of the environment
  This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point
  for recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts
  your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic
  appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information
  regarding the point of recollection.

  Avvertenza per la tutela dell’ambiente
  Come indicato dal simbolo riportato sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso oppure sull'imballaggio, una volta terminata la vita utile di questo
  prodotto, non smaltirlo nei normali rifiuti domestici, bensì portarlo ad un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. I
  materiali sono riutilizzabili in conformità alla loro marcatura. Con il riutilizzo, il ricupero dei materiali oppure altre forme del ricupero di apparecchi
  vecchi si contribuisce in modo importante alla tutela del nostro ambiente. Richiedete all’amministrazione comunale i dati relativi al punto di
  smaltimento competente. • Page 20

  Indicações para a protecção ambiental
  Este produto não pode ser deitado no lixo doméstico normal no final da sua vida útil, tendo de ser colocado num ponto de recolha selectiva para
  reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. O símbolo apresentado no produto, o manual de instruções ou a embalagem avisam sobre
  esta situação. Os materiais são reutilizáveis de acordo com a sua identificação. Através da reutilização, do aproveitamento de materiais ou de
  outras formas de aproveitamento de aparelhos antigos, irá contribuir significativamente para proteger o ambiente. Informe-se no seu município
  para saber qual o ponto de eliminação de resíduos responsável.

  Indicaciones para la protección del medio ambiente
  Este producto no debe desecharse con la basura normal una vez finalizada su vida útil, sino que debe depositarse en un punto de recogida selectiva para el
  reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, tal como advierte el símbolo que aparece en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje. Los
  materiales se pueden reutilizar según su clasificación. Al reutilizar los aparatos antiguos, ya sea de forma material o de cualquier otra forma, contribuye de
  manera importante a la protección de nuestro medio ambiente. Infórmese en su ayuntamiento sobre los puntos de eliminación de residuos correspondientes


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Tristar mx 4150 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Tristar mx 4150 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,3 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Tristar mx 4150

Tristar mx 4150 Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info